Pitanja i odgovori

PREDGOVOR

Jo{ jednom je Bog postao ^ovek. Hodio je ovom prostranom i dobrom zemljom. @iveo kao ^ovek me|u ljudima. Delio njihove radosti, trpeo njihove patnje, podnose}i breme svega u Kreaciji. Jer Bog je Otac svega u Kreaciji a mi smo deca ovog Jedinog Oca.

Da, Bog je do{ao: u 5 sati ujutru, 25. februara 1894. I On je oti{ao: u 12 i 15, 31. januara 1969. Kada dolazi, On dolazi. Kada odlazi, On odlazi. A kada je ovde, On uveseljava srca svega u Kreaciji – ljudi, ‘ivotinje, ptice, ribe, crvi i insekti, drve}e, biljke i travke, ~ak i kamenje, predaju se Njegovom osmehu jer On je Ve~no i Beskona~no Postojanje i u svima budi svesnost Svog prebivanja u svima i svemu – kod svakoga u skladu sa njegovom prirodom.

On dolazi u ti{ini i u ti{ini odlazi. Dok je ovde On izgovara RE^ Svog IMENA u srca svih koji su tihi u ljubavi prema Bogu, po{to je Bo‘iji Avatar Otelovljena Ljubav. Voleti ga zna~i izgubiti sebe u Njegovoj Ljubavi – u stalnom spominjanju. Svrha ‘ivota je voleti Boga, a Cilj ‘ivota je postati Bog. To je Istina koju je otkrio ~ove~anstvu.

Ve}i deo od sedamdest i {est godina jedanaest meseci {est dana sedam sati i petnaest minuta koje je proveo sa nama, Avatar je radio sam, u onome {to je nazivao “Osama”, ili je sedeo ili se kretao sa malim grupama ljudi koji su odabrali da ga slede. Osim kada se pojavljivao prilikom onoga {to se zvalo “Javni Dar{an”, kojih je bilo nekoliko, njegovi li~ni kontakti bili su sa pojedincima ili manjim grupama ljudi sklonih duhovnosti. Na pitanja iz ove knji‘ice – PITANJA NA KOJA JE MEHER BABA ODGOVORIO – odgovarao je bilo pri ovim susretima, bilo onima koji su u ranim godinama ‘iveli i kretali se s njim. Ovi tekstovi su objavljivani u ~asopisima osnovanim u njegovo ime i zbog njegovog cilja, kao {to su –

“Meherova poruka”:

od januara 1929. do oktobra 1931.

“Meherove novine”:

od juna 1930. do septembra 1938.

“Meher Babin ‘urnal”:

od novembra 1938. do oktobra 1942.

Meher Baba koji je odgovorio na ova pitanja (kao i na mnoga druga) pridr‘avao se }utnje od 10. jula 1925., tj. malo vi{e od tri i po godine po{to je postao svestan i zapo~eo svoje bo‘anskim nalo‘eno delovanje.

“Bog je ve~no delovao u ti{ini, nevi|en, ne~ut, osim od onih koji su do‘iveli Njegovu beskona~nu ti{inu. Ako moja ti{ina nije re~ita, od kakve koristi bi bili govori moga jezika,” rekao je Meher Baba 1952.

“ … Iako sam vam rekao da ne treba da mi postavljate nikakva pitanja, ja znam da neki me|u vama samo vrebaju priliku da postave neko pitanje. Priroda uma je da nastavi da zapitkuje. Ljubav, me|utim, ne postavlja nikakva pitanja: ona ne tra‘i ni{ta osim volje Voljenog.

Um ‘eli da zna ono {to je izvan uma. Da bi spoznao ono {to je izvan uma, um mora da ode – nestane, ne ostavljaju}i za sobom nikakav trag svog prisustva. Humoristi~nost je u tome {to um, koji je kona~an, ‘eli da sebe odr‘i a da ipak spozna Istinu, koja je beskona~na. To je polo‘aj onih koji intelektom tragaju za Istinom. Malo njih shvata ovu ~injenicu i zato mnogi uzalud predostro‘no ispituju i hvataju se u ko{tac sa problemima.

Lako je postaviti pitanje, ali potrebna je prethodna priprema, da bi se shvatilo ono {to obja{njavam. Oni koji imaju ovla{}enje da pitaju i sposobnost da razumeju, ne pitaju. Oni shvataju da je Bog ne-shvatljiv i izvan doma{aja ispitiva~kog uma.”*

“Postoji samo jedno pitanje. A kada jednom znate odgovor na ovo Pitanje, nema vi{e {ta da se pita. To jedno pitanje je Prvobitno Pitanje. A Prvobitno Pitanje ima samo jedan Kona~ni Odgovor. Izme|u ovog Pitanja i njegovog Odgovora postoje bezbrojni la‘ni odgovori.

Iz dubina neprekinute Beskona~nosti izronilo je Pitanje. Ko sam ja? A na ovo Pitanje postoji samo jedan Odgovor – Ja sam Bog!”*

Putovanje od “ja sam ~ovek” do “ja sam Bog” je dugo i zaposednuto beskrajnim smetnjama. Jedini PUT, bezbedan, siguran i prav je RE^ Bo‘ijeg IMENA – MEHER BABA, Koji je do{ao me|u nas u na{oj eri, Koji je do{ao zbog nas, da nas povede nazad u na{ dom – nebo na{eg sopstvenog srca, gde Bog ve~no prebiva. Stoga, ako ste iskreni u svojoj ‘elji i ~e‘nji da stignete ku}i, jedino {to treba da ~inite je da tiho pevate …

Poj O ume, Ime Me-her, Me-her!

Pevaj slatkim glasom Ime Me-her, Me-her!

Slavi ime na{eg Gospoda Meher Babe!

… dok vodite obi~an i prirodan ‘ivot obavljaju}i svoje du‘nosti i obaveze u ‘ivotu. Ako ikada po‘elite zamenu za pevanje uzmite ovu knji‘icu i ~itajte. Ovo je dobra hrana za va{ um.

K.K. Ramakri{nan

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: