Četvrta Avantura

Nakon Đivatminog odvajanja i razdvajanja

od poslednje crv forme svest duše

fokusira se na akomulirane sanskare te forme;

i da bi ih potrošila uzima prvu formu ribe.

Đivatma sada „jastvo“ identifikuje s ribom,

i umesto preživljavanja na zemlji živi u vodi.

Nakon prolaženje kroz nebrojane forme različitih vrsta,

8.400.000 tipova riba, svest Đivatme

slama „svoju“ povezanost sa poslednjom riba formom.

Tad centrira koncentraciju na akomulirane sanskare

te forme, spoznajući da nije bila riba

u makojoj formi kroz koju je prošla.

Pa šta je onda?

Da bi to saznala Đivatmin doživljaj se mora uvećati,

te se odvažuja na, i čini veliki skok u vazduh.

TREĆA AVANTURA

Svest Đivatme ostaje fiksirana

na akomulirane sanskare poslednje rastinjske forme.

Da bi se uklonile ove sanskare, Đivatmina[1] svest

postaje jedno sa prvom formom crva.

Razvoj mentalnog tela otelovljene duše počinje

u crv formi

kada crv uokolo puzi u potrazi za hranom.

Crvi, insekti, vodozemci i reptili

reprezentuju najprimarnije stanje mentalnog razvoja.

Život automatskog kretanja počinje s gmizanjem crva,

a Đivatma koristi um na najrudimentarniji način –

da bi lovila i nalazila hranu,

da bi se zaštitila (nastaje instinkt samo-održanja),

za razmnožavanje (nastaje fizički seks)

a takođe, u konačnom stepenu, doživljava bol i zadovoljstvo.

Postoje nebrojane vrste crva, insekata i reptila;

pa to duši uzima mnoge eone,

da bi doživela svih neophodnih 8.400.000 formi

kontinualno akomulirajući i iscrpljujući sanskare.

Naposletku Đivatma razdvaja „jastvo“[2] od poslednje crv forme,

zmije, i ostaje neko vreme besformna.

Bilo koju formu da Đivatma preuzme

„jastvo“ identifikuje s tom određenom formom.[3]

Nakon slamanja povezanosti s tim stvorenjem-telom

Đivatma uvek doživljava da nije bila ta forma,

i taj doživljaj je odvaja od forme.

Na ovaj način se razvija iluzorna svesnost

kroz sveukupnu evoluciju u grubom univerzumu

sa milionima planeta nastanjenih različitim evoluirajućim formama.

Nakon prolaženja kroz vatru i svetlost u mentalnom svetu

i kroz 276 stanja gasa

u suptilnom svetu, ne-svesno,

svest individualne duše se razvija

kroz kamen(e) i metal(ne) forme,

kroz polu-inertne i polu-osećajne biljne forme,

sve do primarne svesti crva.

Kao što je svest spoznala da nije bila vatra

niti gas, ni kamen ni metal niti biljka

isto tako je realizovala[4] da nije crv!

Pa šta je onda?

Da bi to spoznala, nastavlja se „njena“ avantura.


[1] đivatma, điv+atma – život+svest

[2] disconnects itself  –  razdvaja se, razvezuje se, raspoistovećuje se

[3] „ona“ identifikuje „sebe“ sa tom formom – „ona“ (đivatma = duša-svest) identifikuje (svesna je, svest duše-svesti) „sebe“ (duše duše-svesti) kao kao da je „ona“ (uduša-svest) doista ta forme (a ne duša-svest)

[4] come to realize – počela da realizacije (postala i doživela); prethodno come to knowe – počela da spoznaje, pisano italikom

%d bloggers like this: