Evolucija Čaitanje i Uloga Egoizma

Čaitanje je Beskonačno Inteligencijina misleća svesnost u svome(to) živom* identifikovanju sa formama energije i materije. Kroz sveukupnu evoluciju, čaitanja realizuje univerzum uvećavajući se od naj-konačnijeg stepena u kamenu pa do beskonačnog stepena u čoveku da bi se u realizovanom stanju ova čaitanja slila-u-jedno sa Super-svešću. U kamenu koji stoji u podnožju ove evolutivne lestvice, oboje, i čaitanja i egoizam su dejstveno (virtualno) ništavni, dok su u ljudskoj formi u (pot)punosti razvijeni. Realno Mislenje može da se odvija[1] samo onda kada beskonačna čaitanja produžava da bude u dejstvenoj (virtualnoj) odsutnosti egoizma: a to je onda, kada beskonačno mislenje u ljudskoj formi doista deluju zajedno sa dejstvenim (virtualnim) ne-egoizmom kamena. Kada se ovo dogodi, lažni egoizam postaje Realni Egoiuzam, lažno mislenje postaje Realno Milsenje, điv postaje Šiv.

ISTA BESKONAČNA INTELIGENCIJA  u-i-kroz forme kamena, gvožđa, metala, biljke i životinje pa sve do majmuna, realizuje Svoju(To) beskonačnu suptilnu i grubu imaginaciju (ili univerzum) saglasno sa ograničenjem forme. Formino ograničenje, a to je njena(to) čaitanja, a što označava  kombinaciju, mislenja i materije, (od) prana (“energije”) i (od) akash (“prostor”)[2]. Drugim rečima, realizaovanje imaginacije je ograničeno saglasno sa jiv-om[3] i sharir-om (“vitalni duh” i “telo”) te konkretne forme, to jest, u saglasnosti sa njenim suptilnim i grubim mislenjem.

Ista Beskonačna Inteligencija u-i-kroz forme običnog ljudskog bića kao što su Pendu, Padri, Behram, Đal, Gustađi idt, realizovanje je ili mislenje,beskonačno i naj potpunije, Svoje(To) beskonačne suptilne i grube imaginacije (univerzuma). To je stoga što je čaitanja (“svesnost”) u ljudskoj formi beskonačna a suptilno i grubo telo (sharir) su najsavršenija. Ista Beskonačna Inteligencija u formama Sadgurua ili realizovanih Učitelja poput Isusa, Bude, Zoroastera, Muhameda, Sai Babe (Širdi), Tukarama, Akalkot Svamija, itd., realizuju (misle) Sebe(To).[4]

Kroz različitze forme i stadijume, od kamena pa do Bude, ista Beskonačna Inteligencija ostaje u mislećem stanju. Od kamen pa do ljudske forme Ona(To) misli imaginaciju, dok u formi Bude misli Sebe(To). Suprotno tome, kada Beskonačna Inteligencija nije mislenje, Ona(To) (ne) misli ((ne)realizuje) niti Sebe(To) niti Svoju(To) imaginaciju. Ali jednom kada je misleći proces započeo, tada kroz svaku narednu napredujuću formu – a što bi se moglo shvatiti da označava ograničenje od kombinacije čaitanje i tela (sharir) – Beskonačna Inteligencija misli Svoju(To) beskonačnu imaginaciju sve više i više a najviše od svega u ljudskoj formi gde čaitanja postaje neograničena a telo (sharir) postaje naj savršenije. U ljudskoj formi, iako je čaitanja “prirodno” postala beskonačna (u smislu da je dovrišla tok prirodne evolucije i više ne sakuplja prirodne sanskare), sada je pak iznova čine ograničenom ne-prirodna sputavanja i ograničenja (usled) ne-prirodnih sanskara (koje je stekla u ljudskoj formi). Naredni čuveni Hafizov stih aludira na ove probleme:

Tu kud bijah-e khudi Hafiz, az mijan bakhiz.

Ti po sebi si veo svoga Sopstva, Hafize, ukloni sebe(samoga).[5]

Sanskarički veo oko Sopstva (na koji Hafiz ukazuje) uklonjen je u formi Bude.  Beskonačna Inteligencija misli Sebe(To) kao Realno sopstvo. Sada dakle Ona(To) misli a ipak ne misli, svesna je pa ipak ne-svesna. Drugim rečima, dosegla je Supersvest u kojoj je svesna Sebe(To) a nije (svesna) univerzuma.

Isto mislenje istrajava u svakoj suptilnoj i gruboj formi, (kao) konačno ili beskonačno u skladu sa ograničenjem kroz koji je učinjen proces mislenja imaginacije. Beskonačna Inteligencija misli Svoju(To) imaginaciju (ili realizuje univerzum) više kroz biljnu formu nego kroz kamen formu, i još više kroz majmun(sku) formu, a najviše od svega kroz ljudsku formu. Ali kada Ona(To) misli Sebe(To)[6], tada Sopstvo-mislenje[7] jeste Anubhav-a – ultimativni Doživljaj, Nirvakalp Samadi. Kada je Beskonačna Inteligencija stekla ovaj Doživljaj, tada se sve okončava (staje), evolucija, reinkarnacija i realizovanje suptilne i grube manifestacije Njene(To) imaginacije. Drugim rečima, ovaj Doživljaj nagoveštava kraj svih slabih iskustava (od) suptillnih i grubih objekata jaban-e baqi (“postojani ili duhovni univerzum”) ili jaban-e fani (“iščezljivi ili grubi univerzum”). Oba, i suptilni i grubi univerzum, duhovni i materijalni svet, jaban-e baqi i jaban-e fani, kao i sve različite forme u evoluciji pa i sama ta evolutivna serija po sebi(to) su Joj(To) tada svi razotkrivene kao suptilna i gruba manifestacija Njene(To) sopstvene imaginacije. Tako isti Beskončni Um koji u formi Rustoma, Behrama, Višnua, itd., misli (realizuje) suptilni i grubi univerzum kao (da je) stvaran, u formi Bude, Isusa, Ramdasa itd., misli (realizje) univerzum kao lažni, kao puku imaginaciju, kao bhas (iluziju).

Sledeća tri seta sinonima odnose se, respektivno, na Beskonačno Inteligencijino (1) mislenje samo po Sebi(To) (2) mislenje imaginacije beskonačno i (3) mislenje imaginacije konačno.

  1. 1. realizovano stanje: Beskonačno Inteligencijino mislenje Sebe = Realno Beskonačno Mislenje = Realni Egoizam = Supersvest = Realno Ja.
  2. 2. Obično ljudsko stanje: Beskonačno Inteligencijino mislenje beskonačno beskonačne imaginacije = lažno beskonačno mislenje = lažni beskonačni egoizam = lažno beskonačno Ja
  3. 3. pod-ljudska: Beskonačno Inteligencijino mislenje konačno beskonačne imaginacije = lažno konačno mislenje = lažni konačni um = lažni konačni egouiizam = lažno konačno Ja

Slika 3 na strani 26 prikazuje izranjanje van iz Beskonačne Inteligencije (B) kroz Om Tačku beskonačne imaginacije (suptilni i grubi univerzum) i serije evoluirajućih mislenjeovih formi, od naj konačnije (atom-a) pa do beskonačne (ljudska). Izvorno su bili simultani izranjanje beskonačne imaginacije i naj-konačnije prve forme, mada se nakon toga tokom vremena postupno razotkriva (razivja) evolutivni napredak formi.

Hajde da malo pobliže razmotrimo realizaciju univerzuma kako se ona javlja kroz neke od evolutivnih formi prikazanih na slici 3.

Kroz suptilnu formu kamena, Beskonačna Inteligencija realizuje (misli) naj konačnije suptilni univerzum (koji je beskonačna suptilna forma Njene(To) imaginacije) a u skladu sa sposobnostima naj-konačnije čaitanje u toj formi. Slično tome, kroz grubu formu kamena, Ona(To) naj konačnije realizuje grubi univerzum. Ali kako čaitanja u kamen formi jeste skoro ništavna, realizacija (ili mislenje) sa Beskonačnom Inteligencijom o Njenoj(To) suptilnoj i gruboj imaginaciji (univerzumu) će odgovarajuće tome bini skoro ništavno.

Slično tome kroz suptilnu formu biljke Beskonačna Inteligencija realizuje (misli) suptilni univerzum – a kroz grubu formu grubi univerzum – manje konačno, u skladu sa osposobljenošću manje ograničene čaitanje u toj formi. Dakle, pošto je čaitanja u biljnoj formi mnogo razvijenija od one (od) kamen forme, Beskonačna Inteligencija mnogo (pot)punije realizuje (misli) Svoju(To) suptilnu i grubu imaginaciju (to jest univerzume), mada ova realizacija bledi do beznačajnosti kada se uporedi sa Njenim(To) suptilnim i grubim doživljajem u ljudskoj formi.

Kroz suptilnu i grubu formu majmuna, (najviša životinjska forma, niža jedino od ljudske forme), Beskonačna Inteligencija još manje konačno realizuje (misli) suptilni i grubi univerzum,  (koji su suptilna i gruba imaginacija) a u skladu sa još-manje-konačnom čaitanjom u toj formi. Ali budući da je čaitanja u majmun formi mnogo razvijenija od one od biljne forme, kao posledica toga Beskonačna Inteligencija isto toliko (pot)puniji realizuje (misli) Svoju(To) suptilnu i grubu imaginaciju (univerzum).

Kroz suptilne i grube forme ljudskog stanja, Beskonačna Inteligencija sada realizuje suptilni i grubi univerzum beskonačno u skladu sa sada-beskonačnom čaitanjom u toj formi. Ali pošto je čaitanja u ljudskoj formi naj razvijenija i najviša (tj. neograničena i beskonačna), Beskonačna Inteligencija realizuje (misli) Svoju suptilnu i grubu imaginaciju (univerzum) do krajnjeg, najvišeg, najpotpunijeg, uistinu do beskonačnog stepena.

Ukratko, na svakom stadijumu evolucije sve do ljudske forme Beskonačno Inteligencijina realizacija suptilnog i grubog univerzuma (ili beskonačne imaginacije) kroz Svoje(To) suptilno i grubo telo u skladu je sa čaitanjom u toj formi.

Tako, da bi (pot)puno i beskonačno realizovala beskonačnu suptilnu i grubu formu od naj-konačnije fine imaginacije, čaitanja mora da bude u (pot)punosti razvijena i beskonačna u obe, i u suptilnoj i u gruboj formi. Ukratko, čaitanja je ekvivalent mislenju. Tako da sumiramo: čaitanja je mislenje kroz koje Beskonačna Inteligencija realizuje (misli) bilo Svoju* imaginaciju bilo Sebe*.

čaitanja u Behramu, Padriju, Kišanu, itd. = lažno mislenje    =   lažno Ja   = điv

čaitanja u Zaratrustri  = Realno Mislenje  =  Realno Ja = Šiv[1]

U formama neživih stvari (jad vastu) kao što su kamen i metal, mislenje (čaitanja) je skoro ništavna. Ove nežive (s)tvari su skoro bez mislenja, skoro bez lažnog Ja, skoro bez „Ja-stva“ (bun pana);[2] oni su dejsdtveno (virtualno)[3] bez života (nirjiv) i bez čaitanje (nirchaitanya). U svakoj naprednijoj formi čaitanja (koja je ovde lažno mislenje) narasta, i čineći to, Beskonačna Inteligencija u odgovarajuće uvećanoj srazmeri misli ili realizuje univerzum (imaginaciju).

U kamenu, lažni ego ili „Ja-stvo“ (bun pana) je najmanje razvijeno, a u ljudskoj formi je naj razvijenija ova bun-pana, ovo lažno mislenje ili lažno Ja, ova lažna čaitanja. „Ja-stvo“ (bun pana) je veo (pardah ili guhar ili hijab)[4] i on(to) je barijera između roba i Boga, između banda i Khuda,[5] između điva i Šiva. Isto Beskonačno Mislenje manifestuje se i kao Behram i kao Zaratrustra, to jest, i kao điv i kao Šiv; ali dok je  Beskonačno Mislenje u đivu lažno, u Šivu je realno. Ako laž-nost (falness) mislenja bude promenjena u real-nost (realness)[6], tj., ako lažno mislenje postane Realno Mislenje, tada điv postaje Šiv. Međusobni odnos između ovih različitih termina ukratko bi ovako mogao da bude prikazan:

bunda = điv = beskonačno lažno Ja = beskonačni lažni um = beskonačna lažna čaitanja Khuda = Šiv = Beskonačno Realno Ja = Beskonačni Realni Um = Beskonačna Realna Čaitanja

Da rekapituliramo: da bi điv postao Šiv, da bi bunda postao Khuda, lažna bun-pana („Ja-stvo“) mora da bude promenjna u realnu Hun-panu, lažni ego mora da bude promenjen u Realni Ego, lažno mislenje mora da bude promenjeno u Realno Mislenje, lažna čaitanja mora da bude promenjena u Realnu Čaitanju.

Ono što se ovde u stvari zahteva je da ovo „Ja-stvo“ ili lažni ego (bun pana) mora da iščezne – to jest, mora da postane najmanje ili skoro ništavno – da bi Beskonačna Inteligencija mislila (realizovala) Sebe(To). U jednom pogledu ovo stanje već postoji u kamen formi gde je „Ja-stvo“ ili lažno mislenje (bun pana) najmanje. Pa ipak i pored toga, Beskonačna Inteligencija ne može da realizuje (ili misli) Sebe(To) u toj formi, jer drugi preduslov za ovo Sopstvo-mislenje – da Beskonačna Inteligencija mora da misli beskonačno – nije zadovoljen u kamen formi, gde se i mislenje takođe javlja, (poput „Ja-stva“), u najmanjem stepenu. U ljudskoj formi, ovaj drugi preduslov[7] je zadovoljen na taj način da Beskonačna Inteligencija doista misli beskonačno; i zato je u ljudskoj, (i jedino u toj formi) sposobna za realizovanje (mislenje) Sebe(To). Ali mada sada misli beskonačno, Ona(To) misli lažno; tj,. u ljudskoj formi Njeno(To) mislenje – iako je najveće i najjače u svim pogledima, i u stvari mada je beskrajno beskonačno,– i pored toga je lažno mislenje jer je u toj formi najjače izražen khudi[8] ili lažni egoizam.

Ukratko, da bi Beskonačna Inteligencija realizovala Sebe(To), dva preduslova[9] koja moraju da budu zadovoljena su

  1. Njeno(To) mislenje mora biti beskonačno;
    1. Njen khudi (ili „sopstvo-st“), to jest, lažnost Njenog(To) mislenje, mora da bude naj konačniji, najmanje-moguć, skoro ništica.

Da ponovimo. u kamen formi khudi („sopstvo-st“)[10] je prisutna u najmanjem srtepenu te je na taj način zadovoljen jedan od preduslova za Sopstvo-realizaciju; ali je u ovoj formi i mišljenje takođe naj konačnije. U ljudskoj formi, s druge strane, mislenje je beskonačno, te je tako zadovoljen drugi preduslov za Sopstvo-realizaciju; ali je sada khudi („jastvo-st“) naj izraženije. Ako bi Beskonačna Inteligencija da misli ili realizuje Sebe(To) te tako da misli realno, rešenje za ovu dilemu može da pronađe u Svome(To) ponovnom vraćanju u kamen-formino stanje, khudi-ja, dok zadržava ljudsku formu sa njenim(to) beskonačnim mislenjem. Da preformulišemo problem : u kamen formi, gde je čaitanja naj konačnija, njena(to) lažnost je takođe naj konačnija; dok u ljudskoj formi, iako je čaitanja beskonačna, njena(to) lažnost takođe beskonačna. Ovaj problem je prevaziđen u Sadguru formi gde um ljudske forme opet ostvaruje kamen-um stanje jer je čaitanja ovde beskonačna dok je u isto vreme lažnost čaitanje naj konačnija.

Ovo Beskonačno Inteligencijino Beskonačno lažno mislenje ili beskonačno lažno Ja ili najviše razvijeni điv ili savršeni khudi („sopstvo-st“) ili beskonačni lažni ego, ovo stanje mislenja postaje moguće jedino u ljudskoj formi. Ako bi Beskonačna Inteligencija da realizuje (misli) Sebe(To), ovo beskonačno lažno mislenje mora da bude zamenjeno sa Beskonačnim Realnim Mislenjem. Drugim rečima, mislenje mora da ostane (pot)puno i beskonačno dok lažnost khudi-ja mora da se smanji do tačke kada ona postaje najmanja-od-svih i naj konačnija. To jest, da u ljudskoj formi mora da egzistira (postoji) dejstveno (virtualnoj) nulta bun-pana („Ja-stvo“) kamen forme.

Ukratko, lažni egoizam mora da bude zamenjen sa Realnim Egoizmom. Ovi termini mogu da budu ovako definisani:

lažni egoizam                                                      Realni Egoizam

beskonačne Inteligencije                                Beskonačna Inteligencija Jeste

beskonačni lažni um,                                          Beskonačni Realni Um

beskonačno lažno Ja,                                         Beskonačno Realno Ja

beskonačno lažno Mislenje,                              Beskonačno Realno Mislenje

beskonačna lažna čaitanja,                               Beskonačna Realna Čaitanja

ljudski điv.                                                              Šiv

U kamen formi, čaitanja ili điv je naj konačnija. U svakoj od  napredujućih formi, čaitanja postaje više i više razvijena, manje i manje konačna, manje i manje ograničena. U ljuskoj formi čaitanja ili điv postala je naj razvijenija, što će reći, beskonačna. I pored toga, lažnost u njenom(to) mislenju – lažnost uzrokovana sanskarama – čini da o sebi(to) razmišlja kao o konačnoj,[11] te na taj način opstaje điv-pana („sopstvo-st“). Inače, da nema efekata (koje stvaraju) sanskara, čaitanja ili điv bi bila beskonačna. Kada ovaj điv, ovo beskonačno lažno mislenje, kada je lišeno lažnosti, odnosno, kada je lišeno sanskara, postaje Šiv, Beskonačno Realno  Mislenje. Beskonačn lažno čaitanjino (ili đivovo) suptilno i grubo telo (sukshma i sthul sharir) je naj savršenije u ljudskoj formi. Nasuprot tome je u kamen formi lažno Ja ili lažni um ili điv bio naj konačniji. U biljnoj formi je lažno Ja bilo mnogo manje konačno, mnogo više razvijeno. U majmun formi lažno Ja bilo je još mnogo manje konačno, čak još više razvijeno. Ali sada u ljudskoj formi lažno Ja je beskonačno, naj razvijenije, a takođe su i njena(to) dva tela naj savršenija.

Ali evo još nekih daljih definicija điva i Šiva:

điv =  lažni um  = aktivni um u budnom stanju (chaltun man jagruti man)

Šiv =  Realni Um = zaustavljeni Um u budnom stanju (thobhelun man jagruti man)

điv =   qal[12] („lažni ego“) = lažna čaitanja = lažna oseećanja = lažna svest. (Ovo

„lažno oseećanje“ znači oseećanje univerzuma, a „lažna svest“ znači

svesnost o univerzumu.)

Šiv hal („duhovna ekstaza“) = Realna Čaitanja = Realno Oseećanje = Realna Svest (Ovo „Realno Oseećanje“ znači Beskonačno Inteligencijino oseećanja o Sebi, i ova „Realna Svest“ znači Njenu(To) svest o Sebi.)

Kako Điv, Beskonačna Inteligencija oseća i shvata univerzum, (te tako doživljava imaginaciju), i kako Šiv Beskonačna Inteligencija oseća, shvata, i realizuje Sebe(To). Univerzum-doživljaj se može sažeti u doživljaj oprečnosti, bilo imaginarnog bola ili imaginarnog zadovoljstva (dukh-sukh). S druge strane, Sopsto-doživljaj[13] je izvor realne, permanentne Anande („Blaženstvo“). Kroz điv (kao čaitanju) u kamen formi, Beskonačna Inteligencija se podvrgava procesu evolucije, te oseća i shvata univerzum u najmanjem stepenu. Kroz điv u biljnoj formi, shvata i doživljava univerzum komparativno više. I kroz điv (kao mislenje) u ljudskoj formi, najpotpunije oseća i realizuje univerzum.


[1] Šiv je ono što điv postaje nakon ostvarivanja Bogo-Svesti (Svesti-o-Bogu)

[2] Sufiks „-pana“ znači „stanje od“; on je manje ili više ekvivalentan engleskom sufiksu „-ness“. Stoga anant-pana znači „beskonač-nst“ ili „beskonačje“, ispod, fraza“ jiv-pana“ i „nind pana“ znači, respektivno, „stanje bivanja điv-om“ i „stanje bivanja umom)“. Na narednim stranama ćemo naći slične konstrukcije kao što su „Self-pana“ „I pana“ i „mi-pana“ („stanje bivanja mi“ ili „mi-stvo“.

[3] virtualan – dejstveno, doslovno; stvarno (iako ne i formalno) po dejstvu i u suštini mada ne i po imenu; dejstveni, posledični; virtualno – stvarno, praktično, gotovo (ukoliko se tiče bitnih osobina i činjenica)

[4] U mnogim islamskim zemljama čene nose veo kada su u javnosti. Ovaj veo se zove pardah a za one žene koje ga nose se kaže da su „u pardahu“. Hijab je još jedna reč ( koja nije baš toliko uobičajena) za „veo“ Guhar „oblak prašine“, takođe može da znači i „magla“, „nečistoća“, „zbunjenost“; sve ove reči prenose isti smisao, opstrukciju jasnoće percepcije.Baba koristi ove sufi termine (banda i Khuda) a vedentrski termini koji su ekvivalenti su điv i Šiv.

[5] Banda je persiska i urdu reč za „rob“ ili „onaj okovan“; Khuda znači „Bog“, „Gospd i Gospodar (p.p. Majstor, Majstor). U ovom tekstu

[6] falsnes – stanje (kondicij) bivanja lažnim; realness – stanje (kondicij) bivanja realnim

[7] prerequisite – preduslov, potreba tj uslov, ili rekvizit, sredstvo koje je neophodno za obavljanje nečega, mara da postoji

[8] reč khudi potiče iz parsija, i znači „sopstvo“, „sopstvo-nost“, „Ja“; i to je sinonim sa indijskim trerminom bun-pana.

[9] presondition  – preduslov, stanje koje je neophodno da postoji da bi se nešto ostvarilo

[10] self-ness – stnje (kondicij) bivanja sopstvom; sopstvo-stanje

[11] makes it consider itself as finite – čini da ona(to) o sebi(to) promišlja (razmišlja, smnatra sebe) kao da je konačna

[12] persijska reč qal bukvvalno znači  teoretsko znanje kome nedostaje intimnost ili doživljaj, stoga, svađe, hvalisanje, egoizam. Ovde je to spareno sa svojom rimovanom suprotnošću terminom, bal.

[13] Self-experience – Sopstvo doživljaj Sopstva, Doživljaj koji (unutar Sopstva)doživljava Sopstvo


[1] uzme mesto

[2] Ovde prevedeno kao “prostor” akash nosi mnoštvo značenja u Indijskoj metafizici. Okaraterisan na različite načine ili kao jedan od pet ili devet elemenata koji čine univerzum. Akash se takođe smatra za bazu ili podlogu za zvuk. Pran je suptilna enegija.

[3] Nema engleske reči koja bi doslovno prevela reč jiv, koja znači utelovljeni duh okovan u iluziji (nasuprot Shiv ili emancipovana individualna svest-(nost)). Jiv je vitalni duh ili vitalni dah, životna sila koja oživljava fizičko telo ili sharir.

[4] U ovom tekstu Baba ne pravi razliku između Sadgurua i Avatara kao što to čini potom u Besedama, Bog Govori, i drugim porukama. Kako je On to tamo objasnio, Avatari (kao što su Buda, Isus, Mohamed) i Sadgurui (kao što su Sai Baba, Tukaram i Akalkot Svami) imaju istu svest ali se razlikuju u položaju. Avatar nosi univerzalnu dužnost i primenjuje božanski autoritet u značajnijem obimu.

Sai Baba je bio jedan od pet Savršenih Majstorapovezanih sa Meher Babom kao Avatarom. Tukaram je bio veliki Savršeni Majstor i pesnikiz sedamnestog veka, čija pesme (ahbangs su i danas veoma popularne u maharaštri. Akalkot Svami je bio Savršeni Majstor iz Akalkota, blizu granice Kamatake i Maharaštre, a u kasnijem devetnestom veku.

[5] Fraza az miyan barkhiz bukvalno znači “uzdigni se od iz između”. Celokupan dvostih se pojavljuje na strani 137. Inače ovaj stih je uzet iz gazala br 260.

[6] Itself – Sebe = Duša 0 Realnost 0 Svoje (Realno) Sopstvo

[7] Self-thinking – Sopstvo mislenje Sopstva, Mislenje koje misli unutar Sebe (Duše, SvogRealnogSopstva, Realnost)

%d bloggers like this: