Čuda

Mo}i koje koriste jogini zasnivaju se na energiji koja mo`e da se uporedi sa elektricitetom, mada je ona druga~ija i mnogo sna`nija od elektriciteta koga kontroli{u nau~nici. Radi intelektualnog obja{njenja, ovu energiju mo`emo da posmatramo kao vrstu neiscrpivog „elektriciteta“ u tre}em sloju sveta. Kontrolom daha i drugim praksama, jogini udru`uju ovaj neiscrpni izvor kosmi~ke energije ili „elektriciteta“ sa „elektricitetom“ tre}eg sloja njihovog sopstvenog tela. Ovo udru`ivanje im omogu}ava da izvode mnoga ~uda.

Po udru`ivanju ova dva spremi{ta energije ili „elektriciteta“, jogini samo treba da pomisle na postizanje `eljenog rezultata. Svaka `elja koju unesu u um, odmah biva ispunjena. Oni mogu da ~itaju pro{lost i budu}nost. Mogu da ~itaju misli drugih ljudi. Mogu da vide ili ~uju {ta se de{ava na ma kojoj udaljenosti, npr., iz Amerike mogu da vide {ta se doga|a u Indiji. Mogu da razbijaju stene u prampar~ad. Mogu ~ak i da di`u iz mrtvih. U pore|enju sa ograni~enim mo}ima obi~nih ljudi, ove mo}i su doista vrlo velike, ali one nemaju nikakve veze sa Istinom ili istinskom duhovno{}u. Istina daleko prevazilazi upotrebu ovakvih mo}i.

Jogin mo`e da u~ini da vam stvari izgledaju sasvim druga~ije od onoga {to zapravo jesu. To je kao da vam stavlja nao~are u boji, tako da vam se u~ini da ne{to, {to je u stvari belo, ima boju nao~ara koje nosite. Nemate nikakve duhovne koristi od toga {to vam se bela stvar prikazuje kao obojena. Obojena stvar je, ba{ kao i beli original, la`na. Obe su delovi budnog sna. Savr{eni U~itelj se nikada ne bavi zamenom jedne iluzije drugom. Naprotiv, on prikazuje iluzornu prirodu ~itavog sveta i izla`e Istinu u njenoj ogoljenosti i neograni~enoj jednostavnosti.

Isto tako, opsenar ili ma|ioni~ar pred va{im o~ima mogu da pretvore kartonsku kutiju u bocu. Od kakve vam je koristi da vidite ovaj preobra`aj, kada su i kartonska kutija i boca la`ne? Oku to mo`e da izgleda kao sve i svja, a u biti je nestvarno. To ne mo`e da vam otkrije nepromenljivu istinu. Ovakva ~uda mogu da poslu`e privla~enju svetine i pabir~enju divljenja od sveta. Savr{enog U~itelja, me|utim, ne zanima nijedna od ovih stvari. Njemu je va`no da vas navede da spoznate da je sve osim Boga su{ta iluzija; a ovu spoznaju ne mo`e da vam pru`i nijedna mo} jogina.

Pretpostavimo da ~ovek ho}e da zna {ta se de{ava u nekom udaljenom gradu. Da bi ovo ustanovio, mora}e tamo da ode, ~ak i pe{ice, ako treba. Jogin je kadar da u svom vi{em telu za tren oka bude tamo i otkrije {ta se de{ava. Ipak, on tamo mora da ode. To je kao kada neki ~ovek do odre|enog mesta stigne autom mnogo br`e od drugog koji tamo ide pe{ice. Razlika izme|u ~oveka u kolima i pe{aka je samo u polo`aju. Obojica moraju da se kre}u i obojica ono {to vide smatraju stvarnim. Oni, me|utim, nisu otkrili Stvarnost i smatraju da im njihov budni san pru`a su{tinu.

Ono {to svi oni „pronalaze“ po odlasku u udaljeni grad, samo je deo Velike Iluzije. Savr{enog U~itelja jedino zanima odvajanje uma od Velike Iluzije posredstvom koje mnogobrojne stvari ovog sveta naizgled postoje, dok zapravo jedino postoji nevidljiva Stvarnost poznata kao Sopstvo ili Bog.

Mo}i jogina, ma koliko velike, ni{tavne su u pore|enju sa beskona~nim mo}ima koje ~ovek sti~e po sjedinjenju sa Bogom. Bog mo`e da se uporedi sa Suncem. Jogini su bli`i Suncu od prose~nog ~oveka i zato mogu sebi da privuku poneki zrak Sunca.

Privu~eni zraci postaju njihove razli~ite okultne mo}i. Dodu{e, da bi koristili ove mo}i, jogini moraju da upravljaju zracima i ~ine napore. ^uda jogina ostvarena su uz velike napore, a ~uda koja izvede Savr{eni U~itelj ne podrazumevaju nikakve napore – Savr{eni U~itelj je jedno sa samim Suncem i sva njegova ~uda su nenaporna. Savr{eni U~itelj je ovla{}en da koristi Beskona~nu Mo} Boga sa kojim je uspostavio jedinstvo, mada svoju mo} vrlo retko upotrebljava. Kada je upotrebi, to je jedino radi duhovnog cilja, da zarobljene du{e dovede Bogu ili Istini.

Savr{eni U~itelj ne samo da mo`e da vam poka`e {ta je Bog, ve} mo`e i da vas dovede do Cilja, do postizanja potpunog Sjedinjenja sa Njim. To ne zna~i da tragalac neprestano treba da dodijava U~itelju svojim nasrtljivim zahtevom, „Poka`i mi Boga!“ @elja da se Bog vidi i ostvari je u redu. Pretpostaviti, me|utim, da Bog mo`e da se poka`e ili vidi kao neka stvar u bioskopu je krivo predstavljanje stvarnog traganja. Ne mo`ete da vidite Boga bez uzdizanja do neophodnog mentalnog nivoa. Morate potpuno da spoznate ni{tavnost i ispraznost grubog sveta, pre nego {to budete u stanju da zvirnete u prirodu Boga. Nema apsolutno nikakve koristi postavljati zapregu ispred konja. Neposredni cilj tragaoca trebalo bi da bude izla`enje na kraj sa psihi~kim ograni~enjima koja ga okivaju za la`no. Bog }e se automatski pojaviti, ~im se uklone nao~njaci koje je ~ovek sam privezao svom umu.

U stvari, Bog uop{te nije toliko daleko od tragaoca, a zapravo nije ni vrlo te{ko videti Ga. On je kao Sunce koje vam uvek sija tik iznad glave. Me|utim, sami ste nad glavom ra{irili suncobran {arolikih mentalnih impresija koje vam zaklanjaju pogled na Njega. Potrebno je samo da uklonite suncobran i eto Sunca, mo`ete da ga vidite. Ne morate niotkuda da ga donosite. Jedna sitna i bezna~ajna stvar kao {to je suncobran, mo`e da vam uskrati pogled na takvu veli~anstvenost kao {to je Sunce. Impresije su poput suncobrana. Iako same po sebi mogu da izgledaju bezna~ajne, one postavljaju zastor izme|u vas i Boga. Savr{eni U~itelj vam poma`e da uklonite impresije, a kada se zastor ukloni, nalazite se licem u lice sa Bogom kao Istinom.

Nikada nije mogu}e dati ~isto intelektualni dokaz za postojanje Boga. Svi dokazi koji se obra}aju samo intelektu, naginja}e podsticanju verovanja u Boga i nikada ne mogu da budu apsolutno uverljivi. Kako je mogu}e da se u podru~je intelekta unese ono {to je zapravo iznad intelekta? Tra`iti ~isto intelektualni dokaz za postojanje Boga je kao da tra`ite povlasticu da mo`ete da vidite u{ima. U{i jedino mogu da ~uju. One ne mogu da vide. Da bi ste bili u mogu}nosti da vidite, morate da koristite o~i. Ako ~vrsto sklopite o~i i na sav glas tra`ite da se va{im u{ima podari vid, kako neko mo`e da vam pomogne da ispunite ovako besmislen zahtev? A opet, takozvani „u~eni“ upadaju u zamku upravo ove „besmislenosti“. Oni `ele intelektualni dokaz za Boga, kao da Bog mo`e da se spozna kori{}enjem ~istog intelekta, ma koliko pronicljivog.

^injenica je da intelektualce uop{te ne zanima Bog. Njima je jedino stalo do dokaza i sopstvene ta{tine. Da stvarno `ele da spoznaju Boga, platili bi cenu ove spoznaje. Smesta bi se odrekli stvari koje ih spre~avaju da vide Boga. Po~eli bi time {to bi postali ponizni i nesebi~ni, kao i ispunjeni ljubavlju. Po~eli bi i da ostvaruju potpunu ~istotu srca. To }e ih odvesti do Boga mnogo sigurnije od bilo koje koli~ine jalovih dokazivanja.

Ljudi nisu voljni da se rastanu od svojih svakodnevnih vezanosti, ~ak ni po cenu da vide Boga. Rizikova}e `ivot i ~ak }e umreti hrabrom smr}u, ne bi li o~uvali sigurnost koju im pru`aju predmeti za koje su vezani. A opet, te{ko im je da makar i samo dva dana poste radi duhovnog napretka. To pokazuje koliko ih neznanje ~vrsto dr`i u {aci. Bog }e Sebe zasigurno otkriti onima koji su voljni da u Njegovo ime prihvate patnju. Oni moraju da budu nepopustljivo odlu~ni. Bog }e svakako do}i onima koji imaju smelost da sagore sve svoje `elje. Svetovne vezanosti i zapetljanosti mogu doveka da se nastavljaju i da vas to nigde ne odvede. Zato je du`nost tragaoca da se dr`i podalje od dra`i ovoga sveta. To je razlog {to su U~itelji svih vremena, poput Isusa, pozivali: „Prodajte sve i sledite mene.“

Kada neko `eli intelektualni dokaz Boga, ponekad je potrebno izvesti neko ~udo koje }e grubo uzdrmati samozadovoljstvo obi~nog ~oveka, uronjenog u svet koji smatra kona~nom i nepromenljivom stvarno{}u. Ipak, Boga ne treba pome{ati sa nadnaravnim svetom ili njegovim de{avanjima. ^uda mogu da doka`u da postoji ne{to {to je onostran onoga ~ime je svetovni ~ovek potpuno zaokupljen, ali ne mogu da mu donesu vi|enje Boga. Od jedne nerealnosti, kre}e se ka drugoj nerealnosti, samo da bi se opet na{ao u klopci naredne iluzije. Na taj na~in se nimalo se ne}e pribli`iti Istini. Savr{eni U~itelji uvek se odnose sa nipoda{tavnjem prema tra`enju da se izvode ~uda. Oni znaju stvarni cilj `ivota i svesrdno se posve}uju dovo|enju sveta do tog cilja, umesto da pothranjuju zaludnu znati`elju onih koje isklju~ivo zanimaju stvari od ovog sveta. Oni `ele da prosvetle ~ove~anstvo, a ne da ga zaprepaste ili preneraze. Ako i kada izvode ~uda, to je uvek da bi ljude poveli duhovnim Putem. Nikada to ne ~ine iz samo-razmetljivosti. Po njima, jedino ~udo koje je vredno izvesti jeste ono ~udo kada ~ovek biva naveden na spoznaju da je on sam u su{tini Istina.

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: