Svitanje Mislenja i Evolutivna Serija

U evoluciji ili Božijem „izdisanju“ univerzum je produciran napred iz latencije i ekspandira ad infinitum, dok je u involuciji ili Božijem „udisnju“,[1] reapsorbovan. Univerzum po sebi(to) (koji je manifestacija imaginacije) ne evoluira. Ono što evoluira je to mislenje kroz koje je univerzum realizovan; i ova evolucija u mislenju kreira lažnu pojavnost (prividnost) da je takođe i univerzum (imaginacija) evoluirajući. Kroz prirodnu evoluciju – a to je evolucija od atoma pa do ljudske forme – Beskonačni Um napreduje kroz seriju koraka od beskonačno-malog mislenja kroz manje-i-manje-konačno mislenje do beskonačnog mislenja a u saglasnosti sa kapacitetom svake od formi u evolucionoj seriji. Samo u ljudskoj form,(tu) gde se prirodna evolucija završava i ne-prirodna evolucija (ili reinkarnacija) započinje, mislenje doista sada beskonačno, stiče kapacitet – i na taj način šansu – za Sopstvo-mislenje[2] ili Anubavu  ili za doživljaj Realizacije.

ONDA KADA NEMA POKRETA, (kada nema) nikakve svesti u Okeanu Beskonačne Inteligencije, onda kada Beskonačna Inteligencija nije misleća, kada nije u Beskonačnom Um stanju,[3] tada univerzum, koji je Beskonačno Inteligencijina imaginacija, involuirana je ili latentan u svojoj naj-konačnijoj finoj formi. Ali kada započne (po)kretanje (ili mislenje):

  1. ovaj fini, naj-konačniji, latentni univerzum je produciran napred[4] u beskonačnu suptilnu i grubu formu, i
  2. fino, latentno Beskonačno Mislenje dolazi van u formu kao naj-konačniji atom i evoluira i ekspandira do Svoga(To) krajnjeg ograničenja, to jest, do ljudske forme.

Tako je univerzum produciran od naj konačnijeg i ekspandira je do beskonačnog; naposletku je univerzum iz svoga stanja beskonačne ekspanzije ponovo povučen nazad u svoju naj-konačniju latentnu formu. Kada se ova ekspanzija događa na univerzalnom nivou,[5] na individualnom nivou atom simultano evoluira do ljudske forme. Ova univerzalna ekspanzija i kontrakcija su Bažije izdisanje van i udisanje u(mutra)[6] univerzuma, koje takođe možemo da nazovemo i evolucija i involucija.[7] Evolucija se kroz razvoj naj-konačnijeg mislenja u beskonačno mislenje dešava kroz serije sklopova[8] u ciklusu od 8.400.000 vrsta (chaurasi laksh yoni chakkar).[9] Kroz ceo tok, Beskonačno Mislenje je to koje evoluira i involuira, tj. producira, održava i uništava.

Hajde da definišemo termin „univerzum“  i  „forme u evolucionoj seriji“.

Univerzum = telo (od) imaginacije

Forme u evolutinoj seriji = tela (od) mislenja[10]

Kada je univerzum produciran kroz evoluciju, individualna forma je takođe evoluirala; I kada je univerzum unazad uvučen u involuciji, individualna forma takođe involuira.

Evolucija – koja je progresivni napredak u mislenju i, uporedo sa time je u formama mislenja od najkonačnijeg pa do beskonačnog – odvija se[11] u domenu formi mislenja a u saglasnosti sa evolucijom tog mislenja. Evolucija se ne odvija u formi ili telu imaginacije, koja je manifestovani univerzum a kako je to već ranije definisano. Dočim, univerzum pojavno (prividno) evoluira (mada u realnosti to ne čini) od naj konačnijeg pa do beskonačnoga. Ova pojavna prividnost evolucije u telu beskonačnog univerzuma je usled evolucije mislenja koje uzrokuje da univerzum bude realizovan u različitim stepenima razvoja od naj konačnijeg pa do beskonačnog. Tako, čak iako u stvarnosti univerzum kroz ceo tok evolucije ostaje beskonačno manifestovan, on(to) je realizova

a) kao naj konačniji sa naj-konačnijim mislenjem kada (je) u atom formi;

b) kao manje  konačni sa manje-konačnim mislenjem kad (je) u biljnoj formi;

c) kao još manje konačni sa još-manje-konačnim mislenjem kada (je) u životinjskoj formi;

d) kao beskonačni sa beskonačnim mislenjem kad (je) u ljudskoj formi.

Ukratko, iako se evolucija u realnosti odvija samo u mislenju i njegovim(to) formama pa ipak za sve pojavnosti (prividnosti)[12] evoluiraju takođe i imaginacija i njene forme od naj konačnije pa do beskonačne, kako je to detaljno prikazano od (a) do (d) u gornjem delu teksta.

Iako beskonačan, univerzum je inicijalno realizovan kao naj konačniji pa je postepeno realizovano da je beskonačan u različitim stadijumima od (a) do (d)  kao što je to gore objašnjeno. Ovo konstituiše pojavno prividnu evoluciju univeruzma uzrokovanu sa evolucijom mislenja u formaciji serija.

Serije procesa evolucije počinju sa pokretom (kretanjem) – a to je svest ili mislenje – kroz koji Beskonačna Inteligencija realizuje i doživljava manifestaciju Svoje(To) beskonačne imaginacije od naj konačnije pa do beskonačne. U svakoj formi Beskonačna Inteligencija jeste u um stanju, a što znači u mislećem stanju. Beskonačni Um je Beskonačno Inteligencijino Beskonačno Mislenje. Taj isti Beskonačni Um koji je i u naj-nesavršenijoj formi (atom ili kamen forma) takođe je i u ljudskoj formi. Beskonačno Mislenje (ili Beskonačni Um), realizuje univerzum kroz naj-konačnija ograničenja (od) atom forme, zato što postaje atom(ov) um – naj-konačniji um, naj-konačnije mislenje. Ova ograničenja atom(ovog) uma su usled naj-konačnijih ograničenja (od) ovoga medijuma. Isto Beskonačno Mislenje (ili Beskonačni Um) realizuje univerzum kroz ograničenje ljudske forme – koja je beskonačno ograničenje – a onda kada On(To) postane ljudski um, beskonačni um, beskonačno mislenje, a čija neograničenost je usled savršenstva ovoga naj-savršenijeg ljudskog medijuma. Ukratko, Mislenje učinjeno u atom formi je naj konačnije, mislenje učinjeno u ljudskoj formi je beskonačno. Beskonačna Inteligencija tako igra ulogu naj-konačnijeg uma u atom(ovoj) formi – koja korespondira sa kamen formom (i od sada pa nadalje je tako imenovana radi veće jasnoće); i Ona(To) igra ulogu beskonačnog uma u ljudskoj formi. Stoga, u evolucionoj seriji, kamen je najniža ili naj-nesavršenija forma a čovek je najviša i naj-savršenija forma; a u skladu sa kapacitetom ovih formi ili mediuma Beskonačni Um realizuje Beskonačno Inteligencijinu beskonačnu imaginaciju (univerzum).

U svim ovim formama, od najniže pa do najviše, od kamena pa do čoveka, jedan isti Beskonačni Um igrajući ulogu individualnog uma (konačnog ili beskonačnog), uzima[13] doživljaj univerzuma naj konačnije, manje konačno, ili beskonačno u saglasnosti sa stempenom ograničenosti forme ili mediuma (da li je naj konačnija, manje konačna ili beskonačna) kroz koji On(To) doživljava. Tako um doživljava univerzum u saglasnosti sa svojim(to) telima. Drugim rečima, kroz svaku od ovih formi (ili tela), Beskonačni Um doživljava različite manifestacije Svoje(To) Imaginacije i tako realizuje univerzum saglasno sa kapacitetom koji poseduje svaka forma (ili telo). A najviša forma kroz koju On(To) do najpotpunijeg stepena može da realizuje Svoju(To) imaginaciju (ili da doživi univerzum) je ljudska forma. A kada Beskonačni Um (a koji je Beskonačna Inteligencija onda kada je misleća) doživljava Sebe(To) kao Beskonačnu Inteligenciju, tada se Njeno(To) doživljavanje univerzuma (a koje je mislenje o Svojoj(To) imaginaciji[14])  kroz svoje(to) različite forme  – od kamena pa do čoveka – zaustavlja. Drugim rečima, za Nju(To) se tada okončava evolucija.[15] Da bi se sve ovo desilo i da bi Beskonačna Inteligencija realizovala (ili mislila) Sebe(To), preuduslov[16] je da Beskonačna Inteligencija mora da misli.

Realno govoreći, evolucija mislenja od naj konačnijeg pa do beskonačnog se okončava u ljudskoj formi zato što je u ovoj formi mislenje doseglo svoje originalno beskonačno stanje. Ipak zahvaljujući sanskarama lažnost u beskonačnom mislenju istrajava i ova lažnost čini da ovo mislenje pojavno prividno izgleda kao da je opet konačno. Ovo je razlog zašto ljudska forma s vremena na vreme biva promenjane. Ovo menjanje forme je reinkarnacija mislenja koja počinje tek nakon što je proces prirodne evolucije dosegao ljudsku formu koja je najviša tačka. Reinkarnacija je ne-prirodna ili sekundarna evolucija. Ipak, obe, i prirodna i ne-prirodna evolucija ulaze u zastoj (staju) za Beskonačno Mislenje kada Ona(To) počne mislenje realno i realizuje Beskonačnu Inteligenciju umesto beskonačne imaginacije.

Anubava[17] – doživljaj (iskustvo) Sopstvo-realizacije – povlači za sobom da Beskonačna Inteligencija mora da misli Sebe(To) umesto mislenja Svoje(To) imaginacije kroz ove nesavršene ili savršene forme.  Samo u ljudskoj formi, Beskonačna Inteligencija doista ima šansu za realizovanje (mislenje) Svoga(To) Beskonačnog Sopstva. Jer je samo u ljudskoj formi mislenje beskonačno, osposobljeno bilo za realizovanje (mislenje) beskonačnog univeruma (a što ona(to) čini kada su sanskare prisutne) bilo za realizovanje (mislenje Beskonačne Inteligencije ili Sopstva (a što ona(to) čini u odsudstvu svih sankara). Da bi mislii ili realizovati beskonačje – bilo beskonačni univerzum ili Beskonačno Sopstvo – mislenje takođe mora da bude beskonačno, a što se dešava[18] (samo u čoveku i niti u jednoj drugoj formi egzistencije (postojanja). Ljudska forma je najviša forma gde Beskonačna Inteligencija može bilo da misli (realizuje) Svoju(To) Imaginaciju (univerzum) u (pot)punosti, bilo da misli (realizuje) Sebe(To).

Ako mislenje ne dosegne beskonačno stanje, to jest, ako pojavno prividna realizacija (mislenje) o univerzumu (imaginaciji) nije u (pot)punosti dokončano.[19] onda sa Beskonačnom Inteligencijom nije moglo da bude učinjeno realizovanje Sebe(To). Stoga prvo kroz prirodni ciklus (chakra) formi, to jest kroz evolucionu seriju, mora da bude dosegnuta ljudska forma a tek tada se javlja šansa za Sopsto-realizaciju ili Sopstvo-mislenje.[20] To je stoga što je u svim drugim formama mislenje još uvek konačno i još uvek nije ostvaren pojavno prividno potpuni doživljaj univerzuma. Ukratko, Sopstvo-mislenje nije moguće sve dok mislenje nije beskonačno, sve dok pojavno prividna potpuna realizacija univerzuma nije bila ostvarena. Mislenje treba da se uzdigne do nivoa na kome posvaja ljudsku formu. Pa čak i ovde u ljudskoj formi, Beskonačni Um ne može da misli ili realizuje Sebe(To) ako nastavi sa realizovanjem ili doživljavanjem univerzuma to jest ako nastavi (i dalje) sa mislenjem imaginacije zbog i u skladu sa impresijama ili sanskarama koje prima usled imaginarnog mislenja. Ali u ljudskoj formi postavši lišen sanskara okreće se od mislenja Svoje(To) osobne imaginacije (mislenja univerzuma) pa samo tada doista realizuje Sebe(To) umesto da realizjuje univerzum. Tako su sanskare odgovorne za činjenje da Beskonačni Um misli (realizuje) imaginaciju. Ali kada je Beskonačni Um učinjen lišenim sanskara, tada je učinjen da misli (realizuje) Sebe(To).[21] Sve ovo se može desiti samo u ljudskoj formi gde je mislenje beskonačno i gde je evolucija forme okončana.[22]

Evoluciona serija od najniže pa do najviše forme mislenja bila je neizostavno producirana u delovanju i u metežu (gadhad) Beskonačno Inteligencijinih nastojanja da realizuje Sebe(To). Ako bi da realizuje ili misli Sebe(To), Beskonačna Inteligencija mora prvo da misli. Ali čim mislenje počne, dve stvari se simultano dešavaju[23]:

  1. fina, naj-konačnija imaginacija manifestovana je u suptilnoj i gruboj formi;
  2. počinje evolucija serije formi. Kroz ovu evoluciju Beskonačna Inteligencija realizuje Svoju(To) naj-konačniju finu imaginaciju u beskonačnoj suptilnoj i gruboj formi kroz suptilno i grubo telo. Drugim rečima, kroz serije formi, duša[24] uzima doživljaj[25] (od) suptilnog i grubog univerzuma.

Na ovaj način Beskonačna Inteligencija umesto realizovanja (misleenja) Sebe(To), pogrešno je usmerena, kako to i beše, u realizovanje (mislenje) univerzuma – Svoje(To) imaginacije – kroz proces evolucije.


[1] breathing out – izdisanje van (udahnuti) i breathing in – udisanje unutra (izdahnuti)

[2] Mislenje koje misli (Sopstvo) unutar Sopstva; Sopstvo mislenje Sopstva

[3] Fraza „Beskonačni Um“ ovde označava misleće stanje Beskonačne Inteligencije. (Moj komentar:) Moglo bi da se prevede i kao stanje Beskonačnog uma, ali to ipak nije state of the Infinite Mind i te dve fraze se razlikuju pa treba i različito da budu prevedene. Stanja Beskonačnog Uma mogu biti različita, lažna, realno, konačna, beskonačna itd. i ona ukazuje na neko konkretno stanje u kome se Beskonačni Um nalazi u tom momentu, u toj formi ili neki njegov aspekt. bilo u realnosti ili stvarnosti (kreaciji). Beskonačni Um stanje izražava pre izvorno ili integrativno Um stanje, njegovu suštinu.

[4] produced forth into – znači da je produkovan (iznesen, produkovan, ispoljen, stvoren, izronio) iz tog stanja u novo više, naprednije stanje, u stanje koje je više od ovog njenog prethodnog stanja. To je takođe i vrsta projekcije onoga što je latentno napolje ka platnu suptilne i grube forme, kao na ekranu. Kao da imate filmsku traku koja predstavlja latentnost i tek kada dođe do produkcije svetlost projektuje slike na platnu.

[5] plane – nivo, level – nivo

[6] breathing out – disanje van, izdisanje daha; breathing in – disanje u, udisanje

[7] „involucija“ u ovom tekstu ne odnosi se na „involuciju svest-(nosti)“ kako je to Meher Baba objasnio u Bog govori i u drugim kasnijim radovima. Umesto toga, „involucija“  znači povlačenje i reapsorpcija manifestovanog univerzuma u latentnost. „Evolucija“ je takođe korišćena u Beskonačnoj Inteligenciji na način koji se ponekad razilazi od načina korišćenja u Bog Govori i Besedama. Za dalja objašnjenja vidi Galosari i Esej str 474. (Moj komentar: Ne treba zaboraviti da se i evolucija i involucija i sve dešava samo u Svesti kako je to Baba ne dvosmisleno više puta označio. Ovde ne postoji nikakva razlika u korišćenju termina jer se u oba slučaja radi o involuciji svesti, odnosno povlačenju svesti nazad u sebe a povlačenje svesti u sebe je istovetno sa povlačenjem kreacije (univerzuma). Univerzum je samo projekcija van svesti pa bez obzira da li se govori o povlačenje nazad univerzuma ili svesti misli se na isto. Svako od nas povlači u involuciji u sebe svoj manifestovani univerzum (a to je Maja) nazad u sebe i to se dešava kroz proces preokretanja svesti od spolja ka unutra i od povlačenja svesti od grubog ka suptilnom i od suptilnog ka mantalnom da bi se na kraju svest povukla od suptilnog ka Sebi (Sopstvu). U toku tog procesa se povlače sve projekcije (produkcije) a to je sve ono što smo izneli napred iz sebe i to projektovali ili manifestovali u kreaciji. I na izvestan nači (a možda i doslovno) svaka individua je Išvar i igra trostuku ulogu (Kreatora, Održavaoca, Rastvoritelja) celokupnog Svoga sopstvenog univerzuma koji je projektovan na postojeći Univerzalni Univerzum.  U involuciji mi povlačimo svoj univerzum nazad u sebe a ne materijalni univerzum. Prosto kada neko doživi Obogotvorenje za ostatak čovečanstva Univerzum nastavlja da postoji i samo za njega taj univerzum prestaje da postoji u smislu da on nema svest o Njemu mada još uvek ima svesnost o istome jer nastavlja da živi i postoji u istome i reaguje i deluje u istome, bilo automatski kao Mađzub ili Svesno kao Sadguru ili Parmahansa. I za Bogo-ostvarene Univerzum nastavlja da postoji samo je njihov lični univerzum raztvoren u ništa i prestao je da postoji ali i dalje postoje i Realnost (Bog) i Stvarnost (Univerzum – Božija Senka).. Bog kao Bog i Senka kao Senka. Pa i sama Mahapralaja bi mogla da znači Božije povlačenje Sveukupne seneke u sebe a ne nužno Uništenje i nestanak materijalnog Univerzuma. Moglo bi da bude i Bogo-realizacija Univerzuma kao Celine. Stalno treba imati na umu da je Baba govorio u svome sopstvenom jeziku, ponekad u mešanom jeziku, svome i našem i ponakad u našem jeziku. Ali kada se radi o duhovnim činjenicama morao je da govori samo u Svome sopstvenom jeziku jer je to jedini način da se duhovne činjenice saopšte. Korišćenje zajedničkog ili našeg jezika je tu samo uslovno kao kapija koja otkriva suštinu koja je sakrivena iza i onostran reči koje su izgovorene. Zato postoje kontradikcije i različite difinicije reči.

[8] formation – formacija, onoga što je bilo formirano,

[9] Ova fraza, koja se mnogo puta javalja u različitim formama u ovom manuskriptu, pomalo je ambivalentna po svome značenju. haurasia znači četrdeset-osam i chaurasia znači 100 000; broj stoga naznačuje, stoga,  sasvim je jasno 8 400 000.

Ambivalentnost se ne nalazi u broju već u značenju  reči  yani, koja, u ovom kontekstu, neko može da prevede ili kao „rođenja“ ili „vrsta“. Drugim rečima, da li điv u evoluciji prolazi kroz 8.400.000 individualnih života (lifetimes – trajanja života)  ili 8.400.000 vrsta?

Ideja da duša prolazi kroz 48-am lakhs of yani (šta god da to značilo) pre postizanja ljudske forme veoma često je nalažena u pisanjima Majstora i pesnika u Indiji. Broj se pojavljuje i Bog Govori ali u drugačijem kontekstu. Tamo je rečeno da duša prolazi kroz 8.400.000 rođenja u ljudskoj formi pre postizanja Bogo-realizacije. U ovom tekstu, naravno, referenca se odnosi na broj yani-ja kroz koja je prođeno u toku evolucije od kamena do majmuna pre dostizanja ljudske forme.

Iako neko nemože da nedvosmisleno razreši dilemu lingvističke prirode, Bog Govori (str 155) ukazuje na to da duša prolazi kroz totalnu sumu 50 crore (ili 500.000.000 rađanja i smrti pre Bogo-realizacije – od kojij je preovlađujuća većina, naravno, se javlja u pre ljudskim formama evolucije.

A članak u Meher Porukama („Bog, kreator i Kreacija (Deo) IV volumen 1, broj 4, str. 5-6) uspostavilo je pitanje kada je citiralo Babine reči, „četrdeset-osam lacs (sic) formi su ustvari rodovi, od kojih svaka od njih ima svoje vrste, i Atman mora da prođe kroz sve njih, pre nego što se on inkarnira u ljudskoj formi. “ Kako rod-vrste razlika reprezentuje rafiniranost koja se čak ni ne pojavljuje u Beskonačnoj Inteligenciji, editori su redovito prevodili yani kao „vrste“.

Ova fraza se kasnije u ovome rukopisu pojavljuje u pomalo različitoj formi – poneka, na primer, reč yani joj nedostaje, ponekad nedostaje reč chakra i tako dalje. Čini se da ove varijacije nemaju nikakvo istinsko značenje, i o ovome neće biti daljih napomena.

[10] Body of the imagination – imaginacijino telo, telo koje je stvorila imaginacija i sačinjeno je od imaginacije;  body of the thinking  – mislenjeovo telo, telo koje je producirano mislenjem i sastoji se od mislenja

[11] take place – uzima mesto, nalazi prostor za svoje ispoljavanje i ispoljava se u tome medijumu i kroz taj medijum

[12] to all apearencis – za sve štop pojavno postoji, za sve pojavno postojeće

[13] Take the experianc  –  uzima iskustvo, preuzima na sebe iskustvo; sama reč experience (iskustvo) ima isto značenje kao i reč enjoyment (uživanje – nešto proživljavati bilo pozitivno ili negativno), što će reći proživljavati.

[14] Beskonačna Inteligencija Svojim(to) doživljavanjem univerzuma, a univerzum je Njena(to) Sopstvena(to) mislenje o Svojoj Sopstvenoj(to) maginacija (mislenje o Beskonačneo Inteligencijinoj imaghinaciji Samej po Sebi(to))

[15] Ovde u tekstu se koristi reč „evolucija“ u proširenom smislu koji objedinjuje oba „prirodnu evoluciju“ i „ne-prirodnu evoluciju“ (ili reinkarnacija) onako kako su ove reči objašnjene u narednom paragrafu. Drugim rečima, „evolucija“ ovde se odnosi na sveukupno putovanje svesti, od njenoga pojavljivanja iz kreaciske tačke naviše sve do Bogo-realizaciji.

[16] prerekvizit –

[17] Anubava bukvalno znači „doživljaj“. dočim, Baba često koristi ovu reč, kao u ovom slučaju, da ukaže na vrhovno iskustvo Bogo-realizacije.

[18] take place – ostvaruje, ( za razliku od happend – događa, dešava) uzima mesto, odvija, nešto što nalazi svoje mesto to jest prostor za svoje ispoljavanje

[19] accomplish – ostvareno, nešto što je upotpunjeno, kompletirano, dovršeno

[20] Samo-realizaciju ili Samo-mislenje; realizaciju Sopstva ili mislenje-o-Sopstvu – mislenje-koje-misli-u Sopstvu ili realizacija-koja-realizuje-u-Sopstvu

[21] Pasivna konstrukcija u osnovnom delu ove rečenice, koja kaže da je beskonačni um “ učinjen da misli“ odražava činjenicu da um nemože da upotpuni  ovo (mislenje-o-Sopstvu ili realizovanje Sopstva) kroz svoj sopstveni napor (nastojanje, trud), kako je to Meher Baba objasnio u daljem tekstu, samo milost Sadgurua može urodi Ostvarenjem.

[22] Bukvalno – došla do jednog kraja.Jedan početak samo postoji pa tako postoji i samo jedan kraj.

[23] occur – dešavaju, happend – dešavaju

[24] Ovo je prv referenca u ovom tekstu na „dušu“ nekada označavana kroz tekst osnovnim terminom, „Beskonačna Inteligencija“.

[25] taka experence – uzima (stiče) iskustvo (doživljaj

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: