Um Kreirajući i Realizujući

Um Kreirajući i Realizujući kroz

Behrama i Zoroastera

U Behramu – koji simboliše običnog čoveka – jedno s-one-strane drugoga koegzistira: grubo telo, suptilno telo, fino telo, individualni beskonačni lažni um, Univerzalni Beskonačni Lažni Um, Beskonačni Um, i Beskonačna Inteligencija. Kao Behram, Beskonačni Um kreira univerzum i realizuje ga kroz svoja tela; ali kao Zaratrustra – koji simbolizuje realizovano biće[1] – On(To) kreira univerzum dok realizjuje Sebe(To).

Beskonačna Inteligencija kao Beskonačni Um kreira univerzum, kao beskonačni lažni um realizuje univerzum, i kao Beskonačni Realni Um realizuje Sebe(To). Beskonačna Inteligencuja u Behramu realizuje senku kao Sve i Sebe(To) kao ništa, ali u Zaratrustri  realizuje Sebe(To)  kao Sve i senku kao ništa. Beskonačni Um jeste nirakar (bes-forman) kod kreiranja univerzuma, sakar (forme-pun) kod realizovanja istoga i nirakar tokom realizovanja Sebe(To). U Behramu, Okean Beskonačne Inteligencije kreira univerzum kao mehur i realizuje univerzalni mehur kroz tela a kao mehurove. Ali kao Zaratrustra, Okean realizji Sebe(To).

FORMA BEHRAMA  –  koji je pomenut u Slici 7. kao tipični ljudski slučaj – ima, ako neko prodre kroz najspoljašnije grubo telo, nasleđe (sukcesija) unutrašnjih formi, a jedna s-one-strane druge je serija koja kulminira u Beskonačnoj Inteligenciji kao izvoru svega. Behram ima

grubo telo; i s-one-strane njega(to),

suptilno telo; i s-one-strane njega(to),

fino telo; i s-one-strane njega(to),

individualni beskonačni lažni um (lažno Ja, ahankar, ego);  i s-one-strane njega(to),

Univerzalni Beskonačni Lažni Um; i s-one-strane Njega(To),

Beskonačni Um; i s-one-strane Njega(To),

Beskonačnu Inteligenciju.

Ovi raznovrsni konstituenti forme Behrama (I Rustoma, Džala, itd.) u njihovom potpunijem međuodnosu sa Beskonačnom Inteligencijom i svime što izranja iz Nje(To) prikazani su na Slici 7. na sledećoj strani.

Slika 8. na strani 81. suprotstavlja slučaj Behrama – jedne obične ljudske individuae na slici 7. – sa Zaratrustrom, realizovanim bićem.

Hajde da sada razmotrimo Beskonačno Inteligencijinu kreaciju i realizaciju  univerzuma a  i Njenu(To) realizaciju Sebe(To), a u odnosu na slučaj Behrama i Zaratrustre, koji respektivno simbolizuju obično ljudsko biće i realizovano biće.

U Behramu, Beskonačna Inteligencija, tokom mislenja kao Beskonačni Um u stanju buđenja, simultano kreira suptilni i grubi univerzum i suptilno i grubo telo. A tokom mislenja grubo i suptilno, kao beskonačni lažni um, respektivno, u budnom stanju iil san stanju, realizuje grubi i suptilni univerzum kroz grubo i suptilno telo. Ali kada Beskonačna Inteligencija u besanom spava(nju) nije angažovana u mislenju – to jest, kada nije angažovan u kreativnom mislenju (mislenje-kao-kreiranje) – tada suptilni i grubi univerzum i suptilno i grubo telo, ne egzistiraju i nisu (pro)mišljeni-i-realizovani kroz proces realizovanja-mislenja (mislenje-kao-realizovanje).

U Zaratraustri, Beskonačna Inteligencija kreira suptilni i grubi univerzum  i suptilno i grubo telo kad je misleća kao Beskonačni Um u kreativnom mislećem modu. Ali kad je mislenja u smislu realizovanja tada ne misli-i-(ne)realizuje suptilni i grubi univerzum (koji jeste Njena(To) imaginacija) kroz Svoje(To) suptilno i grubo telo (koja su Njeno(To) mislenje). Umesto toga Ona(To) misli-i-realizuje Sebe(To).

Beskonačna Inteligencija, dok je kreiranje suptilnog i grubog univerzuma i suptilnog i grubog tela, ne realizuje niti niverzum niti Sebe(To); ali kod realizovanja univerzuma ili Sebe(To) Beskonačna Inteligencija tada nije angažovana u kreiranju univerzuma Ili još preciznije, Beskonačna Inteligencija kao Beskonačni Um je ta koja kreira univerzum (i reč „kreira“ ovde označava sveukupni proces kreacije, očuvanja i destrukcije), ali Beskonačni Um ne realizuje niti univerzum niti Sebe(To). Ovo realizovanje univezuma je učinjeno ali pre sa beskonačnim lažnim umom, koji je pak ne-sposoban bilo za kreiranje univerzuma ili realizovanje sebe(to). Pa opet, Beskonačni Realni Um, koji niti kreira niti realizuje univerzum je onaj (jedan) koje realizuje Sebe(To).

Hajde da sada primenimo ovu distinkciju između tri aspekta koje um nosi (u sebi) na konkretni primer Behrama i Zaratrustre. Beskonačna Inteligencija kao Beskonačni Um u Behramu i Zaratrustri kreira univerzum; ali Ona(To) ne kreira univerzum kao beskonačni lažni um u Behramu i Beskonačni Realni Um u Zaratrustri. Ovo će reći da u Behramu i Zaratrustri, Beskonačna Inteligencija kao Beskonačni Um kreira tela i univerzum; ali u Behramovom slučaju, Beskonačna Inteligencija (kao beskonačni lažni um) realizuje univerzum kroz tela, dok u Zaratrustrinom slučaju, Beskonačna Inteligencija (kao Beskonačni Realni Um), realizuje Sebe(To).[1]

U Behramu, Beskonačna Inteligencija misli-i-realizje senku (koja je univerzum) i medijum za mislenje (koji je telo) i to na takav način da je senka realizovana kao Sve a Inteligencija po-Sebi(To) kao ništa. U slučaju Zaratrustre, dakle, Ona(To) misli-i-realizuje i senku i medijum kao ništa a Sebe kao Sve. U Behramu, Beskonačna Inteligencija misli-i-realizuje Sebe kao suptilno i grubo telo, konačno i ograničeno, dok u Zaratrustri Ona(To) misli-i-realizuje Sebe(To) kao bestelesno, beskonačno i neograničeno.

U toku toka ove kreacije i realizacije, Beskonačni Um prelazi iz bes-formnog (nirakar) kroz forme-puno (sakar) i nazad do nirakar stanja, tako:

kod kreiranja univerzum, Beskonačni Um jeste bes-forman ili nirakar

kod realizovanja univerzum, Beskonačni Um jeste forme-pun ili sakar, to jest, suptilan i grub;

kod realizovanja Sebe(To) Beskonačni Um je iznova nirakar.

Beskonačna Inteligencija kroz nirakar Beskonačno Mislenje kreira univerzum iz svoga(to) originalnog naj-konačnijeg finog stanja kao atoma, u beskonačnu suptilnu i grubu formu; kroz suptilno i grubo mislenje Ona(To) realizuje univerzum, i kroz nirakar Beskonačno Realno Mislenje Ona(To) realizuje Sebe(To).

Beskonačna Inteligencija se može uporediti sa Okeanom a Behram sa kapi. Univerzum i telasu poput mehurova. Tako:

univezum = taj (jedan) beskonačni mehur same po sebi i ne-(po)vezan;

suptilno i grubo telo = mehurovi (po)vezani sa kapima.

Sada, kada se Okean Beskonačne Inteligencije u mislećem modu uzburka u (po)kretanjima,[2] Ona(To) misli-i-kreira (producira) grubu i suptilnu imaginaciju, koja je grubi i suptilni univerzum a isto taklo i grubo i suptilno mislenje koje obuhvata-i-čini grubo i suptilno telo ili mehurove. Kada Beskonačna Inteligencija misli-i-realizje (to jest, vidi) Sebe(To) kao telo ili mehur, kroz taj mehur Ona(To) realizuje imaginaciju ili univerzalni mehur (univerzum). Ukratko, Beskonačni Um ili Okean u Behramu misli Sebe(To) kao telo ili mehur. Mada je bes-forman i beskonačan, Beskonačni Um misli Sebe(To) kao formu, konačnu i ograničenu a ovo mislenje Uma je lažno mislenje.

U Zaratrustri, Beskonačni Um ili Okean misli-i-realizuje Sebe(To) kao Beskonačni Okean i telo ili mehur kao Svoj(To) beskonačni instrument za realizovanje univerzuma. Opazite da isti Beskonačni Um boravi u obojici, i u Behramu i Zaratrustri. Ali kao Behram Beskonačni Um misli Sebe(To) kao konačno, kao mehur, a ovo mislenje je lažno mislenje. U slučaju Zaratrustre, dakle, On(To) misli Sebe(To) kao beskonačno, kao Okean, i ovo je Realno Mislenje.


[1] Itself-Svoje Realno Sopstvo J Ovo je po mome mislenju isto kao da se kaže da Beskonačna Inteligencija u čoveku i Zaratrustri kao Beskonačni Um (kada je bes formna) igra ulogu Išvara  Ali Ona(To) kao beskonačni lažni um (otelotvoreni  individualni forme putni um)  u čoveku i  Beskonačni Realni Um (otelotvoreni Univerzalni Individualizovani forme puni Um) u Zaratrustri ne kreira univerzum, Što će reći da i u čoveku i u Zaratrustri kao Išvar kreira univerzum i tela ali kao individualni um u čoveku i Univerzalni Individualizovani Zaratrustrin Um, odnosno beskonačni lažni um u čoveku i Beskonačni Realni Um u Zaratrustri ona ne kreira niti tela niti univerzum. Pak u čoveku ona kroz beskonačni lažni um realizuje  univerzum kroz tela a kroz Beskonačni Realni Um Zaratrustre Ona(To) realizuje Sebe(SvojeRealnoSopstvo). Znači Beskonačna Inteligencija je u Čoveku Beskonačni (Univerzalni) Um kao Išvar I beskonačni lažni um kao individualni um pojedinca a u Zaratrustri jeBeskonačna Inteligencija kao Beskonačni (nUniverzaloni) Um kao Išvar i Beskonačni Realni Um kao SvojeRealnoSopstvo (Beskonačna Inteligencija, Okean, Paramatma, Bog). Išvar kao iIšvar je i u čoveku i u Zaratrustri besforman. U čoveku je beskonačni lažni um u formi i u Zaratrustri je Beskonačni Realni Um opet bez forme ali i forme puno te stoga Zaratrustra realizuje Sve kao Sve (bes formno) ii ništa kao ništa (kroz formu).

[2] stir into motion – kada se u njemu uzburkaju (pokrenu) (po)kretanja; stir mešanje, uzbuđenje, uznemirenost; mešati, pomešati, pokrenuti, podstaći, maknuti, mrdnuti, uzbuditi, uznemiriti


[1] a being – kao imenica je biće ili bivstvujuće a inače bivstvujuće, bivanje, bivstvo;.ali i postojanje, bivanje, bitisanje

%d bloggers like this: