Šesti Nivo – Šesto Nebo

Šesti nivo mentalnog sveta

u sanskritu je nazvan Bramaloka – Svet Boga,

a on ko dosegne ovaj uzvišeni nivo zvan je Kailaš.

Kada peto nivoi poklonik Šiv, dosegne šesti nivo,

preobražava se u Kailaša i stiče autoritet

u drugom delu uma, carstvu osećanja.

Kailaš je gospodar srca;

u Bramaloku egzistiraju osećanja svih vrsta –

jad i blaženstvo, razdvojenost i sjedinjenost,

entuzijazam i razočarenje, sve žudnje.

Poklonik ovladava svim ovim osećanjima,

postajući jedno sa ovom sekcijom uma.

Ovladava[1] osećanjima i nastavlja da doživljava

celinu mentalnog sveta s šestog nivoa.

Postaje um „jastva“, osećanje „jastva“;[2]

kreira ili suzbija[3] želje u srcima drugih

kontrolišući emocije i osećanja poklonika

od prvog suptilnog nivoa do petog mentalnog nivoa

kao i svih grubo svesnih Đivatmi u svetu.

U sufizmu poklonika šestoga nivoa zovu Pir, onaj koji voli.

Emocija je najmoćniji aspekt uma

a osećanje je najintenzivnija sekcija uma.

Pir može kreirati ili suzbiti bilo koje osećanje

i on usmerava odušenje[4] čistih emocija kroz ljubav.

Šesto nivovovski poklonik je oslobođen sanskara

ali zadržava njihove mentalne otiske.

Oči su mu zatvorene kad vidi Boga;

Pir vidi Boga unutar jastva

i unutar svakoga i svega s kraja na kraj pet nivoa

i grubog sveta pod sobom, ali nije jedno s Bogom.

Nije jedno s Bogom jer on misli sebe da jeste um,[5]

um koji kreira mentalni, suptilni i grubi svet:

još uvek je u području dualnosti.

Pir je licem u lice s Bogom

i intenzivno čežne za sjedinjenjem s Bogom

no ne može Ga realizovati (bez pomoći)

i pati u beskonačnim mukama razdvojenosti.

Ova mentalna patnja beskrajne žudnje za sjedinjenjem

je najuzviše ispoljenje Ljubavi prema Boga unutar dualnosti.

Osećanje viđenja Boga licem u lice

je najuzvišenije osećanje srca uma.[6]

Bivajući oslobođen svojih sanskara, mada pomućen imprintima,

šesto nivovski poklonik uživa život oslobođenog duha,[7]

zarad ljubavi se postupno sjedinjujući sa Bogom.

Šesto nebo je nazvano Džanani,

boravište Božanskog Voljenog.

Poklonik šestog nivoa je stupio u to boravište

jer je šesto nebo tako blizu šestog nivoa

da je bezmalo isto.

Šesto nivoo iskustvo je totalnog viđenja,

a to viđenje je od beskonačnog vida u šestom nebu.[8]

Ovaj beskonačni vid je vid trećeg oka

koje vidi Boga svugde kakav On JESTE.

Treće oko se naziva Divja Drašti

i ono je Božansko Oko.

Kada je poklonik u šestom nebu,

ovo Božansko Oko vidi samo Boga a ne vidi kreaciju;

u boravištu Božanskog Voljenog neko vidi samo Njega.

Treće oko biva otvoreno samo na šestom nivou

kad su velovi iluzije već iskidani ili spaljeni

te je poklonik oslobođen sanskara

ali zadržava otiske.

Sanskarički velovi grube, suptilne, i dela mentalne svesti

moraju biti uklonjeni pre no što jedno[9] može stupiti u ovo boravište

i videti lepotu Božanskog Voljenog.

Treće oko leži neotvoreno pri ljudskom umu.

„Ono“ se ne razvija pri prelaženju nivoa;

involucija je razvoj unutarnje svesti,

a ovo oko se otvara na šestom nivou.[10]

Kad ljudsko biće ima grubu svest

grube fizičke oči vide grube (s)tvari i bića

sveta i univerzuma u kružnim zakrviljenostima.

Kada neko ostvari suptilnu svest ima suptilni vid;

grube oči ostaju zatvorene (ras-povezano od grubosti)[11]

a mentalno oko, treće oko, ostaje ne-otvoreno

(ne-povezano sa mentalnim fenomenima, mislima).

Suptilno oko vidi suptilni svet

i suptilna bivstvujuća u raznim suptilnim nebesima

u sferi energije i kao sferu energije.

Kada jedno poluči mentalnu svest ima mentalni vid;

grube oči i suptilne oči ostaju zatvorene

a mentalno oko vidi mentalne nivoe i nebesa,[12]

druga mentalna bića, prevashodne umove ili arhanđele.

Ovaj mentalni vid je od sfere misli i osećanja.

i vidi druga bivstvujuća u sferama misli i osećanja.

Na šestom nivou, Bramaloka,

treće oko vidi Boga beskrajno u beskonačnoj kreaciji;

u šestom nebu, Džanani-ju,

treće oko vidi samo Boga u Njegovoj Beskonačnosti.

Odnosno, u nebu šestog nivoa,

poklonik vidi Realnost,

a iluzija kreacije išćezava.

Ova vizija je blažena (on vidi Boga posvuda),

a ako poklonik ostane u šestom nebu,

u stanju je blaženosti (apsorbovan u viziji).

Treće oko je latentno unutar svakog ljudsko bivstvujućevog uma;[13]

„ono“ je tu svo vreme ali ne-otvoreno.

Obična osoba ne može videti Boga

jer ima grubu svest i vidi materiju.

Suptilno svesni poklonik ne može videti Boga

jer on ima suptilnu svest i vidi samo energiju.

i peto nivoi poklonik ne može videti Boga

jer ima mentalnu svest i vidi misao.

Na petom nivou, dakle, Šiv žudi da vidi Boga.

Žudi da vidi Šiva! Da vidi Višnua! Da vidi Bramu,

da vidi Išvara i Paramatmu!

Nijedan čovek ne može videti Boga kakav On realno JESTE

sve dok sedam velova nisu kompletno uklonjeni i spaljeni

(slično uklanjanju zavoja) s Božanskog Oka

koje leži ne-otvoreno, latentno unutar uma.

Kad su ovi velovi uklonjeni

to jedno postaje oko koje vidi beskrajno.

Tako Kailaš s najuzvišenijeg vrha vidi Šivu, Bramu, Višnua

Išvara i Paramatmu – On vidi Sve.

Sa šestog nivoa poklonik vidi Okean Ničega,

a sa šestog neba on vidi Okean Svega

i sve kapi svega i ničega u tome.

U sasnskritu je Božansko Oko nazvano Prabu Drašti

i ono je Oko Božanskog Uma,

Beskonačnog Uma Avatara i Sadgurua.

Božansko Oko Prabu Drašti

nije različito od trećeg oka, Divja Drašti,

ali je iskustvo viđenja različito.

Božansko Oko vidi sve kao Boga, kao Sopstvo.

Treće oko vidi sve u Bogu,

ali ne kao Sopstvo, te ne može videti vlastito_sopstvo[14] u Bogu.

Treće oko koje postaje Božansko Oko

ima sedam velova (sedam namotaja zavoja)

koji ga sprečavaju da se otvori i vidi Boga.

Jedan veo je sazdan od grubog sanskaričkog materijala,

četiri vela su sazdana od suptilnog sanskaričkog materijala,

a dva vela su sazdana od mentalnog sanskaričkog materijala

(iako je po „sebi“ veo šestog nivoa

koji pokriva Božansko Oko, veoma fini, providan).

Svrha procesa involucije je uklanjanja velova.

Ove velove je najteže ukloniti

jer oni oformljuju individualni Đivatmin identitet

pri prolaženja kroz evoluciju i involuciju.

Đivatmin identitet i njegova identifikacija

s tri sveta je u potpunosti kreacija uma,

a um je to što on postaje na šestom nivou.

U šestom nivou je Božansko Oko

prekriveno poslednjim i najtananijim velom dualnosti,

umom po „sebi“ u „svojoj“ prozirnosti.[15]

Ovaj beskonačni vid vidi Boga posvuda

kroz ovaj veoma fini i veoma tanani veo

koji je otisak svih velova Iluzije,

(sva dualnosti je sada prozirna).

Poslednji veo je treće oko po „sebi“,

a kada je ovaj veoma fini otisak dualnosti konačno iskidan

Duša „Jastva“ postaje Božansko Oko – Prabu Drašti.[16]

Tu u Beskonačnom Vakumu Nirvane

treće oko doista iščezava u Realnom Ničemu.

Potom se transformiše u Nirvakalpi

da bi videlo Sve kao Sopstvo, kao „JA“ kao Am.

U Nirvakalpi Duša realizuje Realnost „Jastva“[17]

i postaje Prabu Drašti, Oko Boga u Onkraju,

i iz Onkraja ima Vid Božji.[18]

Sa šestog nivoa, Bramaloka,

Božansko Oko vidi Boga Beskonačnog u Onkraju,

a na Sedmom Nivou, Vidnyan Bumika,

Božansko Oko postaje Oko Boga.

Išvar je Bog, Bog kao Stvoritelj je Brama,

Bog kao Održavatelj je Višnu,

i Bog kao Uništitelj je Maheš;

ali kako Bog kao Išvar stvara, održava, razara?

Kroz Svoje Božansko Oko, Svoj Božanski Vid.

Kada Brama stvara On otvara Svoje Oko i vidi Uneverzum;

kada Višnu Održava On vidi sve (s)tvari i svetove;

kada Maheš Uništava On zatvara Svoje Oko.

Ovo je iskustvo Avatara i Sadgurua

kao Svesnih Beskonačnih NeSvesnosti;

oni nikada ne spavaju; nikada ne zatvaraju svoje oči za svetove

i sva bivstvujuća sadržana u njima; to je njihov nazar.[19]

A Šesto Nebo je nazvano Džanani,[20] Božanski Voljeni,

jer u ovom stanju neko stvarno vidi Voljenog

a ljubav za Boga je potpuno ispoljena.

U Džananiju, Nebu Ljubavi,

Pir vidi beskonačno isijavanje[21] Boga, Nur,

i ovo je isijavanje originalne vatre Boga, Tejđ.[22]

Kako Pir biva apsorbovan u beskonačnom isijavanju,

postupno se sliva-u-jedno s originalnom vatrom

izgarajući u ognjima[23] ljubavi.

Ovo izgaranje u ljubavi je blaženo ali je takođe i intenzivna patnja,

jer Pir beskrajno žudi da postane jedno s Bogom.

Vali doživljava žudnju da vidi Boga kakav On realno JESTE,

dok Pir ispašta žudnju

da realizujje Boga kakav On realno JESTE.


[1] He gaines mastery of feelings – On stiče majstorstvo/ovladava (nad) osećanjima

[2] mind itself, feeling itself – on postaje um „svojim“-sopstvom i osećanje „svojim“-sopstvom, svoje sopstvo doživljava (i to postaje) kao um, kao osećanje

[3] restricts – ograničiti na, restrikcionisati

[4] the release of – dati oduška (osećanjima), otpuštanje, oslobađanje, popuštanje, objavljivanje (vesti), izbacivanje na tržište (film i sl.), ispuštanje (tečnosti); puštanje na slobodu, objavljivanje, puštanje u promet, davanje oduška

[5] za osobu petog nivoa se ne može reći da misli jer „on“ u stvari jeste misao sama po sebi, ono što „on“ jeste je misao.

[6] srce ima dva odeljaka – misaoni (često razum) i emotivni (srce)

[7] spirit  –  duh = um (manas) + ego (ahamkara) = jastvo

[8] The sixt plane experience is of total seeing, and that seeing is of infinite sight in the sixt heaven –

[9] samo neko pojedinačno individualizovano „jedno“ može da se sjedini s „Jednim“

[10] The third eyes lies unopened with the human mind. It does not develop while traversing the planes; involution is the development of inner consciousness, and this eyes openes on the siht plane –

[11] disconnected with grossness – diskonektovane/razdvojene stanja bivanja grubim

[12] vidi zajedno kao jednu celinu i planove i neba

[13] within every human being’s mind – unutar uma svakog od ljudskih bića; unutar svako ljudsko bivstvujuće-vog uma

[14] The third eye sees everything in God, but not as Self, and cannot see oneself in God – treće oko vidi sve u Bogu ali to sve koje vidi ono ne vidi kao Sopstvo (velikim slovom – Sopstvo Boga ili Duša) pa tako ono nemože da vidi makog jedno njegovo sopstvo (malim slovom pa se odnosi na ma koji tip sopstva koje pripada dualnosti jer upravo to on još uvek vidi, lažno sopstvo te je normalno da ga ne može videti u Bogu, dualnost se ne može videti u Bogu pa ni ma šta što joj pripada) – oneself  -jednovo-sopstvo/sebe (jedno)/jedinodušnost – nastalo od one + self = jedno + sopstvo = sopstvo onoga što/koje je jedno = jednovo-sopstvo = jednosopstvo

[15] the mind itself in its trnasparency – sami um u „svojoj“ providnosti – um sami po „sebi“ u „svojoj“ providnosti/transparentnosti („svoje“ se odnosi na „sebe“, na (lažno) sopstvo koje stvara i sada jeste um)

[16] Divya – božansko (divine), nazvano i treće; Prabhu – predsedavajući Gospod (presiding Lord); Divine Eye – Božansko Oko

[17] u Nirvakalpi Duša postaje i doživljava Realnost Svoga Realnog Sopstva

[18] and has the Sight of God from the Beyond –

[19] nazar – duhovni, blagosloveni pogled blagonaklonosti, to jest kada se na nekoga spusti (kad te Bog pogleda) to je blagoslov

[20] Janani – Džanani – duša duše, Voljeni, Gospod; Jan – Džan – duša

[21] effulgence – sjaj-blistavost-isijanje – sve zajedno; efulgencija je takođe naglo isijavanje u bljesku kreacije za reazliku od emanacije koja je lagano postepeno proisticanje.

[22] and this effulgence is of the original fire of God, Tej – i ovaj sjaj/isijavanje je od (sjaja/isijavanja) iskonske/orioginalne vatre Boga, Tejđ

[23] flame – strast, žar, plamen, vatra

%d bloggers like this: