Realno "Ja" i lažno "ja"


Da bi spoznao Realno „Ja„, Realno Sopstvo,

mora se doživeti Lažno „Ja„, lažno sopstvo.

Realno „Ja“ = BESKONAČNA INTELIGENCIJA =

NeSvesni Bog = Prirodno Svetlo.

Originalno Realno „Ja“ (Duša) jeste BESKONAČNA INTELIGENCIJA,

ali Bog je ne-svestan u Svom originalnom stanju Onostranosti-Onkraja

i ovo originalno stanje je od Prirodne Svetlosti.

Realno „Ja„-ovo doživljavanje „Jastva“ = BESKONAČNA INTELIGENCIJA,

a ovo „Ja“ je Sadguruovo što je ravno Svesnom Bogu

u stanju Prirodnog Svetla, Isijavanja.

Realno „Ja“ doživljava „Svoje“ Sopstvo kao BESKONAČNA INTELIGENCIJA

u stanju Brami-Buta, Paramhanse, Đivan-Mukte

ili Sadgurua, transcendentalnog stanja Svesnog Boga

koje je egzistencija Prirodne Svetlosti

koja izračuje Beskonačno Isijavanje kroz Realno „Ja„.

Originalno Lažno „Ja“ = Beskonačno NeZnanje =

Prirodna Tmina (Ne Saznajuće).[1]

Ovo Beskonačno Lažno „Ja“ postaje beskrajno lažno

kroz medij čoveka.

Originalno Lažno „Ja“ bejaše u stanju Beskonačnog NeZnanja

jer Beskonačna NePoZnanje jeste Prirodna Tmina (Ne Saznajuće).

Ali ovo stanje Tmine beše nesaznato kao Tmina

sve dok Beskonačno Lažno „Ja“ nije postalo svesno kao Čovek –[2]

čovekova gruba, suptilna i mentalna svest

je beskonačno lažna (tamna).

Lažno „Ja“ = ograničena ignorancija = ne-prirodna tmina = čovek.

Lažno „Ja“ (čovek) je u stanju ograničene ignorancije, i

ovo ignorancija, pošto ne spoznaje „svoje sebe“ kao ignoranciju

je stanje ne-prirodne tmine,

stanje čovekovog ne spoznavanja svoje ignorantnosti.

Lažno „Ja“ = ograničena inteligencija = ne-prirodno svetlo =

kreacija koja je evolucija „njegove“ imaginacije.

Lažno „Ja“ kao čovek doživljava ograničenu inteligenciju

koja reflektuje ne-prirodno svetlo (lažno znanje);

ovo ne-prirodno svetlo kreira univerzume

koji se manifestuju kao evolucija imaginacije.

Pre iskona,

originalno ovo Realno „Ja“ jeste NeSvesna BESKONAČNA INTELIGENCIJA

i ovo Lažno „Ja“ jeste takođe NeSvesna BESKONAČNA INTELIGENCIJA.

Nakon iskona Realno „Ja“ je to

koje doživljava svest o „Svom“ Beskonačju kroz

manifestaciju Lažnog „Ja“ onda kada je u ljudskoj formi.

Skroz iskustvo Univerzuma

originalno Lažno „Ja“ NeSvesnog Boga manifestuje

beskonačno ne(po)znanje u formi Prirodne Tmine,

Beskonačne NeSvesnosti – senke Realnog „Ja„.

Ova Prirodna Tmina stvara ne-prirodnu tminu

koju ograničeno lažno „ja“ doživljava kao „svoju“ kreaciju.

Pošto je ovo lažno „ja“ u čoveku ograničeno

„on“ ima ograničenu inteligenciju.

Kreacija „jastva“ je stoga ograničena

jer je u čoveku vazda ograničena inteligencija

koji doživljava grubu, suptilnu ili mentalnu kreaciju (imaginaciju).

Ovo jedno koje ostvari stanje bivanja O-Bogotvorenim (spozna Realno „Ja„)

transcendira kreaciju i sve forme ograničene inteligencije

i postaje BESKONAČNA INTELIGENCIJA „Jastva“.

Realno „Ja“ u čoveku koji postaje Realizovan

je Beskonačno Sopstvo (Duša) sa BESKONAČNOM INTELIGENCIJOM;

tada odlazi Lažno „Ja“ koje je ograničavalo inteligenciju.

Čovek u svom stanju ograničene inteligencije

uzima ne-prirodnu tminu kreacije da jeste svetlost

zbog tvrdnji lažnog „ja“ (egoizama).

Lažno „ja“ je ignorantno ali misli da je realno,

i ovo je stanje čoveka.

Realno „Ja“ je spoznajuće, misleći samo „Jastvo“ da je Realno.

i sve drugo je lažno (imaginacija) –

ovo je stanje Sadgurua.


[1] Natural Darkness = Spirit (manas + ahankara)– Ništavnost = Prirodna Tmina = Duh (um/razum+ja_sam_delatelj/ego)

[2] Man – Čovek isto je što i Puruša ili Mužansko (muškarac u smislu muško-ženskog ili jing-jang, odnosno energije, svojstava)

%d bloggers like this: