Meher Babine Izreke

Va{a sopstvena religija, ako je sprovedete u delo, dovoljna je za spasenje. Gre{ka je zameniti vlastitu religiju tu|om. Okru`enje i okolnosti u kojima ste se zadesili, najvi{e pogoduju odra|ivanju va{e sudbine ili tro{enju pro{le karme.

Razli~ite religije su kao op{tepoznati lekovi. Ba{ kao {to je za ubrzano i potpuno izle~enje neophodno da ~ovek ode kod specijaliste, tako je obavezno da pri|e duhovnom U~itelju da bi postao duhovno savr{en.

*

Bog je, govore}i slikovito, u centru kruga ~iji je obim univerzum. Razli~iti polupre~nici, od obima do centra, predstavljaju razli~ite religije. Ta~ke na polupre~niku bli`e obimu su jasno i poprili~no udaljene me|u sobom; ali kako se primi~u centru, jedna drugoj su sve bli`e. Na isti na~in, {to se ~ovek vi{e okre}e duhovnosti, ili napreduje ka Bogu, to postaje tolerantniji i opa`a sve manje razli~itosti.

*

Slobodu je mogu}e spoznati u istinskom i izvornom obliku tek po{to se do`ivi ropstvo.

Kako da ~ovek pozna sre}u, kada nije upoznao nesre}u?

Stepeni bla`enstva su srazmerni stepenima prethodne patnje.

*

Ljudska priroda ima dva aspekta – jedan u vezi sa an|elima, a drugi sa zverima; prvi se uzda u du{u, a drugi u telo.

*

Ljubav je Bog; pohota je Satana.

*

U u~enju o postanku vaseljene, na{a Zemlja ima poseban zna~aj jer je mnogo bli`a duhovnoj sferi. Postoje i drugi svetovi na kojima je prime}en znatan mentalni razvoj, ali duhovni napredak zapravo po~inje na Zemlji.

*

Ako ne istra`uje{, nikada ne mo`e{ da nau~i{. Nemoj da te la`ni ose}aj za pristojnost ili strah od bogohuljenja odvrate od istra`ivanja na{to i ~emu tvoje postojanje. Odgovor na ova pitanja odve{}e te do savr{enstva.

Ne o~ekuj da ti na ova pitanja daju odgovore `ivi sveci. Ako oni uop{te i odgovore, tebi to nije ni od kakve koristi. Odgovor mora da dopre iz unutra{njosti tvog sopstvenog bi}a.

*

[ta mo`e da iznikne iz Istine osim Istina? Znaj tada da Ti jesi To.

*

Stanje ushi}enja izazvano muzikom ili nekim stranim uticajem kao {to su droge, ne zna~i duhovnost. To je stanje u kome um nadvaladava sam sebe i slabost je koje se treba ~uvati. Umesto da sumanuto juri, um treba da je pribran, a to dolazi kontrolom.

*

Govoriti valjano je dobro. Misliti valjano je bolje. Iznad svega je najbolje `iveti valjano.

*

Onaj ko ni{ta ne remeti, dobar je ~ovek; a onaj koga ni{ta ne remeti je Bogo-~ovek.

*

[to vi{e postaje{ u~enik, to su ve}i izgledi da postane{ u~itelj.

*

Neinteligentan napredak ~esto ima za posledicu propast.

*

Onaj ko nastoji da se opravda, obmanjuje se.

*

Pohlepa donosi rat; zadovoljstvo donosi mir.

Veli~ina le`i u neprevi|anju malog.

*

Istinski sre}ni su oni koji su uvek zadovoljni svojom sudbinom.

*

Istinski nedodirljivi su oni koji ne mogu da u|u u hram svoga srca i vide Boga u njemu.

*

Greh je slabost; vrlina je snaga. Ono {to ~ovek smatra grehom, mo`e da se pretvori u vrlinu, i obrnuto.

*

Merilo dobrote odre|eno je okolnostima koje preovla|uju u datom vremenu.

*

Nehajni veseljak mo`e imati bolje srce od suvoparnog askete.

*

Potiskivanje emocija dovodi do fizi~ke i mentalne ispijenosti.

*

Nije mudro kloniti se ili skrivati sopstvenu spoznaju sebe.

*

Pravo razumevanje zna~i prozreti iluziju.

*

Budi zdravog duha kao svetac i bezazlen kao dete.

*

Shvataj `ivot olako kada se radi o materijalnim stvarima, i ozbiljno kada je u pitanju duhovni napredak.

*

Nastoj da bude{ vedar ~ak i u vremenima ku{nje.

*

Put Istine nije postelja od ru`a.

*

Ne treba da se odrekne{ svoje religije, ve} prianjanja sa spolja{nju lju{turu pukih obreda i ceremonija.

*

Mogu da u~inim da ~ovek postane ono {to sam ne mo`e da postigne. Ja sam vam potreban.

*

Nikakva koli~ina pametovanja ne mo`e Me proniknuti. Nikakva koli~ina pokore ne mo`e Me spoznati.

*

Istina je van doma{aja uma. Puko intelektualno razumevanje ne pribli`ava vam Boga.

Lako je postavljati pitanja, ali potrebna je prethodna priprema da se pojmi ono {to obja{njavam.

*

Nema razlike u ostvarenju Istine kod muslimana, hindusa, zoroastrijanaca ili hri{}ana. Razlika je samo u re~ima i izrazima. Istina nije monopol nijedne rase ni religije.

*

Slu`iti Bogo-~oveku, koji slu`i svima, jeste slu`enje univerzumu.

*

Odano voleti Bogo-^oveka je istinsko obo`avanje Boga.

*

Ljubav, a ne ispitivanje, done}e vam Boga.

* Pogledati besedu o Krugu, Awakener, Vol.3, No.1

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: