Sedam unutrašnjih putovanja – Božanski san

Duhovna činjenica je da je čovek mikrokosmos,

a da su mentalni svet sa dva nivoa Misli i Osećanja,

suptilni svet sa četiri nivoa Moći (Energije)

bezbrojani univerzumi sunaca, zvezda, meseca,

i Beskonačno Znanje, Beskonačna Moć,

i Beskonačno Blaženstvo svi unutar ljudske forme.

Ali pošto mi, ljudska bića, sanjamo i dan i noć

o tome uopšte nemamo pojma

pa smo zbog vlastite ignorantnosti sebe ograničili.[1]

Involucija je isključivo individualna zanimacija.[2]

To je za čoveka koji nakon miliona ponovnih-rađanja shvata

činjenicu da čovek nije izvanjska svest

a da je njegova realnost (Duša) unutar njega.

Jednom li ovo znajnje (gnoza) svane

prirodno je da svest počinje da gleda unutra,

a to sagledavanje „jastva“ začinje unutarnje putovanje.

Svest Đivatme prirodno se preobraća;

umesto gledanja vani, gleda unutar „jastva“

da bi otkrila realnost suptilnih i mentalnih svetova.

Dok je grubo svesna, individua je sanjala iluzorni san,

ali tokom involucije Đivatma sanja božanski san.

Ovaj san je realan jer je to realizovanje Boga;

individua doista realizuje da jastvo jeste biti Bog. [3]

Otelovljena Duša, Đivatma

da bi spoznala „Svoje“ Sopstvo (kao Boga)[4]

mora obaviti sedam unutarnjih putovanja (avantura)

tokom kojih svest prolazi kroz‚

i doživljava u potpunosti suptilne i mentalne svetove.

Tokom involucije je svaki nivo Đivatmina avantura

dok doživljava suptilni svet i nivoe

kroz suptilno telo sa suptilnom svešću

i mentalni svet i nivoe

kroz mentalno telo sa mentalnom svešću.

Ljudska bića na unutarnjim nivoima

su nazvani Pokloniki Puta.

Pokloniki na svim stupnjevima napretka unutarnjeg putovanja

zadržavaju svoje grubo telo (inkarnirani su na zemlji);

dok obavljaju gruba delanja u grubom svetu

ne-svesni su ovih grubih aspekata

jer su jedino svesni suptilnog

ili mentalnog sveta u kome žive.

Suptilni svet je sfera čiste energije (Pran)

dok je mentalni svet sfera čistog uma (Mana)

a grubi svet je sfera čiste materije (Akaš).

Mada grubo svesna Đivatma

upotrebljava u grubom svetu materije i energiju i um –

zapravo doživljava grubi svet

koristeći energiju i um, ali indirektno –

nije direktno svesna energije („svog“ izvora)

niti uma.

U suptilnom svetu je Đivatma potpuno svesna energije,

čiste beskonačne energije i može upotrebiti ovu Pranu direktno

i najpotpunije kao moć, jer je suptilno svesna,

(„ona“ je čista energija „jastva“ u gasovitom stanju bivstva).

U mentalnom svetu Đivatma je potpuno svesna uma

i ostvaruje direktno korišćenje uma kao Misli ili Osećanja,

budući da je sada mentalno svesna, ili čisti um –

„ona“ je um „jastva“, mana,[5]

u stanju svetlosti ili vatre.

Imaju tri nivoa svesti

u suptilnom svetu beskonačne energije,

prvi, drugi i treći nivo moći.

Četvrti nivo počiva između suptilnog i mentalnog sveta

i nazvan je pragom Večitog Znanja

ili prag SopstvoUviđanja,[6][7]

u Persijskom je to Astan-e- Đanan,

prag Voljenog.

Suptilni svet je u Sanskritu nazvan Surjaloka,

Svet Sunca, Blistavosti.

Peti i šesti nivo su nivoi mentalnog sveta,

peti bitišući kao nivo Misli a šesti kao Osećanja;

Misao i Osećanje mentalnog iskustva je beskonačno.

U sanskritu je peti nivo nazvan Šivaloka,

boravište Šiva,

i šesti nivo je nazvan Bramaloka,

boravište Brame ili Svet Boga.

Sedmi Nivo je jedini nivo Realnosti

i u Sanskritu je nazvan Vidnyan Bumika,

što znači nivo Znanja Beskonačnog [8]

gde Duša postaje Znanje „Jastvom“

i realizuje da su SpoZnavaoac i SpoZnani Jedno.

Vidnyan je nivo BogoSvesnosti;

on koji stiče i koristi Beskonačno Znanje

je Beskonačna Inteligencija „Jastvom“, Apar Vidya u Hindiju.

Ovo su sedam unutrašnjih nivoa kroz koje svaka Đivatma

mora putovati da bi realizovala Boga,

Po ulaženju u Sedmi Nivo Vidnyana,

to jedno zna i postaje Bog;

Duša koja više nije svesna Iluzije,

zna „Jastvo“ da jeste Paramatma (Okean),

Bog Apsolut, Beskonačna Svesnost.

A Kap koja ovaploćuje Okean

i pomaže drugim kapima da postanu Okean,

nazvana je Sadguru – Majstor Istine[9]

u Persiskom, Kutub – Stožerni Cemntar Univerzuma. [10]

Ta Prva Kap Koja realizovaše Jastvo da jeste Okean

nazvan je Adi Puruš, Vrhovni Čovek[11][12]

ili Adi Šakti, Primalna Moć. [13]

Na putovanju Prve Duše, Adama, Šive,

nije bilo Učitelja kome bi se obratio za pomoć da realizuje Boga,

Prvo Ljudsko Biće beše samo

u momentu Svoje Realizacije

i dokučuje Realizaciju Jastva potpuno samostalno.

A Prvi Čovek je Vlastitim naporima postao O-Bogotvoren

i Samostalno[14] se spustio nazad u kreaciju (Iluziju).

U tom momentu On postade Prvi Sadguru i Prvi Avatar.

Nakon toga je ova neprocenjiva i izuzetna božanska pomoć

ili milost Sadgurua neophodna za nadolazeće poklonike[15]

na mukotrpnom Duhovnom Putu ka realizovanju Sopstva.

U stvarnosti je Realizacija Boga [16]

apsolutno nemoguće bez pomoći ili milosti

Savršenog Jedno[17] ili Savršenog Majstora

pošto je Prvo Ljudsko Biće postalo Bog.

Mada neko može govoriti o Realizaciji ništa nije teže

od dostizanja Božanske Svesnosti.

Premda je Realizacija najređa, mora se ostvariti;

te neizbežno svaki „čovek“ prolazi kroz ove „porođajne bolove“ Puta[18]

koji se napokon okončava u Oboženju,

u realnom daru milosti.


[1] ourelves – svoja sopstva, svako od nas (gore „mi“ engl. „we“) svoje sopstvo

[2] involution is solely an individual concern –

[3] realizing Himself to be God  – realizovanjem (postajanjem + doživljavanjem) sebe (svoga sopstva) kao (da On jeste) Boga;

[4] Its Self (as God) – Svoje/Njegovo(Božije) Sopstvo (kao Boga)

[5] mind itself, manas – um, ili mentalno telo odnosno sedište uma. um (mislenje) = razum (razabiranje) + srce (oseećanje)

[6] Self-Knowledge – Samo-Uvida; Sopstvo-Znanja, Samo-Znanja, Samo(spo)Znaja – to je Sopstvo kao Znanje ili Znanje (o) Sopstva kao Sopstva; Knowledge – Znanje, PoZnanje ili Uvid, Uviđanje a Ignorance – Ignorantnost, NeZnanje, NeUviđanje

[7] Self-Knowledge = Knowledge Itself = Knowledge of the Self = Self as Knowledge Sopstvo-Znanje, Znanje „Samo“ = Znanje (o) Sopstvu, Sopstvo kao Znanje, Znanje Boga, Self-Knofledge – Znanje koje je znanje o Sopstvo (Paramatman) unutar Sopstva (Atmana). Ova formula važi u svim sličnim slučajevima sa „Sopstvom“ i „Sobom“

[8] the plane of Knovledge Infinite  –  nivo Znanja (koje je ) Beskonačno

[9] Master of Truth  –  Majstor Istine, ali kako imamo I Perfect Master da je Savršeni Učitelj onda je to i Učitelj Istine.ili Onaj koji Vlada Istinom

[10] Pivot Center of  –  Centralna-Tačka-Obrtanja; pivot  –  tačka obrtanja, glavna tačka, stožer; Centar oko koga se okrće…

[11] Man – čovek, ali i muškarac; Puruš – Čovek, muškarac, muški princim i energija, delatni princip

[12] Purush – znači muškarac (man-čovek), muško, Vrhovno Biće; Duša ili Sopstvo ili Inteligencija u svakoj individui. Iako Purush sami ne deluje ne provodi akt „Sami“, sva svest pripada Njemu i ulazi u manifestaciju kroz Prakriti ili primordijalnu (prepočetnu, praizvoralnu) prirodu. Man – čovek, muškarac. Ova joga znanja je prosleđena od boga sunca Manuu, od Manua Iksvāku, linijom prenošenja od sina na oca. Vivasvān ili Vivasvat, sin Aditin, je bog sunca I znači “Brilijantno Jedno”. Manu Vaivasvata is Vivasvat’sin sin. Gospod Vishnu koji je došao u formi ribe sačuvao Vivasvata od Potopa, koji je temelj Vishnu’s Matsya Avatāra (Riblja incarnacija) i Mastya purāna. Zar vas to ne podseća na Potom  I spasenje Noino Noah, njegove porodice, i životinja od strane Boga.? Reči, Manu, the man (autor Manuovog Zakona); i manas, um izvlače svoj koren iz Sanskritske reči “man” koja znači “to think”- misliti. Čovek (muškarac) je misleša životinja (životinja koja misli); na taj način je sami koncept „čoveka“ došao od Sasnskritske reči, man (rimuje se sa run) Sanskrit Man = misliti, verovati, imaginirati/zamisliti, pretpostaviti/smatrati, pretpostavka/naslućivanje — Manu = otac ljudske rase.  Mada se on smatra praocem ljudske rase, mnogi drugi su mu prethodili.

[13] Primal Power  –  Izvoralna, Primarna, Prepočetna, Osnovna, Glavna Moć.

[14] on His own – samostalno, po sopstvenom nahođenju, iz vlastitih pobuda

[15] succeeding – koji dolaze na mesto, usleđuju, potom slede, nasleđuju

[16] in actuality – u stvarnosti

[17] The Perfect One a u vedskoj(joga) tradiciji Ekam Braman – jedna Realnost; Braman kao Jedno (eka), realizovano/ostvareno kao Bivanje jedno u samomsebi“ (Being one in itself), ali takođe i ka „jedan posvuda, u svim svojim uravnoteženjima (ravnovjesjima) i u svakom aspektu, u svojim najvišem stupnju pojavnosti mnoštva/mnogostrukosti kao i u svojem najvišem stupnju pojavnosti kao jednosti“. Ekam Evadwityam – Jedan bez drugoga; Eka Anandamaya Purusha – jedan sve-blistavi Duh (Spirit) –

[18] travail – muke

%d bloggers like this: