Tipovi i njihove Sposobnosti

Tipovi i njihove Sposobnosti

Hijararhija ljudskih tipova produžuje se od obične osobe (na grubom nivou) kroz rahrava ili jogina (na nižim suptilnim planovima) pa kroz valija (na srednjim suptilnim planovima) i pira (na višem suptilnom planu) pa do Fakira (na planu Sopstvo-realizacije). Fakiri su od dva tipa: Mađzubi, koji su nesvesni sveta, i Salici (ili Salik Sadgurui), koji se vraćaju do univerzum svesti. Sadgurui bi se mogli uporeditii sa jednim M.A.[1] u Engelskom, koji može da descendira do nivoa studenta početnika i da ga uznapredovati do bilo koje tačke, pa čak i naviše sve do majstorskog nivoa. B.A.[2] ili maturanta[3] (tj., pir ili vali), mada i on(to) može da uznapreduje studenta, može ga odvesti samo onoliko daleko koliko je i sam otišao.

SLIKA 23 NA SLEDEĆOJ STRANI reprezentuje hijararhiju duhovno naprednih osoba, počinjući sa rahrav-om, nastavljajući kroz valija i pira, i kulminirajući u Fakiru. Mali kružići na vertikalnoj stihi reprezentuju sedam planova svesti; tako jeFakir utemeljen na sedmom planu. Mađzub ostaje apsorbovan u sedmom planu i nikada se ne vraća na niže planove, dok Salik Sadguru ili Mukamil, mada je kao i prethodni dosegao sedmi plan, može da descendira na bilo koji niži nivo.

Hodočasnik na bilo kome od prva tri plana nazvan je rahrav ili hodočasnik. Hodočasnik na četvrtom planu je vali i na petom ili šestom planu je pir;[4] jedinka koja je dosegla sedmi plan unije sa Paramatmom je Fakir. Fakiri ili Mahapuruše su dve vrste, Mađzubi i Salici. Fakir koji se ne vraća od Nirvikalp stanja do nižih planova je Sadguru-Mađzub.[5] A jedno koje nakon unije sa Bogom (Wasla) ili Sopstvo-realizacije od supersvesti dolazi dole do svesnog stanja i na taj način se vraća na obični nivo je Sadguru-Salik, Takvo jedno je realni Učitelj.

Realni Učitelj je On koji dovodi Sebe dole do nivoa studenta s ciljem da pomogne studentov napredak. Uzmimo, na primer, čoveka koji je stekao M.A. (Magistar društvenih Nauka) stupanj  u Engleskom (jeziku).  Da bi Engleskom učio dečaka koji o ovome ništa nezna, sam bi morao da počne sa ispisivanjem dečaku alfabeta – „a, b, c“ . To jest, da bi naučio dečaka on sam privremeno opet mora da uđe u prvi razred (kako to i (nekad on) beše). U stvari, ovaj učitelj sa majstorskim stepenom (magistar) – koji je ovde bio upoređen sa Sadgruom – može da podučava bilo koji razred sve do majstorskog (magistarskog) nivoa. On

može da učini da dečak koji je maturirao kao maturant napreduje na fakultetu sve do nivoa B:A (Diplomirani student društvenih Nauka), i dalje, naviše do nivoa M.A., tako čineći dečaka sličnim sebi. Pak, učitelj koji je prošao jedino B.A. (diplomirao) – koji je ovde upoređen sa pirom – može da podučava bilo koji razred od osnovnog nivoa (gde on podučava, „a, b, c“) pa sve do svoga sopstvenog nivoa B.A. (diplomirani student). Onda opet, čak ni ovaj umanjeni opseg delovanja nije na raspolaganju za jedinku koja je prošla samo svoju maturu.[6] Ovaj maturant, ovde upoređen sa valijem, može da podučava samo do nivoa maturanta.

Salik Sadguru ima oboje i dužnost prema krugu (sledbenika) i svetovnu dužnost i može druge da učini da realizuju Boga. To nije tako za Mađzuba. Pir, sa svoje strane, vidi boga posvuda, ima božansko znanje, i obavlja svetovne dužnosti, ali on nije Wasil (to jest, nije osoba koja je postigla uniju sa bogom); i nema svoj krug niti dužnosti za krug. Na nižem nivou dohovnog puta, vali uživa četvrti plana sa njegovim moćima i statusom (darajjah), ali niti vidi Boga niti Ga realizuje (i ne postaje jedno) sa Njime. Napokon, rahrav, koji je još uvek na početnim stadijumima unutrašnjeg putovanja, niti vidi Boga niti Ga realizuje. On ne poseduje niti moći niti božansko znanje, već ima samo bljeskove realnog stanja stvari („affaIrs“). I pored toga je ukrcan i na svome putu[7] je prema Manzil-e Maqsud-u, to jest, sedmom planu unije sa Bogom.

Rahrav (hodočasnik) putuje[8] kroz prva tri plana, i kada on napusti svoje grubo telo, njegovo suptilno telo nastavlja da doživljava plan na kome je; kasnije, kada prihvati drugu grubu formu, mora da dođe dole na svet da bi doživeo grubi univerzum u skladu sa svojim sanskarama. Istovetno i vali, nakon odbacivanja svog grubog smrtnog tela, uživa četiri plana tokom izvesnog vremena kroz svoje suptilno telo; ali nakon toga on takođe mora da descendira na niže planove i poprimi novo grubo telo kako bi doživeo grubi univerzum u skladu sa sanskarama koje su još uvek pripojena na njegov uma. Nasuprot tome pir, nakon odbacivanja svoje grube forme, postaje jedno sa Paramatmom, i u ovom procesu se takođe raspoistovećuje i od svoga suptilnog tela, koje biva rastvoreno; te se tako on nikada ne vraća na niži plan. On pak nema doživljaj Jivanmukta-e, kao što to ima Fakir (Salik i Mađzub)[9]

Vraćajući se sada na Sliku 23; rahrav (hodočasnik), napredujući kroz planove, eventualno doseže četvrti plan i postaje vali; i ovaj vali, ako nije bio ometen ili zaustavljen, napreduje[10] na šesti plan, gde postaje pir. Ako pir uznapreduje na sedmi plan, on tada postaje realizovan kao Mađzub, Fakir, Wasil i ako ponovo descendira nazad dole na niže planove zarad svetovne i dužnosti (prema) krugu, on je Salik Sadguru (ili Salik Fakir).

U realnosti su sve ove osobe, od iniciranog hodočasnika[11] pa sve do Salik Sadgurua, niko drugi doli Beskonačna Inteligencija po Sebi(To) doživljavajući različite stadijume i stanice duž puta.

  1. Ista jedna Beskonačna Inteligencija u niskom planu, to jest, grubom univerzumu, doživljava grube objekte materijalnog sveta sa Svojim(To) grubim telom (koje je na ovom stadijumu pripojeno na Njeno(To) suptilno telo i doživljeno kao jedno sa njime), U ovom grubo-svesnom stanju[12] Paramatma je obični duniyadar ili „čovek (od) sveta.“ Tako Beskonačna Inteligencija kao svesna Inteligencija jeste običan um sadharan điv („običan điv“).
  2. Ista jedna Beskonačna Inteligencija u prva tri plana doživljava ove planove (koji su odeljci suptilnog ili astralnog ili duhovnog univerzuma) sa Svojim(To) suptilnim telom (koje je sada ras-povezano od grubog tela). Suptilno telo (kako to i beše) napreduje i nastavlja sa putovanjem (sair) u planovima, doživljavajući planove kao što ona to i čini. Ovo putovanje u planovima je Beskonečno Inteligencijino božansko sanjanje – ali nakon svega u kraju to je samo san.

U ovom stanju u kome Paramatma doživljava Sebe(To) da je rahrav, Beskonačna Inteligencija je polu-pod-supersvesna. Ona(To) je sada napredni um điva na božasnkom putu.

  1. Ista jedna Beskonačna Inteligencija u četvrtom planu doživljava ovaj plan kroz medijum Svoga(To) suptilnog tela. U ovom stanju u kome Paramatma spoznaje sebe kao valija, Beskonačna Inteligencija, sada pod-supersvesna, je postala napredniji um jogina.
  2. Ista jedna Beskonačna Inteligencija u petom i šestom planu doživljava ove planove, opet, kroz medijum Svoga(To) suptilnog tela. U ovim stanjima gde Paramatma otkriva (za) Sebe da je pir, Beskonačna Inteligencija, sada polu-supersvesna, je postala još napredniji um mahajogina.
  3. Ista jedna Beskonačna Inteligencija u sedmom planu je sada postala Sopstvo-svesna i stoga doživljava i realizuje Sebe(To) posredstvom Svoga(To) osobnog Sopstva. Na ovom spoju čak se i suptilno telo rastvara, i tako Um doživljava stanje bestelesne beskonačivosti.

U ovom stanju gde je Paramatma realizovala Sebe(To) i otkrila za Sebe(To) da je Sadguru ili Mađzub, Beskonačna Inteligencija, sada supersvesna, postala je savršeni Realni Um Šiva. (Mada Mađzub i Purna Jogin, nalik Sadguruu, jeste Sopstvo-realizovan (J Samoostvaren), termin „Sadguru,“ striktno govoreći, označava samo Salik-Sadgurua.)


[1] Master of Arts –Magistar društvenih nauka; Majstor (Majstor) Umetnosti (doslovno),

[2] Bachelor of Arts – Diplomirani student društvenih Nauka; Neženja Umetnosti (doslovno)

[3] matriculate – maturant, upisnik (upisati se), onaj koji se upravo upisao

[4] Ovde i na drugim mestima u ovoj seriji nalazimo reči „vali“ i „pir“ korišćen na različite načine; ponekad „vali“ označava dušu na četvrtom planu i ponekad četvrtog ili petog, dok termin „pir“ ponekad ukazuje na dušu na šestom i ponekad na petom ili šestom planu. Za daljnje reference, vidi napomenu na str. 91-92 a isto tako i u Glosaru. Tokom ovog ranog perioda se čini da je Baba koristio ove termine na donekle slobodan i elastičan način; Bog Govor, pak, im daje definitivno i fiksirano značenje. U ovom sadašnjem tekstu editori nisu pokušavali da teže za konzistentnošću već su ostavili originalne termine da ostanu da budu korišćeni na raznovrsne načine.

[5] Ovde iznova, kao što smo videli i u drugim okolnostima, reč „Sadguru“ znači, po efektu, „Bogo-realizovanu osobu“; pa tako „Sadguru-Mađzub“ jeste bogo-realizovana osoba Mađzub tipa.

[6] izraz „matric“ (maturant) u Indijskom I Britanskom edukativnom sistemu ranog dvadesetog veka ukazuju na uspešno završavanje srednju školu (high schole stadies- studija više škole, doslovno)

[7] path – put, za razliku od way – put i road – put*

[8] travel – putuje, putovanje za razliku od jurney – putuj, putovanje, journeying – puutovanje

[9] Reč „jivanmukta“ doslovno znači jedan koji je dosegao Oslobođenje (Mukti) dok još uvek zadržava điv ili tela. U Bog govori jivanmukta, identifikovan sa devetim stanjem boga, okarakterisan je kao „Oslobođena Inkaranirana duša“. Puno značenje ove poslednje rečenice u kontekstu ovog ovde teksta nije u potpunosti jasno, ali iz Bog Govori neko može da izvede zaključak da sa odbacivanjem tela od pira na šestom planu vodi do stanja Oslobođenja, gde on doživljava samo Beskonačno Blaženstvo, nasuprot stanju Jivanmukta-e, koji doživljava Beskonačno Blaženstvo, Znanje i Moć. Ovaj slučaj duše koja, nakon smrti, doseže „obični Mukti“ i doživljava Balženstvo (bez doživljavanja Znanja i Moći) je raspravljan u Bog Govori.

[10] advance – napreduje, advancement – napredak za razliko od progress – napredak,napreduje;  progresses –  napreduje, uznapreduje

[11] initiate pilgrim – hodočasnika koji tek započinje svoj put

[12] condition – stanje, uslov kondicija; za razliku od state – stanje

%d bloggers like this: