Ono najbolje od života

Onaj ko zna sve

Onaj ko zna sve

ne odbacuje ništa.

Svakome ličim na

ono što on misli da jesam.

PREDGOVOR

Dr. W. Y. Evans-Wentz

Ovo malo, ali dragoceno izdanje u Americi nastalih poruka Meher Babe, slavnog Sadgurua Indije, trebalo bi da predstavlja izvor beskrajnog nadahnuća, ne samo njegovim učenicima već i svim hodočasnicima koji su kročili na Put. Svaka knjiga ove vrste, na svoj osobit način, doprinosi duhovnom nasle|u našeg Jedinog Čovečanstva, i tako unapre|uje Ispravno Znanje, ne samo u ovoj generaciji, već i u svim generacijama koje tek treba da do|u.

Ove poruke čine autentičan zapis Meher Babine transcendentne misli dok je putovao Sjedinjenim Američkim Državama, srećući se sa mnogim sledbenicima, tokom tri nedelje u leto 1956., i dok je posmatrao složenu varljivu sliku života u tom delu sveta. Sve vreme i dalje se strogo pridržavajući svog ćutanja koje je sada neprekinuto trideset i dve godine (Meher Baba je započeo svoje ćutanje 10. jula 1925, prim.prev.), Učitelj je prenosio ove poruke pokretima ruku više nego slovaricom.

Veći deo onoga što je Meher Baba tada video u Americi izgleda da je, na metaforičan način, služilo za izlaganje njegovog učenja. To se nagoveštava u odeljku, „Teorija i praksa“, na strani 24, gde on poredi razmišljanje, govor i pisanje koji nisu duhovno nastrojeni sa parom koja izlazi iz pištaljke lokomotive. Pištanje pravi buku, ali nikakva količina te pare ne može pokrenuti motor. Jedino drugačijom primenom pare lokomotiva sa vozom može stići do svog odredišta. Slično tome, bez mudro upravljene discipline ne može biti duhovnog napretka. Puko teoretisanje nikada neće unaprediti učenika; praksa, a ne teorija je ono što daje rezultate. Ova očita jogička istina dalje se naglašava na strani 46 u poglavlju „Znanje kroz iskustvo“; a tako|e, na suptilniji način, na strani 35 u poruci „Podučavanje i intuicija.“ Na strani 24, razlike izme|u sporog teretnog voza, običnog putničkog voza sa mnogo stanica i posebnog voza, vešto su primenjene na tri vrste posvećenika.

Jedna od najoriginalnijih me|u ovim primenjenim metaforama izložena je na strani 25, u poglavlju „Poni-znost razoružava neprijateljstvo“; kada se učenik suoči sa nasiljem „trebalo bi da bude poput fudbalske lopte koja se šutira, pošto je upravo šutiranje podiže uvis i tera napred, sve dok ne stigne do gola.“ Pokojni Mahatma Gandhi bi rekao isto, kao što to Meher Baba u ovom kontekstu čini, „Istinska poniznost je snaga, a ne slabost. Ona razoružava neprijateljstvo i na kraju ga pokorava.“ Kada jednom vo|e naroda budu uvideli da to jeste tako, doći će kraj ljudskom ratovanju.

„Kontrola“ na strani 27, veoma jezgrovito, u šezdest i šest reči (u originalu, na engleskom prim.prev.), izlaže čitavu suštinu primenjene joge. Nikada nije data mudrija definicija izraza Bog od one na strani 16:

„Filozofi, ateisti i ostali mogu da potvrde ili opovrgnu postojanje Boga, ali sve dok ne poriču  postojanje sopstvenog bića, nastavljaju da dokazuju svoje verovanje u Boga – jer ja vam sa božanskim autoritetom kažem da je Bog Postojanje, večno i beskonačno. On je SVE.

Kao što je Ajnštajn matematički pokazao, energija i materija ravne su jedna drugoj; a sada Meher Baba u tekstu „Kontrola uma nad energijom i materijom,“ na strani 35, objavljuje da su energija i materija tvorevine uma, istinu prema kojoj Zapadna Nauka izgleda da ubrzano napreduje.

Od mnogih ovde sadržanih zlatnih utisaka, tri koja slede dovoljna su da ukažu na dubinu uvida njihovog autora:

Nije toliko stvar u tome da ste vi u kosmosu, koliko da je kosmos u vama.

Sveci sadašnjice jesu grešnici prošlosti.

Dok vino vodi samo-zaboravu, Božanska Ljubav vodi samo-spoznaji.

Sa čvrstim ube|enjem da će pedeset i osam poruka Meher Babe, koje čine ovo izdanje, biti smatrane, kao što je rečeno za poruke tibetanskog velikog Yogija Milarepe, „gozbom ushita onima koji podržavaju Dinastiju Gurua živeći u skladu sa njihovim zapovedima,“ zaključujem ovaj Predgovor „Završnim računom,“ sa strane 51:

„Kada se dostigne cilj života, ostvaruje se ispravljanje svih nepravdi, isceljenje svih rana, popravka svih grešaka, ublažavanje svih patnji, popuštanje svih stremljenja, unošenje  sklada u sve borbe, razrešenje svih zagonetki, i istinski i potpuni smisao sveg života – prošlog, sadašnjeg i budućeg.

Ako se razume, život je naprosto šala.

Ako se razume pogrešno, život postaje pokora.

Jednom nadvladan, život je večno upokojen.

Za hodočasnike na Putu, život je iskušenje.

Kada se napusti s ljubavlju,

to je ono najbolje od života.

Svakome ličim na

ono što on misli da jesam.

PREDGOVOR

Dr. W. Y. Evans-Wentz

Ovo malo, ali dragoceno izdanje u Americi nastalih poruka Meher Babe, slavnog Sadgurua Indije, trebalo bi da predstavlja izvor beskrajnog nadahnuća, ne samo njegovim učenicima već i svim hodočasnicima koji su kročili na Put. Svaka knjiga ove vrste, na svoj osobit način, doprinosi duhovnom nasle|u našeg Jedinog Čovečanstva, i tako unapre|uje Ispravno Znanje, ne samo u ovoj generaciji, već i u svim generacijama koje tek treba da do|u.

Ove poruke čine autentičan zapis Meher Babine transcendentne misli dok je putovao Sjedinjenim Američkim Državama, srećući se sa mnogim sledbenicima, tokom tri nedelje u leto 1956., i dok je posmatrao složenu varljivu sliku života u tom delu sveta. Sve vreme i dalje se strogo pridržavajući svog ćutanja koje je sada neprekinuto trideset i dve godine (Meher Baba je započeo svoje ćutanje 10. jula 1925, prim.prev.), Učitelj je prenosio ove poruke pokretima ruku više nego slovaricom.

Veći deo onoga što je Meher Baba tada video u Americi izgleda da je, na metaforičan način, služilo za izlaganje njegovog učenja. To se nagoveštava u odeljku, „Teorija i praksa“, na strani 24, gde on poredi razmišljanje, govor i pisanje koji nisu duhovno nastrojeni sa parom koja izlazi iz pištaljke lokomotive. Pištanje pravi buku, ali nikakva količina te pare ne može pokrenuti motor. Jedino drugačijom primenom pare lokomotiva sa vozom može stići do svog odredišta. Slično tome, bez mudro upravljene discipline ne može biti duhovnog napretka. Puko teoretisanje nikada neće unaprediti učenika; praksa, a ne teorija je ono što daje rezultate. Ova očita jogička istina dalje se naglašava na strani 46 u poglavlju „Znanje kroz iskustvo“; a tako|e, na suptilniji način, na strani 35 u poruci „Podučavanje i intuicija.“ Na strani 24, razlike izme|u sporog teretnog voza, običnog putničkog voza sa mnogo stanica i posebnog voza, vešto su primenjene na tri vrste posvećenika.

Jedna od najoriginalnijih me|u ovim primenjenim metaforama izložena je na strani 25, u poglavlju „Poni-znost razoružava neprijateljstvo“; kada se učenik suoči sa nasiljem „trebalo bi da bude poput fudbalske lopte koja se šutira, pošto je upravo šutiranje podiže uvis i tera napred, sve dok ne stigne do gola.“ Pokojni Mahatma Gandhi bi rekao isto, kao što to Meher Baba u ovom kontekstu čini, „Istinska poniznost je snaga, a ne slabost. Ona razoružava neprijateljstvo i na kraju ga pokorava.“ Kada jednom vo|e naroda budu uvideli da to jeste tako, doći će kraj ljudskom ratovanju.

„Kontrola“ na strani 27, veoma jezgrovito, u šezdest i šest reči (u originalu, na engleskom prim.prev.), izlaže čitavu suštinu primenjene joge. Nikada nije data mudrija definicija izraza Bog od one na strani 16:

„Filozofi, ateisti i ostali mogu da potvrde ili opovrgnu postojanje Boga, ali sve dok ne poriču  postojanje sopstvenog bića, nastavljaju da dokazuju svoje verovanje u Boga – jer ja vam sa božanskim autoritetom kažem da je Bog Postojanje, večno i beskonačno. On je SVE.

Kao što je Ajnštajn matematički pokazao, energija i materija ravne su jedna drugoj; a sada Meher Baba u tekstu „Kontrola uma nad energijom i materijom,“ na strani 35, objavljuje da su energija i materija tvorevine uma, istinu prema kojoj Zapadna Nauka izgleda da ubrzano napreduje.

Od mnogih ovde sadržanih zlatnih utisaka, tri koja slede dovoljna su da ukažu na dubinu uvida njihovog autora:

Nije toliko stvar u tome da ste vi u kosmosu, koliko da je kosmos u vama.

Sveci sadašnjice jesu grešnici prošlosti.

Dok vino vodi samo-zaboravu, Božanska Ljubav vodi samo-spoznaji.

Sa čvrstim ube|enjem da će pedeset i osam poruka Meher Babe, koje čine ovo izdanje, biti smatrane, kao što je rečeno za poruke tibetanskog velikog Yogija Milarepe, „gozbom ushita onima koji podržavaju Dinastiju Gurua živeći u skladu sa njihovim zapovedima,“ zaključujem ovaj Predgovor „Završnim računom,“ sa strane 51:

„Kada se dostigne cilj života, ostvaruje se ispravljanje svih nepravdi, isceljenje svih rana, popravka svih grešaka, ublažavanje svih patnji, popuštanje svih stremljenja, unošenje  sklada u sve borbe, razrešenje svih zagonetki, i istinski i potpuni smisao sveg života – prošlog, sadašnjeg i budućeg.

ONO NAJBOLJE OD ŽIVOTA

Ako se razume, život je naprosto šala.

Ako se razume pogrešno, život postaje pokora.

Jednom nadvladan, život je večno upokojen.

Za hodočasnike na Putu, život je iskušenje.

Kada se napusti s ljubavlju,

to je ono najbolje od života.

%d bloggers like this: