Jedna Beskonačna Inteligencija

Jedna Beskonačna Inteligencija

među Nebrojanim Umovima

Kao što Okean sadrži kapi, Univerzalno Beskonačno Lažno Ja sadrži nebrojana individualna beskonačna lažna Ja. Univerzum, atom, i čovek, respektivno su, beskonačne, naj-konačnije i savršene forme. Da sumiramo: Beskonačna Inteligencija u Svome(To) ne-mislećem Onostranom stanju (ne) realizuje ništa; u Svome(To) beskonačno mislećem Um stanju kreira beskonačnu imaginaciju; u Svome(To) lažljivo (falš) mislećem podljudskom i ljudskom stanju realizuje suptilno i grubo telo konačno ili beskonačno; i u Svome(To) Realnom Um stanju realizuje Sebe(To).

KAO ŠTO JE OKEAN, tako je i kap; kao što je i univerzalno, tako je i individualno. Univerzalno Beskonačno Lažno Mislenje – koje je jedno Univerzalno Beskonačno Lažno Ja, jedan Univerzalni Beskonačni Lažni Um, jedan Univerzualni Beskonačni Lažni Egoizam – jeste Okean Beskonačne Inteligencije kroz koji je beskonačna imaginacija (beskonačni univerzum) realizovan sa Njom(To) a u suptilnoj i gruboj formi. Ovaj Okean Univerzalnog Beskonačnog Lažnog Mislenja sadrži u(nutar) Sebe(To), a kao kapi-na nebrojana individualna beskonačna lažna mislenja, ili lažne Ja-ove, ili lažne umove, ili lažne egoizame.[1]

Beskonačna Inteligencija misli-i-realizuje suptilnu imaginaciju (univerzum) kroz suptilno lažno mislenje ili suptilno telo (sukshma sharir), i grubu imaginaciju (univerzum) kroz grubo lažno mislenje ili grubo telo (sthul sharir). Grubi i suptilni univerzum su beskonačne grube i suptilne forme (od) naj-konačnijeg finog univerzuma ili fine imaginacije. Nasuprot tome, atom ili kamen je naj-konačnija suptilna i gruba forma (od) beskonačnog finog mislenja. Naposletku, sukhma i sthul telo ljudskog bića je naj-savršenija suptilna i gruba forma (od) ovog beskonačnog lažnog mislenja.

Beskonačna Inteligencija realizuje Svoju(To) suptilnu i grubu imaginaciju (ili univerzum) kroz dva tela, suptilno i grubo, (od) Svoga(To) lažnog mislenja (ili (od) lažnog Beskonačnog Ja). Ljudsko biće je individualno beskonačno lažno Ja sa savršenim sukshma ili sthul telom. Druge forme, od kamena pa naviše do, ali ne uključujući i, ljudsku su nesavršena sukhma ili sthul tela (od) lažnih Beskonačnih Ja-ova.

U svakoj od ovih formi od kamena pa do čoveka, Beskonačna Inteligencija igra ulogu lažnog uma. U svim podljudskim formama, Ona(To) igra ulogu konačnog uma, ispočetka više konačnog a potom progresivno manje konačnog. Samo u ljudskoj formi Ona(To) zaista igra ulogu beskonačnog uma. Tako imaju neborajani lažni umovi, obostrano, i konačni i beskonačni, i svaki od ovoh umova ima svoja dva tela, suptilno i grubo (sukhma i sthul). Konačni umovi imaju ne-savršena[2] suptilna i gruba tela, dok beskonačni umovi imaju savršena suptilna i gruba tela. Svako individualno lažno Ja (ili ljudski um), jeste kap Okeana (od) Univerzalnog Lažnog Ja ili (od) Beskonačnog Lažnog Ja.

Tako jedna-i-ista Beskonačna Intreligencija uzima nebrojane doživljaje o suptilnom i grubom univerzumu kroz nebrojana suptilna i gruba tela nebrojanih konačnih i beskonačnih lažnih umova. Opet, baš ista ta jedna Beskonačna Inteligencija, uzima doživljaje o Sebi(To) realizujući Sebe(To) kroz nebrojane Realne Umove realizovanih duša. Tako jedno-i-isto Beskonačno Sopstvo kada je u mislećem stanju, jeste Um ili sopstvo; kada je u lažnom mislećem stanju, jeste lažni um ili lažno sopstvo, kada je u Realnom Mislećem stanju, jeste Realni Um ili Realno Sopstvo, i kada je u ne-mislećem stanju, jeste Onostran Sopstva. Kroz Išvar (Ahurmazd) stanje, Beskonačno Sopstvo producira univerzum kroz nebrojane umove i suptilna i gruba tela običnih ljudskih bića (poput Ferama, Ardešira, Đamšeda, itd.[3]), Ona(To) uzima beskonačno doživljaj o grubom i suptilnom univerzumu; i  realizuje Sebe(To) kroz Beskonačne Realne Umove Mahapuruša (kao što je Zaratrustra, Buda, Isus, itd.).

Da sve sumiramo: Beskonačna Inteligencija realizuje Svoju(To) imaginaciju kroz lažno mislenje ili lažni um. Tako lažnmi um u kamenu, biljki, životinji i čoveku misli-i-realizuje, respektivno, suptilnu i grubu imaginaciju ili univerzum kroz svoje suptilno i grubo telo. S druge strane, Beskonačna Inteligencija realizuje Sebe kroz Realno Mislenje ili Realni Um. Tako Realni Um (kao u Zaratrustri, Isusu, Budi, itd.) misli-i-realizuje Beskonačnu Inteligenciju samu-po-Sebi(To).

Tako ukratko, Beskonačna Inteligencija

kada je ne misleća, (ne) realizuje ništa;

kada je misleća lažljivo (falš), realizuje univerzum;

kada je misleća realno, realizuje Sebe.


[1] Ovaj i naredni paragraf podsećaju na početak Serije 1.

[2] J ne-savršeno naravno ne znači manjkao, defektno ili slično, već da ono jopš uvek nije postalo ljudsko, tj., savršeno u smislu da se kroz njega može beskonačno doživljavati suptilni i grubi svet.

[3] Ovo su imena trojice od Meher Babinih mandalija tokom 1920-tih godini. Za više detalja pogledaj Glosari.

%d bloggers like this: