Mislenje od Ne-svesti do Supersvesti


Nenalik ne-mislenju (ne-svesti) ili Realnom Mislenju (Supersvesti), lažno mislenje (obična svest) realizuje i uzima uživanje ograničenja (koje je univerzum). Razmatrajući podljudske forme, mogu se razlikovati četiri stepena svesti: ne-svest svih individua u snu, podsvest životinja i drugih podljudskih formi, svest običnih ljudi, i Supersvest Satpuruša. Pošto se fini univezum manifestuje kao suptilni i grubi univerzum, potpuna svest čoveka može da doživi bilo koju od ovih manifestacija. Beskonačni Um kao obični čovek doživljava grubi univerzum u (pot)puno svesnoj običnoj budnosti*; kao jogin On(To) doživljava suptilni svet u (po)tpunom svesnom božanskom san stanju; i kao Sadguru ili Mahapuruša On(To) doživljava Sopstvo u (pot)puno svesnom besanom spava(nju)-u-budnom stanju. Drugi način za opisivanje ljudskog doživljaja u ova tri stanja je da kažemo da vibracija deluje u običnoj budnosti* u punoj snazi, u božanskom snu je obuzdana, i u besanom spava(nju -u-budnom stanju je u (pot)punosti zaustavljena. Sva ova stanja su modaliteti jednog istog mislenja koje je takođe znano ka mahat (intelekt).

IMAJU TRI fundamentalna tipa mislenja Beskonačne Inteligencije:

1.  Lažno mislenje (koje je lažno Ja ili lažna svest)  je uzrok ograničenja (bandhan) za neograničenu Inteligenciju.

2.   Ne-mislenje (ne-svest ili besano spava(nje) ne dovodi do izranjanja bilo kakvoga ograničenja za neograničenu Inteligenciju; ali u ovom stanju ne-misleća Inteligencija ne realizuje Svoju(To) neograničenost.

3.   Realno Mislenje (Supersvest, Realni Egoizam, Realno Ja, Realni Um) ne uzrokuje-nastajanje[1] bilo koga ograničenja u neograničenoj Inteligenciji; ali sada, kada misli realno, Inteligencija realizuje Svoju(To) neograničenost.

U (1) Beskonačna Inteligencija realizuje Sebe(To) kao ograničenu. U (2) Beskonačna Inteligencija ne realizuje Sebe(To) niti kao ograničenu niti kao neograničenu. Jer je ovde ne-svesna i stoga ne može da realizuje bilo šta. U (3) Beskonačna Inteligencija realizuje Sebe(To) kao neograničenu; to jest, Ona(To) realizuje Sopstvo.

Beskonačna Inteligencija, kod mislenja lažno, na taj način postajući svesna, (u stanju (1) gore), čini to kao beskonačni lažni um koji misli imaginaciju. Ovo lažno mislenje čini Inteligenciju da misli imaginaciju i tako misli Svoje(To) ograničenje, Svoje(To) samosputavanje,[2] Svoj(To) hijab (veo), Svoj(To) bandhan (sputanost). Ovo ograničenje, zauzvrat, sprečava Je od mslenja Sebe[3]. Ipak, eventualno (napokon) Ona(To) mora da misli Sebe(To), to jest, mora da misli realno – a ovo Realno Mislenje označava realizaciju Sopstva.

Tako je lažno mislenje učinilo Inteligenciju podložnom ograničenjima (univerzuma), podložnom realizaciji univerzuma,[4] (podložnom) za upabhog-a univerzuma. Mislenje je podelilo pran i akaš i produciralo ih je van u beskonačnu suptilnu i grubu formu; pre nego što je ovo mislenje započelo*, ovaj isti pran i akaš, kombinovani u finom stanju, konstituisali su naj-konačniju, bes-formnu imaginaciju. Kada lažno Ja ili lažno mislenje nestane, upabhog ili realizacija ili doživljaj univerzuma, takođe nestaju: drugim rečima, ograničenje koje konstituiše suptilnu i grubu imaginaciju (ili univerzum) nestaje. Sve ovo – lažno mislenje i njegovo(to) nestajanje – javlja se kada je Beskonačna Inteligencija svesna kao Beskonačni Um.

Dakle, bazična distinkcija u svesti Beskonačne Inteligencije može da se povuče između Supersvesti i obične svesti.

Supersvest. Ovde Beskonačna Inteligencija ostaje svesna, ali je svesna (tj.,realizuje) Sebe(To) (a ne univerzum); misli, ali misli Sebe(To) (a ne Svoju(To) imaginaciju).

Obična svest. Ovde, Beskonačna Inteligencija ostaje svesna, ali je svesna, (tj., realizuje), univerzum (a ne Sebe(To)); misli, ali misli Svoju(To) imaginaciju (a ne Sebe(To)).

Obična svest može, pak, nadalje da bude podeljena u dva tipa: (pot)punu svest čoveka, i podsvest podljudskoga. Tako, svest ima tri tipa: (1) Supersvest, (2) svest, i (3) podsvest. ako ovoj listi dodamo i četvrto stanje ne-svest, onda modaliteti međuodnosa između Beskonačne Inteligencije i svesti mogu da bude ovako prikazani:

Tabela 4 Četiri Tipa Svesti

Tipovi Svesti Tipovi Budnosti Tipovi Individua
ne-svest Besano spava(nje) sve individue
podsvest(ili ispodsvest) delimična budnost* životinje (i druge pod ljudske forme)
svest puna budnost* obično ljudsko biće
Supersvesnost besano-spava(nje)-u-budnosti* Satpuruš

Prirodno je za Beskonačnu Inteligenciju da misli-i-realizuje Svoju(To) imaginaciju, ali je za Nju(To) superprirodno da misli-i-realizuje Sebe(To). Kada (je) supersvesna, Ona(to) misli-i-realizuje Sebe(To), i ovo je Realna Svest, kada (je) obično svesna, Ona(To) realizuje univerzum, i ovo je lažna svest. Ali kada je Beskonačna Inteligencija ne-svesna, Ona(To) (ne) misli-i-(ne)realizuje niti Sebe(To) niti univerzum.

Suptilni i grubi univerzum (imaginacija), jeste manifestacija fine imaginacije, koja u svome(to) naj-konačnijem stanju egzistira večito u atom tački Beskonačne Inteligencije. Tako je u realizovanju univerzuma Beskonačni Um realizovanje Svoje(To) sopstvene manifestacije. Sasvim određeno, Beskkonačna Inteligencija kroz Svoje(To) mislenje realizuje Sebe(To) kao beskonačni lažni um (ili Ja) i kao svoja dva tela, suptilno i grubo. Drugim rečima, Duša kroz Duh (JSpirit) realizuje Sebe(To) kao um i kao telo.[5]

Kao svesna, misleća, Beskonačna Inteligencija, Beskonačni Um, kod realizovanja suptilnog univerzum dok spava, je u običnom san stanju; kod realizovanja grubog univerzuma u (pot)punoj normalnoj svesnosti je u običnom budnom stanju; i kod (ne) realizovanja niti dva univerzuma niti Sopstva, on(to) je u običnom besanom spava(jućem)[6] stanju. Ali kod realizovanja suptilniog univerzum dok je budan, Beskonačni Um je u božanskom san (turiya) stanju; kad On(To) (ne) realizuje niti jadan od ova dva univerzuma, dok ostaje budan, tada je Beskonačni Um u besanom-spava(nju)-u-budnom[7] stanju a u kome ostvaruje Anubava-u (Doživljaj) ili Sopstvo-realizaciju.[8]

Od ovih pet stanja Beskonačnog Uma, imaju tri, u kojima Beskonačna Inteligencija ostaje (pot)puno svesna, budna i mislenća. Svako od ova tri (stanja) ima svoju sopstvenu distinktivnu orijentaciju.

1.   Gruba orijentacija obične budnosti*. U ovom običnom budnom stanju Beskonačni Um je okrenut ka, ili msli, grubi nivo (plan) ili grubu imaginaciju, gde realizuje grubi univerzum kroz Svoje(To) grubo telo. Ovo konstituiše realizaciju vanjskih planova (nivoa).

2.   Suptilna orijentacija božanskog sanjanja. U ovom božanskom san stanju  Beskonačni Um je okrenut prema ili misli suptilni plan – koji je takođe označen kao

astralni, duhovni i mansik (mentalni) – gde realizuje suptilni univerzum kroz Svoje(To) suptilno telo. Ovo konstituiše realizaciju unutrašnjih planova – to jest, sedam nivoa (planova), sedam asman-a (neba „skies“), tabakah-e („stadijume“).[9]

3.   Sopstvo orijentacija besanog-spava(nja)-u-budnosti*. U ovom stanju Beskonačni Um je okrenut ka (Sebi(To)) i misli Sebe(To),[10] a (On(To) je taj) koji stoji onostran oba, i vanjskog i unutarnjeg nivoa (plana). I ovo konstituiše realizaciju Sopstva.

Beskonačni Um

u (1) je običan um,

u (2) je jogi um,

u (3) je Sadguru Um.

Mislenje i vibriranje Beskonačne Inteligencije u ova tri stanja nadalje mogu ovako da budu opisani:

U 3.  Beskonačna Inteligencija, „svesna pa ipak zaustavljena,“ realizuje Sebe(To) kao Mahapuruša. „Svesna pa ipak zaustavljena“ znači da je Beskonačna Inteligencija mislenje ali je ipak ne mislenje. Ona(To) je „mislenje“ u smislu da je mislenje Sebe(To), i Ona(To) je „ne mislenje“ u smislu da je ne mislenje imaginacije. Drugim rečima, Beskonačna Inteligencija je u vibracije-zaustavljenom[11] stanju gde Ona(To) jeste mislenje ali nije vibriranje.

U 2,  Beskonačna Inteligencija je, svesna (misleća), kreće se (vibrirajuća je), pa ipak je „okrenuta“ (koncentrisana), realizuje duhovne planove i doživljaje Sebe(To) kao jogina. Njena(To) vibracija je obuzdavana ali nije potuno zaustavljena.

U 1,  Beskonačna Inteligencija, svesna (misleća), u (po)kretanju ali nekoncentrisano, realizuje vanjski univerzum i doživljava Sebe(To) kao obično ljudsko biće. U ovom

običnom budnom stanju, mislenje-te-imaginacije, ili vibriranje, ili kretanje, je u punoj snazi.

Da sumiramo, dakle:

U 3 – besanom-spava(nju)-u-budnosti stanju – Beskonačna Inteligencija je još uvek misleća, ipak Njeno(To) mislenje-tog-univerzuma (mislenje-te-imaginacije je zaustavljeno;

U 2 – božanski sanBeskonačna Inteligencija misli, pa ipak Njeno(To) mislenje-te-imaginacije je dovedeno pod kontrolu;

U 1 –  obična budnost* – Beskonačna Inteligencija misli, pa ipak Njeno(To) mislenje-te-imaginacije radi u punoj snazi.

Da preformulišemo: To je ista jedna Beskonačna Inteligencija, u tri različita stanja Mahapuruša, jogina i običnog bića, koji respektivno, realizuje sopstvo, planove i svet, pa ipak Njeno(To) ne-realizujuće, ne-misleće i ne-svesno stanje je onostran sva ova tri (stanja).

Ponovo, ova tri budna stanja Beskonačnog Uma su:

1.   Realno, u kome Beskonačna Inteligencija, kao Mahapuruša, realizuje Sebe(To) i tako realizuje Onostrano.

2.        lažno ali visoko, u kome Beskonačna Iteligencija, kao jogin, realizuje suptilni univerzum i njegove(to) planove.

3.        lažno i nisko, u kome Beskonačna Inteligencija, kao obično biće, realizuje

grubi univerzum.

Suptilna imaginacija (univerzum) je viša imaginacija. Gruba imaginacija (univerzum) jeste niža imaginacija. Tako Beskonačni Um, kod realizovanja suptilnog univerzuma u budnom stanju, iako lažan, jeste, i pored toga, visoko u Svome(To) usmerenju i orijentaciji.

Isto jedno mislenje, isti jedan mahat,[12]ista jedna svest, obuhvata-i-sadrži ova tri stanja svesti ili mislenja koja su upravo bila objašnjena. Drugim rečima mislenje ili mahat (intelekt),

(onda) kada je ne-vibrirajući jeste supersvest;

(onda) kada je obuzdan u svome vibriranju je „viša-svest“ ili svesti na višem-nivou („level“);

(onda) kada je vibrirajući jeste svestan.

Mahat ili mislenje, (onda) kada je svesno, manifestuje lažni um, organe (čulne percepcije) i materiju. Prva manifestacija Beskonačne Inteligencije jeste (upravo) ovo, Njeno(To) mislenje ili mahat. A za Beskonačnu Inteligenciju, ovo isto mislenje ili mahat, manifestuje lažni um ili Ja, sve suptilne i grube forme, i, kroz ove forme, suptilni i grubi univerzum.

Tako mislenje ili mahat obuhvata-i-sadrži ova tri stanja svesti:

1.        Supersvest Sadgurua i jogina;[13]

2.        svest običnog ljudskog bića;

3.        podsvest zveri i drugih podljudskih vrsta.

Jogini su bili klasifikovani među „supersvesnima“ jer je njihova svest viša od one običnih ljudi, i u ovom smislu oni su skoro realno Supersvesni. Jogini nisu savršeni, stoga, njihovo(to) (stanje) nije stanje realnoga ili supersvesnog Uma već pre (stanje) višeg mada još uvek lažnog uma


[1] give rise to – obično „prouzorkuje“, „podstiče“, (proishodište iz koga se uzdiže/nastaje nešto) no suptina je u tome da se ništa novo ne producira niti nastaje, već se samo ono što je bilo latentno, uspavano, podiže u aktivno delujuće stanje i nastavlja se podržavanje tog aktivnog stanja onoga što je pre toga ležalo latentno, uspavano, usnulo, kao u nekoj vrsti hibernacije. Moglo bi se reći i da podstiče buđenje i delovanje onoga što je bilo latentno. Kao kada čovek spava u krevetu pa ga nešto, njegove sanskare, probude i on se diže iz kreveta i počinje da radi podstican sanskarama koje su se sa pojavom svesti, posle buđenja, uzdigle i sada deluju u punoj snazi. Znači to je nešto što je već postojalo a što je samo aktivirano i ni u kom slučaju nije nešto novo što je upravo nastalo, što je uzrokovano nekim uzrokom ili nastalo usled nekog delovanja, prouzrokovano, već je samo nešto što se doslovno „uzdiglo“ iz usnulosti i sada deluje i podstiče svoje daljnje delovanje.

[2] check – kontrola, obuzdavanje, ograničenje, ono što negoga samo sputava, obuzdava.

[3] keeps It from thinking Itself – drže je (u stanju) u kome ona ne može da doćivljava sebe, kao što neko kanapom može biti vezan za drvo i upravo taj kanap ga sprečava da se kreće po okolini. Može se reći da ga kanap (sputavanje) „sprečava“ ali je ispravnije reći da ga ono „drži“, kao kada nekome date inekciju za spavanje i držite ga ne prekidno u snu i on je onemogućen da doživljava stvarnost, a niti on zna da je u snu i da je sprečen u bilo čemu. Dok je držan u snu nema osećaj uskraćenosti bilo čega.

[4] subject to the limit (the univerze), subject to the realization of universe – ona je podvrgnuta uticaju ograničenja (limita) i podvrgnuta realizaciji univerzuma; pod uticajem, biti podvrgnut čemu, biti zavistan od čega

[5] Diskusija o ulozi „Duše“, „Duha“, „uma“ i „tela“ u ovom pasusu podseća na na Meher Babino korišćenje ovih termina (koje On povezuje, po redu, sa „Prirodnim Svetlom“, „Prirodnom Tamom“, „ne-prirodnom tamom“ i „ne-prirodnom svetlošću“)  u Božijom rukom.

[6] sound sleep – stanje spavanja, to jest stanje u kome su zaustavljene vibracije (zvuk), nema mislenja, svesti

[7] što bi rekli budno stanje (stanje pune svesti) u kome su zaustavljene vibracije (zvuk, odnosno mislenje, sva pitanja i odgovori na ta pitanja – imaginiranje, sve osim mislenja Sopstva)

[8] Ovih pet stanja korespondiraju sa onima opisanim u Božijom Rukom i prikazanih na dijagramu na 83 strani (Babina strana 29). Vidi takođe Sadguru i Svetlost Inteligencije, stra 392.

[9] Kako je to napomenuto na strani 64, manuskript ponekad karakteriše suptilni svet kao da se sastoji od sedam planova ili asmana, mada, striktno govoreći, sedmi plan pripada domenu Realnosti a ne suptilnom svetu.. Moj komentar, mislim da se ovde radi o astralnom planu i četiri suptilna i dva mentalna plana koji ovde u ovom tekstu svi pripadaju suptilnom, jer više puta pominje u tekstu astalni plan koji je ustvari velza ili link između suptilnog  plana i grubog sveta, ili plana.

[10] Svoje-Realno-Sopstvo

[11] (Moj komentar) iz ovoga je očigledno značenje sound sleepbesano spava(nje), odnosno zvuk-spava jer zvuk označava i uključuje u sebe i vibraciju i mislenje i u stanju dubokog sna su oba zaustavljena i vibriranje i mislenje (svest) ili Reč, koja označava Realnu Reč – Ja Sam Bog, to jest Mislenje Sopstva. Zvuk može biti i vibriranje (lažno mislenje), to jest sva lažna pitanja i lažni odgovori na ta pitanja što još predstavlja i uskomešanost, uznemirenost, ali Zvuk može da bude i Zvuk Originalne Reči (Ko Sam Ja) i Odgovor na Prvobitno Pitanje (Ja Sam Bog). Pitanje je prethodilo zvuku i ono je proizvelo zvuk koji je stvorio vibraciju iz koje ja nastao Realni Odgovor na Prvobitno Pitanje. Mislenje Sopstva nije vibriranja jer je Mislenje Sopstva Mislenje koje misli Sopstvo unutar Sopstva te ono ne proizvodi nikakvu vibraciju nikakvo ispoljavanje, ono je onostran kreacije te stoga ne proizvodi nikakvo vibriranje koje postoji samo u kreaciji. Sopstvo-mislenje se ne projektuje (produkuje) u kreaciju te stoga ne stvara (kreira, produkuje) vibriranje i tako ne nastaje nikakvo kreiranje kao posledica njegovoga odvijanja, tj mislenja. Mislenje imaginacije je vibriranje jer to mislenje proizvodi vibriranje to jest stvara daljnje kreiranje, to je uzrok koji proizvodi efekta na kreaciju ali to vibriranje dovodi do nastanka svesti (mislenja), samo mislenje koje je nastalo kao posledica vibriranja (mislenja kreacije) dovodi do nastanka i razvoja svesti (mislenja) no to mislenje stvara vibracije jer je to mislenje o kreaciji.

[12] Mahat, bukvalno „veliki“ (povezan je sa pridevom maha „veliko“) koristi se u Samkja filozofiji da označi „veliki princip“ ili intelekt.

[13] Supersvest obično znači stanje Sopstvo-realizacije, ali kako je objašnjeno neposredno ispod, Baba ponekad koristi ovaj termin da ukaže na stanje svesti onostran gruboga. Za potpuniju prezentaciju ove ideje, vidi Sadguru i Svetlost Inteligencije, Karta 26 (strana 402) i diskusiju u Napomenama o Kartama, stra 651-53.

%d bloggers like this: