Maja, Sanskare i Veo (od) Lažnosti

Advent (dolazak dole) Realnog Mislenja zahteva da svest bude slobodna od lažnosti (od) lažne svesti. Kada je ne misleća (u besanom spava(nju), Inteligencija (ne) misli ništa – pa čak niti Sebe(To); ali kada mislenje započne, Ona(To) manifestuje i potom realizuje suptilni i grubi univerzum. Ali Maja čini da se univerzum, koji ja lažan, pojavljue (prividno) kao realan. Okovanost Majom – koja čini da um doživljava naj-konačniji univerzum kao beskonačan, i beskonačno Sopstvo kao naj konačnije – jeste, zauzvrat, usled sanskara. Sanskare tako dovode do izranjanja lažnog mislenja, koje je nalik velu; lažno mislenje kreira bhas i bhram, iluziju i obmanu (od) ograničenja (limita) i finalnosti (konačnosti). Samo kada je bilo učinjeno da iščezne veo (od) lažnosti oko Realnog Ja (Egoizama, Mislenja), obična osoba (điv) može da postane Bogo-realizovani Mahapuruša (Šiv). U svojim(to) raznovrsnim realizacijama, Beskonačna Inteligencija (ne) ralizuje ništa u besanom spava(nju), (realizuje) suptilni unvierzum u snovima, grubi univerzum u običnoj budnosti, i (realizuje) Sopstvo u Realnom Ja stanju.

%d bloggers like this: