Prva Avantura

U suptilnom svetu, energija aktivira materiju

koja je u suptilnoj formi (Akaš, beskonačni prostor)

i materija je prisiljenana da se u potpunosti manifestuje.

Ovo dejstvo stvara grubi svet a ta sfera

je potpuna manifestacija materije

aktivirane energijom suptilnog sveta, Prana.

Materija se isprva manifestuje u formi grubog gasa,

a 277-mo stanje suptilnog gasa je grubi gas vodonik.

Nakon vodonika evoluiraju drugi grubi gasovi

sazdani od grubih molekula i atoma.

Prvo je evoluirao[1] proton, pa potom elektron;

i sa elektronom je formiran jedan atom.

Nakon što se jako puno atoma konsolidovalo (prašina grubog),

nastalo je stanje kamena.[2]

Potrebno je približno deset miliona sanskara

da se formira jedan atom, i približno deset miliona atoma

da se formirao (trun) prašine – čestica kamena.

Đivatmi uzima[3] mnoge epohe (oko 1.400.000 godina)

da dovrši svoje putovanje u grubi svet,

prvo prolazeći ne-svesno kroz mentalno i suptilno

stanje vatre i gasova (700.000 godina u svakom svetu)

nakon čega poprima formu kamena.

Prva pustolovina Đivatme počinje kako svesnost počne

da se razvija u grubom svetu sa adventom[4] kamena.

To je onda kada kap-mehur,

postajući jedno u svesti s kamen formom,

promišlja „jastvo“ da jeste kamen.[5]

Kap (duša) nema formu;

samo mehur koji je obavija ima formu,

ali kap identifikuje „jastvo“ s mehurom.[6]

Originalni Hir Nad-Duše

kreirao je originalno pitanje „KO SAM JA?“

da bi spoznao „Sebe“ (da bi Duša spoznala „Jastvo“ kao Boga).[7]

Ali zbog Ničega

Besformna Duša misli da je „ona“ to što nije.

Kamen ima dušu (Sve) jer je

Nad-Duša sveprisutna i beskrajno nedeljiva,

ali duša oko „jastva“ ima mehur Ničega – kamen[8]

sazdan od uma, energije i materije u grubom svetu.

Kap-mehur nazvana je Đivatma

(Ovim terminom Đivatma se takođe označuje i psiha,

princip života u čoveku,

a tvorba ove psihe je iz Ničega).

Stoga i Sve (kap)

i Ništa (mehur) simultano egzistiraju

u ekspanziji svesti tokom evolucije.

Mada ovaj ekspandirajući haos[9] jeste imaginacija,

on je medij za totalni razvoj svesti

te tako duša postaje svesnasvog“ Sveznanja.[10]

Đivatma u kamen formi ima grubo, suptilno i mentalno telo,

ali su suptilno i mentalno telo nerazvijena;

a pošto kamen leži u nerazvijenoj formi

beživotan je i bez individualne svesti.

Forma kamena sadrži beskrajno konačne grube sanskare

i nakon doživljavanja jedne vrste kamena

svest Đivatme

raskida svoju vezu s istom.

Tad, neotelovljena Đivatma izvesno vreme je bez forme

usled šoka nastalog razdvajanjem.

Đivatmina svest je tad fokusirana

na one beskrajno konačne grube sanskare

koje su učinile da je jedno sa prethodnom kamen formom.

Da bi iscrpela (istrošila) ove sanskare, Đivatma

sad mora da proživi oprečni tip sanskara.

Potrošiti sanskare znači stvoriti oprečan tipa sanskara,

ali to čineći stvorene su (konsolidovane) nove sanskare;

a da bi iscrpela ove nove sanskare

individualna svest mora pretrpeti još jednu formu.

Putem seobe-duša-iz-tela-u-telo[11] kroz doživljaj suprotnosti

nove forme ili nove vrste su proistekle iz sanskara

sakupljenih starom formom

a mnogostrukost stvaranja se razotkriva.

Đivatmina svest se razvija postupno sa

stvaranjem novih sanskare doživljajem jedne kamen forme

te moraju biti kontra-činjene[12] doživljavanjem još jedne kamen forme

što zauzvrat stvara nove sanskare.

Ova kontra-akcija je smisao transmigracione evolucije;[13]

u seobi-duša-iz-tela-u-telo svest Đivatme nikada ne uzima

istu formu vrste dva puta, već samo jednom.

Nakon mnogih ciklusa i po doživljavanju raznovrsnih formi

zavisno od beskrajno suprotnih tipova sanskara

individualna svest raskida vezu

s kamen formom i neko vreme je besformna

usled šoka od razdvajanja sa telom.

Svest Đivatme se sada usredsređuje

na sakupljene sanskare poslednje kamen forme,

i da bi istrošila ove sakupljene sanskare

Đivatma postaje jedno s prvom formom metala.

Ova prva metal forma je uzeta shodno sanskarama

stvorenim (uobličenim) poslednjom kamen formom.

Kako je to sa kamenom tako je i sa metalom;

Đivatma, troši mnoga vremenska razdoblja

doživljavajući raznovrsne metal forme.

Budući da Đivatma ima nerazvijeno

suptilno i mentalno telo kao kamen i metal

u tim formama energija i um ostaju latentni.

Posledično, kamen-i i metal-i nemaju fizičke udove

i nesposobni su za kretanje (osim kroz magnetizam).

Kretanje mora biti shvaćeno kao individualno i dobrovoljno.

Kamen-i i metal-i leže inertno,

posedujući jedino ekstremno rudimetarnu grubu svest.


[1] nastaje, obrazuje se

[2] izvorates

[3] It takes…for Jeevatma to complet – nisu potrebni mnogi eoni jer se to može obaviti u trenu ali to oduzima toliko vremena

[4] advent – dolazak, pojava, prispeće, nastup, advent, pojavljivanje, prikazanje

[5] becoming  – postajanje. Pojam je objašnjen u Filozofskog Rečnika. This is when e drop-bubble, becoming one in consciousnes withe the stone forme, think itself to bi stone – To je onda kada kap-mehur (ili đivatma – utelovljena duša) postajući (mislenje-kao realizovanje pri čemu realizovanje znači postajanje nečim plus doživljavanje toga istoga, to jest dušin proces postajanja materijom i njenog doživljavanja) jedno u svesti (je prevoda reči „atman“ kao i „duša“, „duh“, trancendentalni subjekt“ ) sa kamen formom, misli (je sinonim za svestan, ali se treba prisetiti i misliti-kao realizovati jer to ovde objašnjava značenje misliti, njegov drugi aspekt je misliti-kao kreirati) svoje-sopstvo (kao) da je kamen (misli/realizuje svoje sopstvo kao kamen znači postaje kamen i doživljava svoje-sopstvo ne kao sopstvo već kao kamen, materiju). Znači, „atmanovo realizovanje da je kaman misli (atmanova svest je svesna) sebe (atmana kao duša) da jeste kamen

[6] atman – svest-duša, pa  imamo atman/mehur/duša identifikuje (svesna je, atman kao svest) sebe/sopstvo/dušu/atmana (atman kao dušu) sa mehurom.

[7] da bi spoznao Svooje/Božije Sopstvo (da bi Duša spoznalo Božje/Svoje Sopstvo kao Boga)

[8] but the soul has a bubble around it of Nothing – duša/atma ima mehur(điv) oko sebe/atme od Ničega 0 đivatma – điv(život/sanskare) + atma

[9] mess  –  haos, nered, zbrka, pometnj; ali i masa

[10] Omniscience

[11] in this transmigratori way – transmigracija – seoba duša iz tela u telo

[12] counteracted  – iskoreniti kroz suprotnu vrstu delovanja

[13] evolucije koja se odvija seobom duša iz tela u telo

%d bloggers like this: