Najviša forma je ljudska


Najviša forma je ljudska forma.

Ljudska forma je viša od arhanđeoske,

anđeoske, deva, duhova, vila i hurija.

Ljudska forma je najuzvišenija forma u svoj kreaciji

jer je to forma BESKONAČNOG UMA.

Kada duša kao kap dođe u kreaciju

van iz OM Tačke

prolazi kroz mentalni i suptilni svet ne-svesno,

ostajući približno 700.000 godina u svakoj sferi.

Duša je ne-svesna suptilnog i mentalnog sveta

tokom ovih 1.400.000 godina

jer je „njeno“ mentalno, suptilno i grubo telo nerazvijeno

a BESKONAČNI UM iziskuje tri tela

za doživljaj evolucije i involucije.

Mada besformna duša pri prolasku

ne-svesno kroz mentalne i suptilne nivoe

jeste u formi vatre (Tejđ) i 276 različitih gasova (Prana),

i jeste u različitim atomskim gas formama u grubom svetu,

nema telo sve do postaja(va)nja kemenom.

Ipak „njeno“ prvo telo od kamena nije savršena forma;

forma nije savršena sve do ljudske forme,

a ostvarenje ove savršene forme

je uzrok uzimanja mnogih, mnogih formi.

U ovom smislu, svih 50.400.000 formi

kroz transmigracionu[1] razmenu grubih sanskara

ravno je totalnoj sumi evolucije – ljudskom biću.

Zbir svih formi u evoluciji je ljudska forma,

a ovaj zbir nazvan ljudska svest

je veliko ostvarenje i finalno postignuće evolucije.

Od biljne forme suptilno tela kreće se razvijati,

a u crv formi mentalno telo počinje s razvojem.

Beskonačni ne-svesni um nalazi sve razvijenije forme

u višim vrstama životinja dok BESKONAČNI UM ne nađe

savršeno grubo, suptilno i mentalno telo u ljudskoj formi.

Značenje ljudske forme je

da su tri tela savršeno razvijena

i spremna za svesnu akciju i svesnu reakciju

u iskustvu beskonačnog mišljenja.

U ljudskoj formi se ima puna gruba svest

jer čovek počinje misliti u neizmernom opsegu;

on ima beskonačan broj misli

u poređenju sa makojom životinjom koja misli jedino ograničeno.

Prolazak Besformne Duše

kroz 8.400.000 formi u svakom stadijumu razvoja –

kamena, metala, bilja, crva, ribe, ptice i životinje –

kako bi dosegla formu ljudskog bića je najznačikovitiji

jer ljudskost jeste forma BESKONAČNOG UMA.

Besformnost je forma Božanskosti.

U kamen formi je besformnost Duše predominantna

stoga što kamen ima jako malo sanskara,

no takođe je i kamenova svest praktično nula

jer ima jako malo sanskara (mislenih impresija).

Svest kao korišćenje energije i uma (čaitanja)

kreće se razvojem u biljnoj formi

i na svom zenitu je u ljudskoj formi,

ali u čoveku je besformnost Duše praktično nula.

Značenje svesti jeste inteligencija,

i ova svest kad je ograničena u nekom stvorenju ili čoveku

nazvana je Điv, vitalna životna sila,

ili um u evoluciji i involuciji.

Drugim rečima iluzorna svest

grube, suptilne ili mentalne sanskaričke prirode

je inteligencija po stupnjevima, ograničena inteligencija,

i nazvana je Điv u vedanti ili Džan u sufizmu.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA, stanje Božanskosti,

je intligencija u svakom stepenu,

i nazvana je Šiva ili Džan-e-Džanan.

Svesna Inteligencija, mišljenje, razvija se kroz

50.400.000 pod-ljudskih formi da bi dosegla stanje čoveka;

ovih 50.400.000 evolutivnih formi ravno je čoveku.

Ljudska forma sadrži totalnu sumu svih iskustava

i karakteristika prethodnih 8.400.000 evoluirajućih formi

u svakome od šest evolutivnih stadijuma.

Sanskarička iskustva i karakteristike

50.400.000 različitih formi kamena, metala, bilja, crva,

insekata, reptila, riba, ptica i životinja

oformljuju grubu svest ljudskog bića.

Ljudska forma je ravna sveukupnoj evoluciji

a smisao evolucije je razvitak ljudske forme;

smisao involucije je razviti ljudsku svest beskrajno.

U svakom ljudskom biću sasma prirodno su sve karakteristike

kamene i biljne forme.

U ljudima[2] su karakteristike kamena u stopalima,

dok su biljne karakteristike (rađanje)

u reproduktivnim organima.

Ove karakteristike bilja mogu se uočiti

kao svesnost koja goni „jastvo“ da evoluira do viših formi,

dok je besformnost kamenih karakteristika

u tome da je kamen bez definisanog oblika ili „ja“-a (ega).

Značenje postizanja SopstvoRealizacije je da,

besformnost kamena (bivanje bestelesnim)[3]

i svesnost bilja (bivanje permanentno uzdignutim),[4]

treba bit na najvišoj tački.

U slučaju običnog čoveka

je svest bilja na najvišoj razini

ali je besformnost kamena na najnižoj razini,

što znači da je svest potpuno razvijena u čoveku

ali je čovek neprestano zaokupljen svojom formom

i doživljava najmanju količinu besformnosti.

Ljudsko biće koje je SopstvoRealizovano

ima „Ja“stvo besformnog kamena

(„Ja-sam-stvo“ kamena) [5]

i na vrhuncu je svesnosti

koja poče u bilju da bi postala savršeno uzdignuta.

U običnom čoveku gruba svest koja se razvijala

od biljne forme do životinjske forme, je na vrhuncu,

ali besformnost (neegoističnost) koju je Duša imala kao kamen

skoro sasvim je umanjena (u čovekovom egu).[6]

U O-Bogotvorenim ljudskim bićima svesnost

razvijana počev od bilja, a predstavljena u rodnim organima,

i besformnost kamena predstavljena u stopalima,

dosežu svoj ultimativni vrhunca u Sadguruu,

Brami-Butu, Đivanmukti i Parmhansi.

Ovo je razlog raširenosti Hindu običaja obožavanja

rodnih organa i stopala

O-Bogotvorenih ljudskih bića.

(Falus se u Indiji naziva Šiva Lingam,

falusno obožavanje bilo je običaj i kod Egipćana,

Budista, Grka i Rimljana.)

Među brojanim Hindu ritualima je i obožavanje kamena,

kamen predstavlja beživotna stopala,

a tu je i obožavanje pipal[7] drveta,

pipalovo korenje predstavljaju beživotni organ.

Ali živo kamensko obožavanje je istinsko obožavanje

jer je to obožavanje Sadguruovih ili Avatarovih stopala,

stopala Boga Oličenog.

U stopalima, grubo, suptilno i mentalno svesnih ljudi[8]

nema nikakvih karakteristika kamena,

ali besformne karakteristike kamena

egzistiraju u stopalima BogaSvesnog čoveka i žene.

Besformne karakteristike kamena javljuju se

tek nakon što je ljudsko biće O-Bogotvoreno.

Besformne karakteristike su nazvane u vedanti Nirakar

i u sufizmu La Surat;

posvećenik koji to shvati uzima Daršan (blagoslov)

tako što Sadguru ili Avatar

polaži Svoja stopala na teme njegove glave.[9]

Živo bilja obožavanje Sadguruovih ili Avatarovih organa

je najvrednija forma obožavanja.

Ima dalekosežno značenje[10]

jer živo bilja obožavanje je obožavanje

Bramandovog organa, Semena Univerzuma,

ili organa koji je pro-izveo Jaje Univerzuma.

Bramandov Organ je najvredniji obožavanja

jer iz „njega“ dolazi seme života.

Značenje živog bilja (falusa) je opisano

u priči o Sarvanji-Sarvasvi i Vaikunt.

Iz rodnih organa Kralja Srvasve i

Kraljice Vaikunt istekoše van, jedan po jedan,

kap po kap, semena Univerzumova

i jaja Univerzuma.

Kada su se seme Sarvasvino i jaje Vaikuntino slili-u-jedno,

deca kreacije su izašla,[11]

a iz rasplodnih[12] organa Sarvasvovih i Vaikuntnih,

iz Adama i Eve, iz Šiva i Sati-Parvati,

došli smo svi mi!


[1] seobom duše iz tela u telo;  exchange – razmena, izmena, trampa, menjanje, promena, zamena

[2] human – ljudsko, čovek, čovečji

[3] the formlesness of the stone (being bodiless) – forme-lišeno-stanje bivanja kamena (bivstvovanje tela-lišenim)

[4] erect – uspravan, uzdignut, podići, graditi, prav, uspraviti, uspravljen, izgraditi, podignuti, bodar, podizati, stajati uspravno, zidati

[5] „I-am-ness“ a prethodni red „I“ness

[6] in man’s ego – ovde reč „man“ treba shvatiti u smislu muškog principa (kvaliteta i karakteristika), mužanskog

[7] Pipal ili Bodi – Drvo pod kojim je Buda doživeo Prosvetljenje ili Oboženje

[8] people – ljudi, narod, svet, rođaci, stanovništvo, svet, nacija, rodbina, avet, naseljavati, nastaniti, preci

[9] by having the Sadguru or the Avatar places His Feet on top of his head

[10] profound  –  potpuno, izuzetno važno dubinsko značenje, teško za intelektevanje

[11] come forth  –   proistekla su; došli napred, došli u stvarnost, pojavili se na vidalu

[12] rasplodnih = reproduktivnih, koji ponovo stvara, pro-izvodi, rađa, plodan; rodnih = generativnih

%d bloggers like this: