Turijavasta

Imaju različita Božanska Stanja kroz koja O-Bogotvoreno Biće

mora proći tokom silaznog povratka u kreaciju

iz Onkraja Sedmog Nivoa – Vidnyan Bumike.[1]

Na Sedmom Nivou

između Nirvakalpa Samadija (Beskonačna Svesnost) i

Sahadž-Samadija (Bogo Svesnost plus kreacija svest)

nalazi se stanje Turijavaste.

U sufizmu je Turijavasta stanje

između Fena-Filaha (Božanskog Poništenja)

i Beka-Bilaha (Božanskog Obitavanja)

i nazvano je Fena-ma-al-Beka.

Ovo stanje je u mističnoj terminologiji nazvano božanski spoj.

spoj između Realnosti (Boga) i iluzije (kreacije),

spoj između Svesnosti Boga („Ja Sam Beskonačan“)

i življenje Života Boga („Ja Sam Svako i Sve“).

To je spoj kroz koji O-Bogotvoreno Biće mora proći

pre dostizanja Savršenog Majstorstva (Sadguruovstva ili Kutubijatstva).

Ako O-Bogotvoreno Biće koje se zaustavi na ovom Božanskom Spoju

tokom silaznog povratka u kreaciju

doživljava Turijavastu, zvan je Đivan-Mukta,

što znači Oslobođeni Inkarnirani;

u Sufi terminologiji je on Azad-e-Mutlak.

Đivan-Mukta povremeno doživljava Sahadž-Samadi,

„Ja Sam Bog i Ja Sam svako i sve“,

ali kako uopšte nema duhovno zaduženje za kreaciju u celini

svest prema kreaciji mu varira.

Povremeno Đivan-Mukta može doživljavati samo Nirvakalp-Samadi,

„Ja Sam Bog“ i uopšte nemati svesni doživljaj kreacije.

U neko drugo vreme može doživljavati Sahadž-Samadi

dok se slobodno kreće kroz unutrašnje nivoe i grubi svet.

Ovo znači da povremeno Đivan-Mukta

koji je potpuno oslobođen ma kakve sanskaričke veze,

ostaje uronjen u Božanskoj Svesnosti „Ja Sam Bog“,

a povremeno zajedno sa Božanskom Svesnošću,

takođe ima i običnu kreacija svest.

Đivan-Muktina svest o kreaciji

može biti neki aspekt grubog, suptilnog ili mentalnog sveta

ili svaki aspekt ova tri sveta.

Pak, pošto nema duhovnih dužnosti za kreaciju

on ne radi za svakoga i sve;

a ako neko ne obavlja Univerzalni Rad taj će iznovo uroniti

u božanskost i jedino doživljavati „Ja Sam Bog“,

na taj način gubeći svest o svakome i svemu.

Đivan-Mukta može biti svestan mentalnog nivoa,

suptilnog nivoa ili dela sveta u kome živi

dok stalno zadržava svest o „Ja Sam Bog“,

ali neće obelodaniti da je Bog oličeni.

Stoga osobe koji s njim dođu u kontakt

primaju posrednu, a ne neposrednu duhovnu dobit.

Đivan-Mukta nikad ne obavlja unutarnji rad za kreaciju u celini,

sem što svaki ima dužnost da jednoj duši da O-Bogotvorenje

i to jedno učini sličnim sebi (u Turijavasti).

Đivan-Mukte su najbrojnije među pedeset-šest Šiv-Atmi,

no ni jedan nije pripadnik Duhovne Hijararhije od 7000 članova,

oni su tako slobodni da nikada ne rade.

Oslobođena Jedno dolaze i odlaze, nazad i napred, amo-tamo

od Bogo stanja u različita stanja kreacije po svojoj volji;

oni su Slobodni Duh Boga, u kreaciji

ali nezavisni od nje.

(Prva Duša nije doživela bivanje Đivan-Muktom;

trenutno je prošao kroz Turijavastu u Kutubijat

tokom Svoje Realizacije u iskon.)

Nenalik Đivan-Mukti, Avatar i Sadgurui uvek zadržavaju

simultano Bogo-Svesnost (Nirvakalp-Samadi)

i kreacija-svest (Sahadž-Samadi).

Sadgurui, pak, gube vezu s kreacijom

u momentu kad napuste svoje fizičko telo.

Avatar nikada ne gubi vezu nakon što napusti telo

već održava povezanost sa svom kreacijom

kroz življenje pet Sadgurua.

Razlike među O-Bogotvorenim ljudskim bićima

ne leži u Njihovoj Beskonačnoj Svesnosti kao Boga

već u njihovom odnosu prema kreaciji u celosti.

Imaju različita stanja savršenstva

a Savršeno Biće je savršenstvo u akciji.

Savršenstvo leži u dužnosti, u majstorstvu,[2] u autoritetu.

Mađzub ili Brami-But ili Paramhansa nemaju obavezu ni prema kome

i nikoga ne čine savršenim.

Đivan-Mukta ili Azad-e-Mutlak nema Univerzalnu Dužnost

ali ima dužnost da jednu dušu učini savršenom.

Sadguru ili Kutub ima Univerzalnu Dužnost i vrši je.

Ima duhovnu dužnost za svu kreaciju uopšteno,

ali ima odabranu dužnost da u-savrši krug od četrnaest ljudi

a direktno ili indirektno je blagotvoran za milione ljudi.

Avatar ili Razul ima odabranu dužnost za svu kreaciju –

odabrani duhovni poticaj daje svakome i svemu

i ima specijalnu dužnost da u-savrši[3] (realizuje)

sto dvadeset-dvoje ljudi.

Pošto Avatar ima odabranu dužnost za svakoga

jedini je direktno blagotvoran za milione i milione.

Ima autoritet da svakome da Realizaciju ako poželi;

Ima isključivi autoritet da Svoj odabrani poticaj s ma koje razine[4]

do razine Sedmog Nivoa da bilo kome u ma kom momentu.

Sadgruru daruje Realizaciju saglasno Božanskom Planu

izabranom od Avatara; stoga je Avatar taj Koji bira

ko će postati O-Bogotvoren.

Samo za Avatarev vlastiti specijalni krug ljubavnika i posvećenika

On Sami[5] (po)daruje Realizaciju ili Mukti (Oslobođenje);

sve druge duše primaju Realizaciju ili Mukti

iz ruku Sadgurua.

(Mukti se dešava u momentu smrti; pri Realizaciji

jedno zadržava ljudsko telo i nastavlja da živi.)

Stvarno značenje Božanskog Plana[6] je

taj posebni moment Đivatmine Realizacije.

Ovaj Božanski Plan je uspostavila Prva Duša

kad se On iznova spustio[7] kao Prvi Avatar.

Vragolsto Pile, nakon što je postao O-Bogotvoren

I istog trena ugledao sve druge piliće

koji su Ga sledili, beše taj

koji je uspostavio ovaj Plan (za) od Iskona pa do Kraja.[8]

Upravo ovaj Plan Sadguru izvršava

u pravom momentu za Realizaciju ili Oslobađanje svake duše.[9]

Nakon Realizacije neke ličnosti[10] mogu živeti samo par dana

(većina ljudi odbaci telo nakon tri dana)

neke žive par nedelja, par meseci,

par godina ili mnogo godina.

Neka ljudska bića su O-Bogotvorena u ranoj mladosti

(Đanešvaru je bilo osam, najmlađi Sadguru,

ali je živeo samo osamneste godina),

ili u zrelim godinama ili dubokoj starosti,

(Hazrat Babađan je bila u sedamdesetim i živela do 141-ve).

Kada jedan od pet Sadgurua ili Kutuba odbaci telo,

drugi O-Bogotvoreni čovek[11] smesta uzima njegovo mesto

pa nadalje živi kao Savršeni Majstor,

neovisno da li je ta odabrana ličnost

egzistirala pre toga kao pripadnik kruga,

kao neko na nivoima, kao grubo svestan,

ili kao Đivan-Mukta ili Mađzub.

Tokom Adventa Drevnog Jedno (Avatarska Era)

imamo pet Sadgurua i pedeset-jednog O-Bogotvorenog čoveka,[12]

plus Avatar Koji je uvek Isto Jedno,

Vragolsto Pile Samo Koje (ga) preuzima

i vlada kao Kralj Univerzuma – Svoga Jajeta!


[1] Vidnyan je napisano u originalu jer je čita kao Vidn-j-an, u sanskritu nema slova nj pa se n i j čitaju kao dva odvojena slova

[2] mastery – upravljanje, savršenstvo, majstorstvu, gospodarenju, vladarstvu

[3] učini savršenim

[4] level – razina za razliku od plane – nivo, plan, svet

[5] He Himself – On Svojim Sopstvom (Atmom)

[6] Plan – plan kao naum, ono što je planirano a ne nivo svesti

[7] Come back down – došao nazad dole, vratio se dole/nazad

[8] leid out this Plan from Beginning to End

[9] in the timing of each soul’s Realization or Liberation – u tajmingu svake (od) duša (njene) Realizacije ili Oslobođenja

[10] Some persons – neke osobe/persone/ličnosti – personata – maska koju su nosili glumci u pozorištu

[11] human – ljudsko/čovek

[12] human – ljudi

%d bloggers like this: