Smisao života

Ograni~eno „ja“ (ili razdvajaju}i ego) obi~ne ljudske svesnosti je slo`ena struktura ~ije va`ne sastavne delove ~ine razum i ose}anja. Njegove uslovljenosti impresijama ili sanskarama se me|usobno zapetljavaju na bezbroj na~ina.

Sama od sebe, nijedna od njih kao ni njihove prirodne i slu~ajne kombinacije, ne mo`e da pru`i trajan pogled u smisao `ivota. Naprotiv, beskona~na zmr{enost impresija skriva Istinu, ~ine}i je nerazumljivom i onemogu}avaju}i da se do nje dopre. Prese}i petlje i ~vorove zamr{ene niti zna~i izgubiti ~itavu igru. Rasplitanje zamr{ene niti impresija ne mo`e da bude mehani~ki postupak, a ne mo`e da se postigne ni grubom primenom neinteligentne sile ili sile li{ene ljubavi. Postupak rasplitanja impresija mora, po samoj svojoj prirodi, da bude i osetljiv i te`ak, kao i da zahteva mudrost razlu~ivanja i beskona~nu bri`nost, koje u ovaj zadatak mo`e da unese jedino U~itelj.

Potrebno je bri`ljivo prikupiti deli}e relativnog smisla, zatvorene u svakovrsno iskustvo uslovljeno impresijama. Treba ih pa`ljivo spojiti, dovesti u me|usobnu vezu i uneti u smisao ostalih impresijama uslovljenih iskustava kojima je svesnost bila izlo`ena. Smisao mora da se prikupi i zadr`i, pre nego {to je mogu}e raspetljati zamr{enost impresija. Ovo, me|utim, nipo{to nije jednostavno ni lako. Tragalac naj~e{}e nije kadar da to izvede sam. Delovanje U~itelja ~esto uliva odgovaraju}i smisao tragao~evim uslovljenostima impresijama i ~ini ga sposobnim da ih razmrsi i poni{ti njihovo sputavaju}e delovanje.

Postupak poni{tavanja sputavaju}eg delovanja impresija mo`e da se pojasni kroz pore|enje sa de~ijim balonom. Kada u balonu nema gasa ili vazduha, on se skupi i smanji. ^itava povr{ina postaje mu isprevijana i naborana. Ako neko poku{a da spolja{njom silom ili ravnanjem ukloni prevoje ili nabore sa povr{ine de~ijeg balona, osu|en je na neuspeh. Umesto jednog nabora koji se mo`da ispravi, do njega }e se pojaviti drugi. Ili }e umesto jednog prvobitnog nabora, po povr{ini balona da se pojave brojni novi nabori, bilo na istom mestu ili na nekom pored njega.

Sve dok se na sme`uranu povr{inu deluje samo spolja, nema mogu}nosti da nabori nestanu. Nesumnjivo je da spolja{njim delovanjem postoje}i raspored nabora mo`e da se poremeti i bitno izmeni, ali ovim pristupom nabori ne mogu potpuno da se izbri{u ili uklone. Na isti na~in, sputavaju}e delovanje mentalnih imresija ne mo`e da se poni{ti pukim spolja{njim ili mehani~kim pode{avanjem.

Kada se u gore navedenom primeru de~iji gumeni balon ispuni gasom ili vazduhom, svi nabori }e automatski da se ispune i nestanu. Kada se balon sasvim naduva, ne}e biti pregiba koji ru`e njegovu povr{inu. Isto tako, kada se u um-srce unese smisao `ivota, svi „nabori“ uslovljavanja impresijama se bri{u. A kada se oslobodi od svih iskrivljavanja, um-srce postaje zdravo. Dodu{e, sputavaju}a dela impresija zamiru tek po predaji sveukupnog unutra{njeg smisla. Kada ona, kao neuko opiranje Istini, uminu, osloba|a se slobodno delovanje svesnosti.

Da stvar prika`emo paradoksalno, u iskustvu Istine neograni~ene svesnosti ne odumiru impresije, ve} njihovo sputavaju}e delovanje. Poni{tavanjem ovog sputavaju}eg delovanja, impresije mogu da obave svoju pravu funkciju, predavanje pravog smisla oslobo|enoj svesnosti. Stoga su, sa ove ta~ke gledi{ta, impresije toliko izmenjene da mogu da daju svoj doprinos pozitivnom smislu slobodne svesnosti. Izmenjenost impresija je tako temeljna da li~i na poni{tavanje, jer novo prilago|avanje obezbe|uje da impresije ne budu u stanju da deluju izdvojeno, isklju~ivo i polu-mehani~ki, {to je neizbe`no vodilo u lenjost ili unutra{nji sukob. Osloba|anje inteligencije um-srce-svesnosti od neprilago|enosti uslovljenih impresijama je osnovno i nezamenljivo sredstvo za osloba|anje dinami~kog sklada oslobo|ene svesnosti.

@ivot oduvek r|avo zapisuje sopstveni smisao na ego-um-srce. Zbog iskrivljenih sanskari~nih ili impresijama uslovljenih ureza preostalih od pro{lih iskustava, njegovo pismo nije razumljivo svesnosti koja je u njegovoj zamci. Ego-um-srce ne mo`e da u sada{njosti funkcioni{e slobodno i pametno, uz neophodnu budnost i revnost, usled nasle|ene lenjosti i otpora stvorenih pro{lim utiscima. Neizbe`na posledica je da ono donekle ne sagledava zna~aj otkrovenja Istine u ve~noj sada{njosti. Otuda su psihi~ke iskrivljenosti posledica lenjosti, a lenjost je posledica psihi~kih iskrivljenosti, i to je beskrajni za~arani krug. Pretpostavimo da je u gornjem primeru izduvanog balona, na njegovoj sme`uranoj povr{ini zapisana najmudrija Istina; taj zapis niko ne bi mogao da pro~ita. Ako se, me|utim, isti taj de~iji balon napuni gasom ili vazduhom, svi nabori }e nestati i na fino zaokrugljenoj povr{ini bi}e izuzetno lako da se zapis odgonetne, omogu}avaju}i svakome da razume {ta je onaj ko ga je napisao hteo da poru~i. Na isti na~in, smisao onoga {to je `ivot zapisao u svesnosti, lako i nepogre{ivo mo`e da se shvati jedino ako se ~inom U~iteljeve milosti isprave i uklone sanskari~na iskrivljenja, i tako mu se ulije nova `ivotna snaga i prijem~ivost za Istinu.

Za~arani krug koji treba prekinuti uti~e da iskrivljeno um-srce ograni~enog ega nije kadro da sagleda smisao `ivota, te zato ne mo`e ni da se oslobodi sopstvenih iskrivljenosti i otpora. Za~arani krug mo`e da se prekine jedino ako se izobli~eno ego-um-srce tragaoca pokori U~itelju i dopusti da ga prosvetli upliv smisla koje prenosi U~itelj.

Na po~etnim stadijumima, mo`e da se u~ini da upliv smisla preuzima na sebe ograni~enja kojima je izlo`eno um-srce, ba{ kao {to se ~ini da vazduh koji ulazi u de~iji balon biva uslovljen ispunjavanjem razli~itih {upljina unutra{nje povr{ine. Ovo je, me|utim, samo privremena faza. Njen vrhunac je u nestanku svih pregiba i nabora na balonu, kada se on sasvim naduva. Ovo je jedini na~in da se uklone svi pregibi i nabori. Isto tako, U~itelj ne mo`e da unese smisao `ivota u psihu tragaoca, osim u one linije koje je u nju utisnula tragao~eva pro{lost. On treba da prosvetli tragaoca koriste}i sanskari~ne uslovljenosti ili uslovljenosti impresijama koje je aspirant prethodno nakupio. Smisao koji zapleteno i nedoku~ivo le`i nagomilan u uslovljenostima tragao~evih sopstvenih lo{e shva}enih iskustava, U~itelj ~ini razgovetnim uklanjanjem njihove nemu{tosti, i daju}i im glas.

Tek kada se um-srce potpuno ispuni Istinom, sva njegova iskrivljenja nestaju. Pre toga, me|utim, umesto nejasnih i iskrivljenih zapisa koji ne odaju nikakav smisao, u neograni~enom um-srcu pojavljuje se jasno i nedvosmisleno samo-obja{njenje `ivota, koje je upravo `ivot i zabele`io. U~itelj ne kalemi na u~enika neku tu|u Istinu spolja. On omogu}ava aspirantu da odgonetne kod `ivota, vra}aju}i njegovom um-srcu `ivotnost koja mo`e da isceli sva njegova sanskari~na iskrivljenja. Smisao poni{tavanja uslovljenosti impresijama je uklanjanje iskrivljenih nabora um-srca.

U toku procesa usavr{avanja ili zaokru`ivanja, nestaju sve iskrivljene crte sanskari~nih ili uslovljenosti impresijama i one vi{e ne ograni~avaju rad um-srca. Ovo ne podrazumeva nepovratni gubitak pam}enja i pouka ste~enih iskustvom, niti uni{tavanje sa~uvane istorije individualnosti koja te`i. Kada Istinom nadahnuto um-srce po`eli da se seti svoje pro{losti, to krajnje lako mo`e da u~ini, uz `ivo i jasno se}anje ne samo na sada{nji `ivot, ve} i na sve bezbrojne `ivote preko kojih je individualnost, koja te`i i uspinje se, stigla do cilja neograni~enog `ivota Ve~nosti. Ovo se}anje je jasno, nedvosmisleno i potpuno, u sveukupnom bogatstvu neiscrpnih pojedinosti doga|aja i zbivanja.

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: