Spavanje i Budno stanje

Realno božansko buđenje je SopstvoRealizacija (Am Bramasmi);

SamoRealizovana osoba je božanski budna

dok je u dubokom spavanju.

Kad je jedno božanski probuđeno

i doživljava Beskonačnu Svest

to jedno nema veza sa grubim, suptilnim i mentalnim telom.

Ovo je stanje Mađzuba ili Brami-Buta.

Realni božanski san je budno stanje u snu

što je doživljaj bogotražitelja na šest unutrašnjih nivoa.

Suptilno svesni jogin doživljava suptilni svet dok je budan

i simultano doživljava grubi svet

ali kao san.

Mentalno svesni Šiv ili Kailaš

doživljava mentalni svet dok je budan

i simultano doživljava grubi i suptilni svet

ali kao san.

Mađzub ili Brami-But doživljava svoje Sopstvo kao Boga

i potpuno je nesvestan tri sveta

i svoja tri tela (uspavan za kreaciju).

Kada Mađzub hoda on je božanski mesečar,[1]

ako je upotrebljen za unutarnji rad on je božanski spavajući partner,

a ako govori on je pričanje u svom božanskom spavanju.[2]

U Realnom Budnom stanju ĐivanMukta ili Paramhasna

doživljava svoje Sopstvo kao Boga i doživljava svoju senku

kao svakoga i sve u kreaciji.[3]

U Realnom Budnom stanju Sadguru

doživljava jastvo kao Apsolutnog Boga – Am Bramasmi,

i simultano je svestan svakoga i svega

u tri sveta i radi univerzalno[4]

za svakoga i sve u Sahađ Samadiju.

U dubokom spavanju je pojedinac nesvestan mentalnog, suptilnog i grubog tela

kreacija iščezava, ali Duša ne doživljava Sopstvo

jer jedno nema svest dok je uspavan.

U običnom lažnom snu

grubo svesni čovek doživljava astralnu sekciju

prvog suptilnog nivoa s grubim impresijama.

U budnom stanju običan čovek

doživljava grubi svet s grubim sanskarama,

to jest, svet je u fizičkom stanju materije.

U običnom budnom stanju

um je povezan s grubim telom kroz koje

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava grubi svet.

U običnom san stanju

grubo telo je stopljeno sa suptilnim telom.

Što znači da iako je grubo telo tu (leži uspavano)

i ne egzistira

u ijednoj formi svesti za spavača.

Tokom sanjanja je dakle

suptilno telo povezano s umom

a um kroz suptilno telo

doživljava nižu sekciju astralnog sveta.

U duboko spavajućem stanju suptilno telo se sliva

u besformno stanje uma;

u ovom smislu suptilno telo nema um,

jer doista um je to jedino što preosta

(apsorbovavši suptilno

kao što je i grubo stopljeno u suptilnom).

Dok jedno spava, ograničeni um privremeno gubi egzistenciju

u BESKONAČNOM UMU (Besformnom Umu)

što znači da su tad jedno-vo grubo, suptilno i mentalno telo

ne-egzistirajuća, ne-funkcionišuća.

Sa vraćanjem svesti iz duboko spavajućeg u san stanje

suptilno telo istupa iz uma.[5]

Ovo znači da fina mentalna forma uma

istupa u suptilnu formu tokom sna,

i daje egzistenciju mentalnom i suptilnom telu,

i mentalnom i suptilnom svetu.

Po povratku u budno stanje iz spavajućeg stanja

suptilno telo pribavlja grubi omotač,[6]

fizičku formu, u budnom iskustvu.

Slivanje tokom spavanja grubog u suptilno telo,

suptilnog tela u mentalno,

i mentalnog u besformni BESKONAČNI UM nije trajno[7]

jer se sanskare nalaze u umu

u formi semena.[8]

Ove sanskaričke klice stvaraju um „jastva“,

a um stvara vlastitu mentalnu formu u suptilnom telu

kao što i suptilno telo stvara vlastitu formu u grubom telu.

Kada je um rasterećen[9] aktivnosti (lažnog mišljenja, stvaranje),

„on“ je uronjen u BESKONAČNI UM

a BESKONAČNI UM doživljava Realno Sopstvo:

BESKONAČNA INTELIGENCIJA dokučuje PoZnanje „Svog“ Beskonačja.


[1] sleep walker – sleep –san, walker – hodač, spavajući/uspavani hodač, hodač koji spava

[2] sleep – uspavani, uspavanost, uspavanom itd; talking – govorenje, govoreći, koji govori, koji je u stanju da izgovara

[3] everyone and averything – everyone = every (sva(ko)) + one (jedno(st)), eveything = every (sva(ka)) + thing ((s)tvar, suština, bit, bivstvo, identitet ili duša ili nešto)

[4] univerzalno, svestrano, opšte

[5] comes out of the mind – dolazi van iz uma, proističe/nastaje iz uma, proishodi; come out –  istupa, izaći, izlaziti, debitovati, prvi put istupiti pred publikom, izjasniti se, ispasti

[6] covering – omotač, pokrivač, pokrivanje, zastor, obloga, omot, odeća; acquire – steći, dobiti, postići, zadobiti, dobaviti, nabaviti, pribaviti

[7] permanent – za stalno, trajan, nepromenljiv, preostati, postojan, konstantan, dugotrajan, neraskidiv, neprestan

[8] seed – seme, potomstvo, ići u seme, proklijati, sejati, zrno, klica

[9] relieved – olakšati, osloboditi, smanjiti, ublažiti, izbaviti, otpustiti, umiriti, smeniti, pomoći, rasteretiti, blažiti, razrešiti, oslabiti, olabaviti

%d bloggers like this: