Serija 1.

Sveprisutnost Beskonačne Inteligencije

Jedna Beskonačna Inteligencija je sve prisutna, (sve) obitavajuća u, i (sve) prožimajući Univerzalni Beskonačni Lažni Um, individualni beskonačni lažni um i  gruba i suptiina tela ovih individualnih beskonačnih lažnih umova. Um podrazumeva mislenje ili svesnost[1]. Kada Um ne misli, Beskonačna Inteligencija je ne-svesna, kada Um misli beskonačno, Ona(To) kreira univerzum kroz Om Tačku; kada Um usled sanskara misli lažljivo (falš), ona(to) realizjue ovaj univerzum kroz svoje suptilno i grubo telo; i kada Um misli stvarno, Ona(To) realizuje Sebe(To).

BESKONAČNA INTELIGENCIJA kroz suptilno telo individualnog beskonačnog lažnog uma ljudskih bića (a to je individualno beskonačno lažno mislenje ili lažno Ja) realizuje (ili misli)  beskonačnu suptilnu imaginaciju (koja je suptilni univerzum). Slično tome, kroz grubo telo ovog uma, Beskonačna Inteligencija realizuje[2] (ili doživljava) beskonačnu grubu imaginaciju (grubi univerzum). Nebrojani individualni beskonačni lažni umovi su svi u jednom Univerzalnom Beskonačnom Lažnom Umu (ili Beskonačnom Lažnom Ja, Beskonačnom Lažnom Egoizmu); i ovaj Univerzalni Beskonačni Lažni Um  (ili Beskonačno Lažno Mislenje) je po-Sebi[3] u Beskonačnoj Inteligenciji. Tako Beskonačna Inteligencija jesyte u svakom individualnom beskonačnom lažnom umu. Kroz svaki individualni beskonačni lažni um (lažno Ja) i njegovo(to) suptilno i grubo telo, a ta ista jedna Beskonačna Inteligencija nastavalja da realizuje Svoju(To) suptilnu i grubu imaginaciju.[4]

Ove relacija između Beskonačne Inteligencije, Univerzalnog Beskonačnog Lažnog Ja, nebrojanih individualnih beskonačnih lažnih Ja-a, i njihovih suptilnih i grubih tela, ilustrovana je na Slici 1 sa leve strane.

Kako je to sa univerzalnim, tako je i sa individualnim: univerzalno i individualno su u saglasnosti jedano sa drugim[5]. U atom[6] stanju – koje je najmanje evoluirano stanje – egzistira univezalno naj-konačnije lažno Ja; a saglasno sa time, svaki atom egzistira kao univerzalni naj-konačniji lažni Um. U više evoluiranom biljnom stanju egzistiraju univerzalna manje-konačna lažna Ja; a saglasno sa time, svaka biljna forma egzistira kao individualna manje-konačna lažna čaitanja (ili svesnost)[7]. U visoko evoluiranom stanju životinje, nalazi se univerzalno veoma-mnogo-manje-konačno lažno ja, i svaka životinjska forma reprezentuje individualno veoma-mnogo-manje-konačno lažno mislenje.[8] U savršeno evoluiranom ljudskom stanju egzistira Univerzalno Beskonačno Lažno Ja, i svaka ljudska forma je individualno beskonačno lažno Ja.

Tako individualno konačno lažno Ja (ili kap), a to je um, sa nesavršenim suptilnim i grubim telom (sukshma i sthul sharir), je tokom toka evolucije od atoma pa sve do životinje, deo (ansh) univerzalnog konačnog lažnog Ja (ili okeana). Individualno beskonačno lažno Ja (ili kap), odnosno um običnog ljudskog bića sa savršenim suptilnim i grubim telom, jeste deo (ansh) Univerzalnog Beskonačnog Lažnog Ja (ili Okeana). A individualno Realno Ja (Kap) je deo (ansh) Univerzalnog Beskonačnog Realnog Ja (ili Okeana). Ovde „Beskonačno Realno Ja“ znači um (od) Satpuruša ili (od) realizovane osobe.

Individualni beskonačni lažni um ljudskog bića menja svoje(to) suptilno telo pa stoga takođe (menja) i grubo telo a u skladu sa sanskarama ili impresijama (od) doživljaja suptilne i grube beskonačne imaginacije[1] (ili univerzuma) koji je stekao kroz svoje(to) poslednje suptilno i grubo telo. (Suptilne i grube sanskare su impresije koje um prima kod doživljavanja suptilneih i grubih objekata suptilnog i grubog univerzuma kroz svoje(to) suptilno i grubo telo.) U skladu sa ograničenjima nametnutim totalnom sumom sanskara sakupljenih (sa) umom kroz svoje(to) poslednje suptilno i grubo telo, on(to) preuzima nova tela. Um po-sebi(to) niti je rođen niti umire. Ono što je rođeno i ono što umire su njegova(to) tela; a čak i to, rađanje i umiranja tela, su usled lažnosti u mislenju beskonačnog uma. Kada se lažnost (falsness) mislenja promeni u realnost (realness) mislenja, okončava se umov rad prisvajanja tela. Na taj način se menjaju beskonačno um-ova stanja mislenja i tela ali se beskonačni um po-sebi(to) nikada ne menja.

Tako vidimo da u svakom individualnom beskonačnom lažnom umu i njegova(to) dva tela obitava jedna Beskonačna Inteligencija. Kroz svaku individuu – Gani, Ramđu, Rustam, Behram, Padri, Pendu Đal, Arđun, Višnu, itd. – to jest, kroz suptilna i gruba tela  (sukhma i sthul sharir) (od) ovih individualnih beskonačnih lažnih umova (ili (od) lažnih Ja-a ili (od) lažnih Mislenja), (ta) jedna Beskonačna Inteligencija je realizovanje suptilne i grube imaginacije (ili univerzuma). Jedna Beskonačna Inteligencija je delujuća[2] u njima kao beskonačni lažni um i mada jeste misleća, Ona(To) je mislenje lažnljivo (falš). Ova situacija izranja jer Beskonačna Inteligencija kada je mislenje lažljivo (falš) jeste u lažnom um (lažnom Ja) stanju. Tako zahvaljujući[3] lažnom mislenju, Beskonačna Inteligencija u Doktoru[4] realizuje Svoju(To) imaginaciju kao Svoje(To) Sopstvo – kao realno. Drugim rečima, Ona(To) kroz suptilno i grubo telo Doktorovog beskonačnog uma realizuje (ili doživljava) suptilni i grubi univerzum kao Svoje(To) Realno Sopstvo.

Među svim ovim različitim[5] formama i realizacijama, izranjaju dva univerzalna aspekta Beskonačne Inteligencije – onaj (aspekt) Njenog(To) mislenja i onaj (aspekt) Njenog(To) realizovanja.

beskonačno lažno mislenje = beskonačni lažni um = beskonačno lažno Ja

beskonačna imaginacija = beskonačni univerzumi

Grubi univerzum je telo ili omotač, i naj prikladnija forma suptilnog univerzuma; a individualno grubo telo (sthul sharir) je telo ili omotač, i naj-prikladniji grubi kaput za suptilno telo. Kakve su sanskare, takvo je i suptilno telo; i kakvo je suptilno telo takav je i njegov(to) grubi (sthul) omotač. a to je, grubo telo.

Da se onda vratimo temi o Beskonačnoj Inteligenciji i Doktoru gde, usled lažnog mislenja, Ona(To) sebe(to) manifestuje kao lažni um. Ovo je Njeno(To) lažljivo (falš) svesno stanje. A kada kroz Realno Mislenje Beskonačna Inteligencija realizuje Sebe(To), Ona(To) manifestuje Sebe(To) kao Realni Um; i ovo je Njeno(To) realno svesno ili supersvesno stanje.

Lažno mislenje je kreirano i producirano[6] sa sanskarama koje su impresije (nastale usled) doživljaja (od) suptilne i grube beskonačne imaginacije kroz suptilno i grubo mislenje. Postavši ispražnjen od ovih lažnih mislenja i imaginarnih impresija ili sanskara beskonačni um više ne realizuje ignorantnost (to jest, svoju(to) imaginaciju) kroz lažni um i njegova tela. Umesto toga zna da su svi ovi doživljaje manifestacija njegove(to) imaginacije i realizuje svoje(to) osobno Sopstvo u super-svesnom stanju.

Svi individualni beskonačni lažni Ja-ovi – kao što su Behram, Rustam, Padri, Gustađi, Sadašiv, Đal – su kapi ili ansh (delovi) Okeana jednog Univerzalnog Beskonačnog Lažnog Ja. Svaki je individualno beskonačan sa savršenim suptilnim i grubim telom (sukhma i sthul sharir), i svaki individualno misli beskonačnu imaginaciju. Slično tome, sva indvidualna Beskonačna Realna Ja – kao što su Zaratrustra, Buda, Isus, Muhamed – su kapi ili anhs (delovi) Okeana Univerzalnog Beskonačnog Realnog Ja. Svaka takva manifestacija je individualno beskonačna i sebe(to) misli individualno; to jest, svako Individualno realizuje Beskonačno Sopstvo.

Kada svesna (tj. misleća) Beskonačna Inteligencija misli lažljivo (falš), onda obitava u lažnoj svesti – koja je obična svest. A kada svesna (tj. misleća) Beskonačna Inteligencija misli realno – a što čini onda kada je lišena sanskara koje su izvor lažnog mislenja –  tada obitava u Supersvesti ili realnoj svesti. Tako Supervest, svest, pod-svest i ne-svest sve reprezentuju različita stanja jedne i iste Beskonačne Inteligencije. Ova četiri stanja su uključena u Tabelu 1..

Tabela 1. Stepeni Svesti Iste Jedne Beskonačne Inteligencije

Tip Svessti Primer Tip Individualnog Uma ili Ja Jedne Iste Beskonačne Inteligencije
super-svesno  budna Tađudina Baba super-svesno Beskonačno Stvarno Ja ili Beskonačni Stvarni Um
svesno budna Faredom (pot)puno svesno beskonačno lažno Ja ili beskonačni lažni um
pod-svesno budna mrav pod-svesno konačno lažno Ja ili konačni lažni uma
ne-svestan u besanom spava(nju) sve ispod toga ne-svesno Ja ili nesvesni um

Sva ova stanja i umovi su proistekli[1] iz iste Beskonačne Inteligencije, kao što to Slika 1 prikazuje. Svaka individualnost – Behram, Rustom, itd  –  ima kao svoj izvor Beskonačnu Inteligenciju, kao što je to ilustrovano na Slici 2 sa leve strane.

Kao što to Slika 2 sugeriše, Univerzalni Beskonačni Lažni Um ili Beskonačno Lažno Mislenje je sadržano u Beskonačnoj Inteligencijije jer je Beskonačna Inteligencija jedno („the one“) koje je misleće lažno. A nebrojani, individualni beskonačni lažni umovi (ili Behram, Džal, Rustam itd.) su sadržani u Univerzalnom Beskonačnom Lažnom Umu jer su oni kapi u Beskonačnom Lažnom Ja Okeanu. Kako i to što ih sadrži, jedna ista Beskonačna Inteligencija, koja prožima beskonačne lažne umove (Behrama, Rustama itd.) tako zauzvrat i svaki beskonačni lažni um prebiva u svoja(to) dva tela: suptilnom i grubom (sukshma i sthul). Tako jedna ista Beskonačna Inteligencija obitava unutar beskonačnog lažnog uma i (unutar) svoja(to) dva tela.

Da rekapituliramo: jedna ista Beskonačna Inteligencija je prisutna

u Univerzalnom Beskonačnom Lažnom Umu;

u svim neborjanim, individualnim beskonačnim lažnim umovima;

u svojoj imaginaciji, što znači u univerzumu – suptilnom i grubom;

u svim suptilnim i grubim telima.

Stoga je Beskonačna Inteligencija sve-prisutna.

Ukratko, u Behramu, Rustomu, Kišanu, Višnuu –  u svakom individualnom beskonačnom lažnom umu – obitava Beskonačna Inteligencija. A suptilni i grubi univerzum, (što znači beskonačna imaginacija) je sadržan u Beskonačnoj Inteligenciji. Tako u Beskonačnoj Inteligenciji (ili beskonačnom, univezalnom Sopstvu) Behrama (individualno beskonačno lažno sopstvo), egzistira (postoji): (1) suptilni i grubi univerzum, i (2) svi nebrojani individualni konačni i beskonačni lažni umovi i njihove pridružene suptilne i grube forme,.[2]

Suptilni i grubi univerzum – sveukupna kreacija – dolaze van iz Beskonačnog Mislenja, a kreacije znači, Beskonačno Mislenjeova beskonačna imaginacija. Produkciona tačka[3] ovog Beskonačnog Mislenja znana je kao Ahur Bindu, Om Tačka, Mahešvar Tačka, iz koje je sve[4] – sveukupna suptilna i gruba kreacija – istekla napred.[5].

Atom Beskonačnog Mislenja, kada je ne-vibrirajući (ili ne-svestan), sadrži unutar sebe fini[6] ili latentni univerzum (imaginaciju). Ali kada on vibrira – postane svestan – suptilna i gruba forma univerzuma (ili imaginacija) je producirana ili manifestovana – drugim rečima, kreirana.

Beskonačno Mislenje je jedno i večno. Kada je činjeno konačno, Ono(To) je konačno,[7] kada je činjeno beskonačno, Ono(To) je Beskonačno. Kada je činjeno lažljivo (falš), Ono(To) je lažno; kada je činjeno realno (really), Ono(To) je realno (real); i kada uopšte nije činjeno, Ono(To) je „ne-mislenje.“ Kad je lažljivo (falš) mislenje, kao Beskonačno Inteligencijino beskonačno lažno mislenje (ili beskonačnog lažnog Ja), Beskonačno Mislenje realizuje ili misli univerzum (imaginaciju). Kad je realno mislienje, kao Beskonačno Inteligencijino beskonačna realno misleća (koja je Beskonačni Realni Um ili Beskonačno Realno Ja), Beskonačno Mislenje realizuje (ili misli) Sebe(To).

Tako univerzum, koji je suptilna i gruba imaginacija, dolazi van iz ili je kreiran sa Beskonačnim Mislenjem, a to označava svest. Drugim rečima, Beskonačno Mislenje je Kreator sveukupnog univerzuma kroz Svoju(To) atom tačku.

Kada Beskonačna Inteligencija počne da misli, Ona(To) kreira (to jest, producira i manifestuje) univerzum – koji je pre ovoga egziostirao kao fina imaginacija – u suptilnu i grubu formu. Kada Beskonačna Inteligencija misli lažno, realizuje Svoju(To) suptilnu i grubu imaginaciju koju je Njeno(To) mislenje manifestovalo.[8] Ova realizacija imaginacije (ili univerzuma) konstituiše svesno stanje. Kada Beskonačna Inteligencija misli realno, realizuje (ili misli) Sebe(To). Ovo je supersvesno stanje. A kada Beskonačna Inteligencija ne misli, Ona(To) (ne) producira ništa i (ne) realizuje ništa, pa čak ni Sebe(To). Ovo je Njeno ne-svesno stanje.[9]

Stoga, striktno govoreći, univerzum je produciran sa Beskonačnim Mislenjem (ili sa svešću) a ne direktno od(sa)[10] Beskonačne Inteligencije. Univerzum (ili beskonačna imaginacija) je ignorantnost. Univerzum po sebi(to) nije lažno mislenje; pre je mislenjeova[11] produkcija (koja je) realizovana kao realna kroz lažno mislenje. Ukratko Beskonačna Inteligencija producira (tvori) univerzum kroz Svoje(To) Beskonačno Mislenje, realizuje univerzum kroz Svoje(To) lažno mislenje, i realizuje Sebe(To) kroz Svoje(To) Realno Mislenje.

Isključivo usled lažnog mislenja, Beskonačna Inteligencija realizuje, originalno (izvorno) i realno naj-konačniju imaginaciju (ili univerzum), kao beskonačan i Svoje(To) Beskonačno Sopstvo kao konačno. Naposletku, usled Realnog Mislenja, Beskonačna Inteligencija realizuje originalno (izvorno) naj-konačniju imaginaciju (univerzum) kao doista naj konačniji i Svoje(To) realno, beskonačno Sopstvo kao beskonačno.


[1] derived – izvedeni su, proistekli su, oni su derivati izvedeni iz

[2] Beskonačno Mislenje označava primordijalno (praiskonsko) mislenje Beskonačne Inteligencije koje je u korenu svih svcsnih stanja.

[3] the producing point – tačka stvaranja, stvaralačka tačka, tačka koja iznedrava (iznosi van u postojanje) univerzum. Tačka je preevod reči koja u stvari znači i tačka i kap.

[4] everything – svestost, sveopštost, svasuštastvenost, svesuštastvo; every-thing – sva-tvar

[5] issued forth – proistekla (napred), nešto što je izneto, isteklo iscurelo unapred kao što iz gejzera ističe voda unapred (u visinu).

[6] Reč „fina“ (fine) – jedan je od ključnih termina u ovome tekstu – znači latentno i nemanifestovano u nesvesnom stanju. Ona označava najmanji stepen konačnosti (finitude)  ili „nultu-tačku “ manifestacije, a što je ekvivalent za latenciju. Kada je univerzum projektovan van iz svoga finog stanja, on je prvo postao suptilni a potom grubi univerzum. A „fini univerzum“ ne bi trebalo da pobrkati sa „mentalnom sferom“ kako je ona opisana u Bog Govori;  radi daljeg razmatranja vidite Esej str 464-68.

[7] when done finiteli, It is finite  –

[8] razlika između kreiranja i manifestovanja je fundamentalna za ovaj tekst. Za daljnje detalje, vidi Glosari, kao i Esej strane 471-474.

[9] It produce nothing and relizes nothing – ona producira ništa I realizuje ništa – može da bude I ona ne producira ništa I ne realizuje ništa; ali to je izrađavano sa „does not poduces anything and does not realise anything“ ili sličnim konstrukcijama na drugim mestima u tekstu gde je baš to značenje trebalo da bude egzaktno označeno bez ikakvog dvoumljenja. Ovde je daleko verovatnije prvo značenje da upravo produkuje i realizuje (lažno) ništa dok se u kreaciji produkuje i realizuje (alžno) sve.

[10] by – znači da je uz pomoć toga ili s time, ukazuje na posrednika to jest kroz šta se nešto ostvaruje, doživljava, misli itd.

[11] production of thinking – mislenjeova produkcija, proizvodnja, stvaranje, to jest iznošenje van mislenja iz latentnosti u stvarnost; znači to je stvaranje koje nastalo od mislenja ili mislenjeova produkcija (u smislu produciranja), produkcija mislenja, produkcija od mislenja, stvaranje nastalo od mislenja. Produce – izneti, iznositi, izvaditi, proizvesti, proizvoditi, izazivati, proizvesti, proizvoditi, stvarati, stvoriti (producer– proizvođač, izvodilac, prikazivač; product – produkt, tvorevina, proizvod). Production – vorevina, iznošenje, pokazivanje, izvođenje, prikazivanje, predstavljanje, produženje, tvorevina, podnošenje, proizvodnja, proizvođenje, proces proizvodnje, čin proizvodnje, production of thinkingprodukcija (proizvodnja) mislenja (the production of cars – proizvodnja kola) (ali i produkcija (produkt) koja je nastala usled mislenja, produkt mislenja); misano stvaranje (the production of literature – književno stvaranje), tvorevina mislenja (Production of genius – tvorevina genija) ali ima i fraza production of crops.


[1] znači imajući doživljaje suptilne i grube imaginacije (univerzuma) stiče impresije i ove impresije vode poreklo od doživljaja (iskustava) koje ima (stiče, uzima) o(d) suptilne i grube imaginacije (ili (od) univerzuma)

[2] act – dejstvo, acting – dejstvujuća

[3] owing – dugujući to, usled*; zahvaljujući, za razliku od becouse – usled, out of –  usled

[4] Abdul Gani Munsif

[5] various – različite, raznolike, raznovrsne, koje variraju po svojim odlikama; za razliku od diferent – različete, koje se razlijuju jedna od druge

[6] produced – producirano, izneseno, produkovano, proizvedeno, produkcija, producirano, stvoreno,


[1] consciousnes – stanje bivanja svesnim – svest-je-svesna; unconsciousnes – stanje bivanja ne-svesnim, svest-nije-svesna; conscious  – svestan, unconscious – nije-svestan

[2] realizovati nešto = (postati to nešto  i doživeti (doživljavati) to nešto; doživljavati beskonačnu grubu imaginaciju (ili objekte) znači postati beskonačna gruba imaginacija (ili objekti) i doživljavati (ili je doživljavanje) beskonačne grube imaginacije (ili objekata)

[3] Itself – u Svome Realnom Sopstvu

[4] individualni beskonačni lažni um  =  ljudski um.

[5] Egzistencija (postojanje) univerzalnoga, i međusobni odnos univerzalnog i individualnog, je veoma važna tema u ovoj knjizi

[6] „Atom“ u ovom tekstu se odnosi na najprimarniju manifestaciju forme, prva forma koja se pojavila iz Om tačke. baba ne misli u bukvalnom smislu na atom kako bi ga shvatili fizičari.

[7] Proistekla iz čit („sposobnost rasuđivanja, zaključivanja“) reč „čaitanja“ nosi značenje kojoj ni jedna engleska reč ne odgovara.

[8] „Mislenje“ u ovom tekstu znači individualnost, individualni uma. Galgol „misliti“ znači „biti svestan“; za razliku između „mislenja“ i „osećanja“ vidi str 47-51

%d bloggers like this: