Svest


Um u kamen formi

eventualno postaje Um Sadgurua

Beskonačni, Realni, Svesni Um.

Um je taj koji se razija od naj, najkonačnijeg stanja

ne-svesne beskonačne ne-svesnosti da bi postao

Svesna Beskonačna Svesnost, MahaČaitanja.[1]

Da bi razvio svest um prividno putuje.

NeSvesna BESKONAČNA INTELIGENCIJA

da bi postala SVESNA BESKONAČNA INTELIGENCIJA

kreće svoje putovanje od kamen forme da neprekidano[2]

dosegne ljudsku formu kroz prirodne sanskare.

Drugim rečima sanskare su tokom evolucije prirodne

i ove prirodne impresije su neophodne

da bi (na)gonile umovu svest unapred od kamena do čovek.

Ovo gonjenje svesti napred je bez prekida

sve dok um ne dosegne stanje čoveka.

Originalni Poriv za spoznajom „Jastva“ (Lahar)

postao je prva prirodna sanskara – „Ko Sam Ja!?“

Ova prva prirodna sanskara daje poticaj svesnosti

koja izranja iz mentalnog i suptilnog sveta

tako da um doseže kamen formu neprekidano.[3]

Prva sanskara nagoni nerazvijeni um

kroz mentalne i suptilne svetove (ne-svesno) u

grubi svet da bi postala utelotvorena kao kamen (svesno),

a prirodne sanskare preovlađuju dok um evoluira do čoveka.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA kreće putovanje

u BezIskona-Iskonu iz apsolutne ne-svesnosti

da bi dosegla Beskonačnu Svesnost

no putovanje“Joj“  biva prekinuto u ljudskoj formi.

U čoveku ne-prirodne sanskare beskonačnog lažnog znanja,

beskonačni lažni ego, lažno „ja“, sprečavaju[4]

neprekidano napredovanje BESKONAČNO INTELIGENCIJE.

Ovde i sada, ne-prirodne sanskare u formi ogrničenog uma,

ograničeno „ja„, opstruiraju čovekovo realizovanje Sopstva

Beskonačnog Svesnog Uma, Beskonačnog Realnog Ega.

U čoveku neprirodne sanskare nagone BESKONAČNU INTELIGENCIJU

da menja „Svoje“ telo mnogo puta, uzimajući novo telo uvek

iznova i iznova, reinkarnirajući se 8.400.000 puta.

Pre stupanja u proces involucije,

neprirodne sanskare moraju biti izbrisane.

Tokom involucije prirodne sanskare su manje (ob)vezujuće

a BESKONAČNA INTELIGENCIJA postupno nadilazi „svoja“ ograničenja

od grubo-svesne-inteligencije u običnom čoveku,

do suptilno-svesne-inteligencije u joginu,

i mentalno-svesne-inteligencije u Kailašu.

Jednom li BESKONAČNA INTELIGENCIJA postigne mentalnu svest,

„Ona“ je dostigla stanje čistog uma,

„ona“ se vazdiže bez ometanja u SuperSvesnost.

Raz(od)vijanje i uvijanje[5] svesti je prirodno,

i razvitak svesti

teče neprekidano poput (po)toka.[6]

Silovita voda je u potoku,

a na jednoj obali u vodu s drveta pada grana

gurnuta lahorom Hira.

Grana, a sada prut u vodi,

reprezentuje kap-dušu otelovljenu kao Đivatmu

koja je nagnana unutrašnjom silom Hira da izroni[7]

i bude svesna na drugoj strani obale.

Taj prut mora doseći drugu stranuCilj;

plovi u potoku i pokrenut je bujicom;

sile bujice reprezentuju sanskare.

Đivatma mora putovati od beskonačno ne-svesne strane

do Beskonačno Svesne strane

kroz pokretanja potoka.

Korito potoka ima nagib s pet razina,

svaka bazična razina reprezentuje temelj svesti

koji ne popušta sred rečne matice.[8]

Prva razina je čvrsti ali skoro ne-svesni kamen;

druga razina reprezentuje pod-svest

kao energiju (čaitanju) koja izranja u biljnim formama

a treća reprezentuje svest u

još-manje-i-manje ne-svesnim formama

crva, insekata, reptila, riba, ptica.

Četvrta razina je još-manje-ne-svesna forma životinja

(naj svesniji od životinja su majmuni),

i peta razina reprezentuje svest kao upotpunjenu u čoveku.

Prut u vodi (Đivatma u bujici života),

mora preploviti ove razine[9] da bi postigao Cilj.

Điva (um) mora otploviti onkraj (transcendiranje) ovih razina,

čak i onostran stanja čoveka, da bi postigao

Super-Svesnost Šiva.

Uspon u koritu (po)toka ide pravo naviše

sve dok nije dosegnuta razina svesnog ljudskog bića

gde se nalazi divovska hrpa prljavštine

(ne-prirodne sanskare beskonačnog lažnog ego-uma)

u kome, kao u blatu, štap biva zaglibljen.

Uspon u toku svesti prirodno ide

pravo naviše[10] od kamena do čoveka bez prekidanja (opstrukcije),

ali divovska gomila prljavštine na razini ljudske forme

sprečava da se štap pomakne unapred;

na taj način počinje krug rađanja i umiranja.

U čoveku se akomuliraju ne-prirodne sanskare

i formiraju još više prljavštine (ne-prirodnosti).

Trebaju mnogi ciklusi da se uklone hrpe prljavštine

(a baš to je svrha postojanja procesa reinkarnacije),[11]

ali nakon“njihovog“ uklonjanja štap opet napreduje dalje.

Kada Đivatma uznapreduje u suptlno carstvo

susreće se s još jednim sanskaričkim prekidom,[12]

ali je to hrpa dragulja i blaga,

suptilni nivoi s njihovim moćima (sidiji).

Suptilno carstvo je sfera opčaravanja (heerata);

u kojoj su čudesni vidici, očaravajući mirisi,

ushićujuće melodije, nebeske palate ili zamkovi.

Điv, prut, biva uhvaćen u zamku ove hrpe blaga.[13]

Ova hrpa dragulja (suptilna ravan) je zaista blago

neznano normalnom čoveku, no zapravo to je samo hrpa[14]

koja mora biti uklonjena da bi um mogao uznapredovati.

To uklanjanje uzima puno vremena (približno oko 700.000 godina);

jednom kada je blago odbačeno (odricanjem od moći)

Šiv, ponizni prut, sad tako tanan i fini,

iznova neprekidano napreduje po-stepenima

mentalne svesti k’ realizovanju Šive.

Nezamislivo dugo vreme je potrebno duši za putovanje[15]

od ne-svesnog stanja kamena do ljudske svesti

pa ipak nema prekida u njenom putovanju sve do čoveka.

Vaskolika transmigracija[16] evoluirajuće svesti je prirodna;

samo u ljudskoj formi se javljuju zapreke,

usled ne-prirodnosti lažnog znanja

u grubo svesnom čoveku, a u suptilno svesnom čoveku

zbog nadvlađujućeg ushićenja.

Ne-prirodne sanskare grubo svesnog čoveka

manifestuju se kao hrpa smeća.

Kada je gruba ne-prirodnost izbrisana,

napredak je iznova ometen u suptilnom carstvu

ushićenjima doživljenim u suptilnim nivoima

(posebno četvrti nivo gde postoji opasnost

od zloupotrebe okultnih moći i kao posledica od pada).

U iskonu ima NeSvesna BESKONAČNA INTELIGENCIJA

i u kraju jeste potpuna SopstvaSvesnost,

Svesna BESKONAČNA INTELIGENCIJA „Jastva“.

Ova nesvesnosvesna stanja kamena, bilja, crva,

ribe, ptice, životinje i čoveka

su imaginarna stanja evoluirajuće svesti.

Ova imaginiranja su samo kanali, tokovi „jastva“,

za ne-svesnu dušu kao Điv da bi postala Svesna Duša,

Šiva, u iskustvu Maha-Čaitanje.

Da bi postigla ovu SuperSvesnost

duša mora da prođe od polu-svesti

kroz evoluciju do pune grube ljudske svesti

a potom stupa u unutrašnje nivoe involucije.

Ne postoji nijedan drugi način za doživljaj SopstvoSvesnosti;

za Prvu Dušu celi put je bio prirodan,

ali nije za ijednog čoveka posle Njega.

Kada su neprirodne sanskare beskonačnog lažnog znanja

do izvesnog stepena izbrisane

(lažno mišljenje uma se usporava),

tad se ljudska Đivatma vazdiže na suptilne i mentalne nivoe

sve dok suptilne i mentalne sanskare ne budu izbrisane.

Od kamena do bezrepog majmuna[17] pa do običnog čoveka te do suptilno svesnog jogina

i mentalno svesnog Kailaša, sve je iluzija;

sve je stanje Ignorancije, tame, Ničega.

Ovo Ništa s formom je samo kanal

kroz koji duša mora proći da bi naposletku doživela

BESKONAČNU INTELIGENCIJU, REALNOST, ISIJAVANJE, SVE.

Da bi ne-doživljena[18] i bezformna duša (ne-svesni Điv) [19]

postala Doživljena Forme-lišena Duša

mora da prođe kroz svaku variaciju stanja i forme.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA mora najpre da prođe kroz

naj-naj-ograničeniju uslovljenost mišljenja (atom)[20]

naj-ograničeniju uslovljenost mišljenja (kamen),

manje-ograničenu uslovljenost mišljenja (bilje),

i ograničenu uslovljenost mišljenja

(crv, riba, ptica, životinja).

Potom kroz BESKONAČNI UM doživljava

beskonačno lažno mišljenje u stanju ćoveka

kao konačna ljudska svest.

Sva stanja od atoma do kamena pa do čoveka te do Kailaša

su imaginarne forme iluzije, senke tmine,

i to su progresivne uslovljenosti kako bi NeSvesni BESKONAČNI UM

postao potpuno Svesna BESKONAČNA INTELIGENCIJA.

U početku je to bio lahor beskonačnog Hira

koji je iz najkonačnije tačke

uskomešao sve što je ne-svesno

i sve što je svesno unutar Beskonačja

da bi pronašao put ka „Jastvu“.

I od početka pa do kraja

neprekidiva[21] progresija imaginarnih formi ostaje

kao Večna Konstanta.


[1] sama reč Chaitanya – Svesnost je kod Babe u drugim tekstovima obično prevod engl. reči Awareness

[2] to reach human form without interruption through natural sanskaras – da bi dosegla ljudsku formu bez prekidanja kroz prirodne sanskare; interruption – prekid, prekidanje, upadica, isključenje, obustava, zaustavljanje, poremećaj, zaklanjanje, smetanje, sprečavanje

[3] uniterruptedly – uninterrupted – neprekidan, neprekinut, besprekidan, neisprekidan, neprestan

[4] prevent Infinite Inteligence from; prevent from – sprečavati, onemogućavati

[5] unfoldment and infoldment; unfoldment – otkrivanje, otvaranje, raširivanje, razvijanje, odvijanje, razviti se, razastrti se, izneti, izložiti, obelodaniti se (naprosto znači sve to zajedno), infoldment – zamotavanje, umotavanje, zavijanje, uvijanje, zagrljivanje, obgrljivanje, utorenjivanje, zatvaranje (sve zajedno – oprečnost u odnosu na „unfoldment“)

[6] stream   – potok, struja, tok, reka, rečni tok;  current  –  rečna struja, strujni tok, strujanje,rečna  matica

[7] which is pushed by the inner force of the Whim to emerge  –  koja je potisnuta unutrašnjom silom Hira da izbije na površinu

[8] each basic level representing a foundation of consciousness that does not give way amidst the curent; give way – srušiti se, dati maha, dati prolaz, davati maha, popustiti, praviti prolaz, skloniti se sa puta

[9] float paste these levels – float – ploviti, plivati, splavariti, plovak, navodniti, pustiti da plovi, plutati, plaviti, biti u opticaju, naplaviti; past – prošlost, prošli, mimo, bivši, minuti, preko, povrh, izvan, posle, iza, uzgred, prošlo vreme, protekli; these – ova, ove, ovi; levels – nivoa, razina

[10] thew slope in the stream of consciousnes goes naturaly straight up  from

[11] the proces of reincarnation is for this purpose – proces reinkarnacije jeste/postoji s (zarad, zbog) ovim ciljem, svrhom, razlogom, namerom, smeranjem, nakanom

[12] it comes across another interruption of sanskaras –

[13] becomes entrapped in thi heap of treasures; entrap – uhvatiti u klopku, navesti, prevariti, uloviti, dovesti u nepriliku, uhvat u klopku, uloviti u svoju mrežu, zavesti, dovesti u protivrečnost, namamiti; become – postati (jedna od reči kojom se objašnjava realizacija – postati + doživeti)

[14] heap – gomila = hrpa =kamara; reali – zapravo = realno = stvarno

[15] It takes an unimaginable long time for a soul to journey – to (od)uzima/ nezamislivo puno vremena duši da bi putovala

[16] prelazak (duše, svesti) iz tela u telo

[17] ape – majmun, čovekoliki majmun, majmunisati, oponašati, bezrepiu majmun, imitirati, osoba koja sve oponaša, kusi majmun, podržavati

[18] unexperienced – neiskusna, bez iskustva/doživljaja, ne-doživljavala, koja nije ništa doživljavala (ili nije bila doživljena);experienced – iskusna, isprobana, izučena, rutinirana, puna iskustva, proverena, iskusna,

[19] so for the inexperienced and formles soul (unconscious Jeev)  –  duša koja nije doživljavala (neiskusna-nedoživljavana) i nema formu;

[20] condition – stanje, uslov, položaj, kondicija, uslovljenost, okolnost, prilika, situacija, forma

[21] interminable – beskrajno (u trajanju), beskonačno, dosadno dugo; ne-vezan vremenom,

%d bloggers like this: