Serija 4.

Serija 4.  Mislenje kao Kreiranje i Realizovanje

Kada Beskonačna Inteligencija ne Misli, imaginacija ostaje fina i besfomna; kada kao Beskonačno Ja (ili Kreator-Održavaoc-Uništitelj) Njeno(To) mislenje (ili vibriranje ili svest) otpočne, Ona(To) kreira ili producira fini univerzum u suptilnu i grubu formu; kada misli kao beskonačno lažno Ja (ili čovek), Ona(To) realizuje univerzum suptilno i grubo; a kada misli kao Beskonačno Realno Ja, Ona(To) realizuje Sebe(To) a ne univerzum. Da bi u (pot)punosti realizovalo beskonačni univerzum, beskonačnom Ja je potrebna savršena ljudska forma; i tako, da bi ostvarilo ovu formu, prvo se manifestuje kao naj-konačniji kamen pa evolvira do čoveka. Tako mislenje ima dva aspekta: mislenje koje kreira univerzum i mislenje koje realizuje univerzum. Beskonačni Um kreira imaginaciju (univerzum) bes-formno ali potom realizuje ovu imaginaciju uz pomoć Svoga(To) evoluiranja suptilne i grube forme.

IMAGINACIJA JE PRODUCIRANA van iz Beskonačne Inteligencije a u mislećem modu. Kada je Beskonačna Inteligencija bila ne misleća, tada je unutar Beskonačne Inteligencije imaginacija egzistirala u svome(to) originalnom, finom, naj-konačnijem bes-formnom (nirakar), stanju; ali kad je mislenje počelo, imaginacija se manifestovala van iz tog mislenja u suptilnu i grubu formu. Tako je mislenje (svest, kretanje, vibracija) odgovorno za kreaciju suptilnog i grubog univerzuma. Suptilni i grubi univerzum su kreirani ili producirani sa Beskjonačnim Mislenjem (Beskonačnim Umom ili Beskonačnim Ja-om) pri mislenju beskonačne imaginacije. Kada Beskonačna Inteligencija misli – to jest, producira  imaginaciju – Ona(To) to čini u beskonačnom nirakar (bes-formnomn) um stanju. U tome stanju Ona(To) kreira ili misli suptilni i grubi univerzum, to jest, suptilnu i grubu imaginaciju.

Beskonačna Inteligencija je u Svome(To) Kreator aspektu onda kada je u Beskonačnom Um stanju. Kao Beskonačno Realno Ja, Beskonačna Inteligencija ne producira imaginaciju (to jest, ne kreira univerzum). Ukratko, Beskonačna Inteligencija ne kreira niti realizje univerzum bilo kada je u Svome(To) ne-mislećem stanju ili kada je u Svome(To) Realnom Beskonačno Mislećem  (Beskonačni Realni Um ili Realno Ja) stanju. Ali kod mislenja beskonačno, Beskonačna Inteligencija kreira univerzum, i kod mislenja lažno, kao lažno Ja, Ona(To) realizuje univerzum. Beskonačna Inteligencija kao Beskonačno Realno Ja, je Sadguru, kao Beskonačno Lažno Ja, je čovek, i kao Beskonačno Ja, je Brama, Višnu i Maheš – Kreator, Održavaoc, Uništitelj.

Beskonačni nirakar Um (ili Ja) kreirao je suptilni i grubi univerzum, ali Beskonačno Ja u ovom nirakar stanju ne može da realizuje ili doživi forme-puni (sakar) univerzum.  – to jest, suptilni i grubi univerzum – koji je On (To) (bio) kreirao pa mora da uzme suptilno i grubo beskonačno telo. Izraz „beskonačno telo“ znači suptilno i grubo telo koje je savršeno i stoga odgovarajuće kao medijum za beskonačnost Beskonačnog Uma, telo kroz koje može da realizuje sveukupnost suptilnog i grubog univerzuma i bilo koji suptilni i grubi objekat u njima. A ovo savršeno, i naj uzvišenije telo je ljudsko telo, koje je stoga pogodno da ga Beskonačno Ja koristi u realizovanju Svoje beskonačne suptilne i grube imaginacije.

Beskonačna Inteligencija kao nirakar Beskonačni Um kreira ili producira suptilni i grubi univerzum. Ovaj isti nirakar Beskonačni Um, kako bi realizovao suptilni i grubi univerzum, postaje naj-konačniji suptilni i grubi um sa (pre)uzimanjem kamen formu, a odatle (pa nadalje) postepeno napreduje sve dok ne postane beskonačni suptilni i grubi um čoveka. I tako počinje proces kružnog ciklusa 8.400.000 vrsta (chaurasi laksh chakkar) a kroz koji bes-formni, bestelesni Beskonačni Um (pre)uzima različita suptilna i gruba tela za doživljavanje univerzuma. Ovaj proces evolucije od kamena pa do ljudske forme je (bio) prođen da bi Beskonačni Um (Beskonačno Ja) mogao da realizuje beskonačnu suptilnu i grubu imaginaciju (suptilni i grubi univerzum).

Da bi se realizovao sakar (forme-puni) beskonačni univerzum, nirakar Beskonačni Um u Svome(To) mislećem aspektu uzima formu, to jest, postaje sakar; ali Njegova(To) forma postaje beskonačna samo kada preuzme ljudsku formu. Kroz sve napredujuće forme od kamena pa do čoveka, Beskonačno Ja (Beskonačni Um) realizuje (misli) beskonačni suptilni i grubi univerzum (imaginaciju), koju je Beskonačno Ja (bilo) kreiralo (mislilo) u opsegu svesnosti a koja je inicijalno bila naj konačnija a (potom) progresivno manje konačna. To jest, opseg svesnosti počinje kao naj konačniji u atomu (kamen) i ekspandirajući kroz napredujuće forme postaje beskonačan u čoveku Kroz suptilno i grubo ljudsko telo, Beskonačno Ja realizuje suptilni i grubi univerzum beskonačno.

Beskonačno Ja, kada je bez suptilnog i grubog tela (sukshma i sthul sharir), jeste mislilac-kao-kreator suptilnog i grubog univerzuma (imaginacije); ali postaje mislilac-kao-realizator realizjući suptilni i grubi univerzum u (pot)punosti kada je Mu je dato savršeno suptilno i grubo ljudsko telo. (U životinjama i drugim nižim formama koje imaju čaitanju, ova realizacija univerzuma nije bila beskonačna i savršena već konačna i nesavršena). Obratite pažnju da reč „mislenje“ koristimo u dva distinktivna smisla:

1.  msislenje koje kreira univerzum;

2.  mislenje koje  realizuje univerzum.

Oba (ova smisla) zajednički čine mislenje koje misli imaginaciju. To jest, u (1) mislenje u svome(to) kreativnom aspektu misli-i-kreira imaginaciju, dok u (2) mislenje u svome realizujućem aspektu misli-i-realizuje beskonačni suptilni i grubi univerzum. Tako se fraza „mislenje imaginacije“ primenjuje u oba slučaja: (u slučaju) Beskonačno Ja-ovog (Beskonačno Um-ovog)  kreiranja univerzuma i (u slučaju) Beskonačno Ja-ovog (Beskonačno Um-ovo) realizovanje univerzuma.

Beskonačni Um (Beskonačno Ja) je Kreator univerzuma, i suptilni i grubi um (lažno Ja) je realizator univerzuma. Kada Beskonačni Um misli-i-kreira imaginaciju beskonačno ali bes-formno (nirakar-no), On(To) je prodciranje beskonačne imaginacije. Pošto je ovo mislenje beskonačno i nirakar i proces kreiranja je isti takav.[1] A kada Beskonačni Um misli-i-realizuje imaginaciju beskonačno – a što čini u slučaju čoveke – ali sada sa suptilnom i grubom formom (tj. sakar), On(To) realizuje beskonačnu imaginaciju. Tako beskonačno mislenje-kao-realizovanje, pošto je ono sakar, postaje suptilno beskonačno mislenje i grubo beskonačno mislenje. (U životinjskoj formi, kao što smo videli, mislenje je konačno, mada je takođe i ovde kao i u ljudskom slučaju, forme-puno ili sakar).

Da sumiramo: u kreiranju i produciranju, Beskonačni Um je mislenje fine, naj-konačnije bestelesne imaginacije u suptilnoj i gruboj beskonačnoj formi. Isto ovo Beskonačno Ja misli-i-realizuje suptilnu i grubu imaginaciju kroz Svoje(To) suptilno i grubo telo a koja su ništa drugo do Njegovo(To) suptilno i grubo mislenje. Ukratko, isti Beskonačni Um (ili Ja), suptilno i grubo, kroz Svoje(To) suptilno i grubo telo, misli.i-realizuje imaginaciju koju je On(To) mislio-i-kreirao fino i bes-formno („nirakar“).


[1] Originalni tekst na ovom mestu (folio 44) čitamo: „(mislenje je nirakar & Beskonačno tako Kreacija)“ Editori smatraju da ovo znači proces kreiranja, to jest, aktivnost Beskonačnog Uma kao Išvara je besformna i beskonačna, kao što je i mislenje. Kao što je tekst mnogo puta indikuje, kreaciju kao proistek – rezultat kreacionog procesa – ima beskonačnu suptilnu i grubu formu; i ovo je ono što biva realizovano. Drugim rečima, suptilna i gruba forma su produkt kreacije, mada kreacija kao proces uzima mesto besformno. (Treba uočiti da engleska reč „kreacija“ ima dva značenja: proces kreiranja i kreacija koja je rezultat toga procesa.)

%d bloggers like this: