Bog, Univerzum i Maja

Univerzum = mentalna, suptilna i gruba imaginacija

BESKONAČNE INTELIGENCIJE = Senka Boga.

Sveukupni Univerzum je Senka Boga,

pošto je Bog beskonačan i Senka je takođe beskonačna.

Senka je lažna jer je „ona“ imaginacija Boga,

no Maja je to što čini da lažna senka izgleda realno.

Čak je i ova Maja beskončna; te su stoga Bog,

Njegova mentalna senka, suptilna senka i gruba senka

i Maja svi beskonačni.

Kada Bog kao Đivatma (okov individualne duše), [1]

vidi Svoju Senku, univerzalnu kreaciju

oseća je i doživljava je

kao grubu, suptilnu ili mentalnu imaginaciju,

tad Bog egzistira u Maji; On je okovan iluzijom.

Kada Bog kao Đivatma

postane (pot)puno svestan (oslobođen okovanosti)[2]

to znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA misli

Svoju Realnost (Dušu);

tada Bog ne doživljava Senku

već doživljava Svoje vlastito Realno Sopstvo – Svoje Beskonačje.[3]

Senka (univerzum ili beskonačna imaginacija)

ima različita stanja: ne-spoznajuće u „Svom“ ishodištu,

mentalno, suptilno ili grubo.[4]

Ne-spoznajuća Senka je besformna[5]

i ne može biti viđena niti doživljena.

Kada je Bog u Svom NeSvesnom Onostran-Onkraja Stanju

prirodno je da ne može videti, osećati ili doživeti

bilo Jastvo bilo Svoju Originalnu Senku.

U Onostranosti-Onkraja Senka je u „svojoj“ originalnoj formi

kao Originalna Senka, NeSpoznajuća Tmina.

NeSpoznajuća Ignorantnost[6]; Senka je u tami, ignorantna.

Kada je Bog polu-svestan (u formi Đivatme)

tada vidi Svoju mentalnu, suptilnu i grubu senku (svetove).

Kada Bog postane potpuno svestan (Realizovana Šiv-Atma),

tada ne vidi Svoju Senku, već vidi Jastvo.

U Beskonačnom Iskustvu Nirvan-Nirvikalpe

Bog (kroz oči čoveka)

vidi Svoju Originalnu Senku u Nirvani,

ali momentalno kad stupi u Nirvikalpu,

Senka iščezava;

čovek kao Bog (kroz Oko Boga)

vidi samo Jastvo.

Senka kreacije je latentna

i u duboko spavajućem stanju i u budnom stanju

Bramadnyanija[7], BogaSvesnog Ljudskog Bića.

Kada Đivatma doživljava grubi svet

„ona“ doživljava grubu imaginaciju (evolucija ili reinkarnacija);

kada doživljava suptilni svet,

ima samo suptilnu imaginaciju (čistu moć);

a kada doživljava mentalni svet,

ima samo mentalnu imaginaciju (čisti um).

U suptilnim i mentalnim svetovima Đivatma

i nadalje doživljava „svoje“ stanja senke i

misli o imaginaciji, to je viša imaginacija.

Kada je Đivatma blagoslovljena i transcendira onostran

grubih, suptilnih i mentalnih svetova i imaginacija,[8]

tada realizuje Boga kao „Svoje“ Sopstvo – Šiv-Atmu.

A svetovi Senke Boga, mentalni, suptilni i grubi

tri su stanja beskonačne imaginacije

manifestovana kao kreacija,

i oni su tri stanja beskonačnog sna

doživljanih kao iluzija i ništavnost.

Ne-misleće stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je stanje beskonačnog besanog spavanja

gde je beskonačna imaginacija latentna

u „svojoj“ originalnoj najfinijoj formi.

Kada Đivatma doživljava makoji od tri sveta

„ona“ je u Maji, misleći, sanjajući, imaginirajući kao senka.

Ali u šestom nivou mentalnog sveta, Bramaloka,

Đivatma najzad vidi Boga (značenje je da Kailaš ne vidi nikakvu senku).

Kada Điv pređe na drugu stranu i onostran sve tri sfere,

doživljava „Jastvo“ kao Šivu, kao zavek probuđenog,

oslobođen okova (sanskara) Maje,

ne imaginira (jer uopšte nema sanskara).

Sve dok Đivatma misli, ona je u okovima Maje;

kada prekine imaginiranje, Điv realizuje „Svoje“ Sopstvo – Šiva.

Originalno NeSvesno Besformno stanje Boga u Onostranosti-Onkraja

nikad ne može biti zamišljeno jer je to ne-misleće stanje

BESKONAČNE INTELIGENCIJE zauvek egzistirajuće.

Onostranost-Onkraja je Originalno NeSvesno Besformno Stanje

beskonačne imaginacije koje nikada ne može biti doživljeno

jer neko mora misliti da bi doživeo,

a ovo stanje je bez misli.

Sva SopstvoRealizovana[9] ljudska bića doživljavaju Beskonačnog Realnog Boga

Koji je beskrajno onostran svetova senki;

svi oni su beskrajno mišljenje Sopstva kao Sopstva.[10]

A Stvarni Cilj života je realizovati Boga kao Sopstvo.

Da ostvari ovaj Cilj jedno treba misliti beskrajno;

stičući kapacitet da misli beskrajnost

to jedno doseže Beskonačnog Boga i realizuje Ga da jeste Sopstvo.


[1] the individual soul bound  –  vezanost individualne duše; okov individualne duše, ono što okiva/sputava/vezuje dušu samu

[2] free from – slobodan od; bez, prost

[3] His own Real Self – His Infinity  – ova fraza pojašnjava smisao reči „Itself“ kao „Svoje Realno Sopstvo“ ili „Jastvo“ kako sam je prevodio no treba je razlikovati od reči „Ja“stvo koja je prevod reči „I“ness – stanje (kondicij) bivanja Ja

[4] posmatrano zajedno kao jedna celina

[5] formless – forme-lišena

[6] Unknowing Ignorance – Nespoznajuća/Nesaznajuće/Neznajuća Ignorantnost/NeUviđanje/NePoznanje/NeZnanje (Aviđa)

[7] Bramadnyana – doslovno – PoZnanje Bramana (Boga) i to je pravi smisao reči Znanje pa je zato i pisana kao PoZnanje (isto značenje ima i Uviđanje ili Viđenje Boga Unutrašnjim Okom i U Sebi/Svome Sopstu/Jastvu)

[8] the gross, subtle and mental worlds and imagination – odnosi se na sve uzeto i posmatrano kao jena celina

[9] Samo-Ostvarena, Realizovana-u-Supstvu

[10] of the Self as Self – prvo je odgovor na pitanje „KO“ (identite) a drugo na pitanje „ŠTA“ (kvalitet)

%d bloggers like this: