Mada čini sve Sadguru (ne) čini ništa

Sadguru čini sve

i simultano on čini ništa.

U svemu je,

ali je i nadalje odvojen od svega.

Sadguru je potpuno budan

a simultano je u stanju dubokog spavanja.

Živ je ali je takođe mrtav.

Sadguru provodi sve akcije a ipak ga nijedna ne vezuje.

Svaki delo, dobro ili loše, stvara dobre ili loše sanskare,

to jest, vrline ili poroke.

I jedno i drugo su (oba)vezivanja.[1]

Dobre sanskare rezultiraju dobrim rođenjem

a loše sanskare rađanjem u nesretnim okolnostima.

Ali dela su ta koje uzrokuje rađanje

bilo da je rođenje sretno ili nesretno.

Rađanje u „jastvu“ je (oba)vezivanje.[2]

Emancipacija[3] je moguća samo kad ne preostane niti jedna sanskara.

Da ilustrujemo božansko stanje Sadgurua

smatrajmo da su prljavština i nečistoća loše sanskare

(to što religije nazivaju gresima)

a parfemi i mirisna ulja su dobre sanskare

(to što se naziva vrlinama).

Značenje je da Sadguru

dodiruje nečistoću, prljavštinu i slične tvari

isto kao i parfeme i mirise, naizgled kao i drugi ljudi,

ali Sadguru ne stavlja ruku u ove tvari.

Tako mu ruka ostaje čista,

a kad završi s ovim tvarima

može odbaciti štap koji je koristio da bi ih doticao.

Čovek takođe dotiče ove (s)tvari,

no ruke su mu upletene u nečistoće ili parfeme

te stoga ima mrlje na ruci.

Ruka reprezentuju stanje ograničenog uma

koji dotiče sanskare, predivne ili ružne mrlje,

mirise ili pogane smradove.

Kada čovek dotiče ove tvari takođe ima štap u ruci,

ali zajedno sa štapom upliće i vlastitu ruku

jer su u čovekovom stanju ruka i štap spojeni,

što znači da su um i telo spojeni.[4]

Ovo nam kazuje da sanskare spajaju

i (ob)vezuju čovekov um za njegovo telo.

Sadguru ima štap (telo),

ali u njegovom jedinstvenom stanju

telo je razdvojeno od ruke (uma).

U Savršenog Jedno ruka i štap nisu spojeni,

telo i um nisu povezani –

povezani su samo prividno pri delanju.[5]

Da bi ilustrovali stanje Sadgurua

zamislimo da čovekova ruka predstavlja stanje

čovekovog ograničenog uma.

Kad čovek dotiče prljavštinu ili nečistoću ili parfem

čini akciju i um je uhvaćen u akciji.[6]

Na rukama čovek ima mrlje od nečistoća ili parfema,

što znači da dotiče dobre ili loše sanskare u umu

i upetljan je u (ob)vezivanja.

Sadguru u ruci ima štap

i ako dotakne neki parfem ili nečistoću

to čini štapom.

Upotrebivši štap na parfemu ili nečistoći[7]

takođe čini dobre ili loše akcije.

Ipak je ruka neukaljana jer koristi štap

te nije upetljan u (ob)vezivanja.

Sadguru čini akcije naizgled dobre ili loše,

no ipak je razdvojen od njih.[8]

Kad god poželi Sadguru može odbaciti štap.

Ali kako bi čovek mogao odbaciti svoju ruku?

„Ona“ je deo njega. Spojena je s njime.

I čovek (nesavršeno) i Sadguru (savršeno) delaju,

a sve dok ima akcija, tu je i mrlja, [9]

koja zavisi od vrste učinjene stvari.

Ali kao i pre Sadguru je netaknut;

ruka mu je čista i bez mrlja

mada dotiče i dobre i loše (s)tvari,

što znači da naizgled čini i dobre i loše akcije.

Sadguru je u stanju Paramatme (oličenog Boga);

ima Beskonačnu Svesnost koja transcendira tri sveta,

i ova Svesnost (kao Paramatma) je odvojena

od Sadguruova tri tela.

Čovek je u stanju ograničene svesnosti;

nije onostran jastva ili tri sveta,

a svest nije izdvojena od tri tela.

Pošto čovekova ruka predstavlja mentalno telo,

onda štap ukazuje na suptilno i grubo telo.

Čovekova ruka i štap su spojeni zajedno;

tri tela su izunutra povezana sanskarama.

Dodirivanjem nečistoća ili parfema i sličnih (s)tvari

umrljani su i um i telo.

To znači da pošto je ljudski um umešan u dela,

stiče mrlje na jastvu i kontaktira sanskare,

to znači da je u-mrljan takođe i iznutra.

Sadguruova ruka, njegov Univerzalni Um, nije u-mrljana

makojim činom, bilo dobrim ili lošim,

ali štap koji drži je u-mrljan.

Ako štap (telo) bude u-mrljan šteta nije učinjena,

ali ruka (um) bi trebala da nema mrlja.[10]

Može biti na hiljade oznaka i ožiljaka na štapu (telu),

ali „on“ može biti odbačen (telo može biti napušteno).

Ali šta s umom, kako bi um mogao biti odbačen?

Ako mrlje nisu samo na štapu (telu),

već takođe i na ruci (u umu),

kako bi ove mrlje mogle biti uklonjene (iz uma)?

Takve fleke iziskuju čišćenje; ruka mora biti oribana načisto –[11]

sanskare u umu moraju biti izbrisane.

Kada Sadguru čini neku akciju dotičući tvari,

ruke (BESKONAČNI UM) nisu upetljane u te (s)tvari,

jer ih on u stvari ne dotiče.

Njegov Univerzalni Um ostaje bezmrljan (bezsanskaran)

iako mu štap dodiruje ove (s)tvari,

znači da je telo (samo) prividno u akciji.

Kada čovek čini dobra ili loša dela

dotičući (s)tvari, tad ih dotiče rukom (um)

i umrljana je isto kao i njegov štap (vanjsko telo).

Na ovaj način iako Sadguru vrši akcije,

koje prividno izgledaju kao i obične akcije,

on je ne-delajući.[12]

Da bi spoznao šta je nečist(ota), šta je parfem i druge (s)tvari,

čovek ih dotiče i biva upetljan

u to dobro ili loše ovih tvari

i sputan u umu sanskarama koje dotiče.

Sadguru je bez sanskara (ništa ga (ne) uutiskuje),

a um je univerzalan (ništa ga (ne) ograničava).

Kada Sadguru dotakne iste ove (s)tvari

to je s namerom brisanja sanskara drugih. [13]

Kroz Svoj Univerzalni Um on čisti

prljavštinu i miomirise izunutarnjine[14] drugih,

brisanjem loših i dobrih sanskara u umu.[15]

A štapom (vlastitim telom) uzima

s ruku (umova) drugih prljavštinu i parfeme

svojim grubim i suptilnim telom[16]

i na taj način uništava mentalno sanskaričko seme u drugima.

Ipak pri obavljanju Univerzalni Rad Sadguruova ruka

je odvojena od vlastita tela,

pa ne preuzima mrlje (sanskare)

koje su na rukama (umovima) drugih;

stoga ostaje čist (bez-sanskara).

Sadguru jastvom ostaje nedotaknut

(a to znači da mu je stanje BESKONAČNOG UMA ne-afektovano)[17]

ali štap (njegovo telo) biva umrljano i izbrazdano.

I najposle kad na štapu bude jako puno fleka,

mrlja od drugih, napušta telo

kao što bi neko odbacio slomljeni štap.


[1] bindings – vezivanja, (oba)vezivanja, sputavanja, okivanja, okovanosti; obavezan, korica, koričenje, spajanje, vez, vezivni, spojni, koji zapušava, začepljuje, koji obavezuje, obligacioni, umotavanje; sama reč „sanskare“ se inače često prevodi kao „predisponiranost“ i ovde se zaista radi o obavezivanj-i-vezivanje na/za akcije

[2] birth in itself is a binding – Samo rađanje po sebi je obavezivanje/okovanost/sputavanje; rođenje samo po sebi je (oba)vezivanje, okovanost, sputanost, povez, korica, koričenje, spajanje, vez

[3] emancipation – emancipacija, osamostaljenje, jednakopravnost, oslobođenje, oslobađanje

[4] joined – spojeni, sastavljeni, spojeni, (po)vezni, pridruženi, sklopljeni

[5] act – akt, čin delo, no „acting“ – delovanje ili izvođenje „akata“ je ono što tvori aktualnost, ili drugačije rečeno, „akt/akcija aktualizuje aktuanlost“, kao što „stvaranje stvara/ostvaruje stvarnost“ („kreiranje kreira kreaciju“, „tvorba tvori tvorevinu“) ili pak „realizovanje/realizacija realizuje realnost“

[6] cought up in action – uhvaćen na delu, uhvaćen-i-upetljan u delanju

[7] by applying the stick to the parfume or filth – applying – primena, pristanak, podešavanje, posvećivanje, približavanje, pridavanje, pripisivanje

[8] aloof – daleko, hladan, podalje, ravnodušan, udaljen, dalek, po strani, držati se daleko, držati se za sebe ili rezervisano, nadmeno, izdaleka, na razdaljini

[9] do action, and as the action are, so is the stain – izvode/obavljaju akcije, i sve dok akcije jesu, jeste i mrlja

[10] the hand (the mind) should have no stains – ruka (um) bi trebalo da uopšte nema mrlja

[11] da toliko dugo budu čišćene dok ne postanu potpuno čiste

[12] that appear as ordinary action, he is actionless – koje pojavno/prividno igledaju (javljaju/pojavljuju se) kao i obične akcije, on je bezdelujući/bezaktivan/onaj koji ne izvodi niti jednu akciju/akcija-lišen

[13] with a view to (u svrhu, u cilju, radi, s namerom, u nadi da, nadajući se da);  wiping out (izbrisati, sprati (sramotu, ljagu), ukloniti, otrti, uništiti, ubiti) the sanskaras of others –

[14] from inside – iz unutar

[15] the bad and the good sanskaras in the mind – loše (sanskaree) i dobre sanskare (naglašeno razdvajanje i istaknuto „dobro“ i „loše“)

[16] by means of (posredstvom, pomoću, putem) his own gross and subtle bodies –

[17] unaffected – ne afektovano

%d bloggers like this: