Avatarevi učenici

Proces koji učenike privlači Avataru je veoma precizan. Baba objašnjava da postoje “krugovi” učenika ili sledbenika koji se rađaju da bi svoj život ponudili služenju Avataru. Ima deset takvih krugova i u svakom po dvanaest ljudi, uz dva dodatna položaja koja zauzimaju žene iz prvog kruga, čime prvi krug ima ukupno četrnaest članova. Pošto članovi prvog kruga stiču Bogoostvarenje za vreme Avatarevog života ili u vremenu koje prethodi Njegovom narednom dolasku, pozicije u prvom krugu se otvaraju, takoreći, za pripadnike narednog kruga. Ovaj proces je u neku ruku sličan školi, gde viši razred učenika preuzima položaj maturanata, novodošli učenici najnižeg razreda preuzimaju mesto učenika nižeg razreda koji prelaze u viši, i tako redom. Kao što Baba objašnjava:

“To je u slučaju Avatara drugačije (od krugova Savršenog Učitelja). On (Avatar) ima ukupno deset krugova. Prvi ili unutrašnji krug Avatara čini dvanaest muškaraca uz dodatak dve žene; a svaki od devet spoljašnjih krugova čini dvanest osoba, i muškaraca i žena. Sve ukupno ima sto i dvadeset osoba u deset krugova Avatara, plus dve žene u unutrašnjem krugu, koje su dodatak samo tom posebnom krugu – sto dvadeset i dvoje sveukupno.

Jedan ili više od 108 članova devet spoljašnjih krugova, ostvaruju stanje Boga za vreme ili posle životnog veka Avatara, a neki u sledećoj inkarnaciji ili posle još nekoliko inkarnacija.

Kao i kod Kruga Savršenog Učitelja, Unutarnji Krug Avatara čini samo dvanaest muškaraca, uz dodatak dve žene. Razlika između Kruga Savršenog Učitelja i Unutrašnjeg kruga Avatara je u tome što Savršeni Učitelj obrazuje svoj Krug od onih koji su sa njim bili blisko povezani od samih evolutivnih stadijuma njihove svesti; a Avatar koji u svojim periodičnim dolascima na zemlju ne prolazi kroz procese evolucije, reinkarnacije i involucije, zbog toga nema iste bliske veze da u svakom dolasku iznova uspostavi svoj unutrašnji krug. Ukratko, dok Savršeni Učitelj obrazuje svoj krug, Avatar je direktno ujedinjen sa svojim unutrašnjim krugom, koji je uvek isti (mesta i položaji) pri svakom njegovom ponovnom dolasku. Naime, sa svojim silaskom na zemlju,

(Mani – Babina sestra i bilizak poklonik)

Avatar sa sobom dovodi one koji su pridruženi njegovom unutrašnjem krugu (ili položajima na funkcijama).

Odnos unutrašnjeg kruga i Avatara može da se uporedi sa povezanošću čoveka koji sebe direktno dovodi u vezu sa četrnaest delova svog tela: dva oka, dva uva, dve nozdrve, ustima, dve ruke, dve noge, i samim trupom, pored genitalija i anusa koji deluju kao dodatak telu kao celini. Čim se čovek rodi, on neposredno koristi svih četrnaest delova svog tela, a ovi delovi, zauzvrat, odgovaraju na njegove zahteve, i pojedinačno i zajednički.

Slično tome, sa novim dolaskom Avatara na zemlju, njegov unutrašnji krug istih dvanaest individualnosti i dodatak od iste dve individualnosti, neposredno počinje da deluje, pojedinačno i zajednički, u skladu sa nalozima samog Avatara.

Sa svakim dolaskom Avatara na zemlju, dvanaestorica muškaraca unutrašnjeg kruga i dodatak od dve žene, okupljaju se oko ličnosti Avatara, kao istih četrnaest tipova individualnosti, koji u obliku različitih ličnosti, uvek zauzimaju svoje odgovarajuće položaje, kada se Avatar ispolji na zemlji. I za vreme i po Avatarevom životu, oni pojedinačno i zajednički funkcionišu na isti način kao i njihovi prethodnici, koji su u vreme prethodnih Avatarevih dolazaka, u unutrašnjem krugu zauzimali te iste položaje i obavljali iste zadatke.

Zbog toga ne bi bilo pogrešno reći da sa Hristovim ponovnim dolaskom dolaze i Petar, Juda i svi ostali apostoli. Ipak, to ne znači da se onaj isti Petar, ili isti Juda, uvek iznova inkarniraju. Oni nikada ne mogu da se reinkarniraju jer svih dvanaest individualnih ličnosti Avatarevog unutrašnjeg kruga postižu Bogoostvarenje u svakoj Avatarevoj epohi, bilo za vreme ili ubrzo po okončanju Avatarevog životnog veka.

Kada se jednom postigne Bogoostvarenje, reinkarnacija je nemoguća. Jedini izuzetak od ovog pravila je sam Avatar, koji uvek iznova dolazi da spasi čovečanstvo.

Ne inkarniraju se iste pojedinačne ličnosti unutrašnjeg kruga, već sa svakim novim dolaskom Avatara dolaze individualnosti za njihove posebne položaje. Upravo zbog toga što pri svim Avatarevim dolascima svako od dvanaest muškaraca i dve žene unutrašnjeg kruga zauzima potpuno isti položaj i deluje na potpuno isti način, kaže se da Avatar uvek sa sobom dovodi isti krug.

Čim Savršeni Učitelj ili Učitelji skinu veo (Vidnjani) sa kojim Avatar silazi na zemlju i Avatar spozna svoje Avatarstvo, dvanaest muškaraca i dve žene se automatski okupljaju oko ličnosti Avatara, da bi zauzeli odgovarajuće položaje u unutrašnjem krugu i da bi funkcionisali kao i uvek, shodno zapovestima Avatara epohe.

Položaj Avatara u odnosu na unutrašnji krug i njegovu funkciju može da se uporedi sa čovekom koji spava. Čim se usled nekog spoljašnjeg uticaja čovek probudi, on spontano primećuje da je svih, prethodno pomenutih, četrnaest delova njegovog tela već na svojim pojedinačnim pozicijama, pripravni da deluju na njegov najmanji prohtev. Isto tako, čim Avatar ostvari svoje Avatarstvo uz pomoć jednog ili više od ukupno pet Savršenih Učitelja određenog doba, on takođe spoznaje da mu je pri ruci četrnaest ličnosti na karakterističnim pozicijama u unutrašnjem krugu i da su spremni da ispune svoje dužnosti.

Detaljno razjasniti zašto samo ovih četrnaest posebnih ličnosti zauzima takve položaje prilikom svakog dolaska Avatara, zahtevalo bi tomove objašnjenja. Ko može da postane jedan od četrnaestoro članova i na koji način se oni priključuju unutrašnjem krugu Avatara? Ova pitanja zahtevala bi još više tomova objašnjenja.

Dovoljno je reći da svako od ovih četrnaest posebnih ličnosti, kada zauzme položaj i funkciju u unutrašnjem krugu, ne samo da mora da bude sličan osobenoj individualnosti njegovog ili njenog prethodnika u prethodnim Avatarevim dolascima, već mora da bude potpuno sličan u svakom pogledu. Na primer, Petar je zauzimao jedan od položaja u unutrašnjem krugu Isusa Hrista. Pri drugom Hristovom dolasku, ovo odgovarajuće mesto mora da preuzme drugi Petar, koji se može zvati „A“, ali koji će imati iste osobine uma i srca, kao i sve ostale osobine kao i prvi Petar. Isto važi i za položaje koje su zauzimali Juda, Jovan, i ostali iz unutrašnjeg kruga u vreme Hrista.

Avatarevom Milošću svih četrnaest članova Avatarevog unutrašnjeg kruga ostvaruje Boga za vreme tog Avatarskog perioda koji traje sto godina posle Avatarevog ispoljavanja na zemlji. Što se tiče spoljašnjih krugova Avatara, nijedna od 108 osoba u devet krugova ne zauzima poziciju sličnu onoj koju zauzimaju pripadnici unutrašnjeg kruga; a Milošću Avatara svih ovih 108 osoba postiže Bogoostvarenje, mada to ne mora obavezno da bude i za vreme Avatareve epohe.

Ovih 108 osoba spoljašnjeg kruga imaju svoja odgovarajuća mesta u preostalih devet krugova, shodno svojim prošlim vezama sa pripadnicima kruga koji je neposredno ispred njihovog. Na primer, pripadnici drugog kruga, koji je sačinjen od dvanaest osoba i koji se nalazi odmah do unutrašnjeg kruga, grupišu se oko Avatara u skladu sa svojim prethodnim vezama sa pripadnicima unutrašnjeg kruga. Slično tome, dvanaest osoba trećeg kruga, koji je do drugog kruga, grupišu se oko Avatara shodno svojim prošlim vezama sa pripadnicima drugog kruga; i tako dalje, u svih preostalih sedam krugova.

Broj muškaraca i žena u svakom krugu je sledeći:

Prvi Unutrašnji Krug čini dvanaest muškaraca i dve žene.

Drugi Spoljašnji Krug čini osam muškaraca i četiri žene.

Treći Spoljašnji Krug čine četiri muškarca i osam žena.

Četvrti Spoljašnji Krug čini osam muškaraca i četiri žene.

Peti Spoljašnji Krug čine četiri muškarca i osam žena.

Šesti Spoljašnji Krug čini osam muškaraca i četiri žene.

Sedmi Spoljašnji Krug čini šest muškaraca i šest žena.

Osmi Spoljašnji Krug čini osam muškaraca i četiri žene.

Deveti Spoljašnji Krug čini osam muškaraca i četiri žene.

Deseti Spoljašnji Krug čini deset muškaraca i dve žene.[i]

Prvi unutrašnji krug obavlja dve ključne funkcije. Članovi unutrašnjeg kruga staraju se o Avatarevim ličnim potrebama i pomažu Mu u Njegovom radu za dobrobit sveta. Služenjem Avataru, pripadnici unutrašnjeg kruga služe i sebi jer, milošću Avatara, postižu sjedinjenje sa Bogom. Kao što Meher Baba objašnjava, niko ne može da postigne cilj života samo snagom volje ili “dobrim delima”. Bogoostvarenje mogu da podare jedino Savršeni Učitelj ili Avatar.

Babin opis Avatarevih krugova pokazuje nam koliko je detaljno isplanirano životno delo jednog Avatara. Iako sto dvadest i dva muškarca i žene u deset krugova igraju ključnu ulogu i sasvim sigurno su duše najbliskije Avataru, bilo bi pogrešno da bilo ko očajava zato što možda nije među sto dvadeset duša najbližih Avataru. Avatar dolazi za sve, a izazov da se što više približimo Bogu je avantura koja od svake duše zahteva potpunu posvećenost. Život obiluje smislom ma gde se čovek nalazio, a da bi se živelo po Avatarevim standardima neophodan je svaki delić čovekove duhovne snage.

Avatareva sreća

Avatar je otelovljenje života, radosti, humora, ljubavi i sreće. Sumorna slika Isusa koju je stvorila istorija je sušta suprotnost Avatara. Što se tiče Avatarevih unutrašnjih aktivnosti, Meher Baba je napomenuo da „jedino Bog i oni koji su jedno sa Bogom mogu da ga znaju i razumeju.“[ii] O Svojim spoljašnjim aktivnostima, Baba je rekao sledeće:

– Uživam u igrama, uglavnom u kriketu, igri klikerima, puštanju zmajeva, a i slušanju muzike, iako to mogu da činim samo u retkim prilikama. Od pradavnih vremena igram se sa univerzumom Maje i to uživanje u igranju traje i dalje. Ponekad gledam filmove (uglavnom smešne) i uživam u svom pravom stanju večnog Producenta ogromnog, uvek promenljivog i nikad završenog filma koji se zove univerzum. Isto tako nalazim razonodu slušajući šaljive priče, sve vreme bivajući svestan humora koji postoji u položaju duše, koja je izvor beskonačne moći i slave, a primorana je da se oseća tako bespomoćno u svojim ljudskim okovima od neznanja nastalog iz različitih oblika dvojnosti.

Vegetarijancima dopuštam da slede svoju dijetu, a ne-vegetarijancima da jedu meso, ribu itd. Ipak, oni koji žive uz mene po pravilu imaju vegetarijansku dijetu propisanu prema mojim uputstvima, osim u prilikama kada izdam drugačije naloge. U retkim prilikama svojim ljubavnicima dajem vino i činim da shvate da božansku opijenost koja pomaže sjedinjenju s Bogom, ne izaziva vino od grožđa, već čisto vino ljubavi.

Ne uplićem se ni u jednu religiju i svima dopuštam da nesmetano slede svoja verovanja. U poređenju sa ljubavlju prema Bogu, spoljašnji obredi nemaju nikakvu vrednost. Ljubav za Boga automatski i prirodno dovodi do samo-poricanja, mentalne kontrole i poništenja ega, bez obzira da li ljubavnik sledi ili se odrekao tih spoljašnjih formi.

S vremena na vreme ljudima dajem „daršan“ i „prašad“ ljubavi, od čega svako ima koristi u skladu sa sopstvenom prijemčivošću. Dajem „updeš“ (duhovni savet) u obliku uputstava onima koji su blisko povezani sa mnom. Savršeni Učitelji mogu samo pogledom, dodirom ili jednom jedinom božanskom mišlju da pruže božansko znanje, poklone božansku ljubav i izliju milost Bogo-sjedinjenja.

Od početka bez početka do današnjih dana Ja Sam To Što Jesam, bez obzira na pohvale ili sveopšti otpor, i ostaću to do kraja bez kraja.[iii]

Avatar je duhovno povezan sa svakom dušom u univerzumu. Život i rad sa najbližima, dok je Avatar u telu, je tek mali deo onih veza koje Avatar iznutra ima sa čitavom Tvorevinom. Svaka duša ima tu vezu i oni koji žele da najbrže duhovno napreduju svesni su ovte veze i trude se da je iskoriste najbolje što mogu. Avatar je duhovni predvodnik čija učenja i život pružaju duhovnu pomoć potrebnu muškarcima i ženama u njihovom svakodnevnom životu u vekovima koji će doći posle Njegove smrti:

– Postoje individualni, kao i nacionalni i univerzalni problemi, kojima je neophodno duhovno vođstvo Savršenih Učitelja i Avatara. Iz pokolenja u pokolenje ovi Bogoljudi predvode čovečanstvo svojim božanskim porukama. Čak i kada više nema njihovog fizičkog tela, njihovi učenici, posvećenici i sledbenici prenose ove poruke do najudaljenijih kutaka na svetu i šire reč Voljenog čak i po cenu sopstvenog života.

Avatari i Savršeni Učitelji daju svoje vođstvo i zaštitu ljudskom rodu i svetu na jedinstven i nedokučiv način, koji prevazilazi poimanje ljudskog intelekta. Savršeni Učitelji su istinski Spasitelji čitavog čovečanstva, a ne samo nekolicine odabranih. Univerzum održava jedino njihova ljubav i milost.[iv]

Zbog mnogih Avatarevih dolazaka u zapisanoj istoriji, skoro svako na svetu ima pristup učenjima bar jednog Avatara. Religije koje su se razvile posle svakog Avatarevog dolaska proširile su se u različite delove sveta. Baba nam kaže da se svako inkarnira i na Istoku i na Zapadu, kao muškarac i kao žena, kao bogataš i siromah, bolestan i zdrav, slavan i običan, i tako dalje. U toku miliona ovih inkarnacija, svako ima priliku da više puta praktikuje svaku religiju, baš kao što će svako provesti i živote bez religije. Iz Babine perspektive, netrpeljivost prema tuđoj religiji je istovremeno patetična i smešna. Bog ne traži da Njegovi sledbenici uguše sve ostale religije osim njihove. Sve religije potiču od istog Boga; sve religije su Njegove sopstvene; sve religije imaju nameru da ukažu na put ka Bogu.

Bog gradi Tvorevinu tako da obezbedi put kojim se svaka duša vraća Bogu. „Svi putevi vode u Rim“. Duhovno napredovanje se dešava uz pomoć i podršku Avatara i dovodi nas do Avatara, čak i ako u Njega ne verujemo:

– Avatar mora da iskoristi Tvorevinu koju podržava radi Božijeg cilja, da bi maksimalno ubrzao razvoj i usavršavanje mnoštva individualnih doprinosa svesti. U trenutku kada kap svesti dospe do ljudskog stadijuma, faza izgradnje je dovršena i cilj je sada oslobođen prisile nametnute sanskaričnim navikama. Bio bi to zaista tužan doprinos Božijoj beskonačnoj svesti, kada bi svaki delić i dalje ostao upetljan u čvorove i lelujave niti.

Na ljudskom nivou razvoja odvija se igra oslobođenja. Jedan od Avatarevih zadataka je da smisli najbolji mogući plan za oslobađanje svake pojedinačne svesti. On ne mora da dođe da bi stvorio viši nivo tehnološkog ili kulturnog postignuća. Doduše, njegov posao ne isključuje ovaj cilj. Pored toga, uprkos periodičnog propadanja čitavih velikih civilizacija, isuviše je dokaza koji ukazuju da se lagano razvija i ceo društveni poredak na našoj planeti.[v]

Unutrašnja povezanost između Avatara i svake duše u Tvorevini je previše složena za razumevanje. Ono što Bog od nas želi nije intelektualno razumevanje, već život kojim je On zadovoljan:

– Retki su oni koji imaju tu sreću da me znaju. Zbog toga uradite jednu stvar. Sasvim se okanite pomisli da me razumete. Volite me, slušajte me, to je sve.[vi]

Duhovni učenik napreduje praktikovanjem učiteljevih uputstava. Jednom prilikom, dok je slušao crkvenu propoved nadbiskupa od Kenterberija, Baba je napomenuo: „U crkvi svi oni govore o Hristu našem Gospodu, ali ga ne slede.“[vii] Pojam poslušnosti je bliskiji umu Istoka nego umu Zapada, zbog istočne tradicije gurua i učenika. Ipak, i Zapad ima svoje primere poslušnosti: Avramova spremnost da na Božiju zapovest ubije Isaka; rešenost Isusovih učenika da Ga slede; Deset Božijih Zapovesti.

Način na koji živimo ima svoje značenje; puko intelektualno razumevanje nema nikakvog smisla, ako čovek to ne živi. Baba je Svojom ćutnjom posebno naglasio vrhunsku važnost misli, reči i dela:

– Kroz čitavu večnost uspostavljao sam načela i pravila, ali čovečanstvo ih je odbacivalo. Ljudska nesposobnost da živi Božije reči, izvrgava ruglu Avatarevo učenje. Umesto da primenjuje samilost kojom ga je učio, čovek je u Njegovo ime vodio krstaške ratove. Umesto da živi poniznost, čistotu i istinu Njegovih reči, on se prepustio mržnji, gramzivosti i nasilju.

Pošto se čovek oglušio o načela i pravila koje je Bog uspostavljao u prošlosti, u ovom sadašnjem Avatarskom Obličju ja se pridržavam Ćutnje. Tražili ste i dobili dovoljno reči – sada je vreme da ih živite.[viii]

Poslušnost kao duhovno sredstvo

Šta Avatar podrazumeva pod poslušnošću? Poslušnost koju ističe Avatar donekle je slična poslušnosti vojnika, mada se bitno razlikuje od vojničke poslušnosti. Iako Avatar očekuje da se njegovi nalozi tačno i precizno sprovode (kao što bi to očekivao i starešina u vojsci), odnos između duhovnog učitelja i njegovog učenika mora da se zasniva na ljubavi. Baba je posebno voleo sv. Franju Asiškog: „Ako imate takvu ljubav prema Meni kakvu je sv. Franja imao prema Isusu, ne samo da ćete Me spoznati nego ćete Mi i ugoditi.“[ix] Poslušnost je ključ koji nas približava Avataru, bilo da je On u telu ili je napustio telo (između dolazaka):

– Nema nikavog razloga da bilo ko među vama brine. Baba je postojao, Baba postoji i Baba će takođe zauvek postojati. Prekid spoljašnjih odnosa ne znači prestanak unutrašnjih veza. Spoljašnji kontakt je do sada održavan samo da bi se uspostavila unutrašnja veza. Sada je došlo vreme da se vežemo lancima unutrašnje povezanosti. Stoga, spoljašnji kontakt više nije neophodan. Pokoravanjem Babinim nalozima, moguće je uspostaviti unutrašnju vezu. Dajem vam sve svoje blagoslove kako bi ste učvrstili ove unutrašnje veze.

Ja sam uvek sa vama i nisam daleko od vas. Bio sam, jesam i biću večno sa vama, i upravo sam radi ubrzavanja ove spoznaje prekinuo spoljašnji kontakt. To će svima omogućiti da spoznaju Istinu međusobnim povezivanjem unutrašnjim vezama.[x]

Primer savršenstva u ljudskom obliku

Mada Avatar otelovljuje savršenstvo u ljudskom obliku, On nije primer kako se treba ponašati. Ljudima se uošte ne savetuje da pokušavaju da oponašaju Njegov jedinstveni život. Ljubavnici Meher Babe ne bi trebalo (ako On to nije naložio) da pokušavaju da sebi nameću ćutnju, da se upuštaju u periode dugotrajnog posta i izolacije, ili da pokušavaju da rade sa Bogoopijenim naprednim dušama. Slično tome, posvećeni muslimani ne bi trebalo da se predstavljaju kao Gavrilovi Glasnici ili pravi instrumenti Alaha. Hrišćani, takođe, ne bi trebalo da pokušavaju da hodaju po vodi ili da izvode čuda, i tako dalje.

Avatar je cilj života za one koji nisu postigli taj cilj. Avatar „ispravlja merilo ljudskih vrednosti tumačeći ih u okviru božanski ljudskog života.“[xi] On pokazuje da život čistote i nesebičnosti nije samo za svece ili isposnike i da mogu da ga žive i obični ljudi koji izlaze na kraj sa izazovima svakodnevnog života u vremenu u kome se On pojavljuje.

Avatrev primer savršenstva nadahnjuje buduće generacije:

– Avatar budi savremenike za spoznaju njihove istinske duhovne prirode, daje Oslobođenje onima koji su spremni i ubrzava život duha u Svom vremenu. Budućim naraštajima ostavlja podsticajnu snagu Njegovog božanski ljudskog primera – plemenitost života vrhunski proživljenog, ljubav nepomućenu željom, moć koja se koristi samo za druge, mir neuznemiren ambicijom, znanje nepomračeno iluzijom. On pokazuje mogućnost božanskog života u čitavom čovečanstvu, mogućnost nebeskog života na zemlji. Oni koji imaju neophodnu hrabrost i čestitost to mogu da slede kada budu hteli.[xii]

Avatarevi modeli ponašanja

Izgleda da se u svakom dolasku Avatara ponavljaju određeni načini ponašanja. U svakom dolasku Avatar radi na poboljšanju položaja žena. Baba je posebno pozivao nekoliko žena da Mu pomognu da nastavi Svoj rad na Zapadu, a postoje i bezbrojni primeri kada je pozivao žene da odigraju ključne uloge u njegovom radu. Svet je svedok neprekidnog menjanja statusa žena, za vreme i posle Avatarevog života u dvadesetom veku, uključujući i to da žene preuzimaju uloge u poslovnom svetu i stručnim profesijama, da su postale predsednice vlada u Indiji i Pakistanu, na primer. Muhamed se rodio u kulturi koja je žene tretirala kao puki posed i, mada je odobravao poligamiju, svim muškarcima je nametnuo religioznu obavezu da se ožene ženama sa kojima su stupali u odnose. Isus je dopustio ženama da Ga slede zajedno sa muškarcima, izmenivši ustaljeni obrazac jevrejske tradicije da se muškaraci i žene odvajaju. Buda je osnovao red monahinja, na taj način odobravajući ženama da žive životom odricanja baš kao i muškarci.

Avatarev posao na kosmičkom nivou često ima svoj pandan u događajima u Njegovom svakodnevnom životu. Babina najbliža učenica, Mehera Irani, bila je povređena zajedno sa Njim u automobilskoj nesreći u Oklahomi, 1952. Ta nesreća je uticala na to da Mehera ima više kontakata sa muškarcima. Jedan od Babinih bliskih učenika koji je pozvan da pomogne posle nesreće ovako je izvestio:

– Drugi nivo na kome je on (Meher Baba) radio čini mi se da je bilo oslobađanje žena u celom svetu. Sve do sada Mehera je bila u potpunoj izolaciji i odvojena od svih muškaraca. Posle nesreće, Baba je postepeno počeo da je upoznaje sa muškarcima i sa čitavim svetom. Pošto Avatar koristi dve žene iz svog kruga u svom radu protiv Maje, izgleda da je oslobađajući Meheru od svih njenih prethodnih ograničenja, on raskinuo stege koje su sputavale žene širom sveta.[i]

Avatar radi i sa decom, sa siromašnima, sa mentalno obolelima, sa onima koje je društvo odbacilo, sa bolesnima i onesposobljenima, kao i sa onima koji teže duhovnosti. Mi iz ovog rada ne možemo da zaključimo da Avatar želi da uspostavi neku vrstu utopije ili društva potpune jednakosti, onako kako ti ideali mogu da budu postavljeni u određenim političkim sistemima. Iako će svet koji bude potpuno duhovan neminovno rešiti mnoge socijalne probleme za koje sada tražimo politička rešenja, cilj Avatarevog rada nikada neće biti uspostavljanje materijalističkog savršenstva samog za sebe, zbog toga što je Tvorevina nestvarna, senka Boga.

Avatar neminovno provodi veliki deo vremena u osami koja nije nalik povlačenju u osamu koje praktikuju obični ljudi zbog umetničkih, duhovnih ili mizantropskih razloga. Pošto je Savršeno Biće, Avataru nije potrebno da postiže bilo šta za Sebe, kao ni da stiče neke duhovne sposobnosti. Baba je ovako objasnio sopstvene periode povlačenja u osamu:

– Ovo fizičko ograničavanje je prividno, nije stvarno. Ono mi ni u najmanjoj meri ne smeta. Određeni poslovi koje moram da obavim u nefizičkim oblastima automatski mi nalažu da sebe zatvorim u neki mali prostor. Pošto je postao savršen, Isus je iz istih razloga proveo na planini četrdeset dana i noći, i čak ni svojim apostolima nije dozvoljavao da mu prilaze.[ii]

Avatar provodi veliki deo Svog života u putovanjima ili lutanjima. Baba je tridesetih i pedesetih godina prošlog veka nekoliko puta proputovao svetom, koristeći brodove, vozove, avione i automobile. On je takođe puno putovao po Indiji, koristeći sva prevozna sredstva. U onome što je nazvao Novi Život, Baba je pešice obilazio Indiju, reprodukujući avanture slične onima koje su imali prethodni Avatari. Muhamed je morao da napusti Meku i preseli se u Medinu, a Medinu je napuštao da bi se zajedno sa svojim sledbenicima borio u brojnim bitkama. „Isus nije imao krov nad glavom i sve vreme je lutao.“[iii] Buda je proveo gotovo pola veka hodajući iz grada u grad i poučavajući, inicirajući i podstičući napredovanje svojih sledbenika. Rama je četrnaest godina morao da luta po divljini.

Ovo lutanje izgleda da posebno naglašava činjenicu da Avatar nema stalni „dom“ u svetu, osim Srca onih koji Ga vole. Ovo lutanje takođe otkriva savršenu unutrašnju nevezanost koju Avatar poseduje. On pokazuje istu harizmatičnu ljubav bilo da ljude prima u Svojoj kući ili je na putu bez krova nad glavom. Kada je prognan na četrnaest godina, Rama je s vedrinom i savršenim spokojem od princa postao asketa. Avatar je podjednako kod kuće bilo gde na svetu. Kao što je Muhamed napomenuo:

– Šta je imam sa ovim svetom? Ja i ovaj svet smo kao jahač i drvo pod koje se on sklanja. Potom on nastavlja svojim putem, i ostavlja drvo za sobom.[iv]


[i] Ivy O. Duce, How the Master Works (Walnut Creek, CA: Sufism Reoriented, Inc., 1975), 100 (u daljim napomenama How the Master Works ).

[ii] Lord Meher, 1263.

[iii] Meher Baba kako je citiran u delu Lord Meher, 1104.

[iv] Iz zbirke „Sayings of the Prophet of Muhamed Ibn Majah“ (deveti vek n.e.), kako je navedeno u delu Martina Lingsa Muhammad (Rochester, VT: Inner Traditions International, Ltd., 1983), 345 (u daljim napomenama Muhamed).


[i] Lord Meher, 4611-13, krajnja napomena izostavljena.

[ii] Meher Baba, Life at its Best, izd. Ivy O. Duce (San Francisko: Sufism Reoriented, Inc., 1957), 66 (u daljim napomenama, Life at its Best).

[iii] Life at its Best, 67-68.

[iv] Meher Baba kako je citiran u delu Lord Meher,

[v] Don E. Stivens, Listen! New Humanity (Monte Karlo, Monako: Companion Books, 1985), 87.

[vi] Meher Baba kako je citiran u delu Lord Meher, 4016.

[vii] Kako je navedeno u delu Lord Meher”, 2180.

[viii] Odlomak iz Meher Babine „Univerzalne poruke“, koju je izdao Meher Spiritual Center, Inc.

[ix] Discourses, 405.

[x] Meher Baba kako je citiran u delu Lord Meher, 4562.

[xi] Discourses, 269.

[xii] Discourses, 269-70.

%d bloggers like this: