Išvar kao Brama, Višnu i Maheš

Išvar kao Brama, Višnu i Maheš

Išvar kao Brama, Višnu i Maheš kreira, održava i uništava univerzum, ali On (ne) realizuje niti univerzum niti Sebe kao Paramatmu. Tri uloge iili dužnosti Išvara su izvedene kroz Om Tačku. Dok je univerzum bivao očuvavan od Višnua, Inteligencija kao realizer ga(to) doživljava, ispočetka naj konačnije (u kamenu), potom manje konačno (kao biljka), i naposletku beskonačno (kao čovek). Tako možemo da razlikujemo četiri procesa, a posmatrano u odnosu na univerzum: kreacija, održavanje, realizacija i rastvaranje. Ovo može da bude upoređeno sa otvaranjem, ostajanjem-otvorenim, viđenjem i zatvaranjem oka; ili opet, sa stanjima u ciklusu izdisanja i udisanja.

Mada Inteligencija kao realizer doživljava univerzum kroz Višnua, Višnu i realizer ostaju odvojeni i na odstojanju jedan od drugoga. Aktivnost Išvara u kreiranju, održavanju i uništavanju – koja korespondiraju sa stanjima buđenja, obitavanja u snu i u budnosti* i u odlasku na spavanje – nastavlja se u svim formama, od kamena pa do čoveka. Razlog zašto Išvar ne realizuje Sebe(To) jeste taj da se sve Njegove(To) akcije odnose na univerzum. Univerzum, je stoga, Njegova(To) jedina preokupacija.

ČAK NI IŠVAR, čak ni Ahurmazda, čak ni Brama-Višnu-Mahešne ne realizuju Paramatmu (Dadar Ahurmazda). Ukratko, Beskonačna Inteligencija ne realizuje Sebe(To) kod kreiranja, održavanja i uništavanja univerzuma. Drugim rečima, Beskonačna Inteligencija ne može da misli Sebe(To), kada je mislenje u smislu kreiranja, održavanja i uništavanja imaginacije ili univerzuma. Samo Sadguru realizuje Paramešvara; to jest, samo Beskonačna Inteligencija u realnom Beskonačno Mislećem stanju realizuje ili misli Sebe(To).

Dakle, sa počinjanjem mislenja, kako je to ranije objašnjeno, Beskonačna Inteligencija postaje Brama, to jest, u Beskonačnom Um stanju kreira univerzum. Tada, još uvek u istom bes-formnom Beskonačnom Um stanju, ali sada kao Višnua, održava univerzum – koji je od fine besfomnosti producirala u suptilnu i grubu formu – a u svrhu realizovanja iste. Na posletku, opet u istom Beskonačnom Um stanju, ali sada kao Maheš, Beskonačna Inteligencija uništava univerzum koji je bivao različito doživljen kroz suptilni san, grubu budnost* i fino besano spava(nje).

Tokom održavanja univerzuma, kao Višnu, Beskonačna Inteligencija počinje sa realizovanje univerzuma. U ovom procesu realizacije, Ona(To) postaje u početku naj-konačniji um, postepeno manje-i-manje-konačni um, i napokon beskonačni um u skladu sa stepenom Svoga(To) napredovanja u evoluciji od kamena pa do čoveka. Drugim rečima, Beskonačna Inteligencija u Višnu stanju održava univerzum koji je kreirala u Brama stanju; i ova ista Beskonačna Inteligencija kod održavanja univerzuma u Višnuovom stanju, realizuje ga(to) naj konačnije, manje i manje konačno i beskonačno, saglasno sa razvojem Svoga(To) uma u napretku od atoma kroz biljke i životinju pa do čoveka.

Da sumiramo, Beskonačna Inteligencija prolazi kroz četiri stanja tokom toka kreiranje, održavanja i uništavanje univerzuma:

1. izlaženje napred iz besanog spava(nja) je kreacija(kreiranje)-univerzuma stanje;

2. univerzumova suptilna i gruba pojavnost (privid) (respektivno u snu i budnosti*) konstituiše održavanje-univerzuma stanje;

3. grubi i suptilni univerzum doživljaj, u snu i budnosti*, obuhvata-i-čini realizaciju-univerzuma stanje;

4. ponovo se vraćajući u besano spava(nje) a što je po značenju isto kao i destrukcija-univerzuma stanje.

U tri od ova četiri stanja – to jest, u bes-formnom Beskonačni Um stanju Brame, Višnua i Maheša – Beskonačna Inteligencija, budući da ne realizuje univerzum, nije ni sputana istime. Njena(To) jedina funkcija je da kreira, održava i razara univerzum; tj., kao Išvar manifestuje, održava i rastvara Svoju(To) sopstvenu imaginaciju (ili senku). U stanju 3, koje je odvojeno od ostala tri, Beskonačna Inteligencije kao um, evoluirajući kroz forme od kamena, biljke, životinje i pa do čoveka, konačno ili beskonačno doživljava univerzum (senku, imaginaciju) koja je bila održavana od Višnua. Kod manifestovanje, održavanje i rastvaranja univerzuma Beskonačna Inteligencija je misleća i svesna. Nakon rastvaranja univerzuma, Ona(To) se ponovo vraća u nesvesno besano spava(nje).

U svetlosti prethodne diskusije, esencijalni konteksti Slike 9 su reprodukjovani kao Slika 10 sa leve strane, zajedno sa Om Tačkom su obuhvaćena (inkorporirana) tri stanja Išvara (kao Brama, Višnu i Maheš), i konačni i Beskonačni realizer univerzuma.

U Slici 10:

„Beskonačna Inteligencija“ (A) je Beskonačna Inteligencija u ne-svesnom Onostranom stanju;

„Išvar“ (Kreator, Održavaoc, Uništitelj univerzuma) je svesni Beskonačni Um (B) fonkcionišući iz Mahešvar Tačke (W);

W, Mahešvar Tačka ili Om Tačka, je tačka (lokus) Išvara (mesto iz koga Išvar funkcioniše);

„lažni Beskonačni Um“ (C) je svesni (konačni ili beskonačni) realizer univerzuma;

(y) – luk od atoma do majmuna – reprezuntuje konačnog realizera univerzuma;

(z)  reprezentuje beskonačnog realizera univerzuma;

krugovi (a) do (f) reprezentuju medijume kroz koje Beskonačna Inteligencija kao realizer realizuje univerzum;

„Beskonačni Realni Um“ (D) je Beskonačna Inteligencija kao beskonačni Realizer Sebe(To).

Jedna-i-ista Beskonačna Inteligencija kao Išvar obavlja Svoju(To) trostruku dužnost (kriya ili „funkcija“) kreiranja, održavanja i uništavanj univerzuma iz jedne i iste tačke W. Kada mislenje počne, ova jedna-i-ista Beskonačna Inteligencija producira napred univerzum kroz W, održava gu kroz W, i guta ga u W. W samo je Mahešvar Tačka ili Omkar Bindu ili Ahur Tačka (Om Tačka). (Kada Beskonaččna Inteligencija nastavlja da realizuje univerzum, Ona(To) to ne čini kroz W već kroz lažni Beskonačni Um (a-f). Ova realizacija univerzuma dešava se tokom univerzumovog bivanja održavanim kroz W od Višnua.)

Trostruka-funkcija Išvara a i funkcije univerzum-realizera, nadalje mogu da budu pojašnjene sledećim definicijama i poređenjima.

Brama (Kreator) producira (i) buudeće stanje,[1] koje može da bude povezano sa (ii) otvaranjem oka ili (iii) izdisanjem.

Maheš (Uništitelj) producira (i) odlaženje-u-spava(nje)[2] stanje,

koje može da bude povezano sa (ii) zatvaranjem oka ili

(iii) udisanjem.

Višnu (Održavatelj) producira (i) san-i-budno stanje, koje može da bude povzano sa (ii) (parcijalno ili (pot)puno) otvorenim okom ili (iii) disanje u svim svojim fazama.

A univerzum-realizer kroz forme od kamena pa do ljudske realizuje (i) doživljavajuće stanje, koje može da bude povezano sa (ii) viđenjem (koje se javlja kroz oko) ili (III) mirisanjem (koje se javlja kroz dah).

U rasponu doživljaja, od kamena pa do čoveka, Beskonačna Inteligencija je u modu realizovanja univerzuma u naj-konačnijoj, manje-i-manje-konačnoj i beskonačnoj proporciji, saglasno sa Svojim(To) suptilnim i grubim medijumom doživljaja na svakom stadijumu. Sve ovo se javlja u kontekstu budnog ili otvorenog-oka ili dišućeg stanja Višnua a kako je to gore pomenuto. Ali sada kao realizer, Beskonačna Inteligencija je u nekom drugom stanju izdvojenom od Višnuovog, u stanju isprva naj-konačnijeg i postepeno manje-i-manje-konačnog i napokon u (stanju) beskonačnog uma u kome uzima doživljaj viđenjem prizora ili disanjem vazduha univerzuma.

Buđenje, san-i-budno, i ulazak-u-besano spava(juće) stanje uma, u svim formama od kamena do čoveka, podudaraju se sa stanjima Beskonačne Inteligencija, kod kreiranje, održavanje i uništavanje univerzuma.

1.    U kamen forminom buudećem stanju, Beskonačna Inteligencija, kao beskonačni Išvar, kreira univerzum u beskonačnoj formi; u kamen forminom san-i-budnom stanju, Ona(To) održava univerzum u njegovoj(to) beskonačnoj formi; i u kamen forminom odlasku-u-besano-spava(juće) stanju, Ona(To) uništava iverzum.Tako u sva tri stanja, kreiranja, održavanja i uništavanja beskonačnog univerzuma, Beskonačna Inteligencija kao Beskonačni Išvar je (toga) jedno igranje ovih različith uloga. Ali kod održavanja univerzuma kao Išvar, u kamen forminom san-i-budnom stanju, Beskonačna Inteligencija kao realizer realizuje univerzum naj konačnije, do skoro-ništavnog-stepena. Dok to čini Beskonačna Inteligencija postaje naj-konačniji suptilni i grubi um u kamen formi.

2.    Slično tome, u biljno forminom buudećem, san-i-budno, i odlasku-u-besano-spava(juće) stanju, ovde takođe Beskonačna Inteligencija kao beskonačni Išvar igra uloge kreiranja, održavanja i unišrtavanja univerzuma u beskonačnoj formi. A kod održavanja univerzuma, kao Išvar, u biljno forminom san-i-budnom stanju, Beskonačna Inteligencija kao realizer realizuje univerzum manje konačno. Dok to čini postaje manje-konačni suptilni i grubi um u biljnoj formi.

3.    Napokon, u ljudsko forminom buudećem, san-i-budnom, i odlazak-u-besani-spava(nje) stanju, opet iznova Beskonačna Inteligencija, kao Beskonačni Išvar, igra ulogu kreiranja, održavanja i uništavanja univerzuma u beskonačnoj formi. Mada, kod održavanja univerzuma, kao Išvar, u ljudske forme san-i-budnom stanju, Beskonačna Inteligencija kao realizer sada realizuje univerzum beskrajno. Tako postaje suptilni i grubi beskonačni um u ljudskoj formi.

Celim tokom napredovanja od kamena pa do čoveka, Beskonačna Inteligencija kao Kreator, Održavaoc i Uništitelj univerzuma je beskonačna i nirakar (bestelesna). Ali kao sakar ili forme-puni realizer univerzuma, Beskonačna Inteligencija je naj konačnija, manje i manje konačna, i beskonačna a u skladu sa evolucijom suptilne i grube forme koja je ispočetka naj nesavršenija, potom manje i manje nesavršena i napokon naj savršenija. Tako, sa samim počinjanjem mislenja, Beskonačna Inteligencija postaje Beskonačni Um (Išvar) u kreiranju i održavanju univerzuma, naj-konačniji um (koji je) u realizovanju istoga, i Beskonačni Um (Išvar) iznova (koji je) u uništavanju univerzuma.

Beskonačna Inteligencija ne misli-i-(ne)realizuje Sebe(To) kada je u stanju Beskonačnog Uma, to jest, kada je u stanju Išvara, Brama-Višnu-Maheš, Kreatora-Održavaoca-Uništitelja univerzuma. Dakle, Ona(To) realizuje Sebe(To) kada je u stanju Beskonačnog Realnog Uma. Razlog zašto Beskonačna Inteligencija kao Brama, Višnu i Mahaš ne realizuje Sopstvo jeste, da ova tri (stanja) korespondiraju sa buudećim, san-i-budnim, i ulazak-u-besano-spava(nje) stanjem, a sva se direktno odnose na realizaciju univerzuma a ne na realizaciju Sopstva. Pošto je, u ovom Išvar stanju, Beskonačne Inteligencije u realciji sa kreacijom, održavanjem i razaranjem univerzuma, a kojima se ona podvrgava da bi omogućila Svoju(To) osobnu realizaciju univerzuma (kada je u realizator stanju). Tako su ove aktivnosti kreiranja, održavanja i uništavanja sve povezane ali ne sa Sopstvom već sa univerzumom.


[1] awakening state – stanje buđenja, probuđujuće stanje, Nije budno jer je to buđenje tj. stanje buđenja ali naglasak je na samom buđenju ili probuđivanju ili razbuđivanju

[2] going-to-sleep – odlaženje na spavanje, stanje odlaženja na spavanje, to nije stanje uspavljivanja već govori o povlačenju kreacije, to jest o dolasku kreacije na spavanje, a tek kada se povuče u Om Tačku ona biva uspavana, latentna, fina.

%d bloggers like this: