Istinska sloboda i stvaralaštvo

Pravi duhovni problem je osloboditi um od uslovljenosti impresijama, a ne uni{titi sveukupnu umnost. Nakupljene sanskare potekle od sklonosti ego-uma uslovljenih impresijama nalaze se u krajnje zapetljanom ~voru.

Impresije mogu da se uporede sa klup~etom konca koje se, usled nepa`ljivog rukovanja, upli}e u bezbroj zamr{enih ~vorova i zapetljanih om~i. Iz ovako umr{enog ~vora impresija izuzetno je te{ko izvu}i jednu neprekidnu, jednostavnu i korisnu nit. Svojim uvidom, ne`no{}u i kontrolisanom mo}i, U~itelj ostvaruje upravo ovaj vrlo te`ak zadatak.

Lako je iseckati nit na sitnije delove ili je pretvoriti u prah i pepeo. Kada jednim sna`nim potezom milosti ovo uradi U~itelj, putnik mo`e da ostvari Istinu. On, me|utim, ne biva u stanju da se vrati u svet, niti da uspostavi bilo kakvu vezu sa njim. U tom stanju su s Bogom Stopljeni Ma|zubi. U pore|enju sa Sadguruom, Ma|zubi nisu od neke primetne koristi u bo`anskoj igri dualnosti. Utonuli su u Istinu i sasvim su nesvesni potreba ovog sveta, a nisu ni prijem~ivi za ono {to se u njemu de{ava. Povremeni utisci koje njihova svesnost primi spolja, sami sebe automatski tro{e mestimi~nim ispoljavanjima i delima za koja oni ni u kom slu~aju nisu odgovorni.

Iako duhovno savr{en, Ma|zub je u odnosu na svoje delovanje u svetu, kao ko~ija ~iji konji jure bez ko~ija{a. Konji su povremene impresije koje spolja deluju na njegov um. One same sebe tro{e, a voza~ ih nimalo ne kontroli{e niti usmerava, iz prostog razloga {to Ma|zub nema intelektualizovan ego-um, koji u zato~enoj du{i obavlja posao ko~ija{a. Po{to utone u Istinu, Ma|zub se vi{e nikada ne spu{ta dole. Niti mu je stalo da bilo kakvim Jogajoga Sanaskarama, ili obo`enim impresijama, uzdi`e univerzalni um. On nema apsolutno nikakvu stvarnu vezu sa svetom.

Konje povremenih impresija, koje tra`e da se ispolje kroz telo Ma|zuba, ne gone ni ego-um ni Istina. Ove impresije se stvaraju povremenim uticajem posve}enika, itd., iz spolja{nje sredine i same sebe automatski tro{e. Konji impresija jure bez ko~ija{a. Ipak, iako mestimi~no i zavisno od spolja{njih uticaja, prividno delovanje Ma|zuba (tj. ispoljavanje impresija pomo}u njega) ima nezimernu duhovnu korist za objekte njegovog delanja, jer zale|e njegovih dela ~ini svesnost Istine. Mada je kod Ma|zuba svesnost Istine apsorbovana u samu sebe, pasivna ili neispoljiva, ona je stalno zale|e svih dela koja se preko njega sprovedu. To ova dela ~ini zna~ajnim za primaoce koji, shodno sopstvenim sanskari~nim zaslugama, iz njih izvla~e neizmernu korist. Ishod delovanja nije ne{to {to je Ma|zub na bilo koji na~in hteo. On uop{te ne poseduje volju. Proizvod onoga {to se ~ini delom Ma|zuba je ono {to primalac sopstvenim sanskari~nim delima i predradnjama uz pomo} Ma|zuba sebi privla~i.

Za razliku od Ma|zuba, Savr{eni U~itelj vra}a svoju svesnost Istine u svet dvojstva, i to sponama koje se nisu prekinule. Kada je uronjen u svesnost Istine, on sebe potpuno razre{ava svih spona. Kada se spusti u svet, silazak mu je lak, jer dok se uspinjao ka cilju, njegove spone sa svetom ostale su netaknute. U njegovom slu~aju nit impresija nije ni spaljena ni prekinuta, ve} je samo, da tako ka`emo, razmr{ena i obo`ena. Zahvaljuju}i zadr`avanju razmr{ene ali nevezuju}e pod-strukture, Savr{eni U~itelj mo`e da uspostavi zna~ajne, korisne i osloba|aju}e odnose sa svetom.

Um Savr{enog U~itelja, sada univerzalan i neograni~en, bo`anski pretvara njegove prethodno razmr{ene sanskare u Jogajoga sanskare, i svesno razlu~uje svet dualnosti. On nije poput ko~ija bez ko~ija{a. U njegovom slu~aju, kao i kod Ma|zuba, ego-um je sasvim nestao. Sva njegova dela kontroli{e i usmerava beskona~no znanje, mo} i bla`enstvo svesnosti Istine. Otuda je njegov `ivot na zemlji blagoslov za sve. U njegovom slu~aju, Istina je ko~ija{.

Zbog svojih neograni~enih mo}i, Savr{eni U~itelj ~esto mo`e da preuzme impresije drugih, te da ih, prizivaju}i stradanja na sebe, istro{i u njihovo ime. To je nalik besplatnoj vo`nji koju neki slu`benik `eleznice kao uslugu mo`e da pru`i nekom putniku, a da ovaj za to ne mora da plati. Dodu{e, mada putnik ne pla}a kartu, slu`benik `eleznice mora da je plati umesto njega. Premda u takvim slu~ajevima u~enik mo`e da bude izuzet od obaveze tro{enja ili poni{tavanja nakupljenih impresija, U~itelj mora da ih istro{i delovanjem svog univerzalnog uma, posredstvom dobrovoljne i namenske patnje koju sam priziva na sebe.

Konji koji pokre}u ko~iju Savr{enog U~itelja su Jogajoga sanskare ili obo`ene impresije, koje je dao sebi pri silasku u svet dualnosti. Za njega ne postoji ni`i ego-um sa svim njegovim uslovljenim impresijama. On biva zamenjen vi{im Univerzalnim Umom, koji deluje preko Jogajoga sanskara, koje preuzima na sebe a da ne biva njima zarobljen. Jogajoga sanskare su, takore}i, razmr{ena i obo`ena nit prethodnih impresija. Impresije su ograni~avale ego-um zbog njihovih zamr{enih niti, om~i i ~vorova svih vrsta, kao i mehanizma inercije koji sve iskrivljuje. Sada je nit tako razmr{ena i odmotana da mo`e da se koristi samo kao sredstvo, ne upli}u}i se u sputavaju}e zamr{enosti. U~itelj, po volji, koristi ovo klupko niti za svoj univerzalni rad, nimalo ne naru{avaju}i svoju slobodu jer ono ne mo`e da poremeti njegovu svesnost Istine ili kreativnost.

Nove, razmr{ene ili obo`ene impresije mogu da poslu`e kao konji U~iteljeve ko~ije, mada sami konji ne upravljaju ko~ijom. Konjima ne upravlja ego-um ili su{tina organizovanih i sputavaju}ih sanskara neznanja, kao u slu~aju ograni~ene individualnosti. Konjima U~iteljeve ko~ije upravlja njegova svesnost Istine, posredstvom njegovog univerzalnog uma. Svesnost koja sve deli, svojstvena ego-umu obuzetom dualno{}u, njega ne uzima pod svoje. Dok je on i dalje slobodan, njegov univerzalni um samo koristi ove „konje“ za bo`anski rad. Sam rad isplaniran je nezavisno od uticaja sanskara. Drugim re~ima, Jogajoga sanskare ili obo`ene impresije obezbe|uju pod-strukturu ustanovljenih kanala za U~iteljevu delatnost, iako same po sebi, one ne odre|uju njegovo delovanje. U sebi, one su be`ivotne i nemo}ne, li{ene svakog uticaja na njega. Koriste se tek kao poslu{ni instrumenti za posebne objave u skladu sa prirodom duhovnog rada koji je, uz potpunu slobodu, U~itelj sebi namenio.

Jogajoga sanskare ili obo`ene impresije mogu da se uporede sa putem koji je dostupan onome ko njime `eli da putuje. Sam put nikoga ne mo`e da nagovori da njime hodi, ali svakome mo`e da pomogne pri hodanju, ako osoba sama odabere da to u~ini. Jogajoga sanskare Savr{enog U~itelja nalik su takvom putu. One ne mogu da imaju nikakav podsticaj pri pokretanju neke delatnosti, mada ako U~itelj u svojoj nesputanoj i neograni~enoj slobodi tako odlu~i, one omogu}avaju da se delatnost pokrene.

Upravo su zbog ove osobine Jogajoga sanskare U~itelja posve druga~ije od sputavaju}ih sanskara obi~nih, ograni~enih pojedinaca. Kod ograni~enih pojedinaca, sklonosti ego-uma uslovljene impresijama imaju sopstvenu mo} usmeravanja i podsticanja. One nisu samo kanali za protok psihi~kih energija, ve} su i same smernice. To su aktivni urezi na ograni~enom ego-umu. U sebi nakupljaju izvesne utvr|ene jedinice psihi~ke eneregije i poseduju sopstvenu pokreta~ku snagu.

Pokreta~ka snaga, sme{tena u njima, uglavnom je podlo`na kontroli ego-su{tine koja mo`e da proveri, oslobodi ili preobrazi ova usmerenja u okviru utvr|enih granica. Zato se ego-um poredi sa ko~ija{em koji upravlja konjima sklonosti uslovljenih impresijama. Upravljanje ego-uma, ipak, nije ni nepogre{ivo, ni savr{eno. Nije nepogre{ivo jer se konji njegovim nalozima ne pokoravaju uvek. Konji impresija te`e da vuku ko~iju po sopstvenom naho|enju, bez obzira na odluke ego-uma. Upravljanje nije ni savr{eno, zato {to je ko~ija{, tj. ego-um, sam po sebi slep, bez cilja i zarobljen, jer predstavlja nagomilanu ali organizovanu silu poteklu od pritezanja, podbadanja i ko~enja upravo istih ovih „konja“ impresija.

Jogajoga sanskare univerzalnog uma U~itelja nisu sklonosti sa nekakvom sopstvenom zatvorenom energijom. One su samo utvr|eni kanali bez ikakve nezavisne pokreta~ke snage. Konji impresija ne mogu da jure bez ko~ija{a, niti na bilo koji na~in mogu da poteraju, pritegnu ili zako~e voza~a, tj. Istinu u U~itelju, koja se potvr|uje pomo}u njegovog univerzalnog uma. Stoga U~itelj svojom ko~ijom upravlja nepogre{ivo i savr{eno.

Obo`ene impresije u U~iteljevom umu sli~nije su motornom vozilu nego konju. Motorno vozilo je pod savr{enom kontrolom voza~a. Rad automobila se jasno razlikuje od rada konja. Dok konji imaju sopstvene sklonosti, koje uti~u na stepen kojim ih ko~ija{ goni, prite`e i ko~i, motorno vozilo nema nikakve sopstvene ometaju}e sklonosti. Ono }e se sasvim podrediti voza~evoj volji, nemaju}i nikakav uticaj na njegov izbor. To je sredstvo koje ne zapoveda da ne{to treba da se uradi ili ne uradi. Ono nema sopstvenih sklonosti. (Ovde razmatramo vozilo koje je sasvim ispravno i toliko savr{eno da u svim okolnostima mo`e da funkcioni{e besprekorno i efikasno.) Univerzalni um, sa samo-datim obo`enim impresijama, nalik je savr{enoj ma{ini koja se nikada ne kvari i ne propada. Iako sama po sebi potpuno nepokretna, ma{ina je dostupna za stvarala~ko ispoljavanje beskona~ne svesnosti Istine, uz pouzdanu uspe{nost i neograni~enu pokornost.

Ego-um ose}a i ispoljava svoju ograni~enu i iluzornu slobodu kada bira da se radije podredi jednoj sklonosti uslovljenoj impresijama nego drugoj. Njemu se ~ini da svojim izborom u`iva u slobodi. Ova sloboda je, me|utim, samo prividna. To nije sloboda izbora. Sklonost uslovljena impresijama se koristi ego-umom i pribavlja njegovo poja~ano odobrenje da bi se oslobodila u izrazu ili delovanju. Ego-um odabire, ali pri biranju on nema pravi izbor. Njegov izbor je umi{ljen.

Univerzalni um, naprotiv, ose}a i ispoljava neograni~enu slobodu, kada bira da o`ivi i oslobodi jedne obo`ene impresije umesto drugih. On ima potpunu slobodu izbora. Mo`e i ne mora da izabere neku posebnu delatnost, te je stoga zaista slobodan. Ego-um bira; ali, on bira u neznanju i ograni~enoj slobodi. Univerzalni um tako|e bira, ali bira u spoznaji Istine i u neograni~enoj slobodi. Ograni~ena sloboda nije nikakva sloboda; to je iluzija slobode.

Neograni~ena sloboda osobe koja je ostvarila Istinu je jedina stvarna i potpuna sloboda. Sopstvo kao Istina mo`e da se ispolji preko obo`enih impresija univerzalnog uma jedino u dinami~noj slobodi ovakvog U~itelja. Obo`ene impresije su beskona~no uspe{ne jer se beskrajno pokoravaju Sopstvu, i osloba|aju kreativno i bo`ansko delovanje koje nije ograni~eno nikakvim nepotpunim sredstvima i ciljevima. Obi~ne sputavaju}e impresije ego-uma, me|utim, beskrajno nasr}u na Sopstvo u traganju za sopstvenim ispunjenjem, te ga izla`u tiraniji traganja bez kraja. Sputavaju}e impresije su zato beskona~no ograni~ene u uspe{nosti i kreativnosti.

Obo`eni utisci ne umanjuju kreativnost ve} joj doprinose, ne te`e da ograni~e nego da oslobode. Otuda se oni su{tinski razlikuju od ego-utisaka. Obo`ene impresije su u biti dodatno preimu}stvo pridru`eno univerzalnom umu. Njihov zadatak nije da li{avaju ili ograni~avaju, ve} da dodatno uve}avaju. Sa druge strane, sputavaju}e impresije ego-uma ograni~avaju i umanjuju.

Razlika izme|u sputavaju}ih impresija ego-uma i obo`enih impresija univerzalnog uma je razlika u vrsti, a ne samo u stepenu. Na isti na~in, razlika izme|u slobode ego-uma i slobode univerzalnog uma nije u stepenu, ve} u vrsti.

Sputavaju}e impresije su beskona~no ograni~ene u uspe{nosti, jer mada mo`e da se u~ini da su vremenom stvorile ogromnu planinu rezultata, cela ova planina rezultata mo`e da bude bez ikakve stvarne vrednosti. One su beskona~no ograni~ene i u kreativnosti, jer ne mogu da stvore ni{ta zaista novo. Na svet mogu da donesu jedino ne{to {to je prethodno do`ivljeno, iako mo`da u novim sklopovima i okru`enjima. Njihova kreativnost je svedena na pregrupisavanje onoga {to je u biti staro. A obo`ene impresije preko kojih deluje Savr{eni U~itelj su beskrajno kreativne, jer sve {to postignu u svetu dualnosti vodi stvarnom ispunjenju beskona~nog, a kao takvo, poseduje pravu i beskona~nu vrednost koja prema{uje sve ograni~avaju}e kalupe.

Obo`ene impresije Savr{enog U~itelja su beskona~no kreativne. One poma`u samo-ostvarenoj beskona~nosti da se utelovi u vremenu, a ovakva inkarnacija nije spretnost ste~ena uobi~ajenim protokom vremena. To nije tek ponovno sprovo|enje ne~eg prethodno do`ivljenog. Nije ponavljanje prolazne pro{losti u novom okru`enju. To je izvr{avanje ne~ega {to nikada ne mo`e da bude posledica iskustva dualnosti. To je stvaranje sasvim novog, silazak Istine u la`no. Otuda je njeno Stvarala{tvo neograni~eno i beskona~no. Iskupljenje koje daje Savr{eni U~itelj je bljesak Ve~nog usred onoga {to ina~e nije ni{ta drugo nego strogo uslovljena kauzalnost. To je tajna Bo`anske Milosti koja se spu{ta preko Savr{enog U~itelja.

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: