Različita stanja Boga – Beskonačne Inteligencije

Da bi Znanje spoznalo „Jastvo“

BESKONAČNA INTELIGENCIJA mora misliti beskrajno

kao BESKONAČNI UM.

Različita stanja Boga

su različita stanja mišljenja

BESKONAČNOG UMA.

Prvo stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE,

je Ne-Mišljenje „Jastva“ u Onostranosti-Onkraja

ili stanje Ne-Beskrajnog-Mišljenja Boga.

Bog JESTE u Onostranosti-Onkraja no Bog je ne misleći;

zoroastrijanci su Ga nazvali Dadar Ahurmazda,

u vedanti Paratpar-Parabrama-Paramatma ili Paramešvar,

u sufizmu Wara-ul-Wara.

Drugo stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je beskonačno mišljenje ili BESKONAČNI UM.

Kad je Bog beskrajno misleći (kao Beskonačna NeSvesnost),

On je Tvorac, Održavaoc i Rastvaraoc Univerzuma:[1]

za zoroastrijance Ahurmazd, za hinduse Išvar.

Išvar ili Ahurmazd je Beskonačna NeSvestnost Boga.

Išvar je Tvorac – Brama,

Održavaoc – Višnu, Rastvaraoc – Maheš.

Ahurmazd je Tvorac –Afridgar,

Održavaoc – Parvardigar, Rastvaraoc – Fenakar.

Treće stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je stanje naj konačnijeg mišljenja o kreaciji

ili mišljenje beskrajno konačno[2]

kao kamen-e, metal-ne i bilj-ne forme.

Četvrto stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je stanje[3] sve manje i manje konačnog mišljenja o kreaciji

ili mišljenje konačno (um u razvoju)[4]

od crva, insekta, ribe i ptica pa do životinjskih formi.

Peto stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je stanje beskonačnog mišljenja o kreaciji

ili mišljenje beskrajno (sasvim razvijeni um);

ovo je poslednji stupanj evolucije – ljudsko biće.

Ali iako je um sasvim razvijen u čoveku,

svesnost nije u potpunosti doživljavena u grubo svesnom čoveku

(divljaku, nadničaru, naučniku, atleti, itd.).

Šesto stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE je stanje

beskonačnog mišljenja o suptilnoj i mentalnoj kreaciji,

stupnjevi (nivoi i nebesa) involucije.

Tokom involucije mogućnosti razvoja

punoga kapaciteta uma su postupno aktualizovane.[5]

Sedmo stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je Ultimativni Uslov i on je Bezuslovan:[6]

Beskonačni Mislilac „Svog“ vlastitog Sopstva kao Boga.[7]

Realizacija znači da je Sopstvo, Duša

doseglo Beskonačno Iskustvo „Jastva“

i Beskraj je beskonačno doživljen zaveka.

Am Bramasmi je božansko stanje svih Realizovanih bića

u Sedmom Nivou Znanja, Vidnyan Bumika;

Brami-But, Đivan-Mukta, Parmahansa, Sadguru.

Ovo je Beskonačna Svesnost, Paramatma ili Alah.

U Onostrano-Onkraja stanju

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je u stanju Ne-Mišljenja,[8]

Ne-Stvaranja i Ne-Doživljavanja „Svog“ Sopstvo (kao BESKONAČNOG UMA).

U Onkraj stanju (Beskonačna NeSvesnost)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je u stanju Išvara ili Ahurmazda,

Tvorca, Održavaoca i Rastvaraoca univerzuma.[9]

Ali Išvar ili Ahurmazd niti doživljava kreaciju[10]

niti doživljava „Jastvo“ (kao Boga).

U trećem stanju kao kamen, metal i biljka,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA bi mogla imati golem doživljaj kreacije

jer ima jako malo sputavanja (samo nekoliko sanskara),[11]

ali umesto toga ima naj ograničenije iskustvo.

BESKONAČNI UM nije ni Tvorac

niti doživljava „Svoje“ Sopstvo (Boga) u ovim formama;

„On“ je u stanju nastajanja svesne misli.

U četvrtom stanju kao crv, insekt, riba, ptica pa sve do zveri

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava kreaciju ograničeno

s tim kako ove evolutivne forme akomuliraju sanskara.

BESKONAČNI UM nije niti Tvorac[12]

niti doživljava „Svoje“ Sopstvo u ovim formama.

U petom stanju kao ljudsko biće

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava kreaciju beskrajno,

ali je to grubi izvanjski doživljaj a ne izunutarnji.

Iako misli beskrajno,

BESKONAČNI UM niti je Tvorac, kao čovek,

niti doživljava „Svoje“ Sopstvo (Boga) kad je grubo svestan.

U šestom stanju kao ljudsko biće u involuciji

sa suptilnom ili mentalnom inteligencijom,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava kreaciju beskrajno.

U involuciji BESKONAČNA INTELIGENCIJA niti je Tvorac

niti spoznaje „Svoje“ Sopstvo sve do Sedmog Nivoa.

U Sedmom Nivou kao O-Bogotvoreno ljudsko biće

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Jastvo“,

ali nije niti Tvorac

nit ima doživljaj Stvoritelja niti kreacije

jer je „Njen“ doživljvaj kreacije dokončan.[13]

U ovom božanskom stanju imaju dva stadijuma.

Prvo je stanje SopstvoRealizacije koje u sebi ima

Mišljenje o Sopstvu („Ja Sam Bog, Ja Jedini Egzistiram“),

to jest, BESKONAČNA INTELIGENCIJA je svesna „Svoga“ Sopstva;

ovo je stanje Mađzubijata.

Drugo je stanje Kutubijata ili Sadguruovstva

gde je BESKONAČNA INTELIGENCIJA  (pot)puno svesna Sopstva,

i simultano sve kreacije.

Ipak, u ovom stanju Savršenog Majstorstva (Sahađ Samadi)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava kreaciju

zato što BESKONAČNI UM Sadgurua ili Kutuba

spoznaje da je kreacija sve u svemu imaginacija (Iluzija).

BESKONAČNA INTELIGENCIJA potiče izranjanje kreacije lažnom mišlju,

i aktom lažnog mišljenja doživljava kreaciju.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA okončava kreaciju[14] Realnom Mišljju

i s aktom Realnog Mišljenja doživljava „Svoje“ Sopstvo.

Značenje doživljavanja kreacije je da kroz

grubo, suptilno i mentalno telo BESKONAČNA INTELIGENCIJA

doživljava grubi, suptilni i mentalni svet u potpunosti.

Akt lažnog mišljenja je poistovećen[15]

s doživljajem Univerzuma (Tri-loke),

a ovaj doživljaj je usled sanskara.

Sanskare gone BESKONAČNU INTELIGENCIJU da doživi iluziju,

i sanskare gone BESKONAČNI UM

da misli lažljivo (imaginira bilo šta i sve).

U stanju duboko besanog spavanja

BESKONAČNA INTELIGENCIJA niti doživljava kreaciju

niti „Svoje“ vlastito Sopstvo (Dušu) jer je nesvesna

(u stanju je nemišljenja a to je spavanje).

Da bi doživela „Svoje“ Sopstvo (Dušu),

BESKONAČNA INTELIGENCIJA[16] mora misliti svesno „Jastvo“

dok je još uvek u stanju besanog spavanja.

Ali trena kad postane svesna (misli),

sanskare je prisiljavaju da doživi kreaciju,

fizički, suptilno ili mentalno. kroz ograničeni um

umesto „Svoga“ Sopstva kroz BESKONAČNI UM.

Dok je BESKONAČNA INTELIGENCIJA nesvesna,

što znači da je nemisleća u stanju dubokog spavanja,

sanskare „Je“ ne prisiljavaju da doživi kreaciju,

odnosno, sanskare ne uplivišu svesnost.[17]

Ipak budući nesvesna ne može doživeti Sopstvo;

kad postane svesna (počinje da misli),

kao u slučaju čoveka koji se budi iz spavanja,

sanskare potvrđuju jastvo uplivišući um

da doživi univerzume.

Zato ljudsko biće ne doživljava Boga,

ili BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava „Svoje“ Sopstvo.

Da bi doživela „Svoje“ Sopstvo (Dušu),

BESKONAČNA INTELIGENCIJA mora da ima svesnost

a da ne doživljava kreaciju.

Ovo znači da mora biti svesna „Jastva“

i u isto vreme biti ne-svesna svega drugog;

a ovo je moguće samo kad iščeznu sanskare.

Kada su sanskare iskorenjene,

doživljaj grubog, suptilnog i mentalnog sveta,

kroz grubo, suptilno i mentalno tela,

se okončava; ovaj završetak je Nirvana.

U Nirvani ograničeni um prekida mišljenje

a BESKONAČNI UM počinje mišljenje;

a nakon što BESKONAČNI UM počne mišljenje,

Beskonačna Misao je realizovana u Nirvikalpi.

U Nirvikalpi BESKONAČNA INTELIGENCIJA je

u Beskrajno Svesnom Probuđenom stanju,

odnosno, nijedan aspekt ne-svesnosti ili sna ne opstaje.

Značenje Nirvan-Nirvikalp je oslobođenje od Maje,

od (ob)vezanosti i zakona kreacije

i svih ograničenja lažnog mišljenja.

Stanje Beskonačne NeSvesnosti

nazvano Išvar ili Ahurmazd ne doživljava Boga,

znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju Tvorca

ne doživljava „Jastvo“ (kao Svesnog Boga).

Samo Brami-But ili Paramhansa ili Đivan-Mukta

i Sadguru doživljavaju Boga svesno,

što znači da realizuju jastvo kao Boga;

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je njihova vlastita Svesnost.

Zbog ovih različitih stanja Boga,

opstaju različite vrste čovekove devocije Bogu.

Devocija[18] Boga je zarad realizacije prirode božanskosti –

realizacije Boga kakav On jeste.

Istinske[19] devocije (bakte) su ove tri vrste –

Nirguna Bakta, Sagun Bakta i Sadguru Bakta,[20]

a svaka k’ različitom stanju Boga,

različitom stanju božanskosti.

Nirgun Bakta je obožavanje ne(o)ličnog[21] Boga, Apsoluta,

kod hindusa Paratpar-Parabrama-Paramatma,

kod zoroastrijanaca Dadar Ahurmazd,

kod sufija Wara-ul-Wara.

Kod mistika je to obožavanje Onostranosti-Onkraja

ili pre iskona.[22]

Nirgun Bakti je obožavanje Ne-Mislećeg stanja

Beskonačnog Jedinog, BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Sagun Bakti je opažljiva devocija i takođe je nelična.

Sagun Bakti je obožavanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

koja je beskrajno ne-svesna (Kreator Univerzuma),

kod hindusa Išvar, kod zoroastrijanaca Ahurmazd,

i kod mistika Bog u Onkraju ili u iskonu.

Sadguru Bakti je devocija Savršenstva Oličenog

obožavanje Perfektnog Majstora ili Avatara

kao Majstora ili Gospoda Univerzuma. [23]

Ovo je obožavanje Beskonačnog Realnog Mislećeg stanja

BESKONAČNE INTELIGENCIJE u oličenoj formi – Am Bramasmi.

Avatar ili Sadguru otelovljuju SVESNU BESKONAČNU INTELIGENCIJU,

On je Sve-Spoznajući BESKONAČNI UMIVERZALNI UM.

Samo Avatar ili Sadguru mogu objaviti „Ja PoZnam Sve“.[24]

Najviši tip realnog obožavanja

je obožavanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE u oličenoj formi,

obožavanje Avatara ili Sadgurua

koji jednog vodi k’ Iskustvu Sopstva (Duše).

Kako može NeSvesni Bog u Onostranosti-Onkraja

(Paratpar-Parabrama-Paramatma ili Dadar Ahurmazd)

ili Bog u Onkraju (Išvar ili Ahurmazd),

Koji uopšte nema doživljaj „Jastva“ („Svog“ Beskonačja kao Boga)[25]

učiniti da drugi dožive Realnost?[26]

Slično tome, Brama ili Afridgar Tvorac,

Višnu ili Parvardigar Održavaoc,

i Maheš ili Fenakar Rastvaraoc,

nemajući uopšte iskustvo Sopstva

ne mogu podariti Iskustvo O-Bogotvorenja.

Samo Avatar ili Sadguru Koji misli beskrajno Sopstvo

i Koji je realizovao Duša da jeste Jedno(st)

može učiniti da drugi realizuje Dušu.

Avatar ili Sadguru

je veći od Paratpar-Parabrama-Paramatme

jer On otelovljuje Svesnost, (Po)Znanje

pre iskona i nakon kraja.[27]

On je veći od Išvara jer otelovljuje Svesnost

iskona i kraja,[28]

jer On jedini može odvesti nečiju svest

nazad do iskona i onostran kraja.

Nirghun Bakti, apsolutno obožavanje Paratpar-Parabrama-Paramatme

je drugostepeno u poređenju sa Sadguru obožavanjem

ali je još uvek iskreno i temeljito.[29]

Obožavanje Dadar Ahurmazda ili Wara-ul-Wara,

ili Onostranosti-Onkraja pre iskona

je obožavanje neoličnog Boga Koji je bezimen,

nesaznatljiv u nedokučivoj[30] Onostranosti-Onkraja.

Obožavanje Sadgurua ili Avatara je (obožavanje) Oličenog Boga

Koji je Maharadž ili Saheb ili Hazrat ili Utam.

On oličava Boga.

Ako je Apsolutno obožavanje učinjeno

iz dubine jednova srca s punom verom

to ga najposle vodi do obožavanja Boga u ljudskoj formi.

Ako je ovo obožavanje Apsoluta pruženo

radi ostvarenja O-Bogotvorenja, to dovodi tragaoca

u lični kontakt s Avatarom ili Sadguruom.

Ali ako je obožavanje Apsoluta radi sticanja materijalnih ciljeva[31]

(blagostanje, brak, deca, zdravlje, slava, ugled itd.)

tada je to obožavanje Išvara ili Ahurmazda.

Ovo znači da je tragaoc prenet

u ruke Išvara il’ Ahurmazda

ali ne u ruke Avatara ili Sadgurua.

Kao posledica ova osoba bogoštuje Išvara ili Ahurmazda

ili Bramu il’ Višnua il’ Parvardigara

ali ne Sadgurua ili Kutuba, Avatara ili Razula.

Ovo se dešava jer je Sadguru ili Avatar

u svakom stanju Boga, a u ulozi Išvara

On (kao Išvar) je s kreacijom.

Avatar ili Sadguru je Bog, Oličeno i NeOličeno kao Jedno,

On je svesna Beskonačna Svesnost

i svesna Beskonačna NeSvesnost,

a sa svom kreacijom je neoličeno

u besformnosti Išvara.

Sagun Bakti, opažljiva devocija

ili devocija Opažljivog Jedno,

je obožavanje Išvara ili Ahurmazda.

Ako je ovo obožavanje pruženo radi svetovnih koristi ili materijalnih potreba

tad Išvar ispunjava želju ili htenja obožavaoca.

No ako je obožavanje pruženo da bi se doseglo O-Bogotvorenje,

tada kroz Paramatmu (Beskonačnu Svest)

obožavanje predaje tragaoca u ruke

Avatara ili Sadgurua – i on obožava Majstora.[32]

Išvar, Beskonačna NeSvesnost, može ispuniti želje

ali nemajući nikakav doživljaj Beskonačne Svesnosti

Išvar ne može učiniti druge da dožive Boga svesno.

Kako je to Kabir davno opevao u Benaresu:

Prisećanje s čednošću

pružiće im nagradu njihovu (ispuniće im želje);

Sećanje s nesebičnošću pružiće im Cilj„.

Niko ne može podariti milost Realizacije

sem Boga u Oličenoj Formi,

a značenje obožavanja Avatara ili Sadgurua

je da bi sve, um, telo, imovina,

trebali biti posvećeni Njemu.

Ni Paramatma niti Išvar ne može učiniti da jedno realizuje Boga,

već samo Avatar ili Sadguru čini mogućom ovu Realizaciju;

Majstori su veći od Boga

je oni čine druge Bogom.

Kao što je Hafiz objavio:

„Nikakvo Znanje ne stiče se i nikakva tajna ne (raz)otkriva se

bez Majstora Istine.

Sumnje ne mogu biti raspršene bez Majstora.

Pozdrav Tebi, O Majsotru Božji.[33]

obožavaj Majstora u Kome svi atributi obitavaju „.

Sadguru ili Kutub je BogoOličen, BogoSvestan;

on je mišljenje jastva u svakom stanju Boga.

Pak ako je obožavanje pruženo Paramatmi ili Alahu

(Beskonačna Svesnost Koja je NeOličena)

tad je takođe obožavan i Sadguru ili Kutub.

Ali u obožavanju Paramatme ili Alaha,

Sadguru ili Kutub nije lično služen,

i nije blisko spoznan, niti je voljen.

OBJAŠNJENJE GRAFIKONA BESKOČNA INTELIGENCIJA

S iskone X-a (Beskonačnog Mišljenja),

W momentalno postaje Y i simultano Z

(što znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava

Beskonačno Mislioc Stanje kao Sadguru,

i simultano naj konačnije mislioc stanje kao kamen).

Postupno kroz involuciju, W doseže BCilj

(BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava beskonačno suptilno mišljenje

i beskonačno mentalno mišljenje postizanjem Cilja).

Najposle W postaje B

(BESKONAČNA INTELIGENCIJA realizuje „Jastvo“ u Sedmom Nivou,

u stanju Beskonačnog Realnog Mišljenja – Mađzuba).

Za samo nekoliko Bogo Realizovanih Duša, B postaje Y

(Mađzub postaje Sadguru)

i kontroliše Univerzum.

Kao zaključak, sveukupni fenomen W, X, Y, Z,

A i B je konstanta – beskonačna i večna. A Ništa

je neophodno da se spozna Sve; Iluzija je neophodna da

se doživi Realnost; Beskonačno Mišljenje je neophodno da bi se imao

BESKONAČNI UM.

Kada X (Beskonačno Mišljenje) počne mišljenje

W (BESKONAČNA INTELIGENCIJA) kroz X

Stvara (Održava i Rastvara) Univerzum

i doživljava Univerzum kroz X.

Pri Stvaranju (Održavanja i Rastvaranja) Univerzuma,

W postane Y (BESKONAČNA INTELIGENCIJA  postaje Beskonačni Mislilac)

i pri doživljavanju Univerzuma

W postaje Z (naj konačniji mislilac).

W tad postaje od Z do A

(BESKONAČNA INTELIGENCIJA  postaje naj konačniji mislilac,

potom konačni mislilac – od metala do životinje,

sve dok „ON“ nije beskonačni lažni mislilac – čovek.[1]

Kada W jeste Y (Sadguru)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA  je u BESKONAČNI UM Stanju

(pro-izvođenje Univerzuma).[2]

Kada W jeste Z (kamen)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je u najkonačnijem um stanju

(doživljavanje Univerzuma).


[1] false – lažno = neistinito, može i nerealno ali za to se koristi izraz „unreal“

[2] producing – kreirati, proizvoditi, iznositi, prouzrokovati, izazvati, roditi (dete) – sve zajedno

Služenje Učitelju je robovanje Bogu (bunda),

i moguće je samo tu gde je ljubav.

A rob postaje ljubavnik

koji služi Majstora kao Voljenog

i život svoj žrtvuje pod stopama Voljenog.

Potpunom predanošću Avataru ili Sadguruu,

predajući Mu sve,

to jedno obožava, služi i voli Paramatmu ili Alaha

te najposle ostvaruje Realizaciju.

Simultano s nastajanjem mišljenja

kroz BESKONAČNU INTELIGENCIJU kreće stvaranje

što znači da se BESKONAČNI UM preobraća u Bramu Tvorca i

kreacija se razotkriva da bi bila doživljena.

Na isti način, kroz beskonačno mišljenje

kad BESKONAČNA INTELIGENCIJA igra Održavoca,

BESKONAČNI UM transformiše se u Višnua;

kad BESKONAČNA INTELIGENCIJA  rastvara kreaciju

BESKONAČNI UM se transformiše u Maheša.

Ovo rastvaranje je nazvano Pralaja ili Mahapralaja,

Pošto je BESKONAČNI UM i stvarajnje i održavanje i rastvaranje,

u stanjima Brame, Višnua i Maheša,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA nije odeljena od doživljavanja

svega što se zbiva.[1]

U ulozi Održavaoca, Višnua,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava kreaciju

na beskonačni broj načina kroz beskonačne forme.

Ovo znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju Išvara

ne doživljava kreaciju „Jastvom“,

već doživljava kreaciju kroz beskonačne forme

koje se manifestuju van iz Beskonačne NeSvesnosti.

Kreacija se odvija unutar Beskonačne NeSvesnosti

BESKONAČNE INTELIGENCIJE i manifestacija je

beskonačnog mišljenja BESKONAČNOG UMA.

Išvar je ovo stanje Boga koje je Beskonačna NeSvesnost,

a kroz ovo beskonačno nesvesno stanje

BESKONAČNI UM misli.

Trena[2] kad BESKONAČNI UM pomisli, kreacija počinje

i sve se dešava kako se tri sveta razotkrivaju[3]

u evoluciji univerzuma i involuciji nivoa.

Išvar je Bog koji je beskonačni Mislilac

a Beskonačna NeSvesnost je beskonačno mišljenje.

Išvar je ista BESKONAČNA INTELIGENCIJA (Bog) kao Paramtma

ali Išvar je Bog u stanju

bivanja beskrajno nesvesnim,

dok je Paramatma Bog koji je

u stanju bivanja beskrajno svesnim.

Išvar je Beskonačna NeSvesnost BESKONAČNOG UMA

a kroz beskonačno mišljenje Išvar se manifestuje

u tri neoličena aspekta – Brama, Višnu i Maheš.

Kroz ljudsku formu BESKONAČNA INTELIGENCIJA

ima beskonačni doživljaj kreacije

kroz, grubi, suptilni i mentalni svet,

ali u evoluciji od kamen pa do životinjske forme

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ima ograničeni doživljaj.

U O-Bogotvorenom Mađzubu, ĐivanMukti ili Sadguruu,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ima Beskonačni Doživljaj „Jastva“;

odnosno Nepodeljivo Beskonačno Realno Mišljenje, Am Bramasmi.

U iskonu ta ista BESKONAČNA INTELIGENCIJA

s nastajanjem beskonačnog mišljenja dela kao Išvar.

Kao Išvar, BESKONAČNA INTELIGENCIJA provodi tri čina

beskonačnog stvaranja, održavanja i rastvaranja

iz jedne te iste Tačke u Beskonačnoj NeSvesnosti;

ta Tačka je OM Tačka ili AHUR Tačka.

Van iz ove Tačke u Beskonačnoj NeSvesnosti

BESKONAČNA INTELIGENCIJA iznedruje[4] kreaciju, a

sa širenjem (pasara) Beskonačne NeSvesnosti

BESKONAČNA INTELIGENCIJA održava kreaciju.

Pri održavanju kreacije kroz Beskonačnu NeSvesnost,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava sve aspekte kreacije.

Nakon doživljavanja svih aspekata evolucije i involucije

ta ista BESKONAČNA INTELIGENCIJA rastvara kreaciju

u nesvesnosti onda kada ostvari Realizaciju.

Beskonačna Svesnost ima jedan aspekt, „Ona“ JESTE.

(PoZnanje ili Inteligencija ili Svesnost „Jastva“).

Beskonačna NeSvesnost ima tri aspekta –

stvaranje, očuvanje i rastvaranje,

beskonačne akte Brame, Višnua i Maheša.

Pošto je Beskonačna Svesnost (Bog) nedeljiva

svaka (s)tvar i biće u tri sveta je Bog

ili Beskonačna Svesnost u latenciji, a po prirodi „ona“ ima

trojni aspekt Brame, Višnua i Maheša.

U ovom pogledu, kada se ljudsko biće probudi iz spavanja

i otvori oči, sanskare stvaraju svet,

što znači da on dela kao Brama.

Sve dok ostaje budan i drži oči otvorenim (gledanje)

sanskare održavaju toga jedno svet; tada dela kao Višnu.

Kada osoba ode na spavanje

sklapajući oči (nezatvorene oči)

sanskare su privremeno rastvorene[5]

i svet koji je stvarao se rastvara; čovek dela kao Maheš.

Za čoveka su ovi činovi ograničenih razmera

ali su za Beskonačnu NeSvesnost

ovi činovi neograničenih razmera.

Kada Brama otvori oči sve je stvarano;

kada Višnu vidi sve, kreacija je očuvana;

a kada Maheš zatvori Svoje oči, sve se rastvara.

Stvaranje i održavanje može se uporediti

s ljudskim činom udisanja i izdisanja daha.

Akt rastvaranja možemo uporediti

s aktom dubokog disanja (izunutarnje disanje)

kao u besanom spavanju (ne-zaustavljeno disanje).

Svaka individua provodi[6] akte Brame, Višnua i Maheša,

u konačnom obimu.

Avatar ili Sadguru provodi i kontroliše ove akte

kao dah sveg života u univerzalnom obimu.

Kada Sadguru izdiše, on je stvaranje kao Brama,

kada udiše, on je održavanje kao Višnu,

a pri izunutarnjem disanju, on je rastvaranje kao Maheš.

Ova neprestana kontrola daha sveg života

rezultira u neokončivom i beskonačnom činu

stvaranja, održavanja i rastvaranja u univerzumima

i to je aspekt univerzalne pokrenutosti u njihovom radu.

Neko izvršava tri akta Brame, Višnua i Maheša

sve dok taj ne realizuje Boga,

jer je to jedno nesvesno sve dok ne realizuje Boga,

a kada je postignuta Beskonačna Svesnost

disanje (stvaranje) se zaustavlja.

Forme evoluirajući od kamena pa do ljudske su u budnom stanju

gledanja, mirisanja, jedenja, doživljavanje i

opažanja kracije ali ne i Sopstva.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u formama od kamena do životinje

napreduje kroz stupnjeve iskustava

da bi dosegla beskonačno iskustvo kreacije

u budnom stanju čoveka.

U svim formama od kamena do čoveka

stanja buđenja, ostajanje budnim, i spavanje

analogna su stanjima BESKONAČNO UM-ovog

stvaranja, održavanja i rastvaranja.

U budnom stanju BESKONAČNA INTELIGENCIJA  doživljava tri sveta

kroz grubo, suptilno i mentalno telo

mnogih različitih grubih, suptilnih i mentalnih formi.

U budećem stanju kamena

BESKONAČNI UM beskrajno iznedruje[7] grubu kreaciju

(iako je iskustvo uzpomoću kamena naj, najkonačnije).

U budnom stanju kamena BESKONAČNI UM podupire kreaciju,

a u spavajućem stanju kamena

beskrajno rastvara kreaciju u ništa (nulu).

U budećem stanju bilja

BESKONAČNI UM beskrajno stvara kreaciju,

i u istom budnom stanju beskrajno je održava.

U biljnoj formi BESKONAČNA INTELIGENCIJA  počinje da doživljava

grubi svet najkonačnije (kako energija izranja).

Ovaj konačni doživljaj postaje sve manje i manje ograničen

kroz evolucijin ekspanzivni razvoj svesti

od crva do ribe, do ptice, pa potom do životinje.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u budnom stanju čoveka

stvara beskrajno, ali je To grubi svet

koji isprva stvara

pa potom suptilni i mentalni svet.

U istom budnom stanju čoveka

BESKONAČNI UM održava kreaciju beskrajno,

i u spavjućem stanju rastvara kreaciju beskrajno.

Dok je čovek u svom budnom stanju

BESKONAČNI UM doživljava kreaciju beskrajno:

isprva grubu sferu beskrajno kroz reinkarnaciju,

potom su suptilni i mentalni svet

doživljeni beskrajno (izunutarnje) kroz involuciju;

ali BESKONAČNI UM ne doživljava Sopstvo.

Na ovaj način, od iskona pa do kraja, BESKONAČNA INTELIGENCIJA

u stanjima Tvorca, Održavaoca i Rastvaraoca evoluira

od beskrajno-nesavršene-najkonačnije-forme (kamena),

do manje-nesavršene-manje-konačne-forme (bilja),

do manje-i-manje-nesavršene-manje-i-manje-konačne-forme

(crva, insekta, reptili, ribe, ptice i zveri),

napredujući najposle do savršene forme – ljudske.

Čovek kruniše evoluciju; u ljudskoj formi postoji savršeno razvijena tela,

grubo, suptilno i mentalno, koja imaju beskrajni kapacitet

da beskrajno dožive svu kreaciju.

U primalnom stanju mišljenja i stvaranja univerzuma

BESKONAČNA INTELIGENCIJA postaje BESKONAČNI UM,

ali je ipak u doživljavajnju „Svoje“ kreacije

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je naj ograničeniji um.

U beskonačnom stanju Uma kao Išvar ili Ahurmazd,

Tvorac, Održavaoc i Rastvaraoc,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA nema misli o „Jastvu“,[8]

i ne doživljava „Jastvo“ (kao Boga).[9]

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Svoje“ Sopstvo kao Dušu.

samo u stanju BESKONAČNOG REALNOG UMA, Paramatme ili Alaha,

U stanju Išvara ili Ahurmazda

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne može doživeti „Svoju“ Dušu

jer u stanju Išvara ili Ahurmazda

BESKONAČNA INTELIGENCIJA nije u relaciji s Dušom[10]

već je u relaciji s univerzumom.

Ovo znači da u stanjima Stvoritelja, Održavatelja i Rastvaratelja

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne može doživeti „Jastvo“, jer su ova stanja

(analogno buđenju, ostajanju budnim i spavanju)

isključivo u relaciji s kreacijom a ne s Dušom.

Stanje Išvara ili Ahurmazda, Beskonačne NeSvesnosti,

su stanja Boga koja se bave[11] isključivo kreacijom

ona se ne bave Realizacijom Boga.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA počne mišljenje, sve počinje.

Jer „ona“ misli silno, potom moćno i napokon beskrajno,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA se pretvara u Beskonačnu Misao,

Beskonačna Misao Beskonačnog Mislioca

ali s naj konačnijom besformnom imaginacijom.

Simultano se BESKONAČNI UM pretvara u naj konačniji um

i stvara grube, suptilne i mentalne, svetove i bića

BESKONAČNA INTELIGENCIJA isprva misli naj konačnije,

sa izranjanjem kreacije,

i kroz ovo konačno mišljenje o imaginaciji

doživljava naj konačnije to što je stvarala (misao).

Sa nastajanjem Misli[12]

BESKONAČNA INTELIGENCIJA postaje Išvar (Beskonačni Mislilac),

i „Njena“ Misao stvara mentalne, suptilne i grube svetove

činom mišljenja beskrajno

iz najkonačnije tačke – OM Tačke.

Tako je imaginacija naj konačnija u Nenastajućem-Nastajanju

i razvija se s razvojem ograničenog uma;

u čoveku, budući da je um u potpunosti razvijen,

imaginacija postaje beskonačna.

Imaginacija je lažna, ali je imaginacija „jastva“ medij

za BESKONAČNU INTELIGENCIJU da doživi „Svoju“ Realnost:

„Svoj“ BESKONAČNI REALNI UM.


[1] is not aloof from experiencing everything that happens – nije po strani od (tog) svega što/koje se događa/dešava

[2] at the instant Infinite Mind thinks

[3] and everything happenes as the three worlds unfold –

[4] brings forth – dovodi napred (iznosi u prvi plan/na vidalo); roditi, proizvoditi, doprinositi

[5] u sve tri fraze ustvari piše „njegove sanskare“

[6] perform – izvesti, igrati, izvršiti, ispuniti, glumiti, prikazivati, obaviti, vršiti, funkcionisati, ispunjavati, usavršiti, praviti, raditi, istupiti; ali imamo per-form – per (po, prema, na, preko, putem, za, zurenje, ukazuje na određeni rok, od, u, pomoću) + form (formirati, oformiti), pa bi to moglo biti „poformljuje“ ili „putem formiranja“ isto kao što je reč informirati – in (u, unutra)+formirati

[7] brings forth – dovodi napred

[8] has no thought of Itself – ima niti jednu (uopšte)  misao o sebi (doslovno)

[9] Itself – prevođeno kao Sebe mada je to u stvari Svoje (Realno) Sopstvo razlikuje se od Its SelfSvoje Sopstvo

[10] is not relating to the Soul – nije u relaciji (odnos – kao procesu koji se odvija i traje) sa Dušom

[11] concerned with – što se tiče, obzirom na, odnosno, po, u vezi sa time, baviti se čime, zanimati se čime

[12] with the commencement of Thought – sa za(po)činjanjem Misli/Razmišljanja/Promišljanja


[1] ta tri aspekta su Jedno i Isto – Trojedno, to proističe iz načina pisanje – The Creator, Preserver and Dissolver – Stvoritelj = Kreator (Dizajner) = Tvorac

[2] thinking infinitely finitely –

[3] condition – stanje, uslov, okolnosti, kondicij, položaj, usloviti, okolnost, prilika, situacija, forma, formirati automatizovanu reakciju, prilike, repovi (nepoloženi uspiti), dovesti u ispravno stanje

[4] developing mind – razvijajući um, um koji se razvija;

[5] actualized – ostvarivane, učiniti stvarnim, učiniti aktualnim, ostvarivati, realistično opisati

[6] Ultimative Condition and it is Unconditional – Krajnji Uslov i on je Bezuslovan/Neuslovljen

[7] na engleskom cela fraza napisana u italiku

[8] Not- Ne

[9] tri u jednom i kao jedno je posmatrano u celini a to proističe iz načina pisanja u engleskom jeziku -Trojedno

[10] the creation – kreacija = tvorevina ali creation – kreiranje-i-tvorevina = kracija

[11] binding – sputanosti = okovanosti = vezanosti

[12] the Creator – Stvoritelj = Tvorac = Kreator = Dizajner =  Planer (onaj koji stvara, osmišljava plan, nacrt)

[13] experience of creation has come to an and  –  doživljaj kreacije/tvorevine je okončan/došao-do-jednog-kraja (ima jedan početak pa ima i samo jedan kraj)

[14] ends creation – okončava/završava stvaranje-i-kreaciju/tvorevinu,

[15] equate – poistovećen, izjednačen, ravnati

[16] THE INFINITE INTELIGENCE – sve, pa i određeni član „The“ napisano velikim slovima

[17] do not impress –  ne očaravaju, utiču, utiskuju, impresiraju, impresioniraju

[18] devotion – devocija, obožavanje, posvećenost, bogosluženje

[19] realna, prava, istinska, istinita, stvarna, zbiljska

[20] sve je napisano u originalu italikom

[21] neličnog, bezličnog, bezličnosnog, neoličenog, ne-peronalnog

[22] is the worship of the Beyond-Beyond or of before the begining – je ovožavanje Onostranosti-Onkraja ili (obožavanje ovog – što je prethodilo) pre iskona/početka/prapočetka/nastajanja

[23] the Master  –  Gospodar, Učitelj, Majstor;  Lord  –  Gospod

[24] u jednom tekstu je Baba objasnio da „Znati Sve“ znači znati Dušu jer sem Duše nema ničega (ili ima još jedino Ništa) što bi se moglo Znati, tako da se to ne odnosi na sve-znanje u smislu učenosti i svesti o zbivanjima u svetu i na svim nivoima već na PoZnanje Sopstva, mada je nesumnjivo Baba često pokazivao da ima znanje o stvarima koje su se dogodile ili se događaju no ovde se ne radi o obaveštenosti o svemu već o PoZnanju/Uviđanju/Gnoz Sopstv/Duše

[25] doživlja o  „Sebe“ = svest o „Sebi“ (Sopstvu, Duši, Bogu)

[26] Make others experience Reality

[27] Of before the beginning and after the end – o pre(onome što je prethodilo)  praiskona/iskona/početka/počinjanja/započin janja i nakon (onome što je nastalo posle) kraja

[28] Because He embodies the Consciousness of the beginning and end – jer otelovljuje svest o (koja pripada) početku i (o) kraju (uzetim kao jednu celinu

[29] profound – duboko, apsolutno, dalekovido, mudro, potpuno, dubina, pezdan, smišljen, temeljit, provala, bogat, sadržajan

[30] Abyssmal; abysmal – bez dna, nedosežan, dubok, bezdanski, ponorski, nedokučan, bezdani, krajnji, nedokučivi; abyss – ponor, provalija, bezdan; ad, pakao

[31] material ends – materijalnih ciljeve, rezultate

[32] Master – Majstor, Duhovni Učitelj,

[33] Oh Master of God – O Božji Učitelju/Gospodaru/Majstoru, O Učitelju o Bogu

%d bloggers like this: