Opšte poruke ljudskom rodu

DVOJICA

Postoje dvojica koji nemaju nikakvu potrebu za religijom: materija lista i onaj ko je Samo-ostvaren. Postoje dvojica ravnodušna prema novcu: pijanica i onaj ko je Samo-ostvaren. Postoje dvojica oslobođeni požude: dete i onaj ko je dosegao Istinu.

Iako u odnosu na gore navedeno, onaj ko je ostvario Istinu izgleda sličan materijalisti, pijancu i detetu, on je potpuno nezavisan od svega toga. On je postigao jedinstvo sa beskonačnim postojanjem Boga, dok ostali nisu.

BOŽANSKA LJUBAV I VINO

Božanska ljubav, kao i vino, daleko je od verovanja zvaničnih religija; ono prvo prevazilazi verovanja, a ovo drugo ona ne odobravaju. Oboje opijaju i čine čoveka zaboravnim. Ali, dok vino vodi samo-zaboravu, božanska ljubav vodi samo-spoznaji.

ZNANJE KROZ ISKUSTVO

Znanje istine stečeno ozvaničenim verovanjima nalik je znanju o gradu koje se dobija gledanjem u mapu. Da bi  video i upoznao neki grad, čovek mora da se pomuči i zaista ode tamo.

Jedno je samo videti sliku krave; sasvim je nešto drugo imati pravu kravu i piti njeno mleko.

Na isti način, pre nego što se spozna beskonačna Istina, sva religijska verovanja, iako za sada korisna, konačno moraju da se zamene stvarnim iskustvom, a unutarnji duhovni Put mora da se pređe.

NAPOR LJUBAVI

(Baba je ovako odgovorio na sledeće pitanje koje mu je postavljeno na televiziji: „Zašto na zemlji mora stalno da postoji jad, uprkos Božijoj beskonačnoj ljubavi i samilosti?“ – Urednik)

Izvor večnog blaženstva je Sebstvo u svemu. Uzrok stalne bede je sebičnost svih. Dokle god zadovoljstvo proističe iz sebičnih nastojanja, bede će stalno biti.

Jedino zbog beskonačne ljubavi i milosti Boga čovek može, poučen bedom na zemlji, da spozna da je u njemu urođeni izvor beskonačnog blaženstva, a da je sva patnja njegov napor ljubavi da ukloni veo sa sopstvenog beskonačnog Sebstva.

SVETLOST-LUTALICA

Pogledajte sopstvenu senku. Čini vam se tako blizu. Ona vam se pripaja, ali ne možete da je uhvatite ili preteknete u trci. Do sudnjeg dana možete da jurite za svojom senkom, ipak će vam izmicati i ostajati malo ispred vas.

Tragati za Bogom ego-umom nalik je pokušaju da se prestigne sopstvena senka. To nije moguće izvesti, ne zato što je Bog u svakom pogledu daleko, već zato što nikada ne možete da dobijete istinsko pomoću lažnog. Istinsko se dobija samo kada se odustane od lažnog.

Bog vam je bliži od vaše senke. U stvari, On ne samo da je u vama, već je On samo vaše sopstvo. Ne možete doći do Njega, jer ga tražite ego-umom koji Ga pretvara u svetlost-lutalicu. Ego-um mora zaista da umre, ako Bog treba da se vidi i ostvari.

PANORAMA SVESTI DUŠE

Budući da je Bog beskonačno beskonačan i nedeljiv, ništa ne može da postoji bez Njega i izvan Njega; otuda, vama neznano, Bog je takođe u vašem „ja sam“ – stvu dualnosti. Pošto je Bog u vama i vi ste u Bogu, gde mogu da postoje gruba, suptilna i mentalna sfera, osim u vašem sopstvenom biću?

Kao što svesnost ostaje pritajena kod čoveka koji spava zdravim snom, potpuna svesnost biva pritajena u duši. Ona prvo počinje da se ispoljava ili razvija preko treperavih snova, zdravog sna i buđenja, i uzastopnih iskustava u mineralnom, biljnom i životinjskom carstvu grube sfere, sve dok ne dosegne stadijum čoveka gde je svesnost potpuna i celovita.

Iako se svesnost potpuno ispoljava u čoveku, ona ostaje stešnjena između neophodnih suprotih iskustava dualnosti. Namerno ili nenamerno, čovek stalno pokušava da je oslobodi, da bi mogao da je usmeri ka sopstvenom istinskom Sebstvu.

Bilo da je neznatna, mala, veća ili potpuna; bilo da je gruba, suptilna, mentalna ili da potiče od Sebstva, svesnost duše je početak i kraj u panorami Božije beskonačnosti bez početka i bez kraja, i njome ostvarujete sopstvenu beskonačnu moć, nemerljivo znanje i neizmerno blaženstvo.

OD TROJSTVA DO JEDINSTVA

Večnu Istinu čine tri aspekta: Dnyana ili znanje, Shakti ili moć i Ananada ili blaženstvo. Sakshatkara ili ostvarenje ove trostruke Božanstvenosti ili Istine cilj je tragaoca. Oni koji krenu putem Prem ili ljubavi, uživaju u večnoj radosti. Oni koji su na putu delanja, u okrilju su večne moći. Oni koji traže mudrost, oslanjaju se na večno znanje.

Ipak, na kraju Puta, svi moraju da dođu do nedeljive celovitosti Istine, u svim njenim aspektima, bez obzira koliko različiti njihovi putevi mogli da budu. Onaj ko stigne do Cilja ostvario je Istinu i postaje sam Izvor beskonačnog znanja, beskonačne moći i beskonačnog blaženstva.

VEČNO SADA

Robovanjem privremenom i prolaznom, čovek sebi uskraćuje večno i trajno. Svaki trenutak sa kojim se suočava može da pojača stisak lažnog ili da ga preda Istini. Bog je jedina Stvarnost i On je praizvor svekolike ljubavi, lepote, mira i sreće. Štaviše, u „prolaznom sada“ lažnog i kroz njega, Bog večno poziva čoveka Sebi, potvrđujući Se kao Istina čovekovog bića. Oni koji se osmele da vide i vole Boga u svima i svemu, doživljavaju Ga kao trajno neposredno Prisustvo.

Jedino kada mu se um krajnje odveže od lažnog, čovek može da se izvuče iz ponavljajućeg stiska prolaznog trenutka. Tada i samo tada, on može da se utemelji u „večnom sada“, koje zanavek obuhvata večnu prošlost i večnu bu-dućnost. Večno „ja sam“ je nepogrešivo pouzdanje u jedinu Stvarnost koja je uvek bila, jeste i biće.

Put ka miru i ispunjenju u jedinstvu s Bogom, božanskim Voljenim, smelo je uranjanje u „večno sada“. Ni jalovim procenama prošlosti, ni neuhvatljivim čežnjama za budućnošću, niti robovanjem prolaznom trenutku, već žr-tvovanjem svega za Boga, možete doživeti sebe kao neograničeni okean ljubavi. Ovde i ni na kom drugom mestu je konačno rešenje svih vaših problema. Ljubav rođena u Istini oslobađa bez sputavanja i ispunjava bez nadvladavanja; ona je čist blagoslov ne samo za vas, već za sve i svakoga, uvek i zauvek, u „večnom sada.“

BOŽANSKO SJEDINJENJE

Ne svetovnom mudrošću, već duboko zaranjajući u najunutarnije, moguće je sjediniti se sa Bogom, Ko je istovremeno Ljubavnik i Ljubljeni. Radi tog sjedinjenja, čovek mora da prikupi hrabrost potrebnu da se izdigne iznad zamamnih senki iluzornog sveta čulnog opažanja. Svesnost, opterećena vezanostima, biva prikovana za čulni svet dvojstva. Puko povlačenje svesnosti iz sveta oblika pokazuje vakum ništavila. Međutim, kada je svesnost prosvetljena Istinom, ona otkriva Boga kao sve, i doživljava neprekinut i beskrajan sled neograničnog blaženstva, ljubavi, moći i razumevanja.

ZAVRŠNI RAČUN

Kada se dosegne cilj života, postiže se ispravljanje svih nepravdi, isceljenje svih rana, popravljanje svih grešaka, ublažavanje svih patnji, popuštanje svih žudnji, unošenje sklada u sve borbe i razrešenje svih zagonetki, kao i istinski i potpuni smisao sveg života – prošlog, sadašnjeg i budućeg.

%d bloggers like this: