Sahakam Bakta

U sahakam bakti ili „bakta sa željom,“ banda traži sve-moćnog Paramatmu u formi Išvara a zarad koristi koja se odnosi na suptilni ili grubi univezum. U stvari, bilo da je eksplicitni objekt devocije Išvar Sami, Paramešvar ili Sadguru, Maheš ili Višnu, ako bakta ima u vidu neki svetovni ili duhovni dobitak ili  korist, Išvar je taj koji ispunjava želju – a kada je bakta izvedena u potrebnoj razmeri. Paramešvar i Sadguru nemaju direktni kontakt sa ispunjavanjem želja. Sadguru,, koji je sagun i nirgun, Paramatma u jednom, ima Paramešvara u Svojoj desnoj ruci (kako to beše) i Išvara u Svojoj levoj. To je razlog zašto On može da daruje sve darove i dobitke – bilo direktno, kroz Svoju sopstvenu ličnost, ili indirektno, kroz Svoju desnu ili levu ruku, zavisno od tražne blagodati.

U SAHAKAM BAKTI, banda traži sve-moćnog Paramatmu u formi Išvara zarad koristi (fayda) koji se odnose na suptilni ili grubi univerzum.  Drugim rečima, ova bakta, traži ispunjenje suptilnih i grubih želja. Ovde kategorija „suptilno“ uključuje želje za duhovnim moćima, za duhovnim rangom (darajjah-i), za kontrolom okultnih moći (sidhi-ji), za astralnim putovanjem i „jasnovidost“[1] (sair), i tako dalje. Kategorija „grubo“ uključuje želje za bogatstvom, decom, imenom i slavom, zdravljem, posedom, fizičkim uživanjem, itd. Išvar je jedini Gospod(ar) i Majstor koji može da ispuni takve suptilne i grube želje.

U stvari, bilo da je sahakam bakta učinjena zarad Išvara, Paramtme ili Sadgurua, samo (-i-jedino) Išvar je taj koji ispunjava ove želje. Pak, da bi se ovo desilo, stepen sahakam bakte mora da bude u proporciji sa željom. A kada je udovoljeno ovom zahtevu, tada Išvar, u formi Višnua, Šankara, ili nekog drugog božanstva, biva umilostviljen (prasanna) i udeljuje blagodat (var). Činjenica da je banda angažovan u sahakam bakti pokazuje da on ne želi niti žudi-i-teži za Paramatma stanjem (jer bi bakta rođena iz žudnje-i-težnje za Paramatmom bila nishkam bakta). Umesto toga obožavaoc koji praktikuje sahakam baktu žudi, želi i zahteva neki objekat te želje (kam ili vasana) a koja se odnosi na astralni ili materijalni univerzum. Pošto je Išvar isključivi Gospodar siuptilnog i grubog univerzuma, On jedino moža da ispuni želje Svojih bhakta. Ukratko, kroz sahakam baktu se stiču astralni i materijalni dobici (fayda-i), i može da bude udovoljeno željama za psihičkim moćima ili materijalnim i zadovoljstvima (sukh). Pak, Unija ili Znanje, Wasla ili Đana, može da bude ostvarena jedino(-i-samo) kroz nishkam baktu.

Sada pretpostavimo da bhakta uzme Šankara (u Njegovom aspektu Maheša pre nego Sadgurua) kao svoju personalnu Paramatmu. Ako ovaj bhakta izvede nishkam baktu Sadgurua – to jest, ako je njegova bakta preduzeta zarad Bogo-realizacije – i ako dosegne neophodnu srazmeru, tada Šankar postaje udobrovoljen (prasanna) i predaje bhaktu u ruke Sadgurua. Na ovaj način, kroz nishkam baktu Išvara kao Šankara jedinka može da realizuje Paramešvara kroz Sadgurua – ili, u drugom slučaju, postane jedno sa Šankarom, ili opet pak, postaje vali ili jogin.

Maheš u Svome aspektu Uništitelja univerzuma realno je Išvar, ali kao Šankar utelovljeni (pratyaksha), Maheš je Sadguru ili Šiv. Na isti način, Višnu je u Svome aspektu Održavaoca univerzuma Išvar, ali kao Krišna, On je Sadguru.

Bakta se nastavlja kroz različite staze i vodi do različitih ishoda zavisno od objekta bogoštovanja i toga da li je bakta sahakam ili nishkam, o tome detaljnije ispod.

Sahakam bakta Išvara. ako obožavtelj praktikuje sahakam baktu Išvara zarad astralne ili materijalne koristi u srazmeri koju ova konkretna želja iziskuje (ili još preciznije, u proporciji  potrebnoj da umilostivi Išvara u vezi ove želje), tada Išvar doista postaje umilostivljen (prasanna) i daruje obožavaocu sa željenim plodom (sahakam fal).

Nishkam bakta Išvara, Paramešvara i Sadgurua. Kroz nishkam baktu personalnog Boga jedinka indirektno stiče Bogo-realizaciju; kroz nishkam baktu impersonalnog Boga, jedinka direktno stiče Bogo-realizaciju; i kroz nishkam baktu Sadgurua, jedinka stiče oboje i Doživljaj (Anubav) i Znanje (Đana).

Sahakam bakta Paramešvara ili Sadgurua. ako jedinka učini sahakam baktu Paramešvara ili Sadgurua do zahtevane srazmere (J proporcije), Paramešvar (kada je On objekt bogoštovanja) indirektno predaje bhaktu u ruke Išvara, dok sadguru (ako je On jedan koji je bogoštovan) predaje ga direktno u ruke (Išvara).

Nishkam bakti Išvara. Ako bhakta izvede nishkam baktu Išvara do srazmere (J proporcije) koja je zahtevanaza Bogo-realizaciju, Išvar ga predaje u ruke Paramešvaru kroz Sadgurua. Ali kad s druge strane on učini nishkam baktu Išvara zarad Đane, tada ga Išvar predaje u ruke Sadgurua.

Tako stanja valija, pira, Mađzuba ili Sadgurua (tj., vali-pana, pir-pana, Mađzub-pana, ili Sadguru-pana) mogu da budu ostvarena kroz najvišu baktu Paramatme kao Sadgurua. Direktno kroz nishkam baktu Išvara jedinka može da ostvari, u najboljem slučaju, vali-pana ili pir-pana; ali samo psihičke moći, astralna dobrobit i materijalni dobici mogu se imati kroz sahakam baktu Njega. Direktno kroz Paramešvar baktu to (jedno) može da dosegne Fana Filah ili Mađzub stanje. Ali kroz Sadgurua, kako je već rečeno, to (jedno) može da postane vali, pir, Mađzub ili čak Salik Đnani (to jest, Sadguru).

Niti Paramešvar niti Sadguru ne ispunjavaju direktno želje koje pripadaju astralnom ili materijalnom svetu, jer realno govoreći niti Paramešvar niti Sadguru se uopšte ne bave sa univerzumom, u vezi bilo sa kreiranjem ili realizovanjem istoga. Sadguruova veza sa univerzumom – to jest, veza koju Šiv ima sa điv-ovima univerzuma od atoma pa do čoveka – egzistira isključivo u odnosu prema i zarad njihovog napredovanja prema Sopstvo-realizaciji, drugim rečima, zarad njihovog bivanja ugrabljenim od univerzum-doživljaja i usmerenim ka Sopstvo-realizaciji.

Vali može toga (jedno) da učini valijem, ali on nemože to (jedno) da učini Mađzubom ili Sadguruom. Mađzub može da učini toga (jedno) Mađzubom, ali ne može da učini to (jedno) valijem ili Salik Sadguruom.  Ali Salik Sadguru kroz Svoju krupa-u može to (jedno) da učini valijem, Mađzubom, Salik Sadguruom, odista bilo čime što On poželi, jer Sadguru stvarno jeste sve – vali, pir i Fakir. Vali, pak, nije Sadguru, niti je pir Sadguru. Išvar, sa Svoje strane, ne može da da Svojim obožavaocima realizaciju Paramešvara jer On Sami[1] nije realizovao Paramešvara. Išvar po Sebi, može da Svojim bhaktama da samo suptilne ili grube blagodeti. Čak ni Paramešvar nemože direktno da učini da bhakta realizuje Paramešvara, jer On Sami nije realizovao Sebe.[2] I pored svega svesnu unija sa Paramešvarom može da stekne bhakta kroz najvišu baktu Paramešvara: i tako nakon svega, kako to i beše, Paramešvar može indirektno učiniti jedinku Mađzuboma, mada to (jedno) ne može (kroz ovu stazu) da postane Salik. Sadguru, pak, može da učini jedinku pirom, Mađzubom ili Sadguruom; pa ipak Sadguru ne može direktno da da astralnu ili materijalnu dobrobit (fayda-e).

Paramešvar kao Maheš je Išvar, i kao Šankar, je Sadguru (ili Šiv).

Ovaj isti Paramešvar kao Višnu je Išvar, i kao Krišna je Sadguru (ili Šiv).

Ovaj isti Paramešvar kao Džamšed je điv.

Išvar i Paramešvar nisu Sopstvo-realizovana Paramatma.

Mađzub, pak, je Sopstvo-realizovani Paramatma, ali On nije ni Dnyani niti Sadguru.

Sadguru (Salik-Šiv) je oboje i Sopstvo-realizovani Paramatma i Dnyani (J Znalac).

Sopstvo-realizovano Jedno, bilo da je Salik ili Mađzub ili Šiv.

Sadguru Salik-Šiv.

Ne-realizovana Paramatma može da postane:

vali ili jogin kroz baktu Išvara;

Mađzub-Paramatma kroz najvišu baktu Paramešvara;

Salik-Paramatma (tj., realizovani Dnyani ili Sadguru) kroz najvišu baktu Sadgurua. Ova najviša bakta Sadgurua, pak, zahteva potpunu predanost-i-pokornost Njemu.

Osim uz ovih nekoliko koji postaju Sadgurui kroz (najvišu) Sadguru baktu, ima još mnogo onih  koji, opet kroz Sadguru baktu (ali nižeg tipa), osiguravaju ispunjenje svojih astralnih i grubih želja. Ali su ove želje indirektno ispunjene, pošto njihovo(to) ispunjavanje zavisi od vere bakte i od toga da li je bakta učinjena u proporciji (iziskivanoj) za taj objekta željeSadguru Sami ne daruje takve astralne ili materijalne darove i dobrobiti (fayda-e). Sadguru ima Paramešvara i Išvara blizu Sebe – Paramešvara u Svojoj desnoj ruci, kako to beše, i Išvara u Svojoj levoj. Sadguru je sagun i nirgun Paramatma u jednome, i simultano On je onostran oba. Tako On poseduje (ili drži „blizu Sebe(to)“, kako to i beše) tri stanja. ono od Paramešvara, ono od Išvara, i Svoje sopstveno stanje Sadguru-ovstva. Ukratko, Sadguru se sastoji od Sebe[3] i od Svoje dve ruke; ali u isto vreme, On nije ove dve ruke.

Kada obožavatelj izvede Sadguru baktu zarad astralnih ili materijalnih želja, Išvar, koji je blizu Sadgurua (kao Njegova leva ruka), iuručuje ovome bhakti ispunjenje ovih želja. Opet ponovo, kada bhakta želi Sopstvo-realizaciju (realizaciju Paramatme) i izvede baktu Sadgurua saglasno sa time, on prima ovu realizaciju kroz Paramešvara, koji je blizu Sadgurua kao Njegova desna ruka. Ali kada obožavatelj ne želi niti univerzum (suptilni ili grubi) niti Boga već samo vrši Sadguru baktu (pot)puno bez ikakvog očekivanja (asha), njega Sadguru po Svojoj sopstvenoj inicijativi čini nalik Sebi. Tako Sadguru direktno čini Svoga bhaktu sličnim Sebi, dok On indirektno čini da obožavatelje bilo realizuju Boga ili da ostvare astralne i grube dobrobiti.


[1] Himself – Svoje (Realno) Sopstvo

[2] jer On u vome Realnom Sopstvu nije realizovao Svoje Realno Sopstvo

[3] Himself – Svoga Sopstva


[1] „sight-eeing“ ili sair  – izlazak, ekskurzija, scena, prizor, sagledavanje stvari vidom a koje nisu blizu nas,

%d bloggers like this: