Kalana i Na-Kalana

Isijavanje[1] = BESKONAČNA INTELIGENCIJA = Svesnost,

Svest o Nadduši = PoZnanje.[2]

Sve = Beskonačno = Paramatma = Kalana.

Tmina = Imaginacija = Ignorancija.

Ništa = Naj Konačnije (Kreacija) = Na-Kalana.

Isijavanje je priroda BESKONAČNE INTELIGENCIJE

a BESKONAČNA INTELIGENCIJA je Svest Nadduše;

Svest Nadduše (Boga) je Znanje,

a ovo PoZnanje je Isijavajuće.[3]

Sve je priroda Beskonačnog

a Beskonačno Jedno je Paramatma,

a Paramatma je u stanju Kalana – Svega.

Tmina je imaginacija;

Imaginacija je stanje Ignorancije,

a Ignorancija je stanje Tmine.

Ništa je Naj Konačnije;

Ovo Naj Konačnije Ništa je Kreacija,

a Kreacija je u stanju Na-Kalana – Ništa.

Isijavanje, BESKONAČNA INTELIGENCIJA, Znanje, Sve,

Duša „Jastva“, egzistira u stanju besformne forme, [4]

latentne u originalnom dubokom spavanju Boga, Onostrano-Onkraja.

U dubokom spavanju Boga

Isijavanje je u formi Svetlosti

ali Svetlost ne vidi „Jastvo“.

U Onostranosti-Onkraja, Znanje je u formi Znanja,

ali Znanje ne spoznaje „Jastvo“

Sve je u formi Svega u Onostranosti-Onkraja

ali Sve ne oseća „Jastvo“.

U ovom originalnom stanju Boga, onostran i onkraj,

Beskonačno je u formi Beskonačnog,

ali Beskonačje ne doživljava „Jastvo“ kao beskonačno.

Onostranost-Onkraja je beskonačno stanje latentnosti

pre no što je kreacija počela, pre no što je mišljenje počelo,

pre no što spoznavanje počne, pre pokretanja misli,

nastao je Hir u Okeanu Božanskosti.

Svetlost je Duša „Jastva“.

U originalnom budećem stanju

Svetlost je u formi tmine.

Ovo znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava

Svetlost Duše.

PoZnanje je Duša „Jastva“.

U ovom originalnom budećem stanju

Znanje je u formi ignorantnosti.

Ovo znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava

Znanje Duše.

Sve je Duša „Jastva“.

U originalnom budećem stanju

Sve je u formi Ničega.

Ovo znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava

Sve-stvo(vanje)[5] Duše.

Beskonačje je Duša „jastva“.

U originalnom stanju buđenja

Beskonačje je u formi naj konačnijeg.

Ovo znači da BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne doživljava

Dušino Beskonačje.

U savršenom stanju Sadgurua

Svetlost egzistira u formi Svetlosti,

i Svetlost ima „Svoju“ Isijavajuću Svesnost.

Ovo znači da Sadguruova Isijavajuća Svesnost

u stanju BESKONAČNE INTELIGENCIJE

koristi Svoj BESKONAČNI UM.

U Sadguruu, čoveku koji je postao Znanje,

Znanje postoji u formi PoZnanja

i ovo Znanje spoznaje da je Sve

u formi Svega.

Ovo znači da Sve oseća „Jastvo“ kroz Sadgurua;

oseća „Jastvo“ kao SveZnanje, SveMoć i SveBlaženost.[6]

Kroz Sadgurua, čoveka koji je postao Beskonačje,

Beskonačje egzistira u formi Beskonačja,

i Beskonačje doživljava Beskrajnost „Jastva“.

U običnom budnom stanju čoveka

Svetlost Duše ima iskustvo

tmine (univerzuma) u formi svetlosti;

i Svetlost ima iskustvo „Jastva“

u formi tmine.[7]

Znanje Duše doživljava tminu,

(univerzum) u formi znanja,

i Znanje doživljava „Jastvo“ u formi ignorancije.

Sve Duše doživljava ništa

univerzum, kao sve,

i Sve doživljava „Jastvo“ u formi ničega.

Beskonačje beskrajno[8] doživljava najkonačnije,

univerzum,

i Beskonačje doživljava „Jastvo“ u naj konačnijim formama.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava imaginaciju

u formi konačne inteligencije

a „Jastvo“ u formi imagincaije.

Ovo znači da Duša koja je Sve

koja je Svetlost, koja je Znanje, koja je Beskonačje,

koja je BESKONAČNA INTELIGENCIJA „Jastva“

uopšte nema PoZnanje „Svog“ Sopstva.[9]

Umesto toga Duša doživljava „Jastvo“ kao tminu,

ignoranciju, kao najkonačnije i u formi imaginacije

a ne u formi Svega, Svetlosti,

Znanja, Beskonačja, BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

A kreacija je ništa;

to je puka imaginacija.

Imaginacija je sadržana u BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI

i ova imaginacija je ništa.

Tmina koja je u Svetlosti jeste ništa,

što znači da je (s)kroz svu kreaciju

i u svakoj individualnoj imaginaciji sve ništa doli tmina,

a ova tmina je sadržana u Svetlosti.

To što je ignorancija

a sadržano je u Znanju jeste ništa,

što znači da (s)kroz celi svet[10]

nema ničeg do ignorancije

a ova ignorancija je sadržana u Znanju.

No čak i Ništa koje JESTE,

a koje je latentno u Svemu, jeste ništa.

„Ono“ je najkonačnije

i latentno je u najkonačnijem beskonačju.

Nema ničega sem ništavnosti

koja je u Svemu,

a ova ništavnost jeste

sve Ničega.[11]

Pošto je kreacija naj konačnija,

„ona“ je kao kap Okeana

u Okeanu,

kao što je originalno i imaginacija bila latentna kao kap

u BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI.

Ta imaginacija koja se ustalasala kao beskonačno mišljenje

je puka kap BESKONAČNOG UMA.

A svi ovi beskrajno brojni umovi

su ništa doli kapi

Okeana BESKONAČNOG UMA.

Okeanska kap u formi kreacije je neznanje;

ne(po)znanje je u Okeanu

kao kap u formi znanja (ne spoznajućeg).

Ovo znači da okeanska kap

u formi beskonačne kreacije jeste ignorancija,

a ovo ne(po)znanje u okeanu (Po)Znanja

je samo kap ne spoznavanja.

Kreacija je u Okeanu

kao kap

u formi svetlosti.

Ovo znači da je kreacija (univerzum, tmina)

u Okeanu Svetlosti

kao kap svetlosti.

Ograničena kreacija ostaje u Okeanu kao kap,

a ograničenost kreacije

ostaje u Okeanu Beskonačja

kao kap.

Ništa ostaje u Okeanu Sve-stva

kao kap,

a Ništa u Svemu

jeste kao kap.

Značenje Svega i Ničega,

Beskonačnog i najkonačnijeg je

da unutar Okeana Svetlosti

tmina jeste kao kap.

U Okeanu (Po)Znanja

ne(po)znanje je kao kap.

U Okeanu BESKONAČNE INTELIGENCIJE

imaginacija jeste jedino kao kap.

U Okeanu Svega

Ništa je kao kap,

i u Okeanu Beskonačja

najkonačnije je u formi kapi.

Sveukupna kreacija je istekla

ili se izlila (van) kao kap tmine,

kao kap ignorancije,

i jeste naj konačnija imaginacija Ničega.

Naj konačnija imaginacija Ničega je originalna,

besformna, ne znajuća, ne-viđena, ne-osećena, ne-svesna,

ne-(ras)prostrta kap u formi

mentalnog, suptilnog i grubog sveta,[12]

nebesa, nivoa, univerzuma, planeta,

bezbrojnih sunaca, meseca i zvezda.

Svo ovo Ništa je doživljeno Đivatmom no

ne kao imaginacija, ne kao iluzija, ne kao ništa,

već kao Sve, kao Beskonačno, kao Znanje,

kao Bitak,[13] kao Inteligencija, kao Svetlost, kao Egzistencija.

Sva imaginacija Ničega

dolazi van iz naj konačnije Tačke, OM Tačke,

a iz te Tačke se izdiže beskonačno mišljenje.

U stanju besanog spavanja ne postoji (s)tvar k’o što je kreacija,[14]

ili kreacija ne-viđena ili ne-viđena tmina,[15]

ili tačka tmine, ili ne-osećena Ništa kap,

ili ne-znajuća ignorantna kap ili ne-misleća imaginarna kap

ili iskustva-lišena svesnost u

naj konačnijoj formi kapi.

Tu, u najdubljem spavanju,

sve iščezava (unutar ništa stanja).[16]

U budećem stanju,[17] ova originalna kap Ničega

postaje grubi, suptilni i mentalni svetovi koji su viđeni i osećani

kao univerzalna svetlost, univerzalna svesnost,

univerzalna inteligencija u beskonačnoj formi

koja sveukupno jeste puka ignorantnost.

Sadguru ili Avatar vidi kreaciju kao tminu

i spoznaje ovu tminu kao nesaznanu ignoranciju.

Simultano doživljava Jastvo kao Beskonačno

i oseća Jastvo kao Sve.

U običnom budnom stanju,

iskustvo grubo, suptilno ili mentalno svesne Đivatme

je bez supstance ili suštine.

I doživljaj Đivatmin je o tmini,

ništavnosti, kapljičavosti, ograničenosti[18]

najvećoj konačnosti i ignoranciji (nesvesnosti).

Uprkos tome Duša uvek ostaje to što jeste.

Duša ostaje u formi Svega kao Beskonačni Okean,

SveZnanje, SvaSvetlost, SveMoć, SvoBlaženstvo,

mada ne doživljava „Svoje“ Sopstvo.

U božanskom stanju Sadgurua ili Avatara

Duša doživljava kreaciju kakva „ona“ jeste:

ništa, kao naj konačniju kap, kao tminu,

kao imaginaciju i ignoranciju.

Simultano Duša u stanju Sadgurua

doživljava „Jastvo“ kakvo jeste: Beskonačni Okean,

Sve, Svetlost, Znanje,

Moć. Blaženstvo, BESKONAČNA INTELIGENCIJA.

U besano spavajućem stanju ljudskog bića

(grubo, suptilno ili mentalno svesnog)

Svetlost je Tmina i Tmina je tmina.[19]

U budnom stanju, čovek doživljava da

Svetlost jeste Tmina a da Tmina jeste svetlost.

U Savršenom stanju Sadgurua

Svetlost je Svetlost i Tmina je Tmina (Ignorantnost),

jer Znanje je Sve i Ignorantnost je Ništa.


[1] effulgence – sjaj, blistavost, blještavilo, isijavanje

[2] Effulgence = Infinite Intelligence = Consciousness, Consciousness of the Oversoul = Knowledge; „Consciousnes of the Ovcersoul“ može biti i „S-vest o Nadduši“ ali i „S-vesnost Nadduše (koja joj pripada, njena – s-vest je uvek o nekome ili nečemu i s-vest uključujei objekt svesti a s-vesnost postoji sama po sebi). Ortografijom reči „svest“ skrećem pažnju čitaocu na to koju osnovnu sliku ili ideju nosi za mene u ovom kontekstu ovaj pojam. „S-vešću“ jedan sadržaj ili intencionalitat jedna „vest“ postaje „in-formacija“. Prefiks s- (od sa) ukazuje na ovu saobražavajuću in-formativnu funkciju određene „vesti“, koja u registrujućem kompleksu obavlja (ili ne) jedno novo formiranje. U prerspektivi JS (Joga Sutri) ovaj registrujući kompleks sadrži upravo kao svoj centar jednu transcendentalnu subjektivnost, koju tekst označava kao „Čovek“ (puruša), a čija differentia specifica jeste upravo to što „vest“ mada saopštena „s-vesti“ (ćita ili budi), odnosno upečaćena, ubeležena u njuj, ne izaziva nikakvu „trans-formaciju“. U prevodu ćita (citta) sa „očitavanje“ za razliku od drugih mogućnosti, kao što je naprimer „s-vest“, moguće je računati na izvestan pozitivan transfer značenja koji etimološka srodnost i zvukovna sličnost korenova ove dve reči omogućuje. Naime, staroslovensko „čit“ i sanskritsko CIT – susreću se onde gde i jedan i drugi koren označavaju jedno „uzimanje k svesti“, „procenjivanje“, „o-čitavanje“ – ušučuje na „procenjivanje“, „vrednovanje“

[3] Effulgent – Sijajuće, Isijavajuće, Blještavo,

[4] formless (forme lišena/bez) form – neprevodiva igra reči koja izražava nemoguću suprotnost koja izražava pravu suštinu egzistencije Duše „Seb“stva (Soul Itself – Duše „Svog“ Realnog Sopstva – Duše Same po „Sebi“)

[5] Everything-ness – sve-stost, sve-stvenost, Sve-stvo, stanje (kondicij, uslov) bivanje Sve, Sve-stanje

[6] „oseća“ je po značenju isto kao i „uživa“ i „Qdoživljava“ ili „realizuje“ ali i „misli“, „vidi“

[7] Prirodna Svetlost= Duša(Soul), PrirodnaTama=Duh(Spirit), ne-prirodna tama=um,ne-prirodna svetlost=telo

[8] infinitely – na beskrajan način

[9] Knowledge of Its Self – Znanje o Svome Sopstvu ali i Znanje (koje potiče od) Njenom Sopstvu, Spoznaja Svoga Sopstva, Uviđanje Svoga Sopstva, PoZnanje Svoga Sopstva, Znanje koje kao Sopstvo Zna Sopstvo kao Znanje i to Znanje zna iz unutar Sopstva i kao Sopstvo koje je Znanje

[10] throughout – skroz, svuda, s kraja na kraj, sve vreme, tokom, širom (prostorno),

[11] sve od Ničega

[12] ili – mentalnih, suptilnih i grubih svetova – „svetovi“ se može odnositi na ova tri sveta (svaki ponaosob u jednini) ili na množinu svakog pojedinačnog od ova tri sveta (mnoštvo grubih, suptilnih i mentalnih svetova)

[13] Being  – Bitak, Bivanje, Bivstvo, Bivstvujuće = Bog = Bivstvovanje Bića

[14] there is no such thing as creation – ne postoji nešto takvo ((s)tvar) ko što je kreacija

[15] darkness – stanje (kondicija) bivanja tamnim, tamno-stanje, tamnost, tminstvo, tminstvenost

[16] into a nothing state –(unutar) u ništa(vnom) stanju

[17] in the waking state – u bdijućem stanju, u budećem stanju, u stanju probuđivanja

[18] Jeevatma’s experience is of (je, pripada) nothingness, dropness, limitedness

[19] Light is Darkness and Darkness is light – Svetlost je Tmina (-stanje) i Tmina (-stanje) je svetlost; „Ligh“ jeste „Svetlost“ ali je „Darkness“ – „stanje (kondicija) bivanja tama/tamnim)“ – tamnost, mračnost

%d bloggers like this: