Kap i Okean

BESKONAČNA INTELIGENCIJA = OKEAN BEZ KRETNJI.

AKTIVAN, UNIVERZALNI, BESKONAČNI OKEAN (U KRETANJU) =

UNIVERZALNO MIŠLJENJE, UNIVERZALNO SOPSTVO, UNIVERZALNO „JA“ = IŠVAR.

Individualne kap s nepotpunim mehurom (um) i (pot)puno aktvna =

ograničena ili neograničena kap u aktivnostima =

ograničeno ili neograničeno lažno, individualno „ja“ (sopstvo),

lažno mišljenje, lažni ego.

Značenje lažnog ega je individualno misleća inteligencija

koja je kap Okeana BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Ovo lažno „ja“ je neke beskrajno misleće kapi

mišljenje u ljudskoj formi (beskonačni lažni um),

forma u kojoj su mentalno, suptilno i grubo telo

u potpunosti razvijena, i forma u kojoj se ima ili

mišljenje beskonačne iluzije

ili Beskonačna Misao Duše.[1]

Neograničena kap je aktivna

bilo u Beskonačju Realnog „Ja“ (SopstvoRealizovana),

i nije u stanju mehura,

ili je ova ne-ograničena kap aktivna kao lažno „ja

koje je u stanju mehura (ograničeni um).

Dok je aktivna, kap koja doživljava univerzalni mehur

kroz male mehurove i doživljava „jastvo“ (ograničeno)

kroz male mehurove je lažno „ja„.

A Kap koja dok je aktivna doživljava „Svoje“ Sopstvo kao Okean

je u stanju Realnog „Ja“.

Okean sadrži nebrojane kapi

i značajno je da svaka kap,

usled svog bivstvovanja u Okeanu jeste Okean „Jastva“.

Neaktivne kapi su ne-stvorene kapi Beskonačnog Okeana;

one koje su aktivne se menjaju

od jednog mehura do drugoga (usled sanskara)

i doživljavaju mehur umesto kapi.

Ove aktivne menjajuće kapi

su kapi Okeana Ničega

Beskonačnog lažnog „ja„.

A Kapi koje su aktivne i bez mehurova

doživljavaju svoje vlastito Realno Beskonačno Sopstvo

u formi Okeana Svega

(jer je svaka kap u realnosti večito Okean).

Ove beskonačne Okeanizovane Kapi

su Kapi Beskonačnog Realnog „Ja

u Okeanu Božanskosti.

Aktivna ograničena kap = ograničeno lažno sopstvo („ja“) =

ograničeno lažno mišljenje = individualna Beskonačna Inteligencija,

kap Okeana BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Značenje ograničenog mišljenja

je (pro)mišljenje ograničeno iluzije

i ono se javlja u svim evolutivnim formama, sem ljudske,

u kojima su mentalno, suptilno i grubo telo,

ograničena i još uvek u razvoju.[2]

Kapi u dubokom spavanju su nepomične kapi (umovi),

a ipak je moguće biti budan i biti nepomičan.

Mađzubi su Kapi koje su nepomične u budnom stanju;

žive ali se um ne pokreće,

one žive ali su ne-pokrenute (ne-utiskovane).[3]

Imaju nebrojane kapi koje doživljavaju dok su budne

grubi svet-mehur i pomiču se;

oni su aktivne kapi (umovi) koji misle o grubim mehurovima.

Moguće je da kapi koje sanjaju dožive suptilne mehurove;

takođe je moguće sanjati tokom budnosti;

to su kapi koje svesno misle o suptilnim mehurovima

ili svesno misle o mentalnim mehurovima.

Takođe je moguće biti budan u besano spavajućem stanju,

i takve Kapi doživljavaju Sopstvo kao Okean;

oni su Majstori Okeana – aktivni ali bez mehurova.[4]

U jednom te istom Okeanu

nalazi se beskonačni broj kapi koje su neaktivne

i ne doživljavaju niti mehurove niti Okean;

duboko su u Okeanu kao ne-kreirane kapi,

što znači da su besano spavajuće (ne-oformljene).[5]

A opet imaju Beskonačne Kapi

koje su aktivne i doživljavaju jastvo[6] kao Okean;

ovo su nebrojiva O-Bogotvorena Bića,

svaka od tih Kapi (Duša) je beskonačna (u „Jastvu“)

a u isto vreme imaju individualnost.

O-Bogotvorena bića

nazvana su Okeanizovane Kapi ili Individualizovani Okean.

Na primer, Buda je Okean Beskonačja

i doživljava Jastvo kao Beskonačje;

ovo znači da je Buda

Beskonačni Individualitet Okeana „Jastva“

i doživljava Jastvo kao takvo.

Ovo Jedno Beskonačje Okeana

koja doživljava „Jastvo“ kao Individualitet Okeana

je Isti Jedan zvani Zaratrustra, Ram, Krišna,

Hrist, Mohammed ili Meher Baba.

Beskonačje Okeana

ili Beskonačnost Individue, Buda,

je sveukupno jedan Okean – Okean „Jastva“ (BUDA).

Takođe imaju SopstvoRealizovale Savršene Individualnosti

kao što su Đanešvar, Sai Baba, Tukaram, Upasni Maharadž,

Hafiz, Kabir i Baba Đan, od kojih svako i svi

jesu Beskonačni Okean (Božanskosti)

i pojedinačno „Ga“ svako doživljava, ali individualno.

Suština je u tome da Sadgurui ili Kutubi,

Kapi-koje-postaju-Okean, imaju svoju odeljenu individualnost,

a taj individualitet je njihov identitet

kao Majstora Okeana Beskonačja – Magi;

dok Buda, Individualnost Okeana

jeste Beskonačje Okeana – Magus.

U Okeanu postoje nebrojane kapi koje su aktivne,

i doživljavaju mehurove u gruboj, suptilnoj ili mentalnoj formi

ali ne i Okean (bezformnost).

Sve kapi su u jednom istom Okeanu

a ipak neke od njih znaju jastvo kao Okean

dok druge znaju jastvo jedino kao mehurove

forme, energije i uma,

a neke ne spoznaju jastvo kao ma-koje-nešto,[7]

niti kao mehur niti kao Okean.

Sadguru je Aktivna Kap u univezalnom opsegu

bez mehurova, saznajući „Jastvo“ kao Okean

Okeanizovana Kap – Beskonačna Individua.

Avatar je Prva Kap koja je večito aktivna

u univerzalnom opsegu, Okeanizovani Okean

Beskonačje Jastva.

Čovek je aktivna kap, ali obmotana mehurovima,

spoznajući jastvo kao kap

ali ne spoznajući jastvo kao Okean.

Značenje bivanja bez mehurova

je ne doživljavanje mehurova (tela).

Kapi, mogu ili ne, biti obmotane mehurovima

ali ove kapi koje ne doživljavaju mehurove

doživljavaju jastvo kao Okean.

Telo svakoga čoveka (punog sanskara) je mali mehur,

a univerzumi su veći mehurovi

koji opkružuju male mehurove tela.

U jednom i istom Okeanu u jedno i isto vreme

nalazi se beskonačan broj aktivnih kapi

koje uzimaju jastva da jesu (Jbiti) kapi.

Druge Aktivne Kapi spoznaju jastva kao Okean

i oni doživljavaju beskonačje

Okeana kao svoj bitak.[8]

Zatim imaju i kapi koje nisu sasvim aktivne

koje se razvijaju u kapi; oni (ne) doživljavaju ništa.

Imaju kapi koje su aktivna

i spoznaju jastva da jesu (Jbiti) grubi mehurovi,

i kapi koje su aktivne i spoznaju jastva da jesu (Jbiti)

suptilni-mehurovi ili mentalni-mehurovi.

Tako u jednom i istom Okeanu BESKONAČNOG UMA

nalaze se kapi koje (ne) doživljavaju ništa.

Kapi koje doživljavaju jastvo[9] kao Okean, i

kapi koje doživljavaju grube mehurove dok su budne.

A tu su i kapi koje doživljavaju suptilne i mentalne mehurove

pri božanskom sanjanju u budnom stanju.

Uprkos različitosti doživljaja, u Realnosti

svaka pojedina od kapi je Beskonačni Okean „Jastva“,

a ovaj Beskonačni Okean ravan je BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI. [10]

Ovo znači da je svako[11] deo i čestica

iste Beskonačne Duše,

to jest, individualno svako jeste Beskonačna Duša.

Uprkos Realnosti, neki su još uvek u najdubljem spavanju,

neki su spavajući, neki sanjajući, neki probuđujući,[12]

i neki su probuđeni u božanskom besanom spavanju.

Mišljenje kapi u Okeanu dovodi do toga da:

neke ne doživljavaju mašta,

neke doživljavaju grubi, suptilni ili mentalni svet,

neke doživljavaju univerzume ili nivoe i nebesa,

a neke doživljavaju RealnostSopstvo.

Individualno svako jeste BESKONAČNA INTELIGENCIJA;

još uvek neki uopšte ne misle[13] (oni su ne-svesni);

neki misle grubu iluziju,

neki su mišljenje suptilne iluzije,

neki su mišljenje mentalne iluzije,

i neki su mišljenje Realnog Sopstva;

oni su mišljenje „Ja Sam Bog“.

Okean je isti

u kome beskonačni broj kapi

igra beskonačan broj uloga[14]

kroz beskonačan broj formi,

i svaka i sva jedno od kapi[15]

je Okean „Jastva“.

Ima Jedna Kap Koja je uvek aktivna,

Prva Kap Koja beše Jedno koji je realizovao,[16]

„Ja nisam kap, Ja sam Okean „Jastva!“

i On je progutao Okean.

Prva Kap je simultano realizovala,

„Ja sam Okean ali sam Ja svaka kap takođe“.

Pošto je realizovao da je svaka kap

On je uvek aktivan.

Sve i svaka kap je Okean,

uvek bejaše Okean,

i uvek će biti Okean

ali kap spoznaje ovo tek

nakon što je „on“ Realizovan, Okeanizovan.

Upravo zato Prva Kap

Koja realizovaše da je On svaka kap

ostaje zanavek aktivan,

da bi okeanizovao Okean kapi.

Buda je

individualitet Okeana „Jastva“,

Okeanizovani Okean koji doživljava

Okean Beskonačja

beskrajno u Jastvu.

Buda je Beskonačje Beskonačnog

koje jedno mora doživeti

da bi doživeo Beskonačje.


[1] there is thinking of infinite ilusion or Infinite Thought of Soul – ima/postoji/nalazi se mislenje (o, ili od (strane), ili koje pripada)  beskonačne iluzije ili Beskonačna Misao (o, ili od (strane), ili koja pripada) Duše/Duha; of – označava pripadnost licu ili predmetu, autorstvo, deo celine, materijal od koga je nešto napravljeno

[2] developing – u razvoju, razvijajući se i dalje, u razvijanju; označava (razvojni) proces u kome se nešto razvija prelaskom iz jedne forme u drugu (razvijeniju formu)

[3] motionless…unmoved (unimpressed) – motionless – nepokretne, nepomične, mirne, pokreta-lišene/bez; unmoved – nisu-pokrenuti, ne-pogođeni, ne-uzmuvani; unimpressed – na njega ne utiču impresije/ne-strastveni, ne-utiskovani, ne-utiskovali, ne-impresirani, ne-impresionirani

[4] Masters of the Ocean – Gospodari Okeana, ista reč se prevodi i kao Učitelj i kao Majstor i uvek ima jedno te isto značenje

[5] unformed –nisu svesne egzistencije svoga tela (forme) iako ono postoji.

[6] themselves – sebe se, oni sami, lično, njih samih, sobom ona sama, one same

[7] themsleves – sebstvo (prevedeno), jastvo, same sebe, sama sebe; anything – mašta (prevedeno), bilo šta, ma šta, išta, nešto, sve, štagod, što god se hoće; no to je any-thing, any-ma koji, nešto, ikakav, svaki, ijedan, koji bilo, išta, jedan, neki,, što, ma koji, makoji, šta bilo, i thing – (s)tvar, nešto, ali i idividualnost i identitet kako ih baba koristi (a to značenje imaju i u rečima every-thing i no-thing, pišu se bez crtice)

[8] being – biće, bivstvo, bitisanje, postojanje – sve to zajedno

[9] themselves – jastvo, mada je ispravnije – svoja vlastita jastva, svoja vlastita sebe

[10] equals – jednak je, izjednačen je, izjednačuje

[11] everyone – svako, svi, pojedini, svaki (čovek); every+one – svako-jedno(st), svako (pojedinačno uzeto u smislu svi) iz grupe „jedno“; znači Jedno (the One) poput Okeana koji sadrži bezbrojne kapi, takođe sadrži bezbrojna „jedno“ pa ovo „svako“ označava svako-i-svi koji su „jedno“.

[12] neki su oni koji spavaju (u spavanju), neki su oni koji sanjaju (u sanjanju), neki su oni koji se bude (u buđenju)

[13] at all

[14] parts – uloga, učešće, dužnost

[15] eache and every one of the drops – each – svaka pojedinačno, every – sve (svaka od grupe u celini), one – jedno, drops – kapi; znači – svaka i sva jedno od kapi

[16] the First Drop Who was the One to realize  –  Prva Kap Koji beše Onaj (Jedno/Kap) koji će realizovati

%d bloggers like this: