Otac, Sin i Sveti Duh[1]

U hrišćanstvu se često ukazuje

na Sveto Trojstvo, tri aspekta Jednog Boga;

Oca, Sina i Svetog Duh-a.

U vedanti, stanje Paramatme (Beskonačne Svesti)

je Otac stanje; u sufizmu je Otac Džanan.

A Sin stanje je zvano Hrist, Hristostvo;

u vedanti Sin stanje je Višnu Pad;

u sufizmu Sin je Džan-e-Džanan,

Sin stanje je opisano kao „Otac i Ja smo Jedno“.

Ovaj Sveti Duh je ograničena kap,

individualna duša u kreaciji[2] koja postaje Otac

kad realizje „svoje“ istinsko Sopstvo u stanju Sina (Hrista).

Postoje retke duše, Sadgurui ili Kutubi, koji

nakon dosezanja Očevog stanja (Beskonačna Svesnost)

ponovo dosežu svest o kreaciji (iluzornom Univerzumu).

Ovo stanje u kome Beskonačna Svesnost

i kreacija-svest simultano i potpuno koegzistiraju,

nazvano je stanje Sina (Hrista).

Sinovo stanje je božansko stanje

koje je Vragolsto Pile (Adam)

doseglo i zaposelo (u Onkraju Sedmog Nivoa)

nakon dosezanja Beskonačne Svesnosti (Nirvakalp Samadija),

i simultano je dosegao kreacija-svest (Sahadž Samadi)

da bi radio u tri sveta.

Sin može raditi za iluzornu kreaciju,

dočim Otac ne može

jer je ne-svestan iluzije.

Nirvakalp Samdi je stanje Oca

i jedinaka doživljava samo „Ja Sam Bog“ (Ja Sami Egzistiram);[3]

Sahadž Samadi je stanje Sina,

i jedinka simultano doživljava,

„Ja Sam Bog i Ja Sam Svako i Sve“.[4]

Sinovljev posao je pomoć drugim dušama (Đivatmama)

da dosegnu Svest o Beskonačju.

U ovom smislu Prva Duša postaje Sin Očev

u Onkraju Beskonačne Svesnosti, ali simultano

takođe postaje Otac kreacije, Drevno Jedno

Koji radi za svakoga i sve u kreaciji

i pomaže da duše dosegnu Njegovo stanje Sina – Hristostvo.

U vedanti, u sufizmu i u hrišćanstvu postoje

Otac, Sin i Sveti Duh/Avet.

Ovo trojno međudelovanje između Beskonačne Svesnosti

i Beskonačne NeSvesnosti susreću se u Jednom (Sinu)

Koji je svestan oba kao Svesna Beskonačna Svesnost

i Svesna Beskonačna NeSvesnost.

U vedanti Svetog Duha zovu Điv,

u sufizmu se Sveti Duh zove Džan.

U vedanti je Otac, Sve-Znajući, nazvan Sat;

i u sufizmu je Otac nazvan Džanan.

U vedanti Sin (Adam-Hrist) je nazvan Šiva,

a u sufizmu je Adam nazvan Džan-e-Džanan.[5]

U vedanti, ograničeno stanje (ograničena svest ili ograničeni um)

Svetog Duha je nazvano Kšar,

a u sufizmu je ograničeno stanje nazvano Had.

Ovo ograničeno stanje označava stanje[6] duše u kreaciji –

Sveti Duh, Điv ili Džan.

U vedanti neograničeno stanje (Beskonačna Svesnost)

Oca je nazvano Akšar,

a u sufizmu je Neograničeni Um nazvan Behad;

Ovo neograničeno stanje označuje stanje duše onostran kreacije

u Sedmom Nivou Nirvakalpa Samadija – „Ja Sam Bog“ –

Otac, Sat ili Džanan.

U vedanti, stanje Savršenstva Uosobljenog

u Sadguruu je nazvano Utam;

a u sufizmu Savršenstvo Uosobljeno u Kutubu je Unhad.

Ovo Uosobljenje Savršenstva

označava neuslovljeno stanje[7]

Sina, Šiva, Džan-e-Džanana

u stanju Sahadž Samadija ili Beka-Billaha.

U vedanti on koji uosobljuje savršenstvo,

koji uosobljuje Boga kao individua

je Sadguru u Sahadž Samadiju,

a u sufizmu je to Kutub u Baka-Billahu,

znači da u tom Savršenom Čoveku

Otac, Sin i Sveta Avet jesu jedno.

Ova Jednost je p(r)osvećenost Duše.[8]

Da postane Savršenstvo Uosobljeno (Utam, Unhad, Sin)

ne-svesni Bog (duša) mora steći u iskonu

Sveta Avet stanje – ograničeno stanje Kšara, Hada,

što znači utelovljen u formi.

Potom Sveta Avet mora steći neograničeno stanje Akšara, Behada,

da bi postao Otac;

samo tad je to jedno Savršenstvo Uosobljeno,

jedan koji je Šiva, Džan-e-Džanan.

Ovo dostignuće se javlja ako je individua

predodređena da postane Savršeni Majstor, Sadguru ili Kutub

i ako je tome Savršenom Čoveku dat Univerzalni Rad.

Takve individue su najređe jer moraju proći kroz

svako stanje Boga da bi inkarnirali i uosobili

svaki aspekt božanskosti.

Odnosno, jedan koji je savršen simultano uosobljuje

Oca, Sina i Svetu Avet.

Da bi postao Sat ili Džanan, Beskrajno Inteligentni Otac,

Akšar ili Behad stanje Neograničenog Beskonačja[9]

mora biti realizovano (dok je utelovljen),

putem Svete Aveti (Đivom ili Džanom).

Da bi postao Šiva ili Džan-e-Džanan, Beskrajno Inteligentni Sin,

stanje Utama ili Unhada – Savršesntvo Uosobljeno

mora biti ozbiljeno i mora ostati utelovljen

kao Sveti Duh.

Da bi postao Sin, stanje Oca, Nirvkalpa „Ja Sam Bog“

mora biti ozbiljeno; i da bi živeo kao sin,

stanje Sahadž Samadija mora biti ozbiljeno

„Ja Sam Svako i Sve“.

Otac može biti jedino spoznan dosezanjem Sve-Znanja;

da bi bio Sin, to jedno mora ostati utelovljen (da siđe)

i da radi koristeći Beskonačnu Inteligenciju

koja uosobljuje Savršenstvo.

Čovek je u stanju Ograničenog;

on je identičan Ograničenom Jedno

Sveti Duh, Kšar ili Had stanju.

Bog je u stanju Neograničenog;

On je identičan Neograničenom Jedno

Otac – Akšar ili Behad stanju.

Avatar ili Hrist, Sadguru ili Kutub su u stanju

Savršenstva Uosobljenog; oni su Savršeni Majstori,

Sin ili SinoviUtam ili Unhad Stanje.

Kada Điv (utelovljena duša) postane jedno sa Sat-om, Istinom,[10]

Điv postaje Akšar, Otac, u Nirvakalpa Samadiju.

Kada Điv (Sveti Duh) siđe iz Akšara, Neograničenog

u kreaciju da bi radio za Univerzum

oslobađajući druge duše (Đivatme) iz kandži Maje,

on više nije Điv već je postao Utam –

Savršenstvo Uosobljeno u Sahadž Samadiju.

U i iz ovog božanskog stanja Živoga Boga

Avatar ili Sadguru pomažu Dušama sputanim ograničenom svešću

da postanu slobodni (sanskara-lišeni) i Neograničeni.

To je Univerzalni Rad Avatara ili Sadgurua

da daruju Oslobođenjenje i Realizaciju onim Đivatmama koje su spremne

da dosegnu Neograničeno stanje Beskonačnog.

A Sin-Hrist, Avatar ili Sadguru

ostaje u simultano Ograničenom Kšar stanju

i u Neograničenom Akšar stanju.

Otac, Brami-But ili Mađzub, ostaje

samo u Akšar stanju, Neograničenom stanju „Ja Sam Bog“

i nema veza s Ograničenim u kreaciji.

Ovaj Sin-Hrist kao Avatar ili Sadguru (Kutub)

radi za Univerzumom u stanju Sahadž Samadija (Beka-Bilah),

ali Otac u Onkraju, Brami-But ili Mađzub

ne može da radi u stanju Nirvakalpa Samadija.

Da bi postao Savršeni Sin, Sadguru ili Kutub,

Očevo stanje mora biti realizovano.

Ali dok stanje Sina uključuje

Očevo Stanje Nirvakalp Samadija „Ja Sam Bog“,

Očevo stanje ne uključuje

stanje Sina – Sahadž Samadi

„Ja Sam Bog i Ja Sam Sve i Svako “

Sve kap-duše u kreaciji, Đivatme,

reprezentuju Sveti Duh.

Sve Đivatme koje postanu O-Bogotvorene –

Đivan-Mukte, Brami-Buti, Paramhanse

reprezentuju Oca – Sat ili Džanan.

Sve ove O-Bogotvorene Duše koje postanu Sadgurui (Savršeni Majstori)

reprezentuju Sina-Hrista, Šivu, Adama

i simultano reprezentuju Oca, Sina,

i Svetog Duha kao Jedno.[11]

Univerzalnost stanja Oca, Sina i Svetog Duha

je božansko stanje Sahađ Samadija ili Baka-Bilaha;

ovo p(r)osvećenje Duše od strane Savršenog Učitelja[12]

uključuje svakoga i sve u kreaciji.

(Sveti Duh je u stvari Duh/Avet Prve Duše

koja osta iza kao svako(jedno) – drugi pilići

nakon što je Vragolsto Pile pojelo SvojeSopstvo!)


[1] ghost – duh, avet, utvara, sablast i ne treba mešati sa rečju Spirit – Duh

[2] utelovljena atma/duša = điv = (lažno) sopstvo + tela (odnosno um jer um uklučuje u sebe i sva tri tela, um po sebi ne postoji odvojeno od tela, pa um koji je asociran/doveden-u-vezu sa grubim telom jeste grubi um, onaj sa suptilnim telom jeste suptilni um a pak ona koji je doveden-u-vezu/asociran sa mentalnim telom jeste mentalni um, odnosno um sami po sebi – um (mana) je sedište mentalnog tela)

[3] I Alone Exist – Ja Sam (Usamljen) Postojim/Egzistiram – no postojanje je nešto što se ostvaruje u stvarnost i govori nam o nečijem biti-postojati. Egzistencija Jeste jedino što bog Jeste.

[4] Everyone – Sva-jedno; Everything – Sva-tvar/suština/esencija/bitak

[5] Džan – Duša, Džanan – Duša Duše, Voljeni, Gospod, Alah

[6] state – stanje, condition – stanje, uslov, uvet, okolnosti, uslovljenje

[7] The unconditional condition –  bezuslovno, neuslovljeno nikakvim uslovom(stanjem) koje ga ograničava i sputava na bilo koji način; condition – stanje, uslov, okolnosti, kondicija

[8] Soul – Duša i Ghost – Duh (Utvara, Privid, Avet, Sablast) su dva potpuno različita pojma

[9] the Akshar or Behad state Unlimited Infinity –

[10] Sat – takođe znači i Egzistencija/Postojanje/Opstajanje/Opstojanje, Biće/Bitak/Bitisanje/Bivstvovanje

[11] the Father, Son and Holy Ghost as One – Oca, Sina i Svetog Duha/Utvaru (svi zajedno kao celina) kao Jednost (nije imenica)

[12] this consecration of the Soul by the Perfect Master –

%d bloggers like this: