Spašavanje izgubljenih putnika

Neki Jogini poku{avaju da spoznaju Sopstvo nastoje}i da budu nemarni prema grubom svetu. Umesto da uklone obavezuju}e uslovljenosti impresijama, koje iskrivljuju i gone um, ~esto dodaju nove uslovljenosti impresijama unutra{njih nivoa. Veoma je retko da Jogin prevazi|e ~etvrti nivo na kome se pojavljuju zna~ajnije natprirodne mo}i koje ~esto usporavaju napredak duhovnog tragaoca.

Zbog toga Savr{eni U~itelji posti`u poni{tavanje uslovljenosti impresijama preko bezbednih stadijuma. Da bi izbegli nakupljanje tako velikog bremena impresija da se sa njim ne mo`e iza}i na kraj, U~itelji uglavnom izoluju u~enike a ponekad im zabranjuju i da uzimaju hranu koju spremaju drugi. Hrana kojom se ~ovek hrani donosi sa sobom sklonosti uslovljene impresijama onoga ko je daje. Ne samo da U~itelj zaustavlja dalje nagomilavanje sputavaju}ih sklonosti, ve} menja i celokupan domet njegove svesnosti, usmeravaju}i je postepeno, od grubog ka suptilnom, od suptilnog ka mentalnom i od mentalnog do Bo`anske Sfere bivanja.

Neki putnici se na Putu razvijaju u red „Masta“. Mast ili Bogo-opijeni je ~ovek koji gubi grubu svesnost tela ili sveta, i ~esto se pona{a kao neko ko je sasvim lud. Ba{ kao ludak, on mo`e druge ljude da ga|a kamenjem ili sme}em, da ih psuje ili ujeda. Ipak, su{tinski se razlikuje od ludaka, jer sve {to ~ini ima potpuno druga~iju motivaciju i posledice. Dela ludaka mogu da se razlu~e od dela pravih Masta kao {to mogu da se razlu~e od dela pijanca. Razlika izme|u pijanca i ludaka je u tome {to se pijanac stalno tetura, dok se ludak ba{ toliko i ne gega u hodu. Samo pomo}u ovog pokreta lako je mogu}e uo~iti razliku izme|u ludaka i pijanca.

Isto tako, ima nekih spolja{njih znakova pomo}u kojih je mogu}e razlu~iti prave Maste od ludaka, mada se u mnogim prilikama Masti pona{aju kao ludaci. Mast ponekad mo`e da se pona{a kao ludak, kao dete, ili kao duh. Ipak, njegova dela nikada nisu besmislena. Ona uvek u sebi nose neki duboki duhovni smisao i skoro uvek, on nepogre{ivo i uspe{no posti`e svoj cilj. No, iako je stanje Masta uglavnom veoma povi{eno a njegove mo}i velike, on ~esto biva o{amu}en i gubi ravnote`u. Tada mu je nega i pomo} Savr{enog U~itelja potrebna ba{ koliko i prose~nim tragaocima, a ponekad ~ak i u ve}oj meri.

U ve}ine Masta srce je u redu, ispunjeno bo`anskom ljubavlju. Me|utim, um im je sasvim oslabljen, {to ima za posledicu njihovu nesposobnost da korisno slu`e drugima na Putu. Oni isto tako zapinju na Putu usled nedostatka bilo kakvog unutra{njeg upravljanja. U takvim slu~ajevima, U~itelji ispunjavaju Masta umno{}u, ~ine}i ga osetljivim i prijem~ivim na reakcije okru`enja, pru`aju}i mu time priliku da dalje napreduje kroz karakteristi~no slu`enje manje naprednih osoba. On mora da se spusti da bi se jo{ vi{e uzdigao, a bez pomo}i U~itelja ne bi mogao da se spusti.

Neki Jogini mogu da izvode ~uda kao {to je pretvaranje olova ili gvo`|a u zlato. Drugi, ako po`ele, mogu ~ak i da prodrmaju ~itav svet. Ipak, oni nisu obavezno i savr{eni. Ovakvi Jogini, mada zapravo daleko od savr{enstva, padaju u klopku sopstvenih mo}i kojima ne mogu da upravljaju. Oni postaju nalik jelenu koga treba da ulovi pravi U~itelj. Gospodar savr{enstva ih, takore}i, vija po {umama u kojima tumaraju i ne nalaze put, prekra}uju}i vreme u zanimacijama neznanja. A kada progonjeni zamole za pravi Put, U~itelj im ga pokazuje, izbaviv{i ih tako od novih brojnih ciklusa `ivota, koji bi im ina~e bili neophodni da bi stigli na naprednije stadijume unutra{njeg Puta. U~itelj mo`e da privoli Jogine pravom putu jer, za razliku od mo}i Jogina, njegove mo}i su neograni~ene, iako ih on vrlo retko koristi. On nije zainteresovan za ispoljavanje mo}i, ve} za saop{tavanje duhovnog znanja, {to je daleko te`e i jedino istinski vredno.

Bio jednom jedan Jogin koji je postigao velike okultne mo}i. Jednoga dana je oti{ao u grad i stanovnicima davao hranu iz male ~inije.

Na hiljade i hiljade ljudi je uzelo pirina~ iz male ~inije, a ~inija se nikada nije praznila. Oni koji su bili zapanjeni njegovim izuzetnim mo}ima, po~eli su da mu se dive i da ga slede. Po{to je Jogin preko svojih ~udotvornih mo}i iskori{}avao ljude, pri{ao mu je Savr{eni U~itelj i zamolio za hranu iz dopro poznate ~inije. Sada je Jogin bio re{en da, po svom obi~aju, prido{lici daje hranu sve dok se ovaj ne zasiti. Kako je on produ`avao da daje hranu, U~itelj je nastavljao da jede, nikad se ne zaustavljaju}i, dok se na kraju Jogin nije zamorio od davanja. Jogin je tada intuitivno shvatio da se namerio na nekog ko je duhovno mnogo uzvi{eniji od njega. ^im je to spoznao, postao je ponizan i predao se U~itelju, preklinju}i ga da mu podari istinsku duhovnu svetlost. Svojom ponizno{}u zadobio je iskupljuju}u milost U~itelja.

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: