Višnu Pad i Šeš Nag

To Prvo Jedno u Vedanti je nazvano Višnu – Održavaoc.

Višnu u stanju Išvara održava kreaciju

ali Višnu kao Drevno Jedno čuva božanskost u kreaciji

izdržavajući breme sveukupne kreacije.[1]

Višnu je predstavljen kako spava na Cvetu Belog Lotosa

zvanom Višnu Pad u Okeanu Boga.

Višnu Pad znači Sedište Boga

senka Višnu Pada je Vaikunt (Eva)

i senka je tamna i gusta nalik blatu

u kome Beli Lotos raste.

Van iz Vaikunt uzdižu se sedam moći;

van iz senke ovog Belog Lotosa uzdiže se Šeš Nag,

sedmo-glava kobra koja nadkriljuje Višnua dok On spava.

Sedmo-glava kobra jeste Vaikuntine moći;[2]

njenih sedam-moći su moć kobre.

Svaka od glava Šeš Nag predstavlja jednu od njenih glavnih moći.

Beli Lotos simbolizuje čistotu, ali čisti lotos raste u blatu,

i blato simbolizuje Originalnu Maju – Vaikunt.

Senka je tamna, van iz te tame dolaze moći

koje pokreću iluziju; Šeš Nag se uzdiže.

Višnu biva probuđen sa sedam moći Maje;

sedmoglava kobra se uzdiže i širi[3] glave –

ovo širenje kobrinih glava (kretanje kreacije)

je isto što i pasara, ekspanzija iluzije.

Kako se kobrine glave šire i skupljaju

to simbolizuje da iluzija podržava

buđenje i budno stanje svesnosti

i spavajuće i san stanje ne-svesnosti.

Kretanje iluzije (ta iluzija je Šeš Nag)

je pokrenulo Prvu Dušu da dosegne Svesnost Svoje Realnosti.

Sedam moći kobre pokreću svaku dušu potom

da realizuje Svesnost Boga – Realnost.[4]

Šeš Nag je probudila Višnua; jednom li se Višnu probudi

(kao i Sarvasva s Vaikuntinim moćima

ili Adam sa Evinim iskušavanjem)

mora da siđe u kreaciju i da prođe kroz

Vlastiti san o Univerzumu,

iluziju koja podržava Realnost.

Iluzija podržava Beskonačnu NeSvesnost

tako da svaka duša unutar Beskonačne NeSvesnosti

može da realizuje „sebe“ kao Beskonačnu Svesnost

kroz (po)kretanje kreacije.

Višnu Pad je Sedište Boga, Ars-e-Maula,

koje je Vragolsto Pile, Prva Duša, zaposelo

na kraju putovanja po dosezanju Beskonačne Svesnosti.

Hristostvo znači zaposedanje trona Boga Oca;

Adam postade Hrist kad je On, Prva Duša,

okončao putovanje iz ne-svesnosti u Edenskom Vrtu

do Beskonačne Svesnosti u Raju.

Višnu Pad Avatara, Hristov tron,

Prorokovo sedište, Arš-e-Maula

su svi identična stanja Beskonačne Svesnosti.

Višnu je sišao iz Realnosti u iluziju kao Avatar,

kao Posrednik između kreacije i Boga, iluzije i Realnosti,

da bi održao božasnkost u kreaciji;

kroz Njega duše dosežu Oslobođenje –

probuđene su.


[1] by sustaining the wight of all creation – sa održavanjem (krepljenjem, snoseći, podnoseći, izdržavajući (težinu), podržavajući, podupirući) teret (težinu, odgovornost, breme, važnost, ugled) sveukupno tvorevine/kreacije/stvaranja

[2] to je „jedna“ (jednina) kobra koja ima sedam glava koje reprezentuju sedam moći

[3] spread – raširuju, rasprostiru, zamah, raširiti se, razglasiti se, pružanje, protezanje, opseg, oglas, objava, gošćenje

[4] to realize the Consciousnes of God – Reality – da ozbilji/realizuje/ostvari Svesnost Boga – Realnost/Zbilu/Stvarnost; Svesnost/Svest o Bogu = Božja Sesnost/Svest = Bogo-Svestnost/Svest = Bog kao Svesnost/Svest = Svesnost/Svest kao Bog = Božanska Svesnost/Svest – objekt i subjekt su postali Jedno i nema procesa odnosno svesti kojom se doživljava svesnost;

%d bloggers like this: