Analogija Okeana


U ovoj analogiji, Beskonačna Inteligencija je nepokretni Okean (ili Beskonačni Realni Ja Okean), Išvar je Okean-u-pokretu (ili Beskonačno Lažno Ja Okean), i individualni lažni umovi su individualne kapi-u-pokret ali beskonačni um čoveka je beskonačna kap zatvorena unutar konačnog mehura; i bez-mehurna kap koja realizuje sebe(to) kao Okean je Mahupuruša. Kapi mogu da budu razlikovane na osnovu toga da li su ili nisu u pokretu, i da li realizujeu sebe kao Okean ili kao mehurove. U realnosti, ima samo taj (jedan) Okean, ili Sopstvo, igrajući sve ove različite uloge.

RELACIJA IZMEĐU ovih nebrojanih umova, konačnih i beskonačnih, realnih i lažnih, može da bude ilustrovana kroz analogiju Okeana i kapi. U ovoj analogiji neki od definicija su sledeće:

Okean-nije-u-pokretu = Beskonačna Inteligencija;

Univerzalni Beskonačni Okean-u-pokretu = Univerzalno Mislenje, Univerzalni Egoizam, Univerzalno Ja, Išvar;

individualna kap-u-pokretu sa svojim nesavršenim i savršenim mehurovima= konačne i beskonačne kapi-u-pokretu = konačna i beskonačna individualna lažna Ja, lažni egoizmi, lažni umnovi.

Među ovim individualnim kapima-u-pokretu, beskonačna kap – koja je kap msleća beskonačno – reprezentuje mislenje u ljudskoj formi, gde su suptilno i grubo telo beskonačna a gde je ono što mislenje misli bilo beskonačna sakar imaginacija ili Sopstvo. Drugim rečima, beskonačna kap-u-pokretu je bilo Realno Ja, a gde kap nije u mehur stanju, ili je lažno Ja, gde kap ima mehur formu. Kada kap-u-pokretu realizuje univerzalni mehur kroz svoj sopstveni mali mehur, i tako realizuje sebe kao mali mehur, ona je lažno Ja; i kada kap-u-pokretu realizuje sebe  kao Okean, ona je Realno Ja.

U Okeanu imaju nebrojane kapi; i svaka kap pošto je u Okeanu označava (ukazuje na) Okean. Doista, svaka individualna kap jeste Okean po Sebi(To). Ove kapi, koje nisu u pokretu, su kapi (od) Beskonačno Inteligentnog Okeana. Ove kapi, koje jesu u pokretu, ali koje, zbog sanskara, nastavljaju da bivaju darivane sa mehurovima, jednim za drugim, i koje produžuju sa realizovanjem ovih mehurova – to su kapi (od) Beskonačnog Lažnog Ja Okeana. Naposletku, ove kapi, koje mada su u pokretu, jesu „bez-mehurne“ i koje realizuju sebe kao Okean – ovo su kapi (od) Beskonačnog Realnog Ja Okeana. Stvarno, kako je to već napomenuto, svaka kap realno i večno jeste Okean Sami(To).

Inteligencija Okean, Lažni Ja Okean i Realno Ja Okean nisu različiti Okeani već taj (jedan) i isti Okean u različitim „usmerenjima“ ili modovima misleće-funkcionalnosti. Ista Inteligencija kada je misleća lažno je lažno Ja, i kada je misleća realno jeste Realno Ja. Kada je u pokretu, konačna kap – koja je beskonačna individualna kap (koja je) umotana unutar konačnog mehura – jeste ništa do konačno lažno Ja ili konačno lažno mislenje; jeste ništa do individualna Beskonačna Inteligencija, ili kap (od) Beskonačno Inteligentnog Okeana, (koja je) misleća konačno. Ovde fraza „mislenje lažno“ znači mislenje konačne imaginacije, to jest, mislenje u pod-ljudskim formama gde su suptilna i gruba tela konačna.

Ovi umovi. ili điv-ovi, koji su u besanom spava(nju) kapi koje nisu u pokretu. U isto vreme, mogu biti kapi-u-pokretu koje su:

budne i realizujući grubi univerzum (takve kapi realizuju grube mehurove);

sanjajuće (takve kapi realizuju suptilne mehurove);

sanjajuće u budnom stanju (takve kapi realizuju suptilne mehurove u (pot)punoj svesti);

budne u besanom spava(nju) (takve kapi, u pokretu pa ipak „bez-mehurne“, realizuju sopstvo).

Da rekapituliramo: u jednom i istom Okeanu nalaze se nebrojane kapi u različitim stanjima. Pa tako imaju kapi

a)    koje, pošto nisu u pokretu, (ne) realizuju niti mehurove niti Okean.           Ove kapi su u besano spavajućem ili ne-svesnom stanju.

b)    koje, mada u pokretu, realizuje mehurove suptilno ili grubo umesto realizovanja Okeana.

c)    koje, mada još uvek u pokretu, sada realizuju sebe kao Beskonačni Okean. Ove kapi su budne u zvučnom spavanju: i ovo je supresvesno stanje.

Nebrojane kapi ovog poslednjeg tipa (c) su nebrojane realizovane osobe. Svaka takva kap, mada individua, jeste Beskonačni Okean Sami(To). Tako je Buda Beskonačni Okean i realizuje sebe kao takvoga. Takođe i Isus, Zaratrustra, Krišna, Muhamed, Sai Baba, itd. – svaka od ovih kapi jeste jedan i isti Beskonačni Okean i realizuje sebe  kao takvoga: pa ipak to čini individualno.

Sve ove kapi opisane u (a), (b) i (c), gore, su isti Okean; pa ipak neke (spo)znaju sebe kao Okean, druge (spo)znaju sebe kao mehurove, i opet neke druge (ne) (spo)znaju sebe niti kao Okean niti kao mehurove.

U terminima ove analogije, Mahapuruš je „bez-mehurna“ kap-u-pokretu koja (spo)zna(je) sebe kao Okean, ali koja i pored toga zadržava svoj mohur ekskluzivno zarad slamanja mehurova drugih kapi, što će reći, u ispunjavanju dužnosti spasavanja drugih[1]. Mahapuruš je „bez-mehurni“ u smislu da, mada On i pored toga može da ima mehur zarad spasenja sveta (jagat kalyan), On niti realizuje mehur niti doživljava kroz njega. Obično ljudsko biće, nasuprot tome, jeste kap-u-pokretu koja ima mehur i zna sebe kao mehur.

Tako u jednom i istom Okeanu u jedno i isto vreme imaju

kapi u pokretu koje smatraju sebe da su grubi i suptilni mehurovi (tj., kapi-kao-mehurovi);

kapi u pokretu koje smatraju sebe da jesu Okean; i

kapi koje uopšte nisu u pokretu.

Drugim rečima, u jednom i istom Okeanu nalaze se

neborajne kapi koje (ne) realizuju ništa;

nebrojane kapi koje realizuju sebe kao Okean;

nebrojane kapi koje (u budnom stanju) realizuje svoje grube mehurove i, krozu ove grube mehurove, (Jrealizuju) univerzalni grubi mehur;

nebrojani kapi koje (u san stanju ili budnom stanju), realizujeu svoje suptilne mehurove i, kroz ove suptilne mehurove, relaizuje univerzalni suptilni mehur.

Ipak i pored ovih prividnih razlika, realno[2] govoreći svaka od i sve kapi jesu Beskonačni Okean – to jest, Beskonačna Inteligencija.

Tako su sve delovi (ansh,) ili kapi istog Beskonačnog Sopstva. doista, svako individualno jeste jedno Beskonačno sopstvo. Pa ipak neke su u besanom spava(nju) [3], neke su budne, neke su sanjajuće, neke su sanjajuće u budnom stanju i neke su u besano-spava(jućiem-u-budnom stanju. Drugim rečima, neki (ne) realizuju ništa, neki relizuju grubi univerzum, neki suptilni, neki realizuju planove, i neki realizuju sebe . U svim ovim slučajevima, to je isto jedno Sopstvo je igranje različitih uloga u različitim formama i stanjima

Svi jesu individualno jedna ista Beskonačna Inteligencija; pa ipak neki ne misle uopše, neki misle grubu imaginaciju, neki misle suptilnu imaginaciju, i neki misle sebe. Kroz ceo tok, to je isti jedan Okean čije kapi su u igranju toliko puno različitih uloga, a svaka kap je individualno u Okeanu.

dariya se quatre ko hui nida, tu aur nabi may aur nabi.

Iz Okeana je došao glas proklamujući kapima:

Ti nisi različit od Mene, Ja nisam različit

od tebe.[4]


[1] bringing salvation to others – donošenja spasenja drugima

[2] u terminima realnosti, posmatrano iz realnosti

[3] obično se prevodi kao zdravo ili čvrsto usnulo no odnosi se na stanje zvuka (saund) koji je jedan od pet elemenata koji konstituišu suptilno (iz zvuka nastaje Eter ili Akaš kao i svi drugi elementi, vazduh, vatra, vodfa, zemlja, a eter i vazduh (nebo-sky su bezformni). To je i san bez snova ili besani san u smislu spavanja a ne snova.

[4] Doslovno reč aur znači „i, takođe, drugi, više, još, različito“. Ovde je bila prevedena kao „različit od Mene“ (u prvom slučaju“ i n“različit od tebe“ (u drugom slučaju). Editori nisu identifikovali izvor ove Urdu poetske strofe.

%d bloggers like this: