Ciklus Išvara

Ciklus Išvara u Procesu Buđenja

i Ulazak-u-Spava(nje)[1]

U toku buđenja i ulaska-u-spava(nje), Beskonačni Um prolazi kroz dva kretanja, descenta, (prvo iz besanog spava(nja) u san i potom iz sna u budnost*), i tokom ascenda, (iz budnosti* do sna i iz sna do besanog spava(nja)). Ova kretanja su ubrzano-sunovraćena aktivnostima Išvara – koji kreira kao Brama, održava kao Višnu, i rastvara kao Maheš – i od realizera, koji doživljava to što je Višnu održao. Tako je veći proces buđenje i odlaska-u-spava(nje) upotpunjen kroz dva manja ciklusa Išvara i realizera, prvi obuhvatajući-i-sadržavajući kretanje od spava(nja) do sna i opet nazad, i drugi od sna do budnosti* i opet nazad. Sve ovo je ilustrovano na slici 15.

Da ilustrujemo sa slučajem kamena: kada mislenje startuje, Beskonačno Mislenje kao Brama producira (a) naj-konačniju fiinu imaginaciju (unutar) u beskonačnu suptilnu formu (b) beskonačno fino mislenje (unutar) u naj-konačniju suptilnu formu. Ovu naj-konačniju suptilnu formu Višnu održava, realizer realizuje i Maheš rastvara (kada se jedno vraća-u-prethodno-stanje iz sna do besanog-spava(nja)). Na sličan način, Beskonačno Mislenje descendira nadalje iz sna do budnosti*, i potom ascendira nazad do san i besanog-spava(nja), respektivno sa Braminim, Višnuovim, realizerovim i Mahešovim, ispunjavanjem svko svoje prave funkcije.

Tokom toka jednog (pot)punog ciklusa, Brama i Maheš deluju dva puta dok Višnu i relizer deluju tri puta. Ljudski slučaj je, esencijalno, nalik kamenovom, osim da ovde, ono što Beskonačno Mislenje producira, održava, realizuje i rastvara jeste beskonačna forma mislenja umesto naj-konačnija forma.

SADA DA BI ISTRAŽILI OVA STANJA Beskonačnog Uma, još određenije, u njihovom međuodnosu prema većem procesu buđenja, budnosti* i odlaska-u-spava(nje) Beskonačne Inteligencije u kamen formi. U stvari, isti ovaj proces se nastavlja i dalje po dejstveno (virtualnom)[2] identičaom sledu, takođe i u ljudskom slučaju. Ova dva slučaja – kamena, koji je naj konačniji, i čovek, koji je beskonačan, označavaju (respektivno) počinjanje i kraj evolucije – tipizirajući sve forme u evolutivnoj seriji, u smislu da se isti proces, u svojim esencijalnim elementima, ponavlja u svakoj formi i vrsti.

Ovaj Beskonačno Inteligencijin veći proces buđenja, budnosti* i ulaska u spava(nje) u kamen formi, doveden je u postojanje[3] kroz cikluse produciranja, održavanja, realizovanja i uništavanja dve stvari: imaginacije (univerzuma) i mislenja. Proces buđenja i odlaska u spava(nje) ima, zauzvrat, dva kretanja: prvo (kretanje) descenta i drugo (kretanje) ascenda. Opet, svako od ovih kretanja uključuje dva prelaska ili koraka. Ova kretanja i njihovi koraci, ili podrazdeli, mogu biti prikazani ovako:

Kretanje I – descent: (a) prelazak od besanog spava(nja) u san i (b) prelazak od sna do budnosti*.

Kretanje II – ascend: (a) prelazak od budnosti* u san i (b) prelazak iz sna u besano-sapava(nje).

Slika 15. na sledećoj strani oslikava ovaj veći ciklički procesa descenta iz besanog-spava(nja) do budnosti*, i ascend od budnosti* do besanog spava(nja). Desceni, (Kretanje I), je reprezentovano u silaznom napredovanju od besanog spava(nja) do sna i iz sna do budnosti*. Ascend (Kreatanje II), je reprezentovano, sa uzlaznim napredovanjem od budnosti* do sna i od sna do besanog-spava(nja). Ova dva kretanja, kolektivno su bila prouzrokovana,[4] kroz dva ciklusa,:prvi, koji obuhvata napredak od besanog spava(nja) do sna i opet nazad, i drugi, od sna do budnosti* i nazad u san. Svaki ciklus uključuje četiri akta: prvi, akt kreiranja (Brame); drugi, akt održavanja (Višnua); treći, akt realizovanja (realizera); i četvrti,.akt rastvaranja (Maheša). Prva tri od ovih (kreiranje, održavanje i realizovanje), učestvuju u silaznom kretanju descenta (od besanog spava(nja) kroz san do budnosti*), dok od drugog do četvrtog (to jest, održavanje, realizuovanje i rastvaranje) učestvuju u[5] uzlazno kretanje od budnosti* kroz san do besanog spava(nja).

Ova dva kretanja, (buđenje od i odlazak nazad u besano spava(nje), i četiri koraka koji ih oformljuju, dovedeni su u postojanje (sa) Beskonačno Umovim produciranjem (stvaranjem / prezentiranjem), održavanjem i uništavanjem univerzuma i (sa) lažno um-ovim realizovanjem istoga, su ispod mnogo detaljnije razmotreni. Trebalo bi uočiti da Beskonačno Mislenje ne kompletira uvek puna kretanja – sve do kraja, od besanog spava(nja) do pune budnosti*,ili od budnosti* do besanog spava(nja). U svrhu veće jasnoće, diskusija koja sledi organizovana je u terminima kojima su redom opisane sve kretnje. Slučaj pod rekapitulacijom je (slučaj) kamen forma, gde je mislenje naj konačnije.

PRVI KORAK DESCENDA

Kretanje I (A): descend od besanog spava(nja) do sna.

Sa prvim slabašnim počinjanjem Beskonačnog Mislenja, onda kada ona dođe dole iz ne-svesnog, ne-mislećeg besano-spavajućeg stanja do slabašno svesnog, delimično mislećeg san stanja kamena, Beskonačno Mislenje

Prvo, producira simultano dve stvari: (a) producira naj-konačniju finu imaginaciju u beskonačnu suptilnu formu; i (b) producira beskonačno fino mislenje u naj-konačniju suptilnu formu (kamena)[1] Ovo simultano produciranje obuhvata-i-čini desceni od besanog spava(nja) do sna, tj., od fine do suptilne forme. Ovde, je iznova Beskonačno Umovo Beskonačno Mislenje u Kreator ili Brama stanju.

Drugo, Beskonačno Mislenje nastavlja da održava ove dve stvari: (a) beskonačne suptilne forme imaginacije i (b) naj-konačnije suptilne forme mislenja. Ovo može da bude okarakterisano kao „ostajanje-u-snu“ ili „ostajanje-u-suptilnom“ stanju a koje je Beskonačno Um-ovo Beskonačno Mislenje u Održavaoc ili Višnu stanju.

Treće, dok je još uvek u ovom održanom san stanju, Beskonačno Mislenje kao lažni um uzima doživljaje (od) beskonačne suptilne imaginacije kroz naj-konačniju suptilnu formu mislenja. Na ovom stadijumu u ciklusu, Beskonačno Mislenje kao lažni um je sanjanje. Ovo stanje bi moglo biti okarakterisano kao stanje naj-konačnijeg lažnog – u ovom slučaju naj-konačnijeg suptilnog – uma. U ovom stanju Beskonačno Um-ovo Beskonačno Mislenje je postalo naj-konačniji realizator beskonačne suptilne imaginacije.

Četvrto, (i ovde je promena koja će biti opisana u stvari deo ascenda, prodiskutovanog pod Kretanjem II(B)), Beskonačni Um zaključuje ciklus sa rastvaranjem ovih dvaju stvari: (a) beskonačne suptilne forme imaginacije, koju rastvara (unutar) u naj-konačniju finu imaginaciju, i (b) naj-konačniju suptilnu formu mislenja, koju rastvara (unutar) u beskonačno lažno mislenje. Ovo rastvaranje konstituiše ascend, od san stanja do besanog spavajućeg-stanja, to jest, od suptilnog do finog. U ovom aktu rastvaranja, Beskonačno Um-ovo Beskonačno Mislenje je u uništavajućem ili Maheš stanju.

DRUGI KORAK DESCENDA

Kretanje i(B): descend od sna do budnosti*

Ovaj prelazak ili korak uključuje produciranje univerzuma od san pa do budnog stanja, i njegovo(to) održavanje i realizaciju u ovim stanjima. Opet, ova sadašnja rasprava se bavi samo sa slučajem kamen forme.

Sa punim počinjanjem Beskonačnog Mislenja, kada Beskonačna Inteligencija dođe dole od slabašno svesnog, delimično mislećeg san stanja do (pot)puno svesnog, (pot)puno mislećeg budnog stanja, Beskonačno Mislenje

Prvo, producira dve stvari simultano: (a) producira beskonačnu suptilnu formu imaginacije (unutar) u beskonačnu grubu formu; i (b) producira naj-konačniju suptilnu formu mislenja u naj-konačniju grubu formu. Ova simultana produciranje (a) i (b) obuhvata-i-čini descent od sna do budnosti*, od suptilnog do grubog. Ovde opet, Beskonačno Umovo Beskonačno Mislenje je u Kreator ili Brama stanju.

Drugo, Beskonačno Mislenje nastavlja da održava ove dve stvari: (a) beskonačnu grubu formu imaginacije i (b) naj-konačniju grubu formu mislenja. Ovo se može okarakterisati ka „ostajanje-u-budnom“ stanju, ili Beskonačno Um-ovo Beskonačno Mislenje u Održavaoc ili Višnu stanju.

Treće, onda kada je u ovom održanom stanju budnosti*, Beskonačno            Mislenje kao lažni um uzima doživljaj (o) beskonačnoj gruboj imaginaciji kroz naj-konačniju grubu formu mislenja. Beskonačno Mislenje je sada u stanju realizovanja grubog univerzuma. Ovo stanje nadalje bi moglo da bude okarakterisano kao stanje naj-konačnijeg lažnog – u uvom slučaju naj-konačnijeg grubog – uma (u kamen formi). U ovom stanju Beskonačno Mislenje je postalo naj-konačniji realizer beskonačne grube imaginacije.

(Poslednji ili „četvrti“ stadijum ovog drugog ciklusa – koji je stadijum

budnosti-nog* rastvaranja u snu – u stvari označava početak ascendirajućeg kretanja ili Kretanja II. Kao takav je opisan neposredno ispod.

PRVI KORAK ASCENDA

Kretanje II(A): ascend od budnosti* do sna

Beskonačno Mislenje sada počinje svoje kretanje ascenia (uzdizanja) sa rastvaranjem (a) beskonačne grube imaginacije i (b) naj-konačnije grube forme mislenja. Tako, rastvara (a) beskonačnu grubu imaginaciju (unutar) u beskonačnu suptilnu imaginaciju i (b) naj-konačniju grubu formu mislenja (unutar) u naj-konačniju suptilnu formu mislenja. Ovo rastvaranje konstituiše ascend od budnog do san stanja, od potpune svesti ili (pot)punog mislenja do parcijalne svesti ili slabašnog mislenja. U ovom aktu rastvaranja grubog u suptilno, Beskonačno Um-ovo Beskonačno Mislenje je u uništavajućem ili Maheš stanju.

Beskonačno Mislenje sada nastavlja da održava ove dve stvari, (a) beskonačnu suptilnu imaginaciju i (b) naj-konačnije suptilno mislenje, a koji su oba rezultirali od Njegovog(To) (prethodnog) rastvaranja grubog (unutar) u suptilno. Tako je u održavanju Beskonačno Um-ovo Beskonačno Mislenje opet u Održavaoc ili Višnu stanju.

Odavde Ono nastavlja da uzima doživljaje (o) beskonačnoj suptilnoj imaginaciji kroz naj-konačnije suptilno mislenje (u kamen formi). Sada je, još jednom, Beskonačno Mislenje u naj-konačnijem lažnom – u ovom slučaju naj-konačnijem-suptilnom – um stanju.

DRUGI KORAK ASCENDA

Kretanje II(B): ascend od san do besanog spava(nja)

U finalnom stadijumu, u kretanju ascenta, (prethodno razmotrenom kao „četvrto“ u Kretanju I(A), str.211-12), Beskonačno Mislenje rastvara ove dve stvari – (a) beskonačnu suptilnu imaginaciju i (b) naj-konačnije suptilno mislenje – (unutar) u njihove fine forme, to jest, (unutar) u (a) naj-konačniju finu imaginaciju i (b) beskonačno fino mislenje. To čineći, opet je iznova Beskonačno Um-ovo Beskonačno Mislenje u Uništitelj ili Maheš stanju.

Kretanje II(B) je na taj način biva kompletirano u ascentu, a suptilna imaginacije i mislenje je na taj način bilo rastvoreno (unutar) u finoj formi, Beskonačno Mislenje se sada ponovo vratilo-u-prethodno stanje besanog spava(nja) gde je mislenje beskonačno i fino a imaginacija je naj konačnija i fina. Ovde Beskonačno Mislenje niti kreira, niti održava niti rastvara forme imaginacije i mislenja, niti realizuje formu imaginacije kroz formu mislenja.

Od ovoga stanja besanog spava(nja), gde su bile zaustavljene sve ove funkcije kreacije, održavanja, realizovanja i rastvaranja, celi ciklus startuje i ponavlja se. To jest – da ukratko rekapituliramo – kroz descend, nanovo iz besanog spava(nja) do sna (Kretanje I(A)), Beskonačno Mislenje kao Kreato, producira napred fine forme mislenja i imaginacije (unutar) u suptilnu formu. Potom, kao održavaoc, održava ove suptilne forme mislenja i imaginacije. Kao sledeće, a kao realizator, uzima doživljaj (o) suptilnoj imaginaciji kroz suptilno mislenje. Opet kao Kreator (u Kretanju I(B)), producira ove suptilne forme mislenja i imaginacije (unutar) u grubu formu mislenja i imaginacije, koje kao Održavaoc Ono(To) održava; i kao realizator, uzima doživljaj (o) ovoj gruboj imaginaciji kroz ovo grubo mislenje.

Sada počinjući Svoje(To) ascendentno kretanje, Beskonačno Mislenje, kao Uništitelj, rastvara grube forme mislenja i imaginacije (unutar) u suptilnu formu. Ova suptilna forma mislenja i imaginacije, u Svome(To) aspektu Održavaoca, nastavlja da ga održava, i kao realizator, potom uzima doživljaj (o) ovoj suptilnoj imaginaciji kroz ovo suptilno mislenje. Napokon, zaključujući ovaj ciklus, kao Uništitelj, rastvara ove suptilne forme mislenja i imaginacije još jednom nazad (unutar) u njihovu originalnu formu.

Da sumiramo, Beskonačno Mislenje, kao Išvar u Svoja tri aspekta, deluje unutar ciklusa descenda i ascenda na sledeće načine.

1.    Kao Kreator ili Brama. Ovde Beskonačno Mislenje igra dve uloge u prelazu od besanog spava(nja) do sna (IA), producira fine forme mislenja i imaginacije (unutar) u njihove suptilne suptilne forme i u prelasku od sna do budnosti* (IB), producira suptilnu formu mislenja i imaginacije (unutar) u njihove grube forme.

2.    Kao Održavaoc ili višnu. Ovde iznova, Beskonačno Mislenje igra dve uloge, jednu u održavanju san stanja i drugu u održavanju budnog stanju. Određenije, nakon prelaženja od besanog spava(nja) do sna, održava san sa njegovim suptilnim formama mislenja i imaginacije. Nakon prelaženja od sna do budnosti*, Ono(To) održava ovo budno stanje sa njegovim(to) grubim formama mislenja i imaginacije. Naposletkiu, nakon prelaženja nazad od budnosti* do sna, Ono(To) opet iznova održava san i njegove(to) forme.

3.    Kao Uništitelj ili Maheš. Ovde po treći put Beskonačno Mislenje igra dve uloge: u prelasku od budnosti* do sna (IIA), rastvara grube forme mislenja i imaginacija (unutar) u suptilnu formu; i u prolaženju od sna do besanog spava(nja) (IIB), rastvara ove suptilne forme (unutar) u finu formu.

Ukratko, čak iako Beskonačno Mislenje igra dve uloge i u svakoj od Svojih(To) uloga kao Brama, Višnu i Maheš, i čak iako (kao Brama i Maheš, respektivno) kreira dva puta i rastvara dva puta, ipak kao Višnu održava tri puta: nakon prelaza od besano spavajućeg stanja do sna, od sna do budnosti* i nazad opet od budnosti* do sna. Nakon svakog akta održavanja, Ono(To) realizuje ono što je održalo i tako, isto kao što i održava tri puta, tri puta i realizuje forme imaginacije i mislenja.

Sve što je bilo rečeno o descentnom i ascentnom kretanju u smislu  procesa produciranja, održavanja, realizovanja i rastvaranja, od strane Beskonačnog Mislena u kamen formi, primenjuje se podjednako i na ljudski slučaj, osim što u kamnu, mislenje jeste naj konačnije, dok je u ljudskoj formi ono beskonačno. Tako, onda kada je Besmonačno Mislenje, u ljudskom slučaju, prelaženje od besanog spava(nja) do sna, Brama producira beskonačno fino mislenje (unutar) u beskonačnu suptilnu formu, dok je u kamenovom slučaju ono[2] bilo producirano (unutar) u naj-konačniju suptilnu formu. Po istom sledu, ova beskonačna suptilna forma mislenja jeste ono što Višnu, (u ljudskom slučaju) održava, što realizer realizuje i ono što Maheš rastvara. Slično tome, kod Beskonačno Mislenjeovog prelaženja od sna do budnosti* i opet nazad, u ljudskom slučaju beskonačna gruba forma je ono što Brama producira, Višnu održava, realizer realizuje i Maheš rastvara, dok su u kamen slučaju delovanja provedena nad naj-konačnijom grubom formom.

Realno govoreći, u originalnom stanju, univerzum (imaginacija) je naj konačnija kao atom dok je mislenje beskonačno; ali kada ovo (imaginacija i mislenje) primi formu, imaginacija – originalno fini univerzum ili bes-formni atom – postaje beskonačan, i mislenje – originalno bes-formno i beskonačno – postaje naj-konačniji forme-puni atom. Kroz ceo tok, to je jedna ista Beskonačna Inteligencija koja igra ulogu naj-konačnijeg uma, s jedne strane, i Beskonačnog Uma, s druge strane.

U ljudskoj formi, mislenje je beskonačno kao što je to bilo i u originalnom finom stanju. Razlika je u tome da je sada, u ljudskoj formi, mislenje u radnom* modu, dok je onda, u svome originalnom finom stanju, bilo zaustavljeno. Ali u ovome, ljudskoj formi, mada Beskonačna Inteligencija misli beskonačno, sanskare Je(To) čine da misli lažno. Tako je ova lažnost pripojena Beskonačnom Mislenju (baš) usled sanskara; i ova lažnost Ga(To) čini da misli lažno, a što ona (Jlažnost) upravo i čini navodeći Ga(To) da misli Sebe(To) kao konačno – mada je realno govoreći ovo mislenje koje je u originalnom finom stanju bilo beskonačno, sada je opet takođe beskonačno ljudskoj formi. U isto vreme ova ista lažnost, (pripojena Beskonačnom Mislenju), čini da Beskonačno Mislenje misli univerzum kao beskonačan, čak iako, realno govoreći, ovaj univerzum jeste naj konačniji kada je u originalnoj finoj formi. Ali kada sanskare – i rezultirajuća lažnost – nestanu, Beskonačno Mislenje je ono što (pre)ostaje. Drugim rečima, Beskonačna Inteligencija misli beskonačno, to jest, misli Sebe(To)  i tako je u Beskonačnom Realnom Um stanju. Opet, to je jedna ista Beskonačna Inteligencija koja, s jedne strane, u stanju nebrojanih individualnih konačnih, i (ultimativno), beskonačnih lažnih umova, realizuje uvniverzum i uzima doživljaj (o) grubim i suptilnim objektima i koja, s druge strane, u Realni Um stanju realizuje Sebe(To).


[1] U ljudskom slučaju, Beskonačna Inteligencija produkuje ovo isto fino mislenje u beskonačnu suptilnu formu, pre nego li u naj-konačniju suptilnu formu, kao u slučaju kamena. Ova distinkcija između „naj konačnije“ i „beskonačne“ u drugoj od ovih „stvari“ (things – u prenosnom značenju stvar) koje Beskonačno Mislenje čini je isključivo razlika u procesu  a koji se odnosi na diskusiju u slučaju kamena i čoveka. Drugim rečima, onda kada Beskonačno Mislenje u kamen formi, produkuje, održav, realizuje i rastvara naj-konačniju suptilnu i grubu formu mislenja (kako je opisano) u narednif nekoliko paragrafa), u ljudskom slučaju ove forme su beskonačne. Vidi paragraf o ljudskom slučaju na strani 216.

[2] beskonačno lažno mislenje


[1] uspavljivanje

[2] stvarno, praktično, veštački – ovde je verovatno praktično

[3] brought about – do njega je dovedeno, uzrokovan je, doveden je u postojanje (delovanje), iznedren

[4] brought to pass – dovedena do toga da su bila prođena, dovedeno je do toga da se kroz njih prođe

[5] figure into –

%d bloggers like this: