Okean Istine

Beskonačni Bog u svom prvobitnom stanju može da se uporedi sa okeanom. Kada je okean sasvim miran, nije kadar da spozna sebe kao moćnog, jer je lišen svakog kretanja. Da bi sebe spoznao kao moćni okean sa neizmernom, nakupljenom energijom, u njemu mora da do|e do nekog kretanja. Vetar koji u okeanu Boga podstiče uzburkanost je poriv za spoznajom potpunosti i nepreglednosti Sopstvenog beskona~nog bi}a, koje Bog ima u Svom prvobitnom stanju. Vetar u okeanu podsti~e stvaranje mehuri}a raznih veli~ina. Oni odgovaraju bezbrojnim formama `ivota koji evoluira od atoma do ~oveka.

Najve}i mehuri} je savr{en po svesnosti i mo`e da se uporedi sa brodom. To je ljudsko telo. Pokreta~ka sila evolucije je isto {to i prvobitni poriv da se postigne samo-spoznaja. On se zapli}e u raznolike sklonosti impresija. Zbog toga se ovaj poriv, koji se poredi sa vetrom, ispoljava u vidu okorelih mentalnih sklonosti, ili aktivnih zapisa, koje svako delo ili iskustvo utiskuje u um u razvoju. Vetar koji pokre}e brod ljudskog tela usmeravaju uslovljeni mentalni utisci. Impresije, koje iskustvo i delovanje ostavljaju na umu u razvoju, nisu tek beskorisni utisci ili unosi, nego su u sebe sakupile neiscrpnu pokreta~ku snagu ili silu usmeravanja.

Prose~an ~ovek zaposeda brod svog tela, ali nema nikakvu kontrolu nad upravljanjem brodom. Ruke i noge su mu u brodu, ~vrsto vezane nakupljenim sklonostima impresija. Ne mo`e da upravlja brodom onako kako `eli, ve} otkriva da brod njegovog `ivota plovi tamo-amo, vo|en okorelim sklonostima impresija. Disanjem ja~a vetar, tj., stvara nove sklonosti impresija. Novonakupljene sklonosti, a ne on, poseduju presudnu snagu za upravljanje brodom.

Ako ~ovek na svojoj strani ima dobra dela, vetar njegovih uslovljenosti impresijama odvodi brod do Kormilara, koji ne samo da njime slobodno upravlja po okeanu, ve} poznaje i sve okeanske }udi. Kormilar mo`e da upravlja po povr{ini, ali i po samom dnu okeana. On je potpuno spoznao okeansku neizmernost. Nikada ne treba zaboraviti da upravo okean postaje kako ~ovek u brodu, tako i brod i Kormilar. Onog trenutka kada se ~ovek utopi u okeanu, on u njemu nestaje kao lutka od {e}era, i spoznaje, „Bio sam i jesam okean, mada to prethodno nisam znao.“

Kormilar, koji je savr{eno spoznao vrhunsku Istinu, boravi u sopstvenom brodu i njime upravlja ba{ kao i brodovima ostalih okovanih du{a, vuku}i ih sa sobom. Ovakvi Kormilari su retki. Mnogo je du{a koje postanu jedno sa Istinom. One, me|utim, ne zadr`e nikakvu posebnu vezu sa brodovima ljudi na povr{ini, iako su jedno sa okeanom. Samo nekolicina ispliva na povr{inu, upravljaju}i svojim brodovima potpuno slobodnih ruku i nogu i poma`u}i ostalim brodovima okovanih du{a da stignu do cilja. Ovi Kormilari ne crpu svoju snagu inspiracije ni od kakvih sklonosti impresija, ve} od same Istine. Ne samo da upravljaju brodovima drugih ljudi na povr{ini, nego ih dovode do njihovog odredi{ta, do i{~eznu}a u beskona~nim dubinama okeana `ivota.

U~itelji ili Kormilari osloba|aju mornare na povr{ini svih nepotrebnih strahova, li{avaju ih povr{nih isku{enja koja odvla~e pa`nju i naposletku ih navode da se utope i izgube u beskona~nom okeanu Istine. Oni postaju poznati u svetu i istinski su Spasitelji ~ove~anstva. Ljude odvode od povr{nosti ljudskog `ivota do dubina beskrajne bo`anstvenosti ili beskona~nog znanja, bla`enstva i mo}i u nedeljivoj Istini Bivstva. Kormilari nisu samo Gospodari neograni~enog, ve} su i Gospodari svega ograni~enog. Njihovo iskustvo je sveobuhvatno i ne ostavlja ni{ta izvan svog doma{aja.

Ipak, da bi Kormilari bili kadri da obave svoju du`nost prema okovanim mornarima u brodovima na povr{ini, mornari moraju da se predaju Kormilarima. Predaja mora da bude potpuna. Mornari ~ije su ruke i noge vezane, svoje brodove moraju sasvim da predaju u nadle`nost Kormilara. Zato~ene du{e moraju da prenesu nadle`nost nad grubim telom, ba{ kao i nad suptilnim i mentalnim telima. Ni{ta ne smeju da zadr`e za sebe. Potpuna predanost tela, `elja i ego-uma je na Istoku simboli~no predstavljena darivanjem U~itelja kokosovim orahom.

Simbolika kokosovog oraha, koji se u nekim krajevima tradicionalno poklanja U~itelju, mo`e da se objasni na slede}i na~in. Spolja{nja vlakna na tvrdoj kori kokosovog oraha predstavljaju fizi~ko telo. Spolja{nja tvrda ljuska predstavlja suptilno telo i sve njegove uskome{ane `elje uslovljene impresijama. Ko{tica u kokosovom orahu predstavlja um sa semenkama impresija. A unutra{nja voda se u su{tini ne razlikuje od vode okeana, koju je upilo korenje priobalnog drve}a. Otuda ona mo`e da se uporedi sa delom same bo`anstvenosti. Zbog slojeva ko{tice, spolja{nje ljuske i debelog sloja vlakana, unutra{nja voda je sasvim skrivena od pogleda, te se istovetnost najskrovitijeg bi}a kokosovog oraha sa samim okeanom ni ne pretpostavlja. Otuda se kokosov orah, sa svim svojim ljuskama, simboli~no daruje U~itelju, da bi on mogao da otkrije najdublju su{tinu du{e, onakvu kakva ona jeste.

U~itelj skida spolja{nja vlakna, jedno po jedno. To je nalik osloba|anju optere}enog uma obi~nih ljudi i odgovara ukidanju svih njihovih telesnih privr`enosti, jedne za drugom, i kona~nom uklanjanju njihove vezanosti za samo telo. Uni{tenje tela telesnom smr}u ne re{ava nijedan problem, jer ego-um razvija nova tela u novim inkarnacijama. Krajnjom nevezano{}u za fizi~ko telo, du{a se osloba|a ograni~enja spolja{nje ljuske, simboli~no predstavljene vlaknima kokosovog oraha. Kada se ukloni prepreka fizi~kog tela, ono po~inje svesno da funkcioni{e. To je stanje Jogija.

Isto tako mora da se odbaci i omota~ suptilnog tela, sa svim njegovim uskovitlanim `eljama. Ovo je ravno U~iteljevom razbijanju spolja{nje tvrde ljuske kokosovog oraha. A kada se ukloni prepreka suptilnog tela, du{a po~inje svesno da deluje preko mentalnog ego-tela. To je stanje naprednih du{a. Ego-um odgovara ko{tici kokosovog oraha. Da bi du{u doveo do njene su{tine, U~itelj mora da razbije ~ak i ko{ticu, koja u ovom pore|enju odgovara vodi unutar kokosovog oraha. Razbijanje ko{tice zna~i da ~ovekov um sasvim prestaje da radi. On se zaustavlja, jer nestaju sve semenke koje pokre}u ego-um. Kada se ukloni prepreka ego-uma, U~itelj ispija skrivenu slatku vodu i ~ini da se ona sjedini sa okeanom `ivota koji on jeste, Ljubavnik i Voljeni svesno postaju jedno.

Kada U~itelj sa du{e skine omota~e tela i omogu}i joj da dopre do svoje prave su{tine, mo`e se re}i da je u posedu unutra{nje vode kokosovog oraha. U~itelj uzima ovu vodu, samu su{tinu kokosovog oraha, i me{a je sa vodom okeana, pokazuju}i da se nimalo ne razlikuju. To je kao ispijanje vode i njeno sjedinjenje sa okeanom `ivota, koji jeste U~itelj. Voda nije nestala, ona se sjedinila sa svojim izvorom. Ljubavnik i Voljeni postali su jedno. To je darivanje Bogo-ostvarenja i istinskog znanja i u`ivanje u neograni~enom okeanu Istine. Du{a se vratila upravo u stanje iz kog je potekla, uz jedinu razliku {to je sada spoznala da je mo}ni okean istine, dok je na po~etku bila nesvesna ove ~injenice.

  1. Нема коментара.
  1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: