Peti Nivo – Peto Nebo

Poklonik u suptilnom svetu je jedno sa svojim suptilnim telom

a suptilno telo je sazdano od suptilnih sanskara;

on doživljava suptilne nivoe i nebesa

suptilnim sanskarama kroz suptilno telo.

Nakon doživljavanja sveg suptilnog sveta

četvrto nivoi poklonik

(koji ima polu-suptilne i polu-mentalne sanskare)

uznapreduje k’ mentalnom svetu, petom nivou.

Stupanjem u mentalni svet, poklonikove tanane suptilne sanskare

preobražuju se u mentalne sanskare koje su fine,

i poklonik doživljava da je

jedno sa svojim mentalnim telom (umom).

Mada potpuno mentalno svestan, poklonik još uvek

zadržava suptilno i grubo telo

kojih kao peto nivoi čovek više nije svestan.

Inkarniran je poput grubo ili suptilno svesnih ljudi,

ali ne oličava telo ili energiju

već je oličenje uma; on je za sebe um

a suptilno i grubo su senke uma.[1]

Peti nivo Misli je u sanskritu Šivaloka

Svet Šive, Uništitelja.

Šiva je pripisan petom nivou jer je on uništitlj

no ne sveta već uma samog po „sebi“.[2]

Mentalno svesni hodočasnici petog mentalnog nivoa

kontrolišu misli svega;

oni uništavaju grube i suptilne sanskare u drugima.

U Indiji se kaže da Šiva uništava um:

što znači da on uništava ograničenja u umu, poimence sanskare,

a on koji bogoštuje Šivu bogoštuje Neograničeni Um.

Kao što je Kuber titula četvrto nivovskog čoveka,

Šiv je titula peto nivovskog čoveka.

Oni koji znaju kazuju nam

da su Šiv i Kuber prijatelji.

(Ako Kuberove oči smesta prekinu s vrludanjem,

to je kad pogleda k’ mentalnom svetu

i ugleda svog prijatelja Šiv-a).

Peti i četvrti nivo su veoma blizu jedan drugome

i Šiv, peto nivovski poklonik

obuzdava[3] Kubera u četvrtom nivou.

Um je od mentalnog sveta i ima dve sekcije;

svaka sadrži individualne i univerzalne aspekte,

ograničene i beskonačne aspekte uma.

Mentalni svet takođe se sastoji od dve sekcije.

Prva sekcija, peti nivo, je pun misli:

dobrih, loših, uzvišenih, niskih, materijalnih, duhovnih, prirodnih,

ne-prirodnih, misli svih vrsta i njihovih suprotnosti.

Druga sekcija mentalnog sveta, šesti nivo,

je ispunjena osećanjima: osetljivostima, željama, emocijama,

žudnjama, osećajima svih vrsta i njihovim suprotnostima.

Šiv, peto nivoi poklonik, svestan je gospodarenja mišlju

i Gospodar je misaone sekcije uma „jastva“

(kao što Kuberov um može nad-moćati makoga.

Šiv može nad-misliti makoga, uključujući i Kubera).

Prvi deo (misao i mišlenje) svih individualnih umova

suptilnog sveta i svekolikog univerzuma

su pod kontrolom peto nivovskog poklonika.

Šiv može kreirati makoje želi misli u individualnom umu,

(on menja promišljanje) bilo da je to suptilni ili grubi um;

to je njegovo majstorstvo.

U isto vreme kao prevashodni um Šiv može nadzirati[4]

misli ili mišlenje individualnih umova.

Na ovaj način Šiv bi mogao izvoditi čuda

pro-izvodeći u suptilno svesnom joginu misao da ih čini;

ali to ne čini; u stvari on zabranjuje čuda.

Zašto? Zato što čuda remete Božanski Plan.

A pošto Šiv zna Božanski Plan

ne želi da poremeti sve-obuhvatni plan

za Đivatmu u evoluciji ili involuciji.[5]

Takva mentalno svesna osoba često obuzdava čuda

stvaranjem kontra misli u umovima jogina

koji poseduje moći (sidije) da izvodi čuda,

i umovima svetovnih ljudi koji žude za čudima.

Peti nivo je nivo duhovnog znanja (gnoze).

U persijskom je poklonik petog nivoa nazvan Arif,

znalac (upućenik) jer je on u unutrašnjem stanju

Marifeta, Uviđanja Boga.

Arif pak jastvo ne identifikuje sa Uvidom (Dnyan);

pa stoga Arif zna Boga, ali on nije PoZnanje „Jastva“

(kao Kutub), on je samo znalac, gnostik.

Peti nivo je nivo Božanskog Svetla

(svetlucajuće iluminacije) i realne opijenosti (vino ljubavi);

blaženost je uistinu toliko opijajuća

da je zvana ne drukčije do blaženost Duše.

Apsorbovan u blaženosti svoje Duše,

poklonik uživa Večnu Muziku,

u vedanti je ova muzika BramaNadGlas Boga.

Peti nivo je kad duša čuje

Božansku Reč Boga kristalno jasno,

Beskonačni Zvuk Auma ili Ahur,

i ostaje ushićena u „Njegovoj“ beskonačnoj melodiji.

Ovaj Beskonačni Zvuk ili Beskonačna Muzika

je baš taj Glas Boga koji beše čut u iskonu

(isti Glas koji je Pile čulo).

Oči peto nivovskog poklonika su polu-otvorene

i iz boravišta Šive gleda na

četiri niža nivoa i njihova nebesa,

i sveukupni grubi svet sa svim univerzumima.

Mada su Šiv-ove oči polu zatvorene

što znači zatvorene k’ energiji, te otvorene

ka misaonoj sekciji uma,

no još uvek nisu otvorene k’ osećajnoj sekciji uma.

Mentalno iskustvo je vid, a mentalna svest je viđenje;

svojim mentalnim vidom Šiv vidi sve grube i suptilne entitete,

a to što vidi on kontroliše.

Peto nebo i peti nivo su jedno i isto,

poklonik je potpuno bezbedan,

što znači da ne može biti uzapćen u nebesima ili pasti.

Međutim Kuber može pasti i sve izgubiti,

ali ga Šiv obuzdava i pomaže mu sprečavajući

da Kuber padne; oni su prijatelji.

Šiv-u nije potrebna zaštita;

on sledi Božanski Plan (koji je originalno bio (za)mišljen)

a koji uključuje i zaštitu onih na četvrtom nivou.

Peto nivovski čovek ima titulu Šiv jer je

on definitivno u stanju postajanja Šivom (Realizovanim),

i nema rizika da ikada izgubi tu neumitnost.

Realizacija je neumitnost Šiv-ove sudbine

i peto nivoi poklonik zna to.

Peto nivovski poklonik nazvan je i Vali, Božji prijatelj.

On i Bog su prijatelji; Vali spoznaje Boga,

i blizak je s Njime, on Ga čuje kako govori.[6]

Vali je opasniji od Kubera

ako je uznemiren, jer može da kontroliše umove.

Valija ni u kom slučaju ne treba uznemiriti

ako je apsorbovan u slušanju Božanskog Glasa.

Vali koristi moći kroz umove

suptilno svesnih ljudi, pa ako nije raspoložen,

a bude uznemiren, svakog može ozlediti

uplivišući jogine da koriste svoje okultne moći.

Kada Vali manifestuje svoj bes

povređujući profane[7] i ignorantne

Šiv se manifestuje kao Uništitelj – Šiva![8]

Treba zapamtiti da je Vali Božji prijatelj

a ne neizostavno i ljudi (iako pomaže ljudima).

Ličnost[9] stoga treba biti pažljiva među prijateljima Boga

te se držati podalje od Valija i ne uznemiravati ga

kad je apsorbovan u blaženosti svoje duše.

Peto nebo, Alm-e-Išrar, je Svet Misterije

u kome su sve misterije razotkrivene i shvaćene

jer su po svojoj prirodi um,

um koji je beskonačan i beskrajno misli.

U ovom nebu leži znanje o umu,

a sve misterije su sadržane unutar originalne vatre Tejđ.

Alm-e-Išrar je od čiste vatre.

To je Svet Misterija

a znanja o ovim misterijama

su sadržana unutar ovih nebeskih ognjeva.

Samo on koji je čisti um može misliti o ovim misterijama;

ove misterije uključuju[10] beskonačnu misao i beskonačno mišlenje

koji su se manifestovali kad je

Bog originalno mislio u iskonu.

Čisti um može otići nazad sve do iskona.

U iskonu Bog mišljaše;

čovek na petom nivou ovo spoznaje

čim ugleda Boga.[11]


[1] suptino i grubo zajedno kao jena celina

[2] mind itself – uma „samoga“ no to jeste um „svoga“ sopstva/“seb“stva jer on poništava samo um lažnog sopstva a ne um „sami“ jer po poništenju lažnog uma ostaje realni/stvarni um i to je isti um koji je sada lišen sanskara. Um ne deluje bez sopstva (bilo lažnog ili realnog) i um je povezan sa telima (mentalnim, suptilnim, grubim) i oživljen ahamkarom (egom – „ja sam delovanje“) i budijem (i mahatom) te Purušom (Atmanom)..

[3] check – obuzdavba, proverava, ispituje, kontroliše, odabire, prepreka, ugušiti, zapečatiti, zaswtoj

[4] Shiv can keep the thoughts or thinking of the individual mind in check as a master mind –

[5] since Shiv knows the Divine Plan he does not wish to diturb over-all plan for a Jeevatma in its evolution and involution  –  plan za svaku pojedinu individualnu đivatmu (sastavni deo Božanskog) za sveukupan tok njene evolucije i involucije

[6] he is familiar with Him, he hears Him speak

[7] profane – grešan, laički, neprosvećen, neupućen, poročan, svetovan

[8] treba uočiti razliku između Šiv-a (poklonik/poklonik petog plana) i Šiva (jedan od tri aspekta Išvara – Brama-Viišnu-Šiva)

[9] a person – osoba, ali i maska (la personata) koja daje izražajnost licu glumca a korišćena u fransuskom pozorištu

[10] involve – uplesti, obuhvatiti, obaviti, uključiti, uvući, upetljati, umotati, sadržavati, povlačiti za sobom, imati za posleducu, uvesti, zapetljati, umešati,

[11] as he gains sight of God

%d bloggers like this: