Problem Sanskara i Rastvaranje Tela


Akomuliranje dobrih i loših sanskara prati sve akcije; ne-prirodno oslobađanje sperme privlači guste i štetne sanskare. Učiteljevo disciplinovanje[1] iskorenjuje sanskare mnogo efektinje no što to čine joge. Telo mora postepeno nestati – ali ne kroz raskalašno življenje, što pro-izvodi nove sanskare, već kroz istinsko služenje i ljubav.

LJUDSKA SPERMA igra veoma važnu ulogu u održavanju tela. Koliko je god moguće, ovoj spermi ne treba dozvoliti da iscuri iz sistema tokom loših stremljenja ili u ispunjavanju sebičnih ciljeva kao što su lično telesno uživanje i puteno angažovanje. Curenje sperme nije toliko štetno u duhovnom pogledu ako se dešava uzpomoć snova ili na druge prirodne načine. Ono* je najštetnije, pak, kao rezultat nedopuštenog seksualnog snošaja ili drugih ne-prirodnih činova. Veoma guste sanskare skupljaju se oko uma koji je olsobodio i izgubio spermu takvim ne-prirodnim metodom.

Sanskare u svome nevidljivom stanju su pripojene svakom ljudskom umu. Od ovih sanskara zavisi (po)kretanje ljudskog uma i njegovog suptilnog i grubog tela. Dobre sanskare pro-izvode dobra htenja i želje a loše sanskare loša; ako su ova htenja i želje sprovedene u akciju, na umu su, u skladu s akcijama, nakupljene nove sanskare. Na primer, čovekova želja da vidi Boga je rezultat dobrih sanskara, i čovekova kontemplacija o tome da počini ubistvo ili o drugim zlim akcijama, za posedovanje zlata ili žene su (sve) rezultat loših sanskara. Na svakom umu su utisnute (Jmpresirane) neborjane sanskare, dobre i loše. A usled egzistencije ovih sanskarea to jedno ne može uživati nedokučivo Balaženstvo koje je unutra.

Svaki duhovni Učitelj – koji je postao jedno s Bogom, čije su sanskare bile (pot)puno poništene, i koji fokusira Svoj um i koristi Svoje telo na nižim planovima zarad duhovnog napretka čovečanstva – održava takvo ustrosjstvo (sistem) među onima koji dolaze u lični kontakt s Njime, ili među onim drugima koji Mu postaju sledbenici, da bi poništio njihove* sanskare. Duhovni Učitelji ne preporučuju različite sisteme joge iz sledećih razloga: iako ovi jogički sistemi omogućavaju umu da uživa uzvišenu atmosveru planova, oni ipak neće učiniti da u poptunosti bude lišen sanskara. Striktno sleđenje pravila ili šerijata bilo koje religije  dovodi to jedno u kontakt s Učiteljem koji Svojom milošću naposletku uništava sve (tog) jedno sanskare i čini da taj realizuje Sopstvo. Jer sanskare su ono što kreira želje, to jest, uznemirenost (chal-vichal) uma.

U originalnom besformnom (nirakar) stanju, sanskare su u finoj formi.

U suptilnom (sukshma) stanju, sanskare se prevode u želje (ichchba).

U grubom (sthul) stanju, sanskare se prevode u akcije (karya).

Fizičko telo mora se istopiti i rastvoriti (gali javun). Ali ovo rasipanje snage tela se može desiti na dva načina; to jest, postoje dva metoda na koje sperma (dhat) može biti konzumirana i uništena (nash pame): kroz raskalašan život u rđavom društvu, ili kroz (pot)puno oglušavanje o telo u životu služenja i ljubavi.[2] Rastvaranje tela prvim od ovih metoda (kroz rđavo društvo) kreira sveže sanskare i u tom procesu sklapa pogodbu za uzimanje novog tela. Ali iscrpljivanja snage tela s drugim od ova dva metoda (kroz službu ili ljubav) sagoreva stare sanskare a da ne uzrokuje akomuliranje novih sanskarra; na taj način osigurava oslobođenje tog jedno od ciklusa rađanja i umiranja.


[1] discipline of the Master – Kad nas  Savršeni Učitelj dovede u red, disciplina nametnuta od strane Majstora (Učitelja)

[2] Babini komentari o spermi, nejenom rasipanju, i njegova sublimacija u pozadini ima dugotrajnu jogičku tradiciju u kojoj je jako puno diskutovana važnost i značenjeje ispravng korišćenja spermena. U skladu sa jogičkim shvatanjima (koji se odnose na kundalini i chakre suptilnog tela), sperma ne bi trebala da bude oslobođena  već asporbovana unutra; na ovaj način njegova snaga može da bude okrenuta nagore prema višim duhovnim realizacijama i virya ili dhat („sperma“) biva transformisana u ojas („vitalnost“ ili „svetlost“). Stoga reč „sperma“ u ovoj raspravi ukazuje na mnogo više doli na telesni fluid, ona takođe označava i jednu esenciju ili silu koja je uvedena u igru kroz disciplunu produhovljenog života.

%d bloggers like this: