Ljudska Forma

Kroz medij grubog, suptilnog i mentalnog tela

BESKONAČNI UM doživljava u potpunosti grubi suptilni i mentalni svet

kao ljudsko biće, a smisao ovoga je da

BESKONAČNI UM kroz grubo, suptilno i mentalno telo,

ima svaki mogući doživljaj sve-ga

samo u ljudskoj formi.

U ljudskoj formi su grubo, suptilno i mentalno telo

potpuno razvijena, tako da je um potpuno aktivan

i sposoban da ima postupno svaki moguć doživljaj

grubog sveta i suptilnih i mentalnih nivoa.

Ali u nižim pod-ljudskim formama u evoluciji

BESKONAČNI UM ima ograničeniji doživljaj tri sveta

jer su tri tela još uvek u stadijumima razvoja

u ovim različitim evolutivnim formama

kamena, metala, biljaka, crva, ribe, ptice i životinje.

ČOVEK = savršeno grubo, suptilno i mentalno telo

plus beskonačno lažno individualno „ja“.

Čovek je suma totaliteta evolucije,

izjednačujući savršeno razvijeno grubo, suptilno i mentalno telo,

plus beskonačno, lažno individualno „ja“.

U čoveku BESKONAČNA INTELIGENCIJA kroz

individualni lažni beskonačni um

koji je neprestano u procesu mišljenja o lažnom

u Beskonačnom Lažnom „Ja„,

doživljava beskonačnu grubu imaginaciju

(grubi svet) kroz fizičko ljudsko telo.

Pri ulasku ljudske svesti u proces involucije

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava beskonačnu suptilnu imaginaciju

(suptilne nivoe i nebesa) kroz suptilno telo

pa potom beskonačnu mentalnu imaginaciju

(mentalne nivoe i nebesa) kroz mentalno telo.

Stoga BESKONAČNA INTELIGENCIJA kroz

proces beskonačnog mišljenja u čoveku

doživljava „Svoju“ iluziju (imaginaciju, kreaciju)

kroz tri ograničena tela, grubo, suptilno i mentalno.[1]

Kroz ove telo-ve ograničene imaginacije

doživljava „Svoju“ beskonačnu imaginaciju –

grubi, suptilni i mentalni svet.

Svi bezbrojni individualni umovi su sadržani

u Beskonačnom Lažnom Umu Beskonačnog Lažnog „Ja,

a ovaj Beskonačni Lažni Um i Beskonačno Lažno „Ja“

obitavaju u BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI.

Svaki individualni ljudski beskonačni lažni um

je u stanju ograničenog lažnog uma;

u ljudskom biću um je beskonačan a

u isto vreme je ograničen vlastitim doživljajem.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA je u svakom individualnom beskonačnom lažnom umu,

i samo kroz svaki ograničeni lažni um,

i „njegova“ gruba, suptilna i mentalna tela,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava „Svoju“ imaginaciju.

Drugim rečima BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljava

„Svoju“ beskonačnu imaginaciju kroz svaki ljudski um

a to je doživljavanje grubog, suptilnog i mentalnog sveta

kao Okean koji doživljava svaku kap –

BESKONAČNI UM koji doživljava svaku misao.


[1] through the three limited gross, subtle, and mental bodies – kroz tri ograničena tela, grubo, suptilno i mentalno.

%d bloggers like this: