Analogija sa Lavom


Umanjivanje konačnosti mislenja kroz toka evolucije može da bude ilustrovano kroz analogiju o lavu. Ako je lav zaključan u sobi u kojoj je posmatran kroz najmanju, kao igla, rupicu probušenu u vratima, samo naj-minimalniji delić lava može da bude viđen. Ako se rupa uveća, veći deo lava bi postao vidljiv, dok ako bi se otvorila „beskonačna rupa“, lav bi mogao da bude viđen u svojoj sveukupnosti. Ovaj scenario ilustruje različita stanja Beskonačne Inteligencije kod doživljavanja univerzuma kroz naj-kanačnije, manje-konačne i beskonačne suptilne i grube medijume (od kamena pa do čoveka).

PRETPOSTAVIMO DA JE U POTPUNO ZATVORENOJ SOBI– a koga, u svrhu ove analogije, možemo da uporedimo sa suptilnim i grubim univerzumom – lav bio zaključan. Sada nadalje pretpostavimo da ćete vi „videti“ (a to je, misliti-i-realizovati) ovog „lava“ od sakar beskonačne imaginacije: i ovde „ti“ reprezentuje Beskonačnu Inteligenciju po Sebi(To). U počinjanju, preptostavimo da je naj-minimalnija rupa probušena kroz vrata sobe – i ovde ova „minimalna rupa“ predstvalja naj-konačnije suptilno i grubo telo. Sada tvoje oko, koje signifikuje Beskonačno Inteligencijin um ili misilenje, ima moć viđenja (mislenja) celoga lava (beskonačna sakar imaginacija). Ali ipak, pošto je forma rupe naj minimalnija, to jest, pošto su suptilno i mentalno telo naj konačnija, tvoje oko – Beskonačni Um – vidi (ili misli) samo minimalni deo lava. Ovo je (c) stanje u slici 11, gde viđenje (mislenje), jeste naj konačnije. Mada ti, (Beskonačna Inteligencija), sa svojim okom, (Beskonačno Mislenje), jesi sposoban za viđenje celog lava (to jest, imaš kapacitet viđenja beskonačno, što je način da se kaže da je sposobnost viđenja ili mislenja beskonačna), pa ipak zato što je, kao što je rečeno, forma rupe naj minimalnija, (zato što je suptilna i gruba forma uma naj konačnija), ti vidiš samo naj-minimalniji deo lava – drugim rečima, Beskonačna Inteligencija misli naj konačnije.

Pretpostavimo, onda, da se rupa u vratima uveća; ovo neznatno uvećana rupa reprezentuje manje-konačnu suptilnu i grubu formu. Kroz ovu veću rupu, tvoje oko vidi veći deo lava, što će reći da mislenje Beskonačne Inteligencije misli ili doživljava veći deo beskonačne sakar imaginacije, (beskonačni suptilni i grubi univerzum). Ovo je (c’) stanje. Napokon, u (d) stanju, cela vrata su širom otvorena; ovo će reći da je kreirana „beskonačna rupa“, u obliku naj-savršenije suptilne, i grube forme (čoveka) koju um prima.[1]Kroz ovu „beskonačnu rupu“ ili savršenu ljudsku formu, tvoje oči sada vide celoga  lava; to jest, Beskonačni Um misli beskonačnu sakar imaginaciju (pot)puno ili beskonačno. Tako tvojim okom ti vidiš celog lava[2]; drugim rečima, Beskonačna Inteligencija misli imaginaciju sa Svojim(To) umom (tj. mislenjem).

U ovoj analogiji:

ti = Beskonačna Inteligencija;

viđenje = mislenje-i-realizovanje = doživljavanje;

lav = beskonačna sakar imaginacija = beskonačni suptilni i grubi univerzum;

oči = Beskonačno Mislenje = Beskonačni Um;

minimalna rupa = naj-konačnije suptilno i grubo telo = kamen;

veća rupa = manje-konačna suptilna i gruba forma = forma u seriji evolucije (između kamena i čoveka);

beskonačna rupa = naj-savršenija suptilna i gruba forma = ljudska forma.


[1] koju um uopšte može da primi,

[2] the whole of the lion – sve od lava, celog, vidiš celokupnog lava u svoj njegovoj sveukupnosti koja se uopšte može videti

%d bloggers like this: