Prakriti (Maja) i Puruša (Bog)


Prakriti je kombinacija naj finije konačne imaginacije

i lažne svesti (lažno „ja„, lažni ego).

Puruša je BESKONAČNA INTELIGENCIJA (Bog)

Prakriti je to što daje život (um) Purušu.

Drugim rečima, Prakriti daje Purušu „Ja“stvo Đivatme.

Kroz Prakriti, Puruša doseže um za „Svoju“ Inteligenciju,

i s umom Puruša ostvaruje „Svoje“ stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Puruša u raznovrsnim stadijumima Prakriti

doživljava evoluciju i manifestaciju

naj finije konačne imaginacije.

Odnosno, za Purušu apsolutno ništa postaje sve;

Puruša misli lažno.

Pri doživljavanju Prakriti (evolucija i involucija),

ništavnost Ničega

postaje sve za Purušu,

a kao konsekvenca Puruša (u stanju uma)

misli lažljivo i ovo lažno mišljenje postaje beskonačno.

Lažno mišljenje pro-izvodi imaginaciju;

kad lažno mišljenje postane beskonačno u stanju čoveka

„ono“ pro-izvodi beskonačnu imaginaciju koja biva doživljena čovekom.

Ova imaginacija je neophodna

da bi uvećala svest uma

tako da Puruša, BESKONAČNA INTELIGENCIJA,

može doživeti „Svoj“ BESKONAČNI UM.

Imaju raznovrsna stanja beskonačne imaginacije

kroz koje Puruša, BESKONAČNA INTELIGENCIJA, mora sasvim proći

pre dosezanja ultimativnog stanja

bivanja (Jkao) Beskonačno Inteligentni Puratan-Puruša.

Prvo stanje Puruša kao BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je u formi NeSvesne Inteligencije,

odnosno, „Njegovo“ originalno stanje u Onostranosti-Onkraja.

Drugo stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je u formi BESKONAČNOG UMA,

odnosno, kao Beskonačni Lažni Um, Kreator.

Beskonačni Mislilac Koji kreira univerzum,

Bog Koji je Beskonačna NeSvesnost je Išvar,

a imaginacija Beskonačnog Mislioca

je ne-svesno (po)kretanje kreacije.

Treće stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE je

ne-svesni beskonačni um u formi kamena, metala,

i bilja, naj ograničeniji lažni um;

imaginacija je naj konačnija.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u četvrtom stanju

je ne-svesni beskonačni um u formi crva, insekta,

reptila, ribe, ptice pa do životinje – ograničeni lažni um;

imaginacija je konačna.

Peto je BESKONAČNA INTELIGENCIJA

u formi beskonačnog ne-svesnog uma,

dakle, „Njeno“ stanje lažnog svesnog ograničenog uma

u formi ljudskog bića.

U čoveku je imaginacija beskonačna, ali ljudska gruba svest

promišlja[2] jedino sferu beskonačne materije (tvari).

Ukoliko je ljudska svest suptilna (jogin, Mahajogin, Kuber),

„ona“ promišlja samo sferu beskonačne energije (moći).

Ako je ljudska svest mentalna (Vali, Pir, Šiv, Kailaš),

promišlja jedino sferu beskonačnih misli ili osećanja.

Šesto stanje BESKONAČNE INTELIGENCIJE je Beskonačni Realni Um,

odnosno, „Njeno“ stanje Realnog Svesnog NeOgraničenog Uma,

O-Bogotvoreno ljudsko biće koje je svesno božanskosti,

Beskonačno Sopstvo u stanju Vidnyan,

Beskonačno Znanje koje je onostran imaginacije.

U sedmom stanju BESKONAČNA INTELIGENCIJA je

u formi Beskonačnog Realnog Uma i beskonačne imaginacije

(BogoSvest i kreacija-svest),

odnosno, stanja kao Savršenog Majstora[3]

koji je svestan božanskosti (svoje Oboženosti)

i svestan imaginacije (svoje ljudskosti).

Realni Um (Puruša) je beskonačan i „On“ je u svoj kreaciji[4]

ali pošto je BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne-svesna

u svakoj formi kreacije (evolucije i involucije)

Puruša, Realni Um, misli kroz ograničeni um.

Ograničeni um identifikuje[5] „jastvo“ kao Đivatmu

i izvlači „svoju“ egzistenciju od Lažnog Uma (Prakriti).

I Realni Um (Puruša) i Lažni Um (Prakriti) su beskonačni,

ali Realni Um je supstanca (Puruš je Inteligencija)

a Lažni Um je senka (Prakriti je Ignorancija)

i oni egzistiraju u svakom ljudskom biću,

ali je jedino Savršeni Učitelj svestan oba.

U čoveku, um imaginira beskonačni broj imaginacija

mišljenjem beskonačnog broja misli.

Zato je termin beskonačni lažni um korišćen

da bi opisao ovu prirodu i kvalitet uma u ljudskoj formi:

u čoveku je um beskonačan ali lažan.

Beskonačni lažni um doživljava beskonačna ograničenja;

ograničenje s kojim se suočava je beskonačno.

U Sadguruu Beskonačni Realni Um ne doživljava nikakva ograničenja;

Beskonačje s kojim se suočava je „Njegova“ vlastita beskonačnost.

Čovek doživljava beskonačnu imaginaciju

kroz višestruke i deleće impresije[6]

grube, suptilne i mentalne sfere.

Sadguru doživljava beskonačnu imaginaciju

kao jedan nedeljivi BESKONAČNI UM

bez impresija, bez ograničenja.

Prakriti kao beskonačna lažna imaginacija

jeste jedna i nedeljiva u originalnoj formi u Onkraju

ali Prakriti stvara mnoštvost umesto jednosti.

Sadguru doživljava ovu mnoštvost i odeljenost

kao nulu nula;

on doživljava beskonačan broj imaginacija

kao ništa ništavnosti.[7]

Sadguru zna da s-onu-stranu nesabrojivih imaginacija

kroz nebrojive ograničene umove jeste beskonačni lažni um,

koji originalno bejaše jadno s Beskonačnim Realnim Umom

u NeSvesnoj Onostranosti.

Sadguru je u Svesnoj Onostranosti gde BESKONAČNI UM  jeste Jednost;

on doživljava Beskonačni Realni Um

s-onu-stranu beskonačnog lažnog uma.

Ovo je iskustvo Puratan-Puruša.


[1] Prakriti = Maja = Imaginacija = Iluzija = Priroda; Puruša = Bog = Čovek(Mužansko) = Duh = Duša = Sopstvo = Intelekt = Inteligencija

[2] imagine – imaginira = promišlja = zamišlja, proces kreativnog stvaralačkog zamišljanja

[3] iz reči Učitelj uvek stoji engleska reč „Master“ koja se prevodi kao Majstor ili Učitelj u ovom tekstu

[4] it is in all of creation – on je svemu što je od kreacije

[5] identify – identifikuje, izjednačuje, ustanovljuje, ustanovljuje identitet, prepoznaje, određuje

[6] impresije koje dele,dovode do podele

[7] as the nothing of the nothingness –  ništa ništatnosti/ispraznosti

%d bloggers like this: