Đivanmukta i Sadguru


Kao Đivanmukta, Puruš realizuje Sebe i stoji izdvojeno od lažnog mislenja, Prakriti i univerzum doživljaja. Ali Sadguru koristi Prakriti za spasenje sveta.[1] Sadguru prolazi gore i dole putem od Šiv od điv stanja, u procesu pomaganja raznim điv-ovima u okovima da bi duhovno uznapredovali.

TAKO PURUŠ, koji beše zarobljen u Prakriri, sada realizuje, „Ja sam miran (sthir),[2] Ja sam jedan i nedeljiv, Ja sam večan, beskonačan i sveprisutan. Sve ovo što se dešava u odnosu na svet(ovni) doživljaj,[3] sve ovo što Ja shvatam i uzimam da je Moje osobno činjenje, u stvari je bilo (s)provedeno u delo s Prakriti“. Takav je doživljaj Jivanmukta-e.

Jivanmukta, drugim rečima, je jedno(st) koje, mada još uvek u telu, postiže mir i smirenost (shant i sthir) Supersvesti Nirvikalpe. Čak i ako bi On mogao biti u telesnoj (Jtelo) formi (deh Prakriti), pa ipak kao da nije u njoj*, jer mada je pojavno/prividno zatočen u telu, On doživljava slobodu i realizuje Svoje vlastito Sopstvo kao jedno i sveprisutno. Tada za Njega više nema ciklusa rađanja i umiranja (janam-maran fera); tada za Njega više nema uzimanja mentalnih i fizičkih tela. Čak i usred Prakriti, On vidi Sebe kao izdvojenog; i realizuje ovu Prakriti, i doživljaj univerzuma kroz Prakriti, kao lažno. Simultano, On doživljava nedokučivo Blaženstvo Sopstva.

Na ovaj način Znanje ili Sat, koje je postalo upleteno (atkela)[4] u Prakriti, napoknon spoznaje Sebe*.[5] On tada objavljuje: „Ja sam večan, Ja sam jedan, Ja sam smiren (sthir). Svi ovi univerzum doživljaji su privedeni u delo s lažnim mislenjem kroz Prakriti a ne s Mojim sopstvenim Realnim Sopstvom. Ali Ja bejah svo vreme pod bhas-om (iluzijom) da sam Ja to činio*.“ Drugim rečima, Znanje realizuje da

zato što Prakriti jeste, svet(ovni) doživljaj jeste;

zato što lažno mislenje jeste, đivatma-pana jeste;[6]

lažno mislenje je rezultat sanskara.

Čim su ove sanskare poništene, lažno mislenje se okončava; sa prestankom lažnog mislenja, Prakriti i svet doživljaj – svi unutar iluzije – prestaje da bude. Na ovom spoju samo Puruš (Sopstvo, Sat, Paramatma) (pre)ostaje. Tako Znanje ili Sat postaje slobodan kao Jivanmukta.

Stoga je Jivanmukta  (onaj) jednan koji je utekao sputavanjima Prakriti, a koja bejahu pro-izvodina sukobljavanjem lažnog znanja i Ignorantnosti. A ako ovaj Jivanmukta, koji, mada supersvestan, ostane u Prakriti i realizuje Prakriti i univerzum – ako On nastavi da koristi Prakriti s descendiranjem od supersvesnog do svesnog stanja zarad spasenja drugih, onda se za Njega kaže da je Sadguru, Acharya,[7] Salik, Savršeni Učitelj.

Sadguru je Onaj koji, vraćajući se (Ju prethodno stanje) od Svoga egzaltiranog stajališta nazad do stanja Ničega, može da prođe kroz 8.400.00 vrsta/rodova (osamdeset-četiri lakh yoni) pa do ljudske forme, a odavde do smashan[8] ili „grobljanskog“-obitavališta stanja odricanja, kroz „ras-telovljeno duhu-nalik stanje“ (bhut-pishach-pret)[9] sveca na višim planovima, do „iracionalno vragolastog detinjeg“ (balamatt pishach)[10] stanja Mađzuba u Nirvikalpi – sve u bljesku jedne sekunde.[11] A potom On iznova začinje i ponavlja ovaj proces –kao Sadguru, sve to kao deo Svoje dužnosti spasavanja sveta[12].

Originalno u samom početku (agau sauthi pratham)[13], pre no što je On bio Sadguru, takođe je, nalik svim drugim điv-ovima, morao da obavi putovanje svesnosti[14] od originalne ne-svesnosti do Supersvesti. Dakle startujući od stanja Ničega, On je prošao kroz sve forme rađanja i umiranja koji su formacije serija evolucije,[15] sve do ljudske forme, a odatle unapred kroz ciklus reinkarnacije; odatle, On uznapreduje u duhovnim planovima kroz „grobljansko stanje“ (smashan pad) odricanja, do supersvesnog Nirvikalp stanja Balanmatt-a. A sada, nakon ove Sopstvo-realizacije i nakon uznapredovanja da bi postao Sadguru, prelazi nazad i napred između Ničega i Svega, prolazeći od Sat stanja kroz điv stanje pa do Sve ili Šiv stanja, sve u bljesku jedne sekunde kako je to opisano ranije. Jer kao Sadguru s doživljajem Sebe kao Šiva, On spoznaje prakriti i sveukupni univerzum kao san, kao ništa doli imaginaciju, i shodno tome On radi kroz ovu Prakriti zarad spasenja drugih.

Kada Sadguru descendira do obične razine, drugi su uzdignuti. U jednom trenu On postaje điv, i u drugom trenu opet postaje Paramatma. Ovo Njegovoj postajanje điv-om i Paramatmom, kad poželi, učinjeno je mogućim s Njegovim Šiv stanjem. On spušta[16] 8.400.000 vrsta/rodova (osamdeset-četiri lakh yoni) u sekudi; i dok prolazi kroz ove vrste, pomaže điv-ovima u svakoj vrsti da budu uzdignuti do više vrste. Tako biljni điv postaje životinjski điv; životinjski điv postaje ljudska điv; i ljudski điv je uzdignuta na put unutrašnjeg odricanja (smashan pad). Ukratko, Sadguruovo dolaženje dole do obične svesti i Njegovo vraćanje do Supersvesti je činjeno za dobrobiti sveta i zarad uznapredovanja univerzuma.

U Dnyani[17] ili Znanju nalazi se nesamerljiva moć. Kada Sadguru, nakon što se originalno (kao đivatma) borio-i-probijao kroz osamdeset-četiri lakh yoni-ja evolutivne lestvice i kroz više planove (Jrazine), dosegao je Jivanmukta stanje, tada Mu dolazi ovo Dnyana (Znanje) koja Mu daje moć spašavanja drugih. Drugim rečima, nakon što je jednom upravljao scenama i vizijama grube i suptilne sfere i napokon dosegavši originalni Sat u punoj svesti, On postaje ssupersvestan, Sopstvo-svestan Paramešvar. Ova Nirvikalpa, ostvarena kad jedno(st) realizuje Sopstvo, je najviše stanje. Jedno(st) koji doživljava Nirvikalpu je nazvan Jivanmukta; i taj jedan koji se od Supersvesti Nirikalpe, s dolaženjem dole, vraća do svesti o Prakriti i njenim poslovima (vahevar)[18] – a sve za dobrobit sveta i duhovno uznapredovanje drugih – ovo Veličanstveno Jedno(st) je nazvano Acharya ili Sadguru.


[1] world salvation – sveta spasenje, oslobođenje, svetovno spasenje, svetsko/svet/svemir spasenje/izbavljenje/spas/spasavanje

[2] calm – smiren, tih, miran; sthir –  miran (calm), stalan (steady – čvrst, stabilan, pouzdan), postojan (firm- čvrst, tvrd, stabilan, učvršćen, nepokolebljiv), smiren (composed), nepokretan (unmoving – koji se ne kreće, koji se ne uznemiruje, ne pomera).

[3] world experience – svet doživljaj, kao što je i suptilni (grubi) doživljaj, razlikuje se od world’s experience ili experience of the world

[4] atkela, atkelo – zaglavljeno (stuck-zaglibljeno), upetljano (entangled-upleteno, umešano, zapetljan, zamršen), ometeno (obstructed – opstruisano), sprečeno (detain-zadržano, uhapšeno)

[5] come to know Itself – dolazi do spoznaje (zna, saznaje, spoznaje) o Sebi (Svome Realnom Sopstvu), dolazi do znanja o Sebi (Svome Realnom Sopstvu). To označava da je on do tada bio ne znajući, bez znanja a sada od tog momenta on jeste postigao stanje u kome zna, spoznaje, saznaje. Dospeo je u znanje.

[6] đivatma-stanje, stanje (kondicij) bivanja đivatmom

[7] Acharya – učitelj, koji postavlja pravila, propise (preceptor, precept – pravilo, prois)

[8] smashan – zemljište na kome se obavlja kremacija (u Indiji se pali lomača), groblje, varijacija reči Masan označava mesto za kremaciju, srodna reč masaniya znači  asketa koji živi tu (na mestu za kremaciju ili groblju) kao neprekidno podsećanje na nestalnost tela.

[9] bhut – duh (ghost), izvučeno od Sanskritskog bhu – biti, postati, izrvirati, izdići se, nastati usled; pishach – dušman,zlotvor, zao duh, demon (fiend), demon(demon), duh (ghost), U Indiji se koristi da označi stanje hodočasnika na duhovnom putu koji, iz svetovne perspektive, izgleda da je nečist i čak i podmukao, svirep, paklen (fiendish); pret – duh (ghost), zao duh (evil spirit), demon (demon).

[10] Balamatt – Detinje (detetu nalik) opijeno stanje, nalik stanja bebe koja je nesvesno (oblivious) sveta oko njega. Od bal – dete, beba (infant) i unmatt. opijen, intoksiciran; pishach – dušman,zlotvor, zao duh, demon (fiend), demon(demon), duh (ghost), U Indiji se koristi da označi stanje hodočasnika na duhovnom putu koji, iz svetovne perspektive, izgleda da je nečist i čak i podmukao, svirep, paklen (fiendish)

[11] Smashan, „groblje“ ili „zemljište za kremaciju“ je varijanta reči masan, koja se pojavljuje na Slici 27 i čiji je smisao objašnjen nekoliko strana pre ove. Opet, prizivanje groblja i kremacijskog zemljkištapriziva u um prolaznost tela i sveta fenomena (fenomenološkog sveta – phenomenal world – jedinstveni (izvanredni) svet), koji je objekt razmišljanja i meditacije od istinskog odricatelja; odista, izvesni duhovni aspiranti (uključujući jogine) tragaju za ovakvim mestima upravo iz ovog razloga, Smashan pad ili „grobljansko stanje“, je fraza koja se javlja u narednom pasusu, je shodno tome prevedena kao „put unutarnje odbacivanja (renuntiation –poricanje)“. Fraza „bhut-pishach pret„, koja doslovno znači „duh-đavo-nalik jedno“, karakteriše krajne uznapredovalog hodočasnika na duhovnom putu a na način na koji su oni ponekada opažani od svetovnih ljudi. To jest, njihovo haotično, ponekada zastrašujuće ponašanje, koje izranja iz njihove unutarnje apsorrbovanosti u najvišim planovima i kao posledica toga njihovoj nesvesnosti (unawareness) spoljašnjeg sveta, čini ih da izgledaju „đavolski“ „kao duhovi“. Iz ovog istog razloga fraza Brahmi Bhoot, doslovno „Braman-duh“ to jest, duhu-nalik osoba apsorbovana u Bramanu, koristi se u Bog Govori kao naznaka za Bog-slivenu-u-jedno (God-merged ) dušu u Mađzub ili Nirvikalp stanju. „Balamant pishach“, koje može doslovno da bude prevedeno kao „detetu-nalik nevaljali đavo“ (child-like miscivious (dđavolski) devil“), izrašava ovu istu ideju,  Ove jezičke fraze „đavoli“ i „duhovi“, mada se mogu učiniti čudnim osobama koji se sa njima susreću po prvi put, su deo govora običnim jezikom o ovim duhovno naprednim tipovima a tradicionalno je korišćeno na Indijskom potkontinentu.

[12] world salvation duty – sveta spasavalačke dužnosti, sveto spašavanja dužnosti, dužnosti spasenja sveta

[13] idiomatska fraza koja znači „pre baš pre svega“ (before at the very first ) „originalno na samom početku“ (originally at the very outset). Od agau – pređašnje (previously – prethodno), sauthi – kolokvijalna forma sarvatha – sve zajedno, sve u svemu, potpuno (altogether), u svakom pogledu i pratham – prvi, primarni.

[14] make the journey of consciousness – svets je morala da učini putovanje, on je morao da se prođe-i-uputi na putovanje svesti

[15] are the formations of the series of evolution – su formacije evolutivne serije, Reč formacija je po meni nastajanje ili formiranje formi, oformljivanje formi, stvaranje formi. Ili naprosto niz formi,

[16] He comes down – On dolazi dole (bukvalno)

[17] Dnyana (Gnyana, Jnana) – Znanje; ta moć direktnog i božanskog Znanja koja deluje nezavisno od intelekta&čula ili ih koristi kao podređene (subordinirane) asistente.

[18] svetovni poslovi (affairs –stvari, događaji, doživljaji), transakcije, postupanje, trgovanje, poslovanje

%d bloggers like this: