Besede

Predgovor

Izdavači su smatrali za shodno da daju kratak prikaz istorije Beseda zajedno sa komentarima o tome zašto je, u ovo današnje vreme, bilo poželjno objaviti njihovo revidirano sedmo izdanje.
Izdavačka istorija Beseda
S vremena na vreme, u određenim vremenskim razmacima, Meher Baba je, raznim osobama i grupama, diktirao na Njegovoj alfabetskoj tabli svoja kazivanja i poruke. Kada se mesečnik ˝Meher Baba Žurnal˝ (Meher Baba Journal) prvi put pojavio u novembru 1938. godine, odlučeno je da se u svakom novom izdanju pojavi i po jedno kazivanje ili poruka Meher Babe. Dr Čakradhar D. Dešmuk (Dr Chakradhar D. Des-hmukh), član Meherovog izdavačkog veća, rukovodio je grupom ljudi na pripremanju i izdavanju diktiranog materijala. Krajem svake godine od Babinih kazivanja bi se sastavljala zbirka, a od tih zbirki je zatim sačinjena prva knjiga Beseda u četiri toma. Nakon što se, u oktobru 1942. godine, Žurnal ugasio, grupa je naknadno izdala još jedan tom, dovršivši tako prvo izdanje Beseda u pet tomova. Besede su štampane u Indiji između 1939. i 1943. godine isključivo za internu upotrebu. Nakon što bi se neki od tomova rasprodao, štampalo bi se novo izdanje sa manjim ispravkama. Tako su nastala izdanja Beseda od drugog do petog, koja su objavljena u Indiji od 1941. do 1954. Čitaoci su tokom godina postavljali mnoga pitanja u vezi različitih tema zastupljenih u Besedama i tražili razjašnjenja od Meher Babe i Njegovih bližih učenika. Pitanje mogućeg pogrešnog tumačenja i potrebe za revizijom teksta pokrenula je Mani (Manija S. Irani), Meher Babina sestra, u pismu koje se pojavilo u Buditelju (Awakener) tom 3., broj 1., 1955. godine:
˝Ima ljudi koji veruju da je doslovce svaka reč u prvobitnim Besedama-Babina, i odbijaju da prihvate svaku revidiranu verziju. No, premda mu je Baba satima diktirao na tabli, profesor Dešmuk je upotpunjavao i ulepšavao izvesne delove knjige. Iako je Dešmuk bez sumnje na mnogim mestima briljantno uobličio delo, mi osećamo da postoje određena mesta gde bi uprošćavanje rečenične strukture ili korekcija u pravopisu još više doprineli lepoti i jednostavnosti-što i jeste srž Babinih učenja…. Smatramo da postoje određena mesta u prvobitnim Besedama gde je Dešmuk očigledno krivo interpretirao suštinu, i kao posledica toga, javilo se nekoliko ozbiljnih grešaka….˝ Ovaj citat je ovde naveden ne da bi omalovažio dr Dešmuka, niti da bi se na bilo koji način umanjio značaj njegovog monumentalnog dela i napora koje su u njega ulagali njegovi saradnici, već da bi ukazao na činjenicu da prvobitno izdanje Beseda doista sadrži stilske nejasnoće, pa je neke delove potrebno preraditi. 1948. godine Meher Baba je ovlastio Carlsa B. Pardoma (Charles B. Purdom) da za zapadnu publiku sažme i izda Besede u jednom tomu. Za ovaj tom, naslov koji je glasio ˝Bog čoveku i čovek Bogu: Besede Meher Babe˝, odabrao je lično Meher Baba. Prvi put je knjiga štampana u Engleskoj 1955. godine. Izdavanjem Meher Babine knjige Boggovori 1955. godine, određena pitanja i termini su raščiŠćeni i ponovo definisani. 1967. godine šesto izdanje Beseda, u tri toma, izdali su Preobraćeni Sufizam (Sufism Reoriented), u San Francisku, Kalifornija. Sa Meher Babinim odobrenjem, izdavači Ajvi Aneita Djus (Ivy Oneita Duce) i Don. E. Stivens (Don E. Stevens) su učinili neke prepravke oslanjajući se na knjigu Bog govori i kasnija objašnjenja koja je Baba dao. Oni su u ovom trotomnom izdanju pojednostavili neke od rečeničnih struktura i napravili nov, logičniji raspored poglavlja. Šesto izdanje je, uz manje korekcije, izašlo u tri reprinta. Sedmo izdanje. Nakon šestog izdanja, ˝Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust˝ odlučila je da ponovo publikuje Besede. Isprva je bilo planirano da to jednostavno bude reprint šestog izdanja, pa je naglasak stavljen na upotpunjavanje materijala iz priloga: uvoda, glosara i indeksa. Ali, ubrzo je postalo jasno da će biti nužno izvršiti neke izmene i u samom tekstu. Od izdanja iz 1967. godine, rezultati dodatnih istraživanja teksta otvorili su neka nova pitanja.
U prevodima pripremljenim za francusko, nemačko, [talijansko i špansko izdanje, javili su se lingvistički i tekstualni problemi. Takođe je postalo jasno da se moraju uneti stilske izmene. Pojedinačna kazivanja, to uvek treba imati na umu, izlazila su niz godina, uglavnom kao novinski članci-tako da su nastale nedoslednosti u spelovanju, korišćenju velikih slova, korišćenju italika, interpunkcije i tako dalje.
Čim je odlučeno da se priredi revidirano izdanje, doneta je i odluka da se tekst prede što pažljivije. Kao što smo ranije spomenuli, Meher Babina objašnjenja godinama su postajala sve detaljnija i produbljenija, kako je On dalje proširivao i rasvetljavao mnoga pitanja. Na primer, termini koji su korišćeni u svom najširem značenju, postajali su, nakon novog definisanja, daleko specifičniji-često i do te mere da su počinjali da obuhvataju samo jedan aspekat prethodno šire koncepcije. Meher Baba je u Bog govori, i kroz diskusije sa Njegovim bliskim učenicima, izložio božansku temu za publiku koja je sada bila spremna da razume i prihvati dublje ideje i koncepcije. U odgovoru na pitanje u vezi Krugova Savršenih Učitelja i Avatara, Meher Baba je proširio objašnjenja koja je dao u besedi o ˝Krugu˝; a 1955. godine ovo pojašnjenje se pojavilo u članku u Buditelju (Awakener, tom 3., br. 1.) pod imenom ˝Krugovi˝. Važnost ove besede kao i njena relativna nepristupačnost većini čitalaca, primorala je izdavača da je u knjigu uključi kao jedini nov tekstualni dodatak-pod nazivom ˝Krugovi Avatara˝. Ovaj prilog je zahtevao i manje preuređivanje poglavlja.
Takođe, posle dužeg razmatranja, odlučeno je da sedmo izdanje Beseda bude jednotomno. Budući da ljudi obično zaziru od bilo kakvih izmena u jednom takvom delu kao što su Besede, koje je naširoko proučavano i uvek iznova čitano, izdavači su jasno naznačili kakav su pristup koristili pri izdavanju knjige i koje vrste izmena su uneli u tekst. Korišćeni su sledeći kriterijumi: načiniti što je moguće manje izmena; tekstualne izmene uneti jedino u slučaju kada se obrađena pitanja ne slažu sa knjigom Bog govori ili kasnijim objašnjenjima; izmeniti nekorisne ili zastarele reci i rekonstruisati rogobatne rečenične sklopove samo u onim slučajevima kada bi čitalac mogao ostati zbunjen ili naveden na pogrešno razumevanje; ispraviti stilske nedoslednosti. Stilske izmene potpadaju pod sledeće opšte kategorije: (1) ispravljanje spelovanja, crtica, pravopisa, interpunkcije, korišćenjem ovlašćenih stilskih priručnika i rečnika-pogotovo kasnijih izdanja ˝Čikaškog stilskog priručnika˝ i ˝Vebsterovog novog univerzitetskog rečnika˝, kao glavnih izvora na osnovu kojih će se postići ujednačenost pristupa, stila i forme; (2) poštovanje pravila da se spiritualni izrazi pišu uvek velikim početnim slovom, izuzev u slučajevima kada se naglašavaju; (3) usaglašavanje spelovanja i forme neengleskih izraza prema njihovoj ustaljenoj upotrebi u knjizi Bog govori ili drugim izvorima; (4) uklanjanje većine italika, izuzev u slučajevima njihove standardne upotrebe za povremena naglašavanja kao i tamo gde se neke neengleske reci pojavljuju po prvi put. Oni čitaoci koji osećaju savremena gibanja u engleskom jeziku zasigurno će primetiti čestu pojavu oblika u muškom rodu i imenica koje označavaju i muški i ženski pol-na primer čovek, čovečanstvo, Učitelj, osoba, sledbenik i tako dalje. Mada su neka usaglašavanja učinjena, zadržavanje ovih oblika temelji se na načelu izdavača da načini minimum izmena u tekstu, a menjanje ovih formi bi za sobom povlačilo i ponovnu reviziju teksta. Cesta upotreba oblika u muškom rodu nije imala za cilj da izopšti žene niti da nagovesti orijentisanost Meher Babinog učenja na muškarce; to jednostavno odražava stil pisanja vremena kada su se Besede prvi put pojavile. I na kraju jedna mala zanimljivost. Reč sutrenderance (teško prevodiva reč, približno: predanost, prepuštenost, posvećenost-prim. prev.) se u čitavom tekstu upotrebljava kao jedna varijanta reči surrender (predati se, prepustiti se, posvetiti se-prim. prev.) mada se ne javlja ni u jednom većem rečniku. Naravno, postavilo se pitanje da li ona treba da ostane u tekstu ili ne, pošto ˝zvanično˝ ne postoji. Pitanje postavljeno korporaciji ˝Meriam Vebster˝ dalo je zanimljiv odgovor: Iako ne postoji dokaz da je reč surrenderance bila ikada igde upotrebljena, to ne treba da znači da ta reč ne postoji i da ne treba promisliti o njenim vrednostima. Pošto je Meher Baba ispisao ovu reč na svojoj alfabetskoj tabli, zaključili smo da reč vredi ostaviti.
Izdavači su naročito obratili pažnju da, i pored učinjenih prepravki, značenje Meher Babinih reci ostane netaknuto. Izdavači sebe i svoj rad prepuštaju Meher Babi, da, po Njegovoj volji i nahođenju, pomogne svakom čitaocu da razume smisao koji je on želeo da mu prenese u svojim Besedama.
Izdavači
Eruč B. Dešavala (Eruch B. Jessawala),
J. Fleg Kris (J. Flagg Chris),
Meherazad, 1986, BalNatu

Uvod u 7. izdanje
Mervan Šeriar Irani (Menvan Sheriar Irani) je rođen u gradu Puni (Poona) u Indiji 25. februara 1894. godine. Njegovi roditelji, Šeriar (Sheriar) i Širin (Shirin), bili su zoroastrijanci persijskog porekla. Njegov otac Šeriar je bio iskreni tragač za Bogom. Mervan je, dok je pohađao srednju školu ˝Sveti Vin-sent˝, bio živahan i bezbrižan dečkić koji se isticao u učenju i u sportu i nije bio preterano zainteresovan za duhovne stvari. Međutim, jednom prilikom, jedan školski drug mu je poklonio knjigu o životu Bude, a godinama kasnije, On se prisećao tog događaja: ˝Otvorio sam knjigu baš na mestu gde se govorilo o drugom dolasku Bude kao Maitreje, Gospoda Milosrđa. I, u magnovanju sam shvatio: To sam ja. Osećao sam to duboko u sebi. Potom sam sasvim zaboravio na ovaj događaj i prošle su mnoge godine dok ga se nisam ponovo setio.˝ Jednog dana u maju 1913. godine, u vreme studiranja na koledžu Dekan (Deccan) u Puni, prošao je na biciklu kraj poštovane muslimanke Hazrat Babađan (Hazrat Babajan), jednog od pet Savršenih Učitelja tog doba. Ona ga je pozvala k sebi i poljubila u čelo, otkrivši mu Njegov istinski status Avatara, apsolutne manifestacije Boga u ljudskoj formi.
Na početku je Mervan bio ošamućen; ali postepeno, u razdoblju od nekoliko meseci, svest o Njegovom okruženju se povratila toliko da je mogao da stupi u kontakt sa Savršenim Učiteljem Sai Babom iz Sirdija (Shirdi)-koji ga je odmah zatim uputio do još jednog od Savršenih Učitelja, Upasni Maharađa (Upasni Maharaj), Hindusa iz Sakorija. Sai Baba nije prenosio svoje učenje drugima. Dva preostala Savršena Učitelja tog vremena bili su musliman Tadudin Baba (Tajuddin Baba) i Hindus Narajan Maharađ (Narayan Maharaj). Sedam godina je Upasni Maharađ integrisao Mervanovu Božansku svest sa svešću grubog sveta, pripremajući ga za ulogu Avatara Doba. Njegova avatarska misija počela je da se manifestuje u spoljašnjem svetu 1921. godine kada su se oko njega okupili Njegovi prvi učenici, nadenuvši mu ime Meher Baba, ˝Milosrdni Otac˝.
Posle više meseci intenzivnog rada sa svojim učenicima i putovanja po Iranu i Indiji (uključujući i današnji Pakistan), Meher Baba i njegovi sledbenici nastanili su se u praznom vojnom logoru iz prvog svetskog rata u blizini Ahmednagara u Indiji. Ovo mesto je postalo poznato kao Meherabad. Na tom mestu je podigao brojne objekte, kao što su besplatna bolnica i dispanzer, prihvatilište za duševno poremećene i siromašne, kao i besplatnu školu za dečake svih religija sa naglaskom na spiritualnom treningu. U školi se nije vodilo računa o kastin-skoj pripadnosti; više i niže kaste su se mešale, sjedinjene u bratstvu koje je podsticala Njegova ljubav. Meher Baba je sve njih redovno učio moralnoj disciplini, duhovnom razumevanju, nesebičnom služenju i, iznad svega, ljubavi prema Bogu. Sve ove aktivnosti odvijale su se punom parom uprkos Babinom ćutanju, koje je usledilo kratko nakon najave istog, 10. jula 1925. godine. Kada je, pre no što će započeti ćutanje, bio upitan kako će nastaviti sa besedama i podučavanjem, On je odgovorio, ˝Ja nisam došao da podučavam nego da vas probudim˝. I kasnije, za vreme Njegovih poseta Zapadu, Njegovi komentari bili su jednako duboki i intrigirajući: ˝Stvari koje su istinite uče se i podučavaju u tišini˝; i još ˝Ako ne možete da čujete moju tišinu od kakve su onda koristi reci?˝ Postoje 1927. godine prestao da piše (osim kada se potpisivao), On je nastavio da komunicira pokazujući slova na alfabetskoj tabli, ali je i taj način napustio 1954. godine. Posle toga je komunicirao posredstvom Njegovog jedinstvenog sistema gestikulacije rukama. No, knjige Besede i Bog govori u to vreme su već bile izdiktirane. Tridesetih godina ovog stoleća Meher Baba je krenuo da putuje po Evropi, i ubrzo zatim se obreo i u Americi. Budući da je kontaktirao sa stotinama ljudi na oba kontinenta, Njegovo Ime ubrzo se raširilo medu duhovnim tragačima. Samo nekima od njih je kasnije bilo dopušteno da ga, u malim grupama, posećuju u Indiji. Njihove posete trajale su uglavnom od nekoliko nedelja do nekoliko godina. Svi, sem nekolicine odabranih, bili su zamoljeni da se vrate na Zapad negde pred početak Drugog svetskog rata.
Meher Baba je ponovo posetio Zapad 1952., 1956., i 1958. godine. Imao je i dve turneje po Australiji. Nakon toga više nije odlazio iz Indije, a Zapadnjacima je dopuštao posete samo u retkim prilikama. Jedna takva prilika bio je veliki ˝Skup Istoka i Zapada˝ održan u novembru 1962. godine. Na njegov poziv, na hiljade sledbenika iz celoga sveta okupilo se u Puni. Skoro čitavu sedmicu Meher Baba je neštedimice davao Sebe, a Njegove aktivnosti bile su raznovrsne; kratke besede, grupni susreti, intervjui, pesme i molitve u slavu Boga, jedan dan javnog darshana na koji je pohrlilo mnoštvo ljudi da ukaže poštovanje Učitelju i primi Njegov blagoslov. Potreba duhovne razmene između Istoka i Zapada je česta tema u svetskoj literaturi. Ovaj skup protekao je u harmoniji različitih uticaja, u duhu međusobnog uvažavanja, naklonosti i zajedničke ljubavi za Voljenog Avalara, a velike kulturne i tradicijske razlike behu tom prilikom, zahvaljujući Njemu, premošćene.
Tokom decenija svog Avatarskog delovanja, Meher Baba je stalno kontaktirao sa Bogooprjenim dušama, ili mastima. U knjizi dr Viljama Donkina (William Donkin) Putnici,* Meher Baba je dao detaljan opis stanja u kome se nalaze masti (Bogoopijeni). Masti su oni koji su kontakt sa spoljašnjim svetom izgubili zbog ljubavne opijenosti Bogom, a ne zbog nervnog sloma ili umobolnosti. 1940. godina bila je izuzetna po broju susreta koje je Meher Baba imao sa ovim Bogoopijenim dušama širom Indije. On je Često lično izlazio u susret njihovim svakodnevnim potrebama, i uopšte, pružao im onu vrstu pomoći za koju je znao da će im biti potrebna na njihovom putu ka Bogu.
• William Donkinn, The Wayfarers (Ahmednagar, India: Meher Publications. 1948; drugo izdanje, San Francisco:
Sufism Reoriented, 1969)
Meher Baba takođe je lično služio siromašne, mentalno obolele i fizički hendikepirane, a pokazivao je naročitu brigu za leprozne. Sa beskrajnom pažnjom i ljubavlju On im je prao noge, pognute glave umivao njihove patrljke, davao im male poklone i ulivao nadu. ˝Oni su poput predivnih ptica u ružnim kavezima˝, govorio je, ,,i od svih zadataka koje izvršavam, ovaj me najdublje dira.˝ U toku Njegovih brojnih putovanja i susreta sa hiljadama ljudi, Meher Baba je stalno naglašavao da ne dolazi da podučava niti da nameće neke nove zakone. Neprestano je isticao da su drevni mudraci već otkrili Istinu i da je zadatak današnjeg čovečanstva da spozna Istinu utkanu u njihova učenja. Meher Babino Avatarsko delo jeste da, pomoću Njegove prastare poruke ljubavi, probudi čovečanstvo i otvori mu oči za Istinu. Njegov život predstavlja obrazac ˝po kome se čovek može ravnati i videti sebe onakvog kakav jeste i kakav bi mogao da postane,˝ U suštini nije jasno na koji način je Meher Babi uspevalo, a uspeva mu i dan-danas, da vrši tako moćan uticaj na ljude. Čovek samo odjednom oseti moćnu silu u koju intuitivno ima poverenja, silu koja struji njegovim životnim kanalima i puni ih energijom, nakon čega se oslobađa njegovo unutrašnje biće. Jedno od najvećih čuda koja se dešavaju u kontaktu sa Meher Babom jeste prihvatanje. Čarls Pardom (Charles Purdom) u svojoj knjizi Bogočovek (God-Man) beleži: ˝On je navodio ljude da pogledaju u sebe, da sagledaju svoje egoistično ˝ja˝ ne kao dobro ili loše, pametno ili glupo, uspešno ili neuspešno, već kao lažnu sliku svog istinskog ˝ja˝, te da prestanu da se poistovećuju sa iluzijom.˝ Istorija čovekove potrage za dušom nije iznedrila previše dela u kojima bi detaljno bile izložene tehnike koje vode ka tom vrhunskom postignuću. Meher Babine Besede predstavljaju veliki doprinos ovoj uskoj oblasti literature. U ovoj knjizi, koju je Meher Baba diktirao svojim najbližim učenicima tokom tridesetih i ranih četrdesetih godina, opisani su načini integracije duhovnog rada u svakodnevni život. Takođe je prikazana, u glavnim crtama, struktura kreacije, i pojašnjen odnos posvećenika sa Avatarom ili sa Učiteljem. U njegovom poznijem klasičnom delu, Bog govori, Meher Baba detaljno opisuje stanja Boga, Njegovu volju da svesno spozna Svoju božanstvenost i ulogu kreacije. Besede su, sa druge strane, praktičan priručnik za svakodnevni život namenjen onima koji se, nakon što su razvili svest kroz zamke i iskušenja evolucije, polako vraćaju nazad, u stanje prapočetnog Jedinstva. U Besedama su dati opisi duhovne staze i njenih disciplina, a takođe je i jasno osvetljen cilj koji sledbenik treba da dostigne. Čitalac u njima neće otkriti suvoparne formule duhovnog razvića. Besede su, pre svega, delo koje čoveka stalno podseća na njegovu nasušnu potrebu da živi u ljubavi i predanosti Bogu. Ljubav prema Bogu jedina daje snagu na duhovnoj stazi i to je ono što, milošću Savršenog Učitelja, konačno dovodi do cilja. Savršeni Učitelj je sveznajući vodič koji je već prošao stazu i iskusio Istinu i koji, naoružan beskrajnim strpljenjem, stvara uslove za postepeno i bezbedno napredovanje učenika do cilja.
Kao što je već opisano u besedi ˝Avatar˝, periodična manifestacija Boga kao Avatara, Bogočoveka, Mesije, Bude, Hrista, Rasoola, dovodi do duhovnog preporoda čovečanstva; jer, Avatar je taj koji sprovodi Božansku volju koja se bezgranično širi. Drukčije od milosti Savršenog Učitelja, milost Avatara se izliva pri svakom koraku ka Istini ma kog čoveka, pod uslovom da je u njemu prisutna intenzivna ljubav i čežnja za Bogom. Vodstvo i milost Avatara nisu na raspolaganju samo za vreme Njegovog fizičkog prisustva na Zemlji. On ne dolazi samo zbog onih koji su živi u vreme Njegovog dolaska, već i za potonje generacije. Njegova milost i Njegovo znanje Istine uvek su na raspolaganju svima. U svakom slučaju, da bi se postigao cilj i preduzeo konačni skok iz sfere dualnosti u sferu Jednote, neophodna je milost živućeg Savršenog Učitelja iU Avatara- koji je VEČITO ŽIVUĆI SAVRŠENI
UČITELJ.*
• Ovaj prosvetljujući razgovor o jedinstvenoj raspoloživosti avatara u svim vremenima, vođen je sa jednim od Meher Babinih mandalija (bliskih učenika)- D. E. S.
Meher Baba svoj zavet ćutanja, dug četrdeset i četiri godine, nije prekršio do svoje smrti, 31. januara 1969. godine.
Njegove poslednje godine obeležene su velikom fizičkom patnjom-posledicom dveju ozbiljnih saobraćajnih nesreća. Prva od njih zbila se na domak gradića Prag (Prague), u Oklahomi, za vreme turneje po SAD-u 1952. godine; a druga u Indiji, u blizini Satare, na izmaku 1956. godine. U obe nesreće Meher Baba je zadobio ozbiljne povrede, posle čega mu je hodanje, pa i stajanje, zadavalo ogromne teškoće i bol. Taj fizički bol bio je manifestacija unutrašnje patnje koju Avatar podnosi zarad čovečanstva svaki put kada siđe medu ljude. Svoje poslednje godine uglavnom je proveo u samoći i u intenzivnom i iscrpljujućem bavljenju Njegovim univerzalnim delom. Sredinom 1968, godine Meher Baba je obznanio da je stoprocentno zadovoljan svojom životnom misijom. U to vreme došlo je do naglog porasta broja onih koji su od Njega tražili ključ i smisao života. Njegovoj sahrani prisustvovalo je na hiljade ljudi. Došli su da ga isprate i ukažu počast voljenom Učitelju. Njegovo telo je sedam dana ležalo u grobnici u Meherabadu, nakon čega je usledilo ukopavanje Njegovih posmrtnih ostataka. Na hiljade ljudi iz celog sveta, od aprila do juna 1969. godine, učestvovalo je na Daršan programu u Puni, programu kojeg je On upriličio nekoliko meseci pre svoje smrti; i duboko su osećali Njegovu ljubav i prisutnost u svojim srcima.
Danas se Meher Babini krugovi ljubavi sve više šire, i postajući sve obuhvatniji i obuhvatniji, magnetskom snagom privlače ljude iz svih kutaka sveta, svih zanimanja i svih religija, da počnu da tragaju za Istinom pod Njegovim ljubavnim vodstvom. Na hiljade Meher Babinih grupa deluju širom sveta, a na Zapadu je On lično osnovao dva velika centra: Meherov duhovni Centar u Mirti Biču, Južna Karolina, SAD (Myrtle Beach, South Carolina, USA); i Avatarev dom u Vumbiju, Kvinslend, Australija (Woombye, Queensland, Australia). Svake godine stotine tragača poseti ove centre, a na hiljade njih organizuju hodočašća do hrama i grobnice Avatara Meher Babe, kao i do Njegovog dugogodišnjeg prebivališta u Meherazadu, blizu Ahmednagara u Indiji.
Don E. Stivens

%d bloggers like this: