Mišljennje

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju mišljenja je BESKONAČNI UM,

a iskustvo BESKONAČNOG UMA je beskonačno mišljenje.

U čoveku je um beskonačan i mišljenje je beskonačno,

pa ipak u stanju čoveka je doživljaj konačan.

U Sadguruu BESKONAČNI UM je „Jastvo“ (Realan),

misli o „Svome“ Sopstvu (Duši),

i u stanju Sadgurua iskustvo je beskonačno.

U čoveku postoji sposobnost neophodna da realizuje BESKONAČNI UM

i postane Beskonačni Mislilac.

U ovom smislu, ako Čovek predstavlja BESKONAČNU INTELIGENCIJA

oči Čoveka predstavljaju beskonačno mišljenje.

Zenice očiju u ogledalu

predstavljaju OM Tačku ili AHUR Tačku

iz koje počinje svo mišljenje.

Čovekova senka (kreacija) je refleksija koju vidi

kroz um dok misli i ova senka je

beskonačna mentalna, suptilna i gruba imaginacija

koju doživljava dok je u aktu mišljenja.

Čovek vidi kroz oči tela (mentalnog, suptilnog ili grubog)

a što (raz)otkriva misleći proces uma;

to što vidi je njegovo mišljenje (imaginacija). [1]

Čovek unutar ogledala je sputan u iluziji,

zarobljen u ogledalu vlastitog ograničenog uma.

Način da se razbije ogledalo

i slomi ograničenje ljudskog uma

je misliti beskonačje;

a ovo je svrha zarad koje

proces mišljenja postaje beskonačan u čoveku

koji je sena Beskonačnog Mislioca.

Kada su čovekove oči zatvorene (kao pre iskona)

to simbolizuje obustavu mišljenja;

u ovom stanju čovek nema misli.

Kada čovekove oči započnu s otvaranjem to simbolizuje iskon,

iskon beskonačnog akta mišljenja.

U čoveku je akt mišljenja

u stanjima stvaranja.

Kada se oči zatvore to simbolizuje obustavljanje akta mišljenja,

a što predstavlja akt mišljenja u procesu rastvaranja.

Kada čovekove oči ostanu otvorene i vide,

on je u stanju mišljenja

i ovo predstavlja mišljenje u stanjima održavanja.

Viđenje očima je mišljenje,

mišljenje u stanju iskustva,

a za čoveka grube, suptilne i mentalne svesti

je to stanje doživljavanja kreacije.

Viđenje očima O-Bogotvorenog Bića

takođe reprezentuje mišljenje, ali je to Realno Beskonačno Mišljenje

Beskonačnog Božanskog Ega koji doživljava Sopstvo;

u ovom stanju Realizacije

čovek ne doživljava kreaciju

već Sopstvo kao Beskonačje bez senke.

Ogledalo simbolizuje sanskare koje obrazuju

mentalno, suptilno i grubo tela,

i izunutarnjine ova tri tela (izunutar ogledala)

čovek doživljava forme i svetove imaginacije.

Ogledalo reflektuje nebrojana tela (senke)

i ova bezbrojna tela koja vide i doživljavaju kreaciju

reprezentuju akt beskonačnog mišljenja

BESKONAČNIM UMOM BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Kada oči čoveka ostanu zatvorene,

to jest, kad BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne misli

ili je u ne-svesnom stanju dubokog spavanja,

„Njena“ senka, BESKONAČNO INTELIGENCIJINA imaginacija

je tu u čovekovim očima.

A senka, BESKONAČNO INTELIGENCIJINA imaginacija u čovekovim očima,

je u beskonačno ne-svesnom činu mišljenja

u najkonačnijoj mentalnoj formi

(kreacija nije manifestovana ili vidljiva).

S prvim otvaranjem očiju, sanskare počinju da se pokreću

a kako se one pokreću impresije počinju uzimati formu.

Kada se oči još više otvore, sanskare uzimaju potpuniju formu,

i s tom formom beskrajne besformne sanskare

uzimaju naj konačniju formu.

Drugim rečima, oprečnosti se manifestuju

kao refleksija u ogledalu,

a kako je ograničeno oprečnost Neograničenom,

tako je i forma oprečnost besformnom.

Kad su oči BESKONAČNE INTELIGENCIJE otvore,

„Njena“ najkonačnija mentalna senka (refleksija)

se pojavljuje u ogledalu, održavana je u ogledalu,

i kroz oči je viđena u ogledalu.[2]

Ova refleksija je BESKONAČNO INTELIGENCIJINA senka

ali „nju“ BESKONAČNI UM vidi kao „Jastvo“[3]

a ovo iskustvo viđenja je lažno.

S ovim otvranjem očiju,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA stiče naočari (telo),

otvaranjem očiju BESKONAČNA INTELIGENCIJA

takođe stvara „Svoju“ senku u ogledalu.

BESKONAČNI UM zbilja obavlja stvaranje,

no to čini bez naočara kao Besformni Išvar,

(stoga što BESKONAČNI UM

ne može videti „Svoju“ senku bez naočara).

Sa potpunim otvaranjem očiju,

BESKONAČNA INTELIGENCIJA stavlja naočari (tela).

U iskonu „Svog“ mišljenja u formi kamena

BESKONAČNA INTELIGENCIJA ima najkonačnije naočari

jer je kamenovo mišljenje skoro ništica.

S najkonačnijim naočarima oči BESKONAČNE INTELIGENCIJE vide

„Svoju“ senku reflektovanu u ogledalu

u najkonačnijoj gruboj formi – kamenu.

Kroz sve manje i manje ograničene naočari (konačna do manje konačnih tela)

saobrazno razviću evoluirajućih formi

i kroz razvijanje mentalnog, suptilnog i grubog tela

BESKONAČNA INTELIGENCIJA vidi, misli i doživljava.

Kroz ove manje ograničene naočari

oči BESKONAČNOG UMA vide „Svoju“ senku u ogledalu

u konačnim i manje konačnim grubim formama;

i kroz beskonačne naočari,

to jest, potpuno razvijena tela u čoveku,

oči vide „Njegovu“[4] senku beskonačno.

U ljudskoj formi beskrajne oči BESKONAČNOG UMA u potpunosti vide

„Svoju“ senku reflektovanu u ogledalu (kreaciji)

ali još uvek vide „to“ (imidž) kao „Svoje“ vlastito sopstvo.[5]

Kada se oči BESKONAČNOG UMA  otvore

vidi beskrajno, misli beskrajno,

ali zbog ogledala i naočara (kreacije i tela)

BESKONAČNA INTELIGENCIJA vidi samo senku „Jastva“ (čoveka).

Kada su oči zatvorene

ne vidi „Svoju“ senku; vidi ništa.[6]

Da bi videla vlastito Sopstvo (Beskonačje),

oči BESKONAČNE INTELIGENCIJE trebaju ostati otvorene

a ogledalo i naočari bi trebali biti odbačeni –

kreacija i telo bi trebalo da nestanu.

Otvorene oči u ogledalu (mišljenje u umu)

su ništa doli beskonačna mentalna, suptilna i gruba imaginacija.

Zenice očiju u ogledalu

su u najkonačnijoj formi;

ove zenice su beskrajno reflektovane u ogledalu,

što znači da van iz najkonačnije tačke

dolazi beskonačna kreacija.

Oko BESKONAČNE INTELIGENCIJE je beskonačno,

otvaranje i zatvaranje oka je beskonačno,

a videti u ljudskoj formi takođe je beskonačno.

Ali sve to je iluzorno (lažno)

kada su tu ogledalo i naočari,

jer oni pokazuju samo senku.

Realno[7] (u)viđenje je moguće samo bez ogledala,

jer kad ogledalo nije tu

otvorene oči mogu (u)videti „Vlastito“ Sopstvo.

Tri vrste naočara su, grubo, suptilno i mentalno telo;

a saobrazne senkama su takođe i tri forme imaginacije.

Otvaranje očiju znači nastajanje mišljenja,

a činom mišljenja, senka (kreacija) je viđena,[8]

ali kroz oči u ogledalu.

Moguće je videti kroz ogledalo

pa stoga postoji bakti joga.

Značenje bakti joge (upražnjavanje devocije) [9]

je BESKONAČNO UM-ovo gubljenje

grube, suptilne i mentalne svesti

u BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI „Jastva“.[10]

U ovoj jogi, BESKONAČNI UM (kao čovek) „Jastvo“ misli

kao odeljeno od BESKONAČNE INTELIGENCIJE

i bogoštuje BESKONAČNU INTELIGENCIJU i voli ISTU.[11]

U ovoj jogi devocije

BESKONAČNI UM stremi[12] k’ BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI

i slivši se u „Nju“ postaje ne-svestan

grubog, suptilnog i mentalnog sveta i „svojih“ tela

bivajući odeljen[13] (razdvojen) od kreacije.

Ali slivanje-u-jedno kroz devociju

čovekove involuirane svesnosti je potpuno

tek kada je svest o kreaciji sasvim izgubljena

a probuđena potpuno za „Njegovo“ Sopstvo.[14]

Što znači da jednom kada je slivanje potpuno,

sjedinjenje s božanskošću je ostvareno,

a za takvo potpuno slivanje

devocija ili ljubav mora biti potpuna.[15]

Drugim rečima da se čovek kao ograničeni um

slije-u-jedno s Bogom kao BESKONAČNIM UMOM,

mora imati potpunu devociju i potpunu ljubav.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u „Svom“ originalnom stanju Onostranosti-Onkraja

je bila tad kad su „Joj“ oči bile zatvorene

ne-svesni BESKONAČNI UM,

i tad je bila ne misleća,

kad je bila besano spavajuća.

Oči simbolizuju Inteligencijino svesno mišljenje;[16]

zatvorene oči simbolizuju da um nije misleći,

a ako um ne misli „on“ ne vidi –

videti znači misliti svesno kao inteligencija.

Kada BESKONAČNI UM vidi kreaciju

univerzum vidi kao „Svoju“ najkonačniju imaginaciju,

a refleksija u ogledalu

je „Njegova“ gruba, suptilna i mentalna imaginacija.

Kada BESKONAČNI UM gleda kroz oči čoveka

vidi izunutar ogledala

a najkonačniji univerzumi se pričinjaju beskonačanim.[17]

U čoveku BESKONAČNI UM vidi beskrajno i misli beskrajno;

ne vidi „Jastvo“ beskrajno niti „Ga“ misli beskrajno[18]

već vidi i misli „Svoju“ imaginaciju kao beskonačnu.

Išvar je Beskonačni Mislilac.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA kao Kreator

je u stanju beskonačnog mišljenja.

A Beskonačno mišljenje je to što kreira Univerzum

a u ovom aktu beskonačnog mišljenja

stvaranje je nazvano Brama.

Kad je BESKONAČNA INTELIGENCIJA doživljavanje Univerzuma

tad je u stanju beskonačnog lažnog mišljenja

ili beskonačnog mišljenja „Svoje“ imaginacije.

Ovo beskonačno lažno mišljenje podržava imaginaciju

kao što imaginacija podržava iluziju (beskonačne misli);[19]

beskonačno lažno mišljenje koje preovlađuje

(s)kroz evoluciju i involuciju nazvano je Višnu.

Kada BESKONAČNA INTELIGENCIJA ne misli

i ne podržava „Svoju“ imaginaciju,

akt beskonačnog mišljenja i beskonačne misli se zaustavljaju –

akt zaustavljanja je nazvan Maheš.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA da bi doživela Sopstvo

mora biti u stanju Beskonačnog Realnog Mišljenje,

a ovo stanje je ne mišljenje imaginacije

a to je beskonačno mišljenje Sopstva.

Stanje imanja beskonačne misli o Sopstvu

i doživljavanja Realnog Beskonačnog Mišljenja je stanje Šive,

i to je cilj Bakti joge.

Bakti jogin bogoštuje Sadgurua kao Šivu,

Beskrajno Inteligentnu Jednost, Savršeni Beskonačni Um.

U Sadguruu bakti jogin doista (pro)nalazi

Oličenu BESKONAČNU INTELIGENCIJU.

Činovi stvaranja, održavanja,

i rastvaranja zbivaju se simultano,

i ova beskonačno zbivanje je u celosti beskonačno lažno mišljenje

ograničenih umova u kreaciji

koji su senke Beskonačnog Lažnog Uma.

Doživljavanje kreacije je

doživljavanje lažnih misli koje proevlađuju.

Akt doživljavanja je Višnu (beskonačna misao),

akt Brame je beskonačno mišljenje,

i akt Mahešov je mišljenje koje staje.

To je Jedna BESKONAČNA INTELIGENCIJA

koja vrši ova tri beskonačna akta

kada kao BESKONAČNI UM misli lažno.

U O-Bogotvorenom Čoveku u stanju Šive

se pojavljuje Beskonačno Realno Mišljenje

te nema stvaranja, ni održavanja ni rastvaranja.

Realno Mišljenje je Jedno, Jedna Beskonačna Misao

koja je mišljenje Sopstva;

bakti jogin koji ostvari ovo stanje

ostvaruje Oboženost i ima Božanskost Šiva.[20]

U O-Bogotvorenom Čoveku je

ostvareno ispunjenje bakti joge –

svo nesvesno znanje je prohujalo.

Takva ličnost doseže u jastvu

što je bogoštovao kao odvojeno,

a to znači da ima BESKONAČNI UM i BESKONAČNU INTELIGENCIJU.

U O-Bogotvorenom Čoveku BESKONAČNA INTELIGENCIJA ima otvorene oči

u Nirvikalp stanju SopstvoDoživljaja;

(u)viđenje očima je beskonačno

i nema ogledalo pred njima.

U Nirvikalp-Samadiju BESKONAČNA INTELIGENCI ne vidi „Svoju“ senku.

Ogledalo lažnog mišljenja

stvarano ne-svesnim znanjem je otišlo

i nema svesti o kreaciji.

Ovaj SopstvaDoživljaj u Nirvikalp-Samadiju

je Paramatma, Beskonačna Svest PoZnanja.

BESKONAČNA INTELIGENCIJI ima otvorene oči u stanju Išvara,

a kao Beskonačna NeSvesnost je beskonačna,

(u)viđenje je takođe beskonačno kao BESKONAČNI UM.

U Išvaru nema nikakvih naočara pred očima,

odnosno, BESKONAČNI UM ne može videti „Svoju“ senku

i kreacija nije vidljiva.

U stanju Išvara (Beskonačna NeSvesnost),

BESKONAČNI UM stvara „Vlastitu“ senku (kreaciju)

i razara je kroz proces mišljenja.

U stanju Paramatme (Beskonačne Svesnosti),

BESKONAČNI UM ne stvara niti razara „Svoju“ senku

i senka nije (u)viđena,

jer Paramatma BESKONAČNA INTELIGENCIJA vidi „Svoje“ Sopstvo.

BESKONAČNA INTELIGENCIJA u stanju zatvorenih očiju

vidi ništa, misli ništa,[21]

ali u stanju otvorenih očiju

„Ona“ vidi beskrajno, misli beskrajno,

ili „Jastvo“ ili „Svoju“ kreaciju (senku).

Kada oči BESKONAČNE INTELIGENCIJE ostanu otvorene

akt (u)viđenja je beskonačan,

ali s aktom doživljavanja kreacije beskrajno

akt viđenja se menja u viđenje u ogledalu

(čovek je viđenje lažljivo).

Beskončno (u)viđenje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je kroz jedno Oko.

Jedno Oko BESKONAČNOG UMA

vidi kroz beskonačan broj očiju,

oči koje vide iz unutarnjine ogledala.

Jedno Oko BESKONAČNOG UMA je BESKONAČNA INTELIGENCIJA.

Otvaranje ovog Oka dovodi Išvara,

u formi Kreatora Brame.

Otvoreno Oko je održavanje kreacije,

čin Višnua (koji je neophodan da bi Oko moglo videti).

Zatvaranje Oka je rastvaranje kreacije,

čin Maheša (koji je neophodan da bi Oko moglo videti „Jastvo“).

Viđenje Oka jeste doživljavanje BESKONAČNO INTELIGENCIJINE

kreacije kroz sve oči (umove).

Ogledalo ograničenog uma

je viđenje kroz veo sanskara;

ogledalo je sazdano od sanskara,

i jednom kad su sve sanskare otišle

ogledalo se lomi (ograničenje se slama)

i imidž (čovek) unutar ogledala iščezava;

tad BESKONAČNA INTELIGENCIJA vidi „Svoje“ Sopstvo.

Refleksija u ogledalu je kreacija;

ova refleksija je senka imidža (čoveka)

jednom li „on“ pogleda unutar ogledala.

Da bi ovo predočio, vidi svoje telo kao imidž svog uma.

Dok gledaš svoje telo,

opažaš ga unutar kreacije, svog sveta.

Ali taj svet je zapravo[22] senka tvoga uma;

drugim rečima, svet koga sada vidiš

je refleksija senke koju tvoj um baca,

svet u kome ti živiš je tvoje ogledalo.

Trenutak kad se Oko BESKONAČNE INTELIGENCIJE otvori

pri počinjanju buđenja (početak[23] budnog stanja),

„Njegova“ senka koja je ovde bila latentna

u stanju zatvorenih očiju (duboko uspavano stanje)

pada na ogledalo (kreaciju).

Ova senka pada na ogledalo kroz BESKONAČNI UM.

Senka je održana kroz BESKONAČNU INTELIGENCIJU

u ogledalu.

Kad je ova senka održana, tokom budnog stanja,

doživljena je i viđena kroz veo sanskara.

Kada senka iščezne, kreacija se rastvara

i iznova biva uronjena unutar BESKONAČNOG UMA

uzpomoć BESKONAČNE INTELIGENCIJE u najfiniju seme formu,

Oko se zatvara.

Ovo povlačenje u „Jastvo“ „Vlastite“ kreacije

je rastvaranje senke

isto to je i u duboko spavajućem stanju kad čovekove oči ostaju zatvorene.

Stoga kada je Oko BESKONAČNE INTELIGENCIJE otvoreno,

„Njegova“ najfinija senka se javlja u ogledalu,

održavana je u ogledalu,

i viđena je kroz senkino oko u ogledalu.

BESKONAČNI UM vidi jedino „Svoju“ senku

ali je vidi kao „Vlastito“ sopstvo, i ovo viđenje je lažno.

Otvaranjem Oka „Svog“ BESKONAČNOG UMA

BESKONAČNA INTELIGENCIJA stiče naočari (telo).[24]

U iskonu BESKONAČNO UM-ovog viđenja

„Ono“ stiče, i vidi, kroz najograničenije telo, kamen,

jer ogledalo reflektuje najkonačniji imidž

kao oprečnost „Vlastitoj“ beskonačnosti.

Ogledalo reflektuje oprečnost (ograničenje)

onog što je viđenje u ogledalu (ne-ograničenosti);

kada BESKONAČNI UM  isprva vidi „Jastvo“ unutar ogledala

vidi nešto što je naj, najkonačnije, kamen.

Sa otvaranjem Oka

BESKONAČNI UM oslikava „Svoju“ senku u ogledalu,

no to čini bez naočara[25]

a senku ne može videti bez naočara.

Senka je fina, Bramand,

beskrajno malo seme bez forme, bez tela.

Stavljanje najkonačnijih naočara (tela kamena)

Oko BESKONAČNE INTELIGENCIJE vidi „Vlastitu“ senku

u najograničenijoj formi u ogledalu.

Vidi najograničeniji deo „Svoje“ sveukupne senke,

vidi „Jastvo“ kao da je[26] skoro ništica, praktično ništa.

Kroz sve manje i manje ograničene naočari,

mentalna, suptilna i gruba, tela vrsti u evoluciji,

Oko BESKONAČNOG UMA vidi „Svoju“ senku u ogledalu

sve manje i manje ograničeno

sve dok ne vidi kroz oči čoveka.

Kroz čovekove oči koje nose beskonačne naočari

Oko BESKONAČNOG UMA vidi „Svoju“ senku beskrajno;

BESKONAČNA INTELIGENCIJA vidi „Vlastitu“ potpunu formu (čoveka),

pa ipak uzima senka da je „Njegovo“ vlastito Sopstvo. [27]

U ljudskoj formi BESKONAČNA INTELIGENCIJA vidi „Svoj“ puni razvitak,

ali je ovaj razvitak senka

sve dok (u čoveku) ne realizuje „Svoj“ BESKONAČNI UM.

Kada se Oko otvori „On“ vidi,

ali zbog ogledala i naočara

BESKONAČNI UM uzima imidž da je „Njegovo“ vlastito Sopstvo,

vidi kroz oči imidža,

ali ono što vidi je lažno

jer je „On“ viđenje iz unutarnjine ogledala.

Kada je Oko zatvoreno BESKONAČNI UM vidi ništa.

Da bi video „Svoje“ Sopstvo, Oko BESKONAČNOG UMA treba da ostane otvoreno

ali bi ogledalo i naočari trebala da nestanu.

U stanju O-Bogotvorenog Čoveka

BESKONAČNA INTELIGENCIJA kroz BESKONAČNI UM vidi „Svoje“ Sopstvo

jer ogledalo i naočari

već bejahu nestali iz uma čoveka.

U ljudskoj formi Oko uzima različite naočari (tela)

saobrazno tipu sanskara

i kroz svaki par naočara[28]

može videti kompletnu refleksiju BESKONAČNOG UMA

u beskonačnom broju aspekata.

Različite sanskare predodređuju različite naočari,

i svaki aspekt senke je prikazan

u beskonačnoj varijaciji načina saglasno uzetim telima

na taj način formiraju beskonačnu panoramu kreacije.

Senka očiju koje se pojavljuju u ogledalu

je naj finija mentalna imaginacija,

naj suptilnija imaginacija,

i naj grublja imaginacija

koja je sadržana u jednoj tački

u Oku BESKONAČNE INTELIGENCIJE.

Ova Tačka u Oku BESKONAČNOG UMA

je u formi naj finije zenice

i beskrajno je kreirana na ogledalu kroz OM Tačku.

Ova Tačka nazvana OM je zenič-ina tačka

u Oku BESKONAČNOG UMA

kroz koju BESKONAČNA INTELIGENCIJA vidi

i kroz koju misli kao BESKONAČNI UM.

Mišljenje BESKONAČNE INTELIGENCIJE

je to koje uzrokuje da se refleksija (imaginacija)

manifestuje u formi kreacije,

a to što doživljava kroz sve forme u kreaciji

je „Njena“ senka (imidž unutar ogledala).

Značenje otvaranja Oka

u Beskonačnom Lažnom Umu jeste misliti;

s mišljenjem, senka (kreacija) manifestuje se

u ogledalu (od sanskara) kroz Oko,

i Oko vidi samo to što je pred „Njime“.

Značenje otvaranja Oka

u Realnom Beskonačnom Umu

je misliti beskonačno,

a s mišljenjem beskrajnosti, senka iščezava

pred Okom koje vidi „Svoje“ Sopstvo.

Realno Viđenje Prabu Draštija, božanskog Oka

je moguće jedino u odsustvu ogledala i naočara.

Kada nema ogledala pred Okom

otvoreno Oko vidi „Jastvo“.

Kada Oko BESKONAČNOG UM vidi Sopstvo

ispunjenje bakti joge je dosegnuto.

jer BESKONAČNI UM u čoveku gubi „Svoju“

grubu, suptilnu i mentalnu svest

a BESKONAČNA INTELIGENCIJA je realizovana

kao svoj[29] vlastiti UM.


[1] ono o čemu on razmišlja; ono što vidi je ono što misli; on vidi ono što zamisli

[2] zašto je „viđenje/gledanje“ „kroz“ a ne „putem“ očiju, stoga što mi ne vidimo očima već se viđenje dešava u umu, oko samo prenosi podražaje koji se prenose u umu u kome se dešava „svest“, viđenje, uviđanje, osveštenje,

[3] Itself – Svoje vlastito Sopstvo, sama Sebe, vlastito Sebe, misli se na Dušu, Boga, Braman

[4] „Svoje“ Its (velikim slovom) se ne odnosi na oči „eyes“ (malim slovom) već se odnosi na Beskonačni Um (ili Beskonačnu Inteligenciju) ili „Njega“ odnosno „Boga“, ali treba imati u vidu da je i Beskonačna Inteligencija „On“, muška, mužanska energija.

[5] INFINITE MIND’S infinite eyes fully see Its (Beskonačnog Inteligencija) shadow but It (Beskonačna Inteligencija) still sees it (čoveka) (the image) as Its (Beskonačne Inteligencije) own self („Svoje“, veliko slovo, a „sopstvo“, malo slovo, pa se sopstvo odnosi na čoveka, odnosno ono što on doživljava kao sopstvo, a to je bilo telo ili energija ili um)– a pojašnjeno je upravo u narednom pasusu

[6] it sees nothing  –  ne vidi ništa – ili – to što ona vidi je ništa

[7] real – realno, istinosno, istinito, pravo, stvarno

[8] ugledana

[9] devocije – posvećenosti, štovanja, ljubavi, odanosti, privrženosti, vere

[10] in INFINITE INTELIGENCE of Itself (Svoga vlastitog Sopstva)

[11] IT  –  da obožava i voli Beskonačnu Inteligenciju, ili Boga pa to nije ni u kom slučaju ženskog roda jer se reč „IT“ prevodi kao TO

[12] tilting – napadanje, borba, nagnuti, okrenuti, postavljen pod uglom (nagibom, nakonom) prevaljujući, prevrtavajući, njihajući (se), kolebanje oko poprečne ose

[13] being away – bivajući odsutan, odvojen, odelje, udaljen; be away – odsustvovati, otputovati,

[14] za čoveka se uvek koristi zamenica on (he) a ovde je upotrebljeno „Its“ pa se to odnosi na Beskonačnu Inteligenciju ili generalno na TO, Boga, odnosno Božje Sopstvo/Dušu

[15] complete – potpuno, kompletno, upotpuniti, ceo, pun, gotov, dovršiti, završiti, celokupan, čitav, svršiti, završen, dovršen

[16] consciously thinking; conscious – svestan, consciously – svesno; i „conscious thinking“ (moglo bi biti i „svestno mišljenje“) i „consciously thinking“ se kod nas prevodi isto „svesno mišljenje“,

[17] appears infinite – pojavljuje (prividno)/pričinjava (da je) beskonačan

[18] Itsel – Jastvo = Sebe = SvojeSopstvo; Ovde se „On“ odnosi na Beskonačni Um, a „Jastvo/Sebe“ se ponajpre odnosi na Beskonačnu Inteligenciju, jer Sopstvo, Duša jeste Beskonačna Inteligencija

[19] thoughts – misli ili razmišljanje; reč „misli“ može se čitati i kao „razmišljanje“, „promišljanje“, „osmišljanje“; thought – misao, pomisao, ideja, namera, sećanje, mišljenje, pažnja, pojam, gledište, briga, obzir; prošlo vreme od „think“, think – misliti nameravati, smatrati, razmisliti, razmišljati, ceniti, držati, suditi, zamisliti, pomišljati, setiti se, verovati, shvatiti, imati u vidu

[20] achieves Godhood and has the Godhead of Shiva

[21] sees nothing, thinks nothing – ništa ne vidi, ništa ne misli; ne vidi ništa, ne misli ništa; sees = think = take experience of – videti = misliti – uzimati doživljaje o(d) a to je u isto vreme isto što i jedno od sledeća dva slučaja, „kreiranje“ ili „realizovanje“ odnosno misliti-kao-kreirati ili misliti-kao-realizovati;

[22] actually – u zbilji, zapravo, stvarno, zbilja; kao što je „act“, akt ili čin kojim nastaje – zbilja, aktualnost, stvarnost

[23] start

[24] spectacles – naočari, naočare, raznobojna stakla (semafora)

[25] glasses – naočari, naočare, dvogled

[26] as it is – u sadašnjem stanju stvari

[27] and yet It takes the shedow to be Its own Self – pa ipak „Ona“ uzima/smatra/veruje da senka jeste „Njeno“ vlastito Sopstvo

[28] spectacles

[29] as one’ own MIND – kao toga jedno njegov vlastiti UM, svoj, jednostin, nečiji,

%d bloggers like this: