DRUGI NIVO – DRUGO NEBO

Moglo bi uzeti hiljade godina pokloniku

da prođe kroz nebesa do sledećeg nivoa.

Pod direktnim vođstvom Sadgurua

svih sedam nivoa i sedam nebesa u celosti bivaju prođeni,

a putovanje je ubrzano jer Sadguru ne dopušta

pojedincu da putuje po među-stazama u nebesima,

već po glavnoj stazi do sledećeg nivoa.

Nakon doživljavanja prvog nivoa u potpunosti poklonik uznapreduje

a kako stupa u drugi nivo

suptilni svet se otvara kao knjiga da ga čita.

Suptilni svet je otvorena knjiga za drugi nivo poklonika[1]

pa je toliko uronjen u doživljaj ovoga nivoa

da postaje potpuno ne-svestan grubog sveta.

Upravo u drugom nivou poklonik

isprva postaje obuzet moćima suptilnog sveta,

a jednom li je obuzet postupno mora kontrolisati moći same[2]

postajanjem posednikom moći.[3]

Takav jogin može činiti beznačajna čuda;

pukim željenjem može preobraziti suvo i uvelo drvo

u zeleno i procvetalo ili obrnuto.

Pukim vežbanjem svoje volje[4] može zaustaviti kola ili voz u pokretu,

sprečiti avion da uzleti

ili ispuniti suvi bunar vodom.

Ljudska bića koja prolaze kroz nivoe i nebesa

imaju naročite fizičke karakteristike

koje se najpre vide u njihovim očima;

oči drugi nivo poklonika su crvena.

Neki masti su đalali, što znači vatreni i plahovitii, i ti su nasilni,

drugi su đamali, što znači smireni i slatki, i ti su ljubazni.

U drugom nivou su oči đalalija

crvene kao vatra, plamteći crveno i veoma vatreno.

Oči đamalija naizgled su crvene

kao od plakanja (ali nema suza)

ovo crvenilo je umirujuće kao topline vatre.

Ima 666 ovih drugi nivo poklonika kao jogina ili salika

a nebrojani masti su između prvog i drugog nivoa

te između drugog i trećeg nivoa u nebesima.

Jogini i salici su na putovanju kroz nebesa

jednom od sedam staza ka sledećem nivou,

a masti su uhvaćeni u nebesima

zaputivši se jednom od četrnest među-staza.

U ovom smislu salici vođeni Sadguruom zaobilaze nebesa

a jogini streme napred vlastitim naporom

znajući da treba da izbegnu nebeske među-staze.

Drugo nebo, Alm-e-Ruhani

sadrži dve sekcije ili dela: nebo/raj i pakao.

Ovo su isti onaj raj i pakao koji bivaju

doživljeni grubo svesnom Đivatmom nakon smrti.

Poklonik na drugom suptilnom nivou

doživljava sreću raja vlastitom voljom

i vlastitom voljom izbegava bol pakla.

Drugi nivo poklonik[5] ima grubo (fizičko) ljudsko telo

ali direktno koristi samo svoje suptilno telo (u energetskoj formi je),

suptilnu svest i suptilne sanskare da bi kušao nebo.[6]

Poklonik bi postao još apsorbovaniji u blaženstvu,

(jer je Alm-e-Ruhani nezamislivo nebeski),

bez Sadguruove intervencije.

Ako Sadguru ne pomogne takvom pokloniku, on ostaje u nebu,

zanesen u „njemu“, jer je blaženi doživljaja tako ushićujući

da poklonik jastvom biva ushićen.[7]

Alm-e-Ruhani je nazvan Svet P(r)osvetljenja

što znači suptilno p(r)osvetljenje (a ne Iluminacija)

ovde se suptilna svetlost rasplamsava nad drugim nivoom

a poklonik se sliva-u-jedno sa suptilnom moći

rasplamsavajućom unutar vlastite svesti.

Tokom prolaženja kroz zanos drugog neba

poklonikova suptilna svest postaje čista.

Poklonikove sanskare postaju čisto suptilne,[8]

i p(r)osvećen je da koristi suptilnu moći koje ga obuzimaju.

Drugo nebo je p(r)osvetljujuće jer su sve oprečnosti

raja i pakla, dobra i zla, zadovoljstva i bola,

pomirene unutar individuine suptilne svesti.

On koji je postao p(r)osvetljen punim uživanjem suptilnog sveta

stoji onostran raja i pakla i onostran je dobra i zla.

Poklonik na drugom nivou vidi sav raj i pakao.

prvi nivo, duhove[9] u astralu,

i osobe[10] u grubom svetu,

ali može izbeći bol pakla

i patnju sveta vlastitom voljom.

Grubo svesno ljudsko biće doživljava raj/nebo ili pakao

drugoga nivoa, nakon smrti, na drugačiji način.

Nakon umiranja ljudskost[11] nema grubo telo, i

iako doživljava po-smrtnost[12] kroz suptilno telo,

sanskare koje doživljava su grube.

Grubo svesna ljudskost prolazi kroz ovaj blaženi raj

samo da bi potrošio grube sanskare,

i ni na koji način ne može uživati sreću

ovog suptilnog raja zarad sebe.[13]

Ali drugi nivo poklonik, budući suptilno svestan,

uživa Alm-e-Ruhani totalno zarad sebe.

Jednom li ljudsko biće dosegne suptilnu svest

ne prolazi kroz stanje raja ili pakla kad umre.

Poklonik drugog nivoa[14] vidi raj i pakao

ali pošto mu je svest čista

apsorbovan je u uživanju sreće raja.

Poklonik uživa nebo Alm-e-Ruhanija dok je inkarniran,

iskustvo koje je hiljadama puta intenzivnije

no što obični grubo svesni čovek može i zamisliti.[15]

Pakao drugog neba ne biva doživljaven poklonikem.[16]

Pakao Alm-e-Ruhanija je pravi pakao

s dva dela ili sekcije – viši i niži pakao.

Pakao je za blagodarno iskustvo grubo svesnih osoba[17]

kako bi potrošile svoje viškove skupljenih loših i ne-prirodnih sanskara.

Obične loše i ne-prirodne sanskare kao što je laganje, krađa,

promiskuitet, proždrljivost, pohlepa, ljubomora, itd.

bivaju potrošene u višem pakao stanju svesti.

Osobe koje su počinile neko užasno (ob)vezujuće grubo delo

u svome prošlom životu kao što je samoubistvo, ubistvo, genocid,

duhovno licemrestvo (lažni gurui i lažni sveci)

stupaju u niži pakao gde najdublje i najtamnije

mrlje neuviđanja[18] mugu svesno biti potrošene.

Naj ne-prirodniji čin samoubistva

rezultira u najgorem po-smrtnom doživljaju.

Samoubistvo ozbiljno urušava prirodni napredak ljudske svesti

i treba ga izbeći.

Ljudska Đivatma koja počini samoubistvo

ostaje zaustavljena[19] u pod-suptilnom tj., astralnom nivou

vekovima kao utvara

jer je sam sebi uskratio milione grubih sanskara[20]

koje su trebale biti potrošene[21] u njegovom poslednjem životu.

Samoubica bez grubog tela kao vlastitog

mora postepeno da potroši svaku pojedinu i sve svoje [22]

pre-ostale sanskara kao avet[23]

privremenim zaposedanjem drugih grubih ljudskih ili životinjskih tela.

Ovaj proces (za)posedanja drugih tela

uzima jako puno vremena (više vekova)

jer avet mora naći prikladni medij

za svaki set grubih impresija,

kao što su pušenje, pijenje, bludničenje, jedenje, itd.

Samoubistvo je uzrok mnogih ne-prirodnih sanskara

a svrha ljudskog tela je veoma izopačena

tokom ekstremno ne-prirodnog čina (za)posedanja.

Jednom li je svrha ljudskog tela izopačena

ljudska svest postaje izopačena.

Nema takvh fenomena kao što je demonska posednutost

a demonski entiteti ne postoje;

takvi entiteti su aveti samoubica.

Imaju dobre i zle aveti

kao što imaju i dobri i loši, visoki i niski,

prirodni i ne-prirodni stepeni ljudske svesti.

Zbog tog vekovnog (za)posedovanja drugih tela

radi iskorišćavanja sanskara doista se neke aveti zastrašujući;

u stvari je njihova ljudska svest postala izopačena

i ta izopačenost svesti je zastrašujuća.

Delom se rad Avatara i Sadgurua sastoji u tome da

pomognu avetima samoubica da brzo iskoriste sanskare

te tako polučuje za njih dostatno uravnoteženje

grubih sanskara da bi im ubrzali[24] još jedno ljudsko rođenje.

Dva stanja svesti nazvana raj i pakao

su privremena stanja uma za um sputan u grubo-sti

i i bivaju doživljena suptilno u grubom vremenskom opsegu.

Ovo stanja su neophodna da bi se pre-gledao svesno

pojedinčev najnedavniji prošli života kroz nove (dobre ili loše)

sanskare sakupljene pojedinčevim grubim činjuenjem.

Stanja raja i pakla u Alm-e-Ruhaniju

su veliko rasterećenje za grubo svesna ljudska bića nakon smrti,

jer su nakupljene dobre i loše sanskare

većinom konzumirane[25] u jednom od ova dva stanja,

na taj način uravnotežujući osobinu svest.

Da ovog rasterećenja od dobrih ili loših sanskara nema[26]

bilo bi nemoguće za ijednu ljudskost

da napreduje k involuciji

jer bi jako dugo trebalo da se potroše

otelovljene grube sanskare,

Jednom kad je rasterećenje dožiivljeno, ličnost može razlučiti

u ovom stanju dobro od lošeg, ili prirodno od ne-prirodnog.

Konzumiranje dobrih i loših sanskara uravnotežuje svest;

ako se oprečne impresije uravnoteže dok je u ljudskoj formi

to jedno postaje O-Bogotvoreno,

no ako se skoro uravnoteže ne-otelovljeno u raju ili paklu,

naprosto uzima još jedno rođenje.[27]

Ako grubo svesna ličnost uživa raj stanje nakon smrti

kroz medij suptilnog tela,

pa ako mora da potroši grube sanskare uživanja u

opijenosti likerom, sama pomisao na liker

daje mu hiljadu puta veše uživanja

no uživanje pijenja likera u telu.

Obrnuto je istinito u pakao stanju,

kad i sama pomisao na bol može uzrokovati hiljadama puta

više teskobe od stvarne fizičke patnje.

Na ovaj način grubo svesne osobe mogu brzo potrošiti

svoje dobre ili loše sanskare sa povećanim intenzitetom

i na taj način razlučiti dobra dela

učinjena dok su bili inkarnirani od onih loših.


[1] the second plane pilgrim – drugo nivovski poklonik (bukvalno) – poklonik = poklonik i ova reč se koristi u frazama sličnim ovoj

[2] one seized he gradualy has to control the powers themselves

[3] znači paraelno sa time kako stiče moć i u kojoj meri mu moć dolazi, mora i da ovladava samom moći, da stiče kontrolu nad onim moćima koje poseduje, on treba da vlada moćima a ne da moći vladaju njime jer onda postaje opčinjen/posednut moćima – mast. Umesto da apsorbuje moć moć je apsorbovala njega.

[4] exercising only his will –samo uvežbavši/istreniravši//upotrebivši svoju volju; treniranjem svoje volje

[5] The second plan pilgrim – Drugo plani poklonik

[6] enjoy heaven –  uživa nebo ali i „kuša“  i to je „estetičko uživanje“ (enjoy – bhoga ili upabhoga)

[7] the pilgrim himself – poklonikovo/poklonikovo „njegovo sopstvo“ ili „ssamo bivstvo“ jer to nije spoljašnje ushićenje već sama srža/suština/bivstvo postaje ushićeno.; može se prevesti i kao „jastvc“ jer se odnosi na „ego sopstvo“ a ne na pravo/realno poklonikovo Sopstvo.

[8] iz svesti su u potpunosti izbrisane grube sanskare

[9] utvare, aveti, sablast

[10] people – osoba (ljude kao narod) nije isto što i human – ljudi/čovek (kao ljudsko, ljudskost )nekad se prevodi i kao ljudsko biće što je pogrešno jer nije isto što) j i human being – ljudsko biće (označava tip bića, biće u čoveku/ljudima) niti mna- čovek (kao muški princip/muškarac/mužansko delatna energija (Šiva) za raliku od receptivne energije (Maja)

[11] human – čovek, čovečasnko, ljudskost;obično se prevodi kao čovek ili ljudsko biće no to nije ni jedno od to dvoje .

[12] After-death – nakon-smrti

[13] for its own sake –sebe (samoga) radi, po sopstvenoj volji (no nije isto kao i „by it own will“); obratiti pažnju da je u gornje dve rečenice upotrebljeno sebe (his) i on (he) a ovde „njega“ (its) pa se to „njega“ po meni odnosi na suptilni plan koji nema nikakve koristi od toga što ga grubo ljudsko biće doživljava.

[14] the pilgrim of the second plane (poklonik/poklonik drugog plana)-  jasno se razlikuje od – second plane pilgrim (drugi plan poklonik/poklonik) – i od – second plane’s pilgrim (drugoga plana poklonik/poklonik) – prvi je onaj koji se kreće kroz  drugi plan; drugo označava vrstu, kvalitet s-vesti poklonika, a treća, pripadnost drugom planu. No takođe se razlikuje i od „the pilgrim on the second plane“ (poklonik na drugom planu (salik)“ i od „the pilgrim in the second plane (mast)“

[15] ovde se u stvari govori o „mastu“ koji je apsorbovan u „kušanju“ suptilnog sveta i u toj apsorbovanosti potpuno zaboravlja sebe.

[16] pakao drugog plana ne biva doživljen od poklonika

[17] Hell is for the beneficial experience of  gross conscious people to  – Pakao je zarad blagotvornog doživljaja grubo svesnih ljudi da bi

[18] ignorantnost = ne-poznavanje = ne-uviđanje = ne=znanje (duhovno); ne-uviđanje je ne imanje Uvida u stvarnu suštinu Boga.

[19] suspended – odgođeno ali i „biti obešen“, zaustavljen, obustaavljen

[20] becouse he himslef cut short  – zato što je samom sebi uskratila milione grubih sanskara koje je trebalo da proživi u ostatku svoga (potonjeg periodu) života koji je on sama prekinula; ono što je bilo suđeno da proživi u ostatku toga života, koji je sada njegov poslednji prošli život, jer se ubio.

[21] meant to be – bile namenjene (imale nameru, htele) da budu potrošene

[22] each and every one of his left-over sanskaras – svaku (bukvalno) i sve (kao saku pojedinačnu od svih sasnkara koje je trebalo da proživi u tom životu) svoje sanskare

[23] svaku od svojih preostalih sanskara, sanskare koje su preostale, koje nisu potrošene u tom prethodnom životu koji je prekinut samoubistvom, a koje je osoba u tom životu trebalo da proživi i sankare koje je trebalo da potroši. Kao da gledamo neki vilm i pre nego što smo došli do kraja nestane struja i kinoprojektor prestane da radi. Ostatak trake koji nije odgledan je upravo taj preostatak sanskara koje su trebale da budu proživljene u tom životu., od momenta gde je prekinut do momenta sudbinom, po božanskom Planu, predviđenom za okončanje nečijeg života sa svime onim što je ostalo u njegovom ličnom filmu života.

[24] precipitate – ubrzati-podstaći-dovesti do-staložiti-prenagliti-sunovratiti-požurivati

[25] konzumirane, (po)trošene, utrošene, uništene, pojedene (hrana, piće itd.) uništene (u vatri), sažežane

[26] if this relife from one’s own good or bad sanskaras were not existent – ako ovo rasterećenje/olakšanje od „tog jedno“ dobrih ili loših sanskara nije bilo egzistiralo/postojalo

[27] one – jedno (atma), obično „čovek“ ali ne može da se prevodi kao čovek jer označava samo jedinku kao „to jedno“ koje prolazi kroz involuciju i involuciju i to isto „jedno“ je sve od gasa, kamena, životinje, pa do čoveka, jedno isto „jedno“

%d bloggers like this: