Maja

Maja = lažnost procesa mišljenja.

Maja je lažnost procesa mišljenja

koja se manifestuje kroz tri sveta kreacije;

to je manifestacija beskonačne imaginacije.

Povod za manifestaciju mentalne (fine) imaginacije

u suptilnu i grubu formu univerzuma (u energiju i u prostor)

je lažna svest,

lažne misli i lažni ego.

Kada krenu lažne (iluzorne) misli

u mentalnoj sferi u seme formi

manifestuju se latentna suptilna sfera i suptilna imaginacija[1]

kroz energiju u grubom prostoru i formi,

ovaj proces (misao-energija-forma)

je usled Maje.

Lažna svest i proces mišljenja su

odgovorni za uzrok i efekt, vreme i prostor;

oni stvaraju imaginarnu kreaciju

u imaginaciji Beskonačnog Lažnog Uma.

Uzrok i efekat, vreme i prostor,

nemaju egzistenciju (koren)[2] u BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI

već opstaju samo zbog lažnog mišljenja.

Uzročnost i relativnost su usled lažnog mišljenja.

Ovde i sada je proces mišljenja ono što dovodi do

manifestacije beskonačne imaginacije u mentalnim, suptilnim,

i grubim formama u BESKONAČNOJ INTELIGENCIJI.

Ova manifestacija je mentalna imaginacija u mentalnoj sferi

kroz nesabrojive mentalne forme,

suptilna imaginacija u suptilnoj sferi

kroz nesabrojive suptilne forme,

i gruba imaginacija u gruboj sferi

kroz nesabrojive grube forme.

A za BESKONAČNU INTELIGENCIJU,

imaginacija koja „sebe“ pokazuje

u formi procesa mišljenja je Maja.

Ova Maja uverava Đivatmu (ne-realizovanu dušu)

da je kreacija realna

i da je realna „njena“, gruba, suptilna ili mentalna forma,

kad je zapravo lažna i u imaginaciji.

Stoga je sva kreacija puka imaginacija

mislećeg procesa BESKONAČNE INTELIGENCIJE,

a zbog Maje se čini realnom ili da ima egzistenciju

onda kad je rezultat lažnog procesa mišljenja.


[1] the latent subtle sphere and subtle imagination – latentna suptilna sfera i suptilna imaginacija se posmatraju kao jedna celina

[2] egzistencija (postojanje, opstajanje) = koren, iskoreniti = učiniti ne-postojećim (ne-egzistentnim), ili učiniti da bude mrtvo, mrtva neživa tvar, ubiti.

%d bloggers like this: